FONDSENBANK N.V. Het woord is aan H.H. de Bisschoppen 2* Jaargang. N' 102. Prijs per nummer30 centiem. Zaterdag 8 December 1928, 16 fr. 00 per jaar. 9 fr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. per jaar. Beheer en Opstel Statiestraat, 39, Yper. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste ingezonden worden naar het beheer van het blad. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening 2i3i.gj. (Rud. Claeys.) R. Declürcq. VOOR AL UWE PLAATSINGEN, GELD- EN BEURSVERRICH TINGEN, WENDT U IN VOLLE VERTROUWEN TOT DE l>EKS€H LEVEN I S522I SCHOENEN ÜLH? IN DEN POSTHOORN H. Louf= Vandoorne Boterstraat, 50. YPER OVERGROOTE KEUS VAN Mans-Vrouw en Kinderartikels V BONEMEXTSPRJJN Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. Kornis uw beulen, 't zijn de beulen Van uw Vlaanderen en 't mijn Wie met staat en baat kan heulen Kan voor God, geen Vlaming zijn. In een celgevangenis van Europa, bij moordenaars en zware misdadi gers, zit sinds meer dan negen jaar een man gekerkerd die een der reinste en edelste figuren van onze eeuw mag genoemd worden. Hij werd ter dood veroordeeld. Wie geen schuld heeft kan geen genade afsmeeken de ter dood ver oordeelde weigerde dan ook elk ge- nadeverzoek te onderteekenen en verbood aan zijne naastbestaanden hei voor hem te doen. Toch werd hij begenadigd, dit wil zeggen, de doodstraf in eeuwigdu- rende opsluiting veranderd. Naar de wetten van zijn land kon die man niet gestraft worden. Om hem te kunnen treffen, met een schijn van recht, moesten UIT ZONDERINGSWETTEN uitgevonden worden, zoodat hier een misdaad werd gepleegd, niet alleen in men- schelijk maar ook in rechtskundig opzicht. Waar in deze eeuw is zooiets mo gelijk? In welk land kon het onrecht worden voltrokken, en worden ge handhaafd zonder dat het volk er met een geweldige verontwaardiging tegen opkwam Dat land heet België. Die man is een Vlamingzijn naam D' A. Borms. Hij behoort tot de kruim van zijn volk, een volk dat, toen het vrij was, befaamd was door Memlinc, Van Evck, Ruusbroec, Rubbens, enz., enz. Bewonderaar van het roemrijke verleden van Vlaanderen, werd Borms de groote redenaar bij Gods genade, van de Vlaamsche gemeen schap. Hij zelf was drager van de merkwaardige gaven die door de schuld der verdrukking als slapende botten in ons volk moeten wachten en eerst met Vlaanderens zelfstan digheid volledig kunnen openbloeien De Belgische regeering erkende in Borms niet een misdadiger maar den politieken tegenstander te wil len treffen. Zij wilde hem uit den kerker ont slaan indien hij de verbintenis wilde aangaan voortaan alle Vlaamsche werking stil te leggen. Doch Borms wil zijn vrijheid niet afkoopen door onwaardige verbinte nissen aan te ga<pi. Hoe groot is die man, hoe straalt van hem een licht uit Zijn karaktersterkte rijst toren hoog boven de lage zielen onzer machthebbers die den gevangene pijnigen in zijn vleesch waar zijn geest hun ontsnapt. Maar met een rustig gemoed ver draagt Borms alle vernederingen, alle plagerijen waardoor zijn lijden door een Waalsch gevangenbestuur der nog zwaarder wordt gemaakt. Door dagelijksche verdeemoedi gingen en inkwisitiemiddelen hopen ze zijn weerstandsvermogen te kun nen breken. Gelukken zullen ze niet, NOOIT, al heeft hij vrouw en zes kinderen en een stokouden vader die hij allen innig liefheeft en die nog maar al leen voor hem leven. Zal hij sterven in de gevangenis, de man uit wiens cel de groote kracht is uitgegaan waarmede Vlaan derens politieke zelfstandigheid zal gesmeed worden Of zal het Vlaamsche Volk, dat geroepen is om bevrijdingsdaden te stellen ter verovering van zijn na tionale zelfstandigheid te Antwerpen zijn wil tot uiting brengen, nu door deze tusschentijdsche verkiezing een eenige kans geboden wordt Antwerpen, Vlaamsch Antwerpen, laatste der drie zustersteden die er preusch op gaat uw Vlaamschen aard getrouw te zijn gebleven, de oogen der duizenden getrouwen zijn op U gevestigd. Met kloppend hart verbeiden we den uitslag der tus schentijdsche verkiezing. Gave God dat op dezen 9' December-dag. ten overstaan der uitkijkende wereld, Borms. aan uw beulen, die de beulen Van Uw Ylaandren zijn en 't mijn, vandaag de striemende klets worde gegeven. Die striemende klets, die nekslag zal beteekenen dat uw on buigbaar verzet in Vlaanderens his torie het tijdperk heeft afgesloten als volgt gekenmerkt Weerloos Vlaanderen kijkt, en telt de schop pen die het krijgt Dit woord is niet van ons. Het is van de redacteur van het Katholiek Vlaamsche-Belgicistische en anti- nationalistische «Kortrijksche Volk». Onder den titel De nieuwe neder laag schrijft hij in zijn nummer van 3 December I.l. Het ontstaan van de nieuwe regee ring, de persoonsverwisseling in het ministerie van Kunsten en Weten schappen en ook de regeeringsver- klaring zijn zoovele harde slagen voor diegenen onder de Vlamingen die spijts alles betrouwen willen hebben in een r chtveeidige oplos sing van de Vlaamsche kwestie, in den zin aangegeven door H. H. de Bhscfwpptn van België. Vooral voor lien is het een bittere ontgoocheling. Zij wilden nog ge- looven tegen de feiten in. Deze nieu we kaakslag herinnert hun aan de bittere werkelijkheid. Deze indruk is geen persoonlijke indruk. Hebben wij niet gelezen dat in de eenige organisatie, waarin oprechte Vlamingen zeteleu, die werd geraad pleegd bij de regeei ingscrisis, al de vertegenwooidigers gekant waren tegen de deelname. Is het opzette lijk of niet dat de nieuwe Vlaamsche ministers schuchtere nieuwelingen zijn tegenover geroutineerde poli tiekers Niemand onder ons kan deze ont goocheling verbergen, en in hel be lang van de waarheid en van het vertrouwen moeten wij dit eerlijk durven onder de oogen zien. De er ge toestanden die wij in YVestvlaan- deren beleven zijn daardoor ver slecht, met als gevolg, nieuwe zede lijke ontreddering. (Vólgt eene lange en verwarde uiteenzetting van het Belgisch en van het Vlaamsche na tionalisme). In een gemeenschappelijk schrij ven, hebben zij, de Bisschoppen, gemeend beide principieele stellin gen te moeten afkeuren de stelling van de verdrukkers en de stelling van de verdrukten. Het eenige ar gument voor dezen wapenstilstand is dat Vlaanderen al zijne rechten zou en moet krijgen In den staat België. Vlaanderen is verdrukt in zijne taal, in zijne beschaving, in zijne politieke rechten, dat wordt niet geloochend. Men vraagt alleen dat de verdrukte Vlamingen voortaan betrouwen zouden hebben in den verdrukker en alle opposite staken. Daarvoor staan de Bisschoppen borg met hun gezag tegenover de Vlamingen dat recht zal geschieden in België, door den staat, zonder strijd tegen den staat. Dat werd geschreven in Maart 192.Ï. Binnen enkele dagen be gint het jaar 1929, en wij worden nog altijd bestuurd door een regee ring Jaspar. gesteund door de Katho lieke partij, en over enkele dagen kregen wij een nieuw regeerings- program met de plechtige verkla ring geen enkele voldoening aan de Vlamingen. Wat gecommenteerd wordt door de persoonsverwisseling Huysmans-Vauthfer aan Kunsten en Wetenschappen. Is dat het antwoord van den bel- gischen Staat en van de Katholieke partij op de stelling van de Bis schoppen geen rechtherstel voor de Vlamingen zoolang België be staat Dat is wel de bedoeling van de Brusselsche pers en de politieke leiders genre Jasparvoor de ande re is het de bekentenis dat er nog altijd geen mogelijkheid bestaat om. in den belgischen staat recht te la ten wedervaren aan de Vlamingen. H.H. de Bisschoppen hebben niet geaarzeld door strafmaatregelen eer bied af te dwingen van den kant der Hoofdzetel GENT, Kalanderberg, 1. Maatschappelijke Zetel BRUSSEL, 84, Wetstraat Bijbanken YPER, Groote Markt, 9, Tel. 304 en 334 Verhuring van brandkoffers) Kortrijk en Antwerpen. Bijkantoren Brugge, Iseghem, Komen, Meenen, P0PER1NGHE, Yperstraat, 3, Tel. 62. (Verhuring van brandkoffers), Thielt, Waas ten, Waereghem, Wervik. Westnieuwkerke, Hulpkantoren in al de bijzonderste gemeenten van West-Vlaanderen, onder andere Oostvlbteren R. Smis. Gemeente Sekret. I'asschendaele M. Nol let. Onderwijzer. Poelcapelle J. Dehaene. Gemeente Sekret. Ploe&steert L. Lemaire, Westnieuwkerke. Polllnchove H. Anseeuw, Gem. Bediende. Proven E. Delava. Rentenier. Rousbrugrgre Claeysoone Aimó, gem. ontv. ReningJie A. Wullepit. Gemeente Ontv. Rening-helst Fl. Camerlynek, Gem. Sekr. StaveleP. Franchoo, Hoofd-Ondervvijzer. Waasten P. Parmentier. Yperstraat. Westoutre A. Dectercq, Plaats. Westvleteren M. Vanlierde. Beheerder. Wulverg-hem L. Heugrhebaert, Gem. Sekr. Wulver-ingrh. Jul. Ceulonaere, Gem. Ontv. Wytschaete We Fournler, Plaats. Zonnebeke Lu<Hen Deb&l, Gem. Sekretarls i5 daagsche rekeningen 4,50 AT ver in gr hem G. Vandeweghe. Gem. Sekr. Be ver on a/Yzer O. Desmytter, Gem. Bed. Hixschote C, Hondegrhem. Plaats. Brielen J. David, Gemeente Sekretarls. Crombeke C. Decae, Gemeente Ontvangrer Dickebuseh Mevr. J. Deconinck. El ver din ghe J. Bultheel. Meetkundige. Gheluvelt A. Beyls, Gemeente Sekretarls. Ghyv. en Isenb. L. Stekelorurn, gem. sekr. Hullebeke A. Breyne. Gemeente Sekret. Houth.-V. J. Verdoolaeghe, gem.-ontv. Kemmel René Joye, Handelaar. Loc reLouis Dousy. Gemeente Sekret. Loo V. Camerlynek. Gemeente Ontvang. Moeres Mare. Melis, Gemeente Sekretarls. Meessen L. Lemaire, Westnieuwkerke. Moorslede Jos Van co ill Ie. Handelaar. Noordschoote Michel Butaye. Plaats. Zichtrekeningen 3 bruto. Spaarboekjes 5 bruto zicht, KASBONS RENTE Ol» VOORHAND BETAALBAAR. T, Op naam of aan drager 3 maand 4,00 0j0 wy van lasten. 6 4,50 i jaar 5,00 Obligatiën op 5 jaar op naam of aan drager 6 ®/0 vrij v. lasten Rente betaalbaar op zesmaandelijksche koepons. O1 t Wissels-Beursorders-Uitbetaling van alle Belgische en Vreemde Koepons. Vernieuwing en Terugbetaling v. a. Obligatiën, Titels, enz Alle Beurs- en Bankverrichtingen aan de voordeeligste voorwaarden. De FONDSENBANK maakt deel van de groep HANDELSBANK-FONDSENBANK- NOORDSTAR, een der grootste kapitaal-concentraties van het Vlaamsche land en ver tegenwoordigt ruim 800 MILLIOEN FRANK. verdrukten. Wij hebben ons onder worpen. Maar wij die gehoorzaam den, die geloofden en betrouwden op bevel, wij verwachten nu een even krachtdadig optreden tegen over de verdrukkers die de illusie hebben vernietigd dat Vlaanderen tot zijn recht kon komen in België, en den opgelegden wapenstilstand alleen exploiteeren om 't systeem van verdrukking aan meer anti- vlaamsche handen toe te vertrou wen. De Belgische Bisschoppen staan er borg voor dat Vlaanderen in België tot zijn recht kan komen. Wij betrouwen op hun woord en wach ten. Maar wanneer ook hunne wer king op failliet moet uitloopen, wan neer zelfs de Katholieke partij, onder de leiding van Jaspar, het woord der Bisschoppen leugenachtig maakt, moet toch eenmaal een conclusie getrokken worden en op die conclu sie wachten wij met ongeduld. St-Eloy. Maandag hadden wij in St-Pieterskerk, om 9 uur, de so- lemneele mis, aangevraagd door de vele smeden en mekaniekwerkers van de stad. En 't schijnt dat die ij mannen hun patroon nog niet ver- geten zijn. want in groot getal gin gen zij ten offer en verbroederden met evenveel na de mis in hun feest- veigadering. Onnoodig te zeggen dat ze heel den dag door gevierd hebben en luidruchtig genoeg op dat hun patroon daarboven het zou gehoord hebben. Wij moeten nogthans er bijvoegen dat alles er even deftig op toe ging. Onze boertjes hadden als naar gewoonte hun mis in St-Jacobskerk, maar we moeten vlakaf bekennen dat het dit jaar al niet veel bijzonders was. Hun getal daar en was niet wat het had moeten zijn. Neen, 't was veel te klein. Toekomende jaar zal het beter zijn, wij hopen het althans. LET GOED OP HET ADRES o Allen van eerste hoedanigheid. Schoenen op maat. Allerhande herstellingen. KOMT ZIEN EN OORDEELT. Ons Museum. Dat de men- schen nu en dan eens vragen hoe het staat met ons museum, dat en moet niemand verwonderen, want 't is een aantrekkelijkheid welke on ze stad grootelijks ten bate komen zal. En hoe staat het er mede Veel

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1