DE CARNE De Tooneelvereeniging"Puinentroost" Boek- en Steendrukkerij VOOR ONZE NIEUWE ABONNÉS. YZERBLOND "DUBBEL 5 GRADEN" STAVÊLE J. Dehaene=Ameloot Die valschaards beier dan velen denken. Inderdaad. Weledele heer Daniel Tack, de on vermoeibare werker, is nog eens naar Brussel geweest en hier en daar gaan aanbellen waar hij meen de iets voor zijn museum te kunnen krijgen. En of het hem gelukt is 'k Heb zelfs hooren zeggen dat hij door tusschenkomst van den heer Conser vator van 't Museum van Brussel de stellige belofte ontvangen heeft, dat ons museum hier in Yperen \eel schooner en rijker zal zijn dan vóór den oorlog. Schilderijen der Ylaaui- sche school, oude én moderne beeldhouwwerken, enz. zullen el kander afwisselen en de schoonste schakeeringen te weeg brengen. Ook mogen wij gerust aannemen dat het museum van Jufvr. Louisa De Hem gereed zal zijn met Pa- schen. De voorloopige werken zijn aan den gang en alles laat veron derstellen dat de afsluiting en het portaal in korten tijd zullen gereed zijn om op te stellen. Nog een duwtje en wij zijn er. Nieuw fabriekje. De werk huizen van de heeren Colaeit en Vancappel, gelegen op het Zaalhof, waren te klein geworden, gezien het aanhoudend bijbrengen van nieuwe bestellingen. Men vervaardigt er im mers alle soort rietgevlecht. Het nieuw fabriekje is men tegen woordig aan het optrekken op de plaats waar vroeger de herberg De steenen Brug stond. Op zijn minst zullen daar kunnen veertig getouwen geplaatst worden en alles is reeds voorzien voor verdere uit breiding, want achter het gebouw is er nog eene streep grond die met den tijd zal kunnen ingepalmd wor den. Neen, Yperen wil niet leven, is 't niet Museum MerghelYnck. Zooeven spraken wij daar van ons stadsmuseum, maar k'en weet niet of er tegenwoordig iemand nieuws zou kunnen zeggen over het mu seum Merghelvnck. In den tijd heb ben wij die en die ministers hooren dif en dat zeggen en jammer ge noeg, het is en blijft altijik^jk voor heen. Zal dat Ypersch vaoefengoed waarlijk in het een of het ander huis der Eikenstraat, te Brussel wegge stopt blijven om dan het heen of het ander museum der hoofdstad te verrijken. En zullen wij, Yperlingen, ons voor de zooveelste maal in de doeken laten leggen Wij zijn nu zooveel en zooveel ontstolen en moet ook dat nu, dat Parijzenaars een petit Versailles betitelden, voor ons ook te loor gaan Of kunnen onze volksvertegenwoordigers niets meer 'i Zullen zij van onze ministers nooit eene daadwerkelijke belofte kunnen afpersen Wij vragen het hun: beproeft nog eens de kans, Heeren, en gij zult aan uw volk een allerschoonsten dienst bewijzen. Wij vragen enkel dat Gij aan die vraat zuchtige lieden ontrukken zoudt, in dien het noodig is, w at ons toekomt. Gemeenteraad, Maandag 10 Deo. ten 6 ure. Dagorde. 1) Proces verbaal dei- zitting van 3 Dec. 2) Beluikstraat, rooilijnen, wijziging. 3) Stadsbe- grooting voor 1929, St. Mnartens abdij. Zij zijn dus begonnen met de gedeeltelijke her stelling van St. Maartens abdij. Ik zeg gedeeltelijke, want de stallin gen van Jansenius, het prieel en het torentje komen eerst later aan de beurt. Voor als nu zal de sakristie her steld worden, samen met de aanpa lende plaats welke dienen zal voor den ingang langs waar men de boven loopende vertrekken bereiken kan. Daar. boven du-s. zal een soort mu seum aangebracht worden, en alles wat van de cathedraal overbleef, 'k bedoel de bewarenswaardige stuk ken, zooaJs marmeren beelden, ko peren kolommen, en allerhande snij werk zullen daar bijeengebracht wor den om de welsprekende getuigenis of te leggen van het grootsch verle den. Naar alle waarschijnlijkheid^al ook dit gebouw gereed zijn met de aanstaande wijding der kerk en zal het niet weinig bijdragen om de kunstroem onzer stad nog te ver meerderen. Z1 KLE M IS. Op Zondag 9 December e. k. in de St Jacobskerk te 7 1 2 u. wordt een mis gelezen, ter ziellafenis van wij len Heer Achiel Vassenr, vanwege de gilde De lustige Bolilerslo ka.il c In de Bascule l)i* weierij bij de cawrue. De voltooingswerken gaan er goed voor uit Men is begonnen met het delven voor de leiding welke het water uit den majoorgracht zal aan brengen. Dezer dagen is de groote dynamo ingekomen en in 't korte volgen de getouwen zoodat alles laat voorzien dat men met half Januari 29 zal kunnen beginnen werken. Aan de spinnerij zijn de aardwerken voor het inlaten der groote pilaren, om zeggens gereed. De houten barak voor het onderbrengen der maèhie- nen waar men het beton zal ver vaardigen is bijna klaar en 't mag gezegd, niettegenstaande al de moei lijkheden die ze daar hebben met het water, gaan de werken er goed vooruit. Davidsfonds. Woensdag avond kwain Heer Leo Deraedt, hoofdre dacteur van de morgenpost, op aan vraag van ons bloeiende Davidsfonds in de feestzaal van het college, de rolprent van de Nbordkaapreis af draaien. Wij vertrokken uit Ham burg en bezochten opvolgentlijk Odda, Gudvangen, Balolmen, Merok Torghatten, Svartisen tot wij einde lijk de noordkaap bereikten. En bij ieder aanlanden kwam een rake woord uitleg ons al het mooie van die spnookjesachtige streek verdui delijken zoodat we de noordkaap verlieten voor Hammerfest, Diger- mulen, Olden-Loen enz. vast beslist toekomende jaar die zoo schoone en spotgoedkoope reis mede te maken. De bomvolle zaal juichte den spre ker géweldig toe. St Niklaaskerk. Dezer dagen is het orgel vervaardigd door het huis Joris toegekomen en naar alle waar schijnlijkheid, zullen wij met nieuw jaar de wijding er van kunnen bij wonen. Ook dit van de E. P. Discal- sen komt dezer dagen toe en met Kerstdag zal het kunnen in gebruike genomen worden. Gewestdag te Yper voor de A laam- sche meisjes op Zondag den 16c De cember in 'tVlaamsch Huis om 2 u. stipt. De eereleden en de werkende le den worden vriendelijk maar zeer dringend uitgenoodigd. Een vlaamsche spreker wordt ver wacht, en de vlaamsche meisjes zul len hier vergast worden op mooie liederen en kunstige reidansjes. Franciscaan se he Derde-Orde. Zondag, 9 Dtec. te 9 ure plechtige mis van wege de Derile-Orde ter cere der Onbevlekte Ontvangenis, voor naamste patrones der Serafijnsche Orde. Na de H. Mis: MAANDVERGA DERING DER BROEDERS Derde- Ordelingen. Maandag 10 Dee. te 6 n. 's av., in het Bisschoppelijk college, Bollingstraatvoordracht over ''MO DERN TOON EELdoor den zeer bekwamen F1 H. Jan Bernaerts van Antwerpen. Ingang vrij voor iedereen. Zondag 16 Dec. te 9 u.plechtige aielendienst. van wege de Derde-Orde voor zaliger Maria Baelden, rr. Am. Willemet jubilarisse der Derde-Orde. 'sNejn. te 2.30 u. maandvergade ring der zusters, lof en daarna NO- YICENONDERRICHT. Vl&ani-che Harmonie. De jaar- lijksc.he algemeene vergadering op Maan dag 20 November laatstleden legde getuigenis af van wat hier aan werk en opoffering gegeven werd en hoe ook successen werden bereikt In aanwezigheid van eere en spelen de "leden werd verslag gegeven over da werking 't resultaat van hun stre ven is. dat voor het oogenbhk de Harmonie flink is georganiseerd, ook werd ter vergadering het werk van den sympathieken leider naar volle w aaide geprezen. Naast hem staan nog vele andere werkers die met en- thoesiasme nvedeijveren om de Vlaamsche Harmonie hoog te hou den. Wij doen een beroep op allen op dat zij dit organisme werkdadig zou den steunen. Zij kunnen dit door zich op te geven als eere- of bescher mend lid, of door spelend lid op de herhalingen. Een oproep wordt ook gedaan tot de ouders om hun kinde ren te zenden naar de herhalingen waar hun gedurende een uur les ge geven word in notenleer en zij aldus worden opgeleid tot flinke muzikan ten. Ylaiimsche Harmonie. Zondag, 9 December, te 7 ure. in de feestzaal van het Vlaamsen Huis 1ste Winter- concert. Ingang vrij opent de Feestzaal van het Vlaamsch Huis met de voorstelling van het drama DE HEIDEBOEREN De heroïeke houding van haar leider Zondag en Maandag laatstleden, voerde voornoemde vereeniging het drama De Heideboeren op in de nieuwe feestzaal van het Vlaamsch Huis De zaal liep telkens vol. Van alle zijden gewerd ons al wat vlei end is over 't nieuw gebouw. Men gevoelt er zich thuis, verwarming en verlichting zijn naar wensch, 't is er gezellig, men zit heerlijk en de acoustiek kan niet beter. De aannemersfirma M.M. Roose en kinders en R. Speybrouck, bouw kundige, schonken het Vlaamschge- zind publiek van Yper een feestzaal die alle verwachtingen ver heeft overtroffen en zulks met de karige geldmiddelen waarover ze mochten beschikken. Er kan misschien wel iets inge bracht worden over de keus van het stuk, doch de weergave van het drama was heerlijk. Puinen- troost deed een meer dan goede aanwinst, in den persoon van Heer Arthur Nuytten, die de rol van Krüger zeer goed vertolkte. De H.H. Matthijsen Pannekoucke zijn tot twee knappe tooneelspelers uitgegroeid* H. Karei Wilterbeck was, al lijkt het een sprookje, een ernstige profeet. Juffrouw Vanden- berghe kende den tekst van haar rol op haar duimpje en Juffrouw Agnès Declercq zou veel beroeps-artisten met beschaamde kaken zetten. De figuratie vulde opperbest aan en het symplionisch orkest onder leiding van heer Staf Desramault, wist goe de afleiding te bezorgen tusschen de pakkende bedrijven. Iedereen weet dat Heer Oscar Werrebrouck, de ziel van bedoelde vereeniging is. Van dees jaar stond Puinentroost zonder tooneellei- der. Oscar nam, met het aanleeren der voornaamste rol. nog dat kar weitje op zijn rug. Maandag avond nu heeft hij door zijn heroïeke hou ding de les gespeld aan tal van Vla mingen, die voor de Vlaamsche zaak alles willen d >en tusschen pint en pot, doch die alieernstii, \erant- woordelijkheidsgevoel. alle koppige volharding totaal missen. Oscar W errebrouck heeft niet al leenlijk voornoemden de les gespeld doch voor immer zal zijn daad daar staan als een levend voorbeeld dat ons allen zal blijven bezielen. Maandag is Oscar op de planken verschenen in de rol van den ruwen oploopenden Berrie die aan 't volk 't vermoeden niet gaf dat zijn vertolker in levensgevaar verkeerde. Tusschen de bedrijven lag Oscar zich te wentelen en te wringen van de danige pijn. de tranen barstten uit zijn oogen van 't onmenschelijk lijden en wanneer hij weer Berrie» spelen moest, dan rechtte hij zich met een krachtigen ruk op, zijn on verbiddelijke wil, wilde niet dat de i zieke Oscar Werrebrouck nog be- j stond. Berrie kwam op scène en 't volk zag Oscar niet. Verscheidene keeren wezen zijn vrienden op het zeer gevaarlijke van zijn toestand. Men raadde hem aan in 't laatste bedrijf niet meer op te komen, doch 't kon niet baten u Wat zou 't volk wel denken 't En de indruk van 't goede van de zaal zcu die niet vergald worden 't Zal wel gaan, zegde hij... Na de vertooning wikkelde men htm in een deken en E. Decrock voerde hem met zijn auto naar huis. Zijn vrouwke werd vooraf voorzich- tigkes op de hoogte van den toe stand gebracht. Dr Snick die zich bereidwillig ten dienste san Oscar stelde, vergezelde hem tot in zijn woning, onderzocht hem daar en besloot dal hij leed aan een acute ontsteking van den blinden darm. Dadelijk moest hij naar 't hospitaal. Ie middernacht dus verliet hij de scène en te i uur *s nachts lag hij in 't hospitual. Dr Ronse opereerde hem 's n\orgens vroeg. De operatie gelukte buitengewoon goed en bin nen acht dagen. God geve 't, zal Oscar weer spring-gezond zijn. Dat wenschen hem uit ganscher harte, zijn vele. velt vrienden. □□□□CDoaDDaaaDaoaaaaaaaoao Telet'. Rousbrugge 'J.H. KUNST-AFFICHEN-ETIKETTEN REKLAAMWERK EN 1NPAK- KINGEN, BROCHUREN, ACTIËN REGISTERS, PAP1ERZAKKEN. Schrijt'maeliieiH'ii RAPPEL DE ELEKTRIFICATIE VAN ZLID- WEST-YLAA NDEREN. Zondag laatst had in het Volks huis eene belangrijke vergadering plaats over de elektrificatie van het Arrondissement Yper, waarop de Heer Cloedt, hoofdingenieur der Provincie, na eerst wetenswaardige bijzonderheden over de eigenschap pen der elektriek gegeien te hebben, mededeeling gaf der verschillige voorstellen aan de Société Géné rale Beige de Distribution Electri- que gedaan, voor de elektrificatie der bergstreek. Vóór oogen werd gesteld hoe wei nig handelbaar hoogergenoemde maatschappij is, en hoe alle voor stellen der Provincie schipbreuk hadden geleden. De zienswijze van den heer Lommez was dan ook zeer juist dat de Provintie drukking moest uitoefenen op de maatschap pij, en deze laatste erop moest wij zen op het mogelijke, dat, na de verstreken tijd der koncessie, deze niet meer zou hernieuwd worden, indien zij op waarlijk onredelijke wijze alle pogingen tot elektrificatie door overdrevene eischen mocht blijven verijdelen. Ik ondergeteekende straat verlang een abonnement op De Ypersche Bode aan 16 fr. voor het jaar 1929. Handteekening Dit briefje invullen en afgeven op de post of aan den postbode. Ofwel zenden naar R. Claeys, Statiestraat, Jq. Yper, of afgeven of zenden naar Meester Butaye. Drinkt Beverensch Bier □□□□□□□□□□□□□□COE Jammer dat de woorden van den lieer Lommez opnieuw als teniet gedaan wierden door de rond-de- potdraaierij van den heer Dr Brut- saert, die nu t zeem-zoete woorden den heer Cloedt smeekte om nog maals oieuwe voorstellen aan de maatschappij te doen. Maar velen zagen klaar, en het kwam hen dan ook vóór, dat den heer Brutsaert niet het minst bekommert hoe groot de uitgaven mochten zijn. Hij wilde, hoort ge, dat de Provintie tot de elektrificatie overging, wat het ook moge kosten. Het was hem dus al leen te doen om een pluimpje op zijnen hoed te steken, want 1929 is niet ver meer af. Jammer dat de heer hoofdinge nieur Cloedt niet wist dat heer Dr Brutsaert ZELF in het beheer der Sté Gén. de Distribution Electrique zetelt, en er het postje van kommis- saris bekleedt. De heer Cloedt zou zonder twijfel de heer Brutsaert een voudig gevraagd lubben Maar Mr Brutsaert, U zelf zijt de maat schappij aangezien U in het beheer zijt U zelf, indien de elektrificatie der bergstreek L' zoo nauw aan 't hart ligt, moet al het mogelijke doen, opdat de maatschappij waar van U kommissaris zijt, meer re dens zou verstaan en ons Provintie, geen zoo overdrevene vooi waarden zoudt blijven opdringen De elektiificatie der bergstreek zal er komen, weest gerust en aan voordeeliger voorwaarden. De heer Dr Brutsaert zal aan de Sté Gén. Beige de Distribution électrique wel laten verstaan hebben, dat hare koncessie later wel zou kunnen ge vaar loopen, eri dat het dus noodig is wat inschrikkelijker te worden tegenover de Provintie. De Provintie zal opnieuw onderhandelen en de maatschappij zal zich irtschikkig toonen, en den toer is gespeeld En Dr Brutsaert heeft het gedaan, hij is de groote weldoener Begre pen, menschen Z'hebben wee re wat uitgestoken 't Is als zulkdanig verfoeilijk volk. dat "*t Ypersche Volk", in zijn num mer van 2 December, de Nationali sten, bij zijne ontelbare lezers wil doen doorgaan. Peist ne keer 1. Miït de medehulp van de socia listen hebben ze TWEE YREE.MDE onderwijzeressen gekozen... er waren nochtans Ypersche kandidaten. Rien que la mort n'est capable d'expier ce forfait Luister Ypersche sloore s- en tracht goed t'onthouden G'en moet geen groote polietieker zijn om te wieten, dat men nooit vele en mag rekenen op den steun van politieke tegenstrevers... dat is ele mentair in de politieke leer... De nationalisten wilden hunne kandidate er door1 halen. Met de hul- pe van een anilere eensgezinde groep kon dat gaan. Anders niet, Staf De- lahaye wist 'Jat ook. Maar ja, de eensiajezindheid van zijne groep is een flauw beestjeHij vergat daar om een overeenkomst voor te stel len, en zijn partijgenooten en heb ben maar tijd om malkaar te ros kammen Ze zijn dus zelfs niet in staat een plezier aan te bieden aan een andere gretep, om ook een ple zier gedaan te worden. Wat 'n miae- rie En hooren we niet dat ae de nicht van den EL H. pastoor Lammens van Zonnebeke uitgeven voor* socialiste, om alzoo de Nationalisten te kunnen zwart maken Daar is onae eerste verfoeilijke daaii... maar er is een tweede 2. Stem niet de medehulp van de socialisten, hebben zc katholieKe le-

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 2