- V I, K K A - VLB E SCI I WA R E X vooraleer uwe bestellingen te doen van Smakelijke en zuiver» vleeschpastei, alsook 1 de ongeëvenaarde Maurice FREMBGEN Raveschootstraat, 6, GENT. Tel. 6335. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DG ALLERLEI ztUflVEüzuuR AmmoNiflK vraagt or»ze prijzen (uitsluitelijk; \'oor verbruikers) Gasgesticht YPER Gasgesticht POPERINGHE Tel. N° Plaats Van den Peereboom. Tel. N° i)5 Dickebusch Steenweg 41. Tel. X° 14 Doornstraat. Vraagt uwen winkelier fr. cle t>us. van cle firma LINTHORST, OLST, HOLLAND Vertegenwoordiger voor beide Vlaanderen en Tournaisis sehen minstens S 1 2 uren 's winters en 9 uren 's zomers, zonder de uren voor het afleggen van den weg naar het werk of de rusturen. Wilt ge de juiste uren kennen Maar ge kent ze toch zelf, Heer Schepen. Daar is dus 'n overtreding van de wet. Moe ten wij die zaak aanklagen 3. Wij wijzen den Heer Schepene erop dat de gezinsvergoeding wette lijk verplichtend is sinds 20 Oct. laatst of is de wet hier ook 'n doode letter 5. Eindelijk vragen wij den Heer Schepen hoeveel de overuren oi Zondagdienst uren betaald worden Ruzie. Zondagavond raakten enkele snotneuzen van 1516 jaa; slaags in de Yperstraat Wat hooge woorden en enkele buiier. was het resultaat. Wervik. Dat de werkstaking nog geen einde genomen heeft moet ons in geener mate verwonderen. Integendeel in deze kwestie waar het er op aan komt de belangen van de werklieden te behartigen, vinden we van die geslepen diplomaten die enkel beoogen de zakken van hun aanhangers te vullen met beloften. We herhalen het, de schuld van die maandenlange slaking ligt ge deeltelijk in de handelwijze van en kele menschenbedriegers die er op uit zijn van iedere gelegenheid ge bruik te maken om hun politieken boel te doen draaien. Kn dat zekere personen het karakter van de sta king beïnvloeden lijdt geen twijfel. We hebben meermalen kunnen bestatigen dat de socialisten, in zake staking, zich laten meêslepen door de wisselvalligheden van den strijd Bewijs van zorgloosheid voor wat hen 't meest moet bekommeren, namelijk de welstand en welvaart van hunne werklieden. In 't btgin van de staking, onder meer, hebben de leiders van de so cialistische inrichtingen van Wervik, de gesyndikeerden aangemaand het werk te hervatten. 't Is een van-zelf-sprekend feit, in de veronderstelling zelfs-' dat liet oogenblik slecht gekozen was om 'n algemeene staking aan te vangen, dat het een onzinnig gedacht was het werk alsdan opnieuw te herne men, om dan de speelbal te worden van bazen en patroons. Dat onnoozel gedoe van het so cialistisch syndikaat is heel eenvou dig een kenmerk van de minder waardigheid van de roode leiders. Nochthans, door nood gedwongen, omdat hun appel In die richting niet braadde, hebben ze zich gauw ver gewist van het belachelijke van hunne handelwijze en zich alsdan op de hoogte gesteld van de alge meene denkwijze. En zoo komt het dat ze nu, evenals andere syndika- ten, hun aanhangers aansporen om de" staking zoo lang mogelijk vol te houden. Maar de misstap die ze nu zoo meesterlijk willen verduiken zal hen wel, in andere omstandigheden, een toer spelen. Loontje komt toch vroeg of laat om zijn boontje. En 't zal ook niet baten de ouders te paaien met de kinderen 'n prul- legeschenk te geven met St-Niklaas. Verstandige lieden zullen wel besef fen dat het 'n deel is van hun eigen centen, die bestemd waren voor an dere doeleinden. DE ZWEEP": Belooft toekomende week de verdiende kastijdingen voort te zetten van de snuls die in de haar vijandige schoetjes zijn ge kropen. Kunstavond: Davidsfonds. Woensdag avond mochten we Antoon V. d. Plaetse vieren die ons met 'n deklamatieavond vergastte.in de feestzaal St-Pol. Beurtelings kre gen we 't meiankolische van 'n Kaïnmoord en tevens 't sappige ge mengd met 't treurige van 'n Maar- tens dood, naar Stijn Slreuvels. Ook Guido Gezelle kwam aan de beurt met 'n reeks gedichten op meesterlijke wijze voorgedragen, met 't weemoedige van 'n doodzang, gemengd met 't zangerige van 'n mereltaai, 't gefladder en geronk van 't bietje, waarin we de zoetzap- pige priester-bard kunnen bewon deren. 't Gedicht van Wies Moens aan Herman Van den Reek, wierd insge lijks uit zijn dichtbundel gehaald. Om te eindigen 't prachtig en sta tig Alleluia uit Verschaeve's passie verhaal. Te lang zou het zijn om al de ge dichten van onze bekende dichters op te halen. We kunnen echter be vestigen dat er 'n feestelijke geest drift heerschte onder een voldoende talrijk publiek. 't Is te vvenschen dat 't Davids fonds in 't vervolg zijn beste zal doen om die interressante kunstavonden voort te zetten. Reninghelst. Brand. Maandag avond, rond y ure, is er brand ontstaan, in den suikei ijast, staande langs den steenweg van Ouderdom naar Poperinghe, en toe- behoorende aan den landbouwer Hil. Deconinck. De aandacht van den droger werd getrolfen door 't geknetter der vlam, gejaagd liep hij uaar den zolder, en zag lot zijn groote verwondering reeds het gan- sche dak in laai. Eenige mannen, in 't naar huis gaan van het kandeel, waren door het gerucht van het springen en den reuk der gebrande boonen, naar de plaats der ramp gesneld. Aanstonds werd alarm ge geven. Door 't rap geklop der angst verwekkende klok en 't geschetter der klaroenen, waren de pompiers spoedig bijeengetrommeld, en snel den, op een drafje, naar de plaats der ramp. Bij hun aankomst had het vuur zijn grootste werk verricht het dak der drogerij was geheel den prooi der vlammen geworden. De lange zware poutrellen en de vingerdikke ijzeren platen, waren door de over- geweldige hitte samengetrokken. De vlake, met 2óoo kgr. te droogen boonen werden verbrand. Het werk der pompiers behield zich hij 't vrij waren van het aanpalend magazijn, waar niet minder dan 40000 kgr. gedroogde boonen opgestapeld wa ren. De schade is nogal groot en ge deeltelijk door verzekering gedekt. Waaraan de oorzaak van den brand toe te schrijven is, weet niemand uit te leggen. Een kluchtig partijtje speelde zich af gedurende den brand een pompier, met brandende lantaarn ging op zoek op den zolder van 't magazijn, om te zien of hij nergens sprenkels vuur zou ontwaren. Voor waar, wakkere pompiers! Vlamertinghe. Zondag en Maandag, ter gelegenheid van het St-Cecilia feest, vierde onze tooneel- bond Deugd en Vreugd het too- neelspel De Bolchevisten op, klucht in 3 bedrijven. De zaal liep telkens vol. Over de opvoering kan niets dan goed gezegd de spelers waren goed op dreef en de vertol king der rollen was heel wel. De kluchtzangen en het koncert door de muziekmaatschappij hadden groot succes. Jongens van den tooneelbond, houdt moed. Uw programma voor dezen w inter is tamelijk zwaar, maar het getuigt van durf en wilskracht. Leert goed uwe rollen, bestudeert ze vooral en luistert goed naar den tooneelleider. Op heden Zondag, 9 dezer, is er eene voordracht door E. H. Vinck over De Mieren Die voordracht is overal een waar sukses. Het Da vidsfonds, van wie die voordracht avond uitgaat, noodigt dus iedereen uit. De zaal moet vol zitten. Op Zondag 16 December, richt de Viaamsche Wacht een Groote Hul- lebroeckavond in. Niemand heeft de geestdriftige, suksesvolle Viaamsche Liederavond van 1924 vergeten. De zaal was gestampt vol en velen had den spijt dat ze er niet geweest wa ren. Nu kunnen ze er allen zijn. Onthoudt dus goed den datum. Zondag nog meer inlichtingen. Becelaere. Davidsfonds. Dinsdag e. k., 11 December, in de Patrouagezaal,. belangrijke voor dracht met lichtbeelden door Eerw. Heer Dewitte. Onderwerp Zwitserland en Willem Tell of de strijd voor cle Zwitsersche Onafhankelijkheid. Alle weldenkende katholieke Vla mingen van Becelaere, zullen er aan houden tegenwoordig te zijn op deze eerste algemeene vergadering van onze afdeeling. Wij herhalen het graag Onze afdeeling zet haar deuren wagenwijd open 0111 alle weldenkende Vlamin gen te ontvangen zoo zal en moet de pas gestichte afdeeling er veel toe bijdragen 0111 de eendracht en samenhoorigheid aller Vlaamschge- zinden van Becelaere te bewerkstel ligen. Het Bestuur. Zillebeke. Pijnlijk ongeluk. Dondei dagmorgen, om 7 1 2 ure, reed de. kleine André, zoon van Heer Henri Desnytter, met zijn rij wiel, de straat, die voor de ouder lijke woning leidt, op en neer. Door eene verkeerde zwenking, kwam de arme jongen onder de wielen van den grooten en volgeladen wagen van zijn vader terecht, alwaar hij een al te droevig einde vond. Het logge voertuig reed den knaap over de borst, en1 drukte hem dood. Men kan begrijpen, hoe groot de droefheid der ouders is, bijzonder van den vader, die het ongeluk zag gebeuren, en te laat kwam om zijn zoontje een reddende hand toe te steken. Nog een jong leventje weg gerukt Langemarck. Op Zondagen 9 en 16 December, telkens te 3 uur namiddag, opvoering van HOOGER OP zangspel in 4 bedrijven, woor den van E. Serroen, muziek door A Lietaert. Kaarten aan 5 fr. (Voorbehouden) en 3 fr. (2' plaats). Kaarten te bekomen vanaf 3 December bij M. M. Muyssen, Dorpplaats. Einde der vertooningen voor vertrek van treins, tram en autobus. Passchendaele. GROOTE MEETING. Op Zondag 16 dezer, te 2 u. 's namiddags, in de zaal van St-Eloi, bij D. Loonis Spreker Meester Claeys. 1over Vlaanderen in 't Oorlogsgevaar en de VI. Nationale strijd 2) stichten van een afdeeling van K. V. N. Alle Vlamingen opgetrommeld Mogen wij onze lezers verzoeken van nu tot Nieuwjaar hun blad na lezing voort te geven aan een vriend of ge buur 't Bij dit Propagandaoffensief zijn er misschien onder onze lezers die een tweede nummer onder band zullen ontvangen. Zullen zij zoo goed we zen dat tweede nummer ter lezing door te geven Dank bij voorbaat. Meessen. De nieuwe kerk. De heropbouw der nieuwe parochie kerk gaat goed vooruit. Zij wordt gebouwd met liet bergsteen en liet zandsteen van de oude kerk. Zij is de oude abdijkerk, gelijk zij in 1060 gebouw d geweest is. Het zal de voor- oorlogsche toren zijn en in haar ge heel beschouwd zal zij zeer merk waardig zijn. Zij bevat nog eene merkwaardigheid, namelijk de on- deraardsche kerk of crypte on der het koor met een dubbelen in gang langs binnen en langs buiten. De werken zijn sedert een jaar be gonnen en staan onder toezicht van M. Eggermont uit Gent. De herop bouw geschiedt door de aannemers Parmentiers uit Voormezeele en Vandelanote uit Yper, volgens de plannen van M. Patris, bouwmeester te Brussel. Zantvoorde.Klokkenwijding. Morgen Zondag zal Z. E. H. De ken Huys, uit Meenen, na de hoog mis overgaan tot de plechtige wij ding der drie nieuwe klokken die voor de parochiekerk bestemd zijn. Te dezer gelegenheid zullen tevens allerlei feestelijkheden plaatshebben. Gevraagd Treffelijke en naarsti ge man voor den verkoop en ont vangsten der naaimachienen, om streeks Oostvleteren en Loo, onnoo- dig den artikel te kennen. Zich wenden Maatschappij Sin ger statiestraat 8 Yper. .Men vraagt een winkeldochter Neermarkt nr 4. IVr occasie: Schrijnwerkemia- chien moteur Lystre 8 kp; dub bel schaafmachien landzaag tou- pie draaibank boormachien. Met al de vereischte benoodighs- den. Zich wenden Bureel van 't blad. Reiziger wordt gevraagd voor Yper Poperinghe en omliggende gemeen ten, voor den veifcoop van poetsarti kelen, gekende merken. Voorkeur aan deze welke kruidenierswinkels bezocht heeft. Schriftelijke aanbie dingen Verberckt, 5 Ykstraat, Gent. Kamerlid Meester Butaye van Wa- tou, heeft Donderdag 29 November ter Kamer eene vraag ingediend, om den heer minister van Bannenland- sche en volksgezondheid te onder vragen Over de willekeurige toepassing der wet van 3 Augustus 1919 aan gaande 't voorkeurrecht der oud strijders bij benoeming van bedie- den in 't algemeen, en meer bepaald bij de benoeming van een veldwach ter te Watou. Zelfs indien geen recht wordt ge geven, dan nog zal de ondervraging heilzaam zijn, omdat zij aan de oud strijders eens te meer zal aantoonen, hoe met hun recht word gesold, en hoe de machthebbers van heden voor niets terugdeanzen, als het geldt uit gesproken Vlamingen te treffen rf oud-strijders op achterplans te schui ven. Bij Dr Borms. Een medewerker van De Schelde vertelt in dat blad van het bezoek, dat hij in de centrale gevangenis te Leuven aan dr. Borms heeft gebracht die daar nu ongeveer tien jaar heeft gevangen gezeten. Wij ontleenen het volgende relaas We spreken natuurlijk over de kandidatuur, Die is uit den hemel gevallen!» zegt Borms «Zij kon niet beter op haar tijd komen. Alle omstandigheden werken op de gun, stigste wijze samen. De wijze waar op de regeering de amnestiekwestie behandelt, mag van onzentwege niet zonder protest blijven dit is geen amnestie, maar een karikatuur. Het zal nu moeten blijken of er in de rangen van Huysmans en Van Cau- welaert nog mannen zijn, die willen protesteeren tegen den smaad, hun leiders aangedaan door de liberalen. Mijn kandidatuur is nu een amnes tie-kandidatuur. Zij heeft met par tijwezen niet te maken. Ieder die iets laming voelt en oprecht voor stander is van amnestie, kan er voor stemmen. Naar het parlement ga ik niet evenmin mr. Hendricks, die slechts bereid werd gevonden op de

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 4