SIX-BOSSflERT, West-Nieomkerke TRENCH-COAT MONDIAL EMIEL CHERCHYE - BONTE GRAlSSLIJPERIJ DE GOUDEN VORK WE J, PEIRSEGAELE VANOVERBERGHE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O HUIS VAX VERTROUWEN Verdonck-Minne IN DEN GOUDEN RING Stalen kosteloos te tónen bi) Em. 0E8QUIEHSIn de Ster YPER ALB. COSSEY VAN MOL nnnnnnnnnnnnaaDannDnrinnnnnn vraagt Leerjongens. Leest en verspreidt De Ypersche Bode' 13, Boterstraat. 13 -- YPER. Marktberichten. HOP. Wekelijksche Markten Burgerlijke Stand Gij strijdt tegen 't hedendaagsch duur leven indien gij eischt de fijne likeuren der firma Haar bijzonderheden Elixir d'Ypres uitsluitelijk samengesteld uit planten, heeft een aller voordeeligsten invloed op de spijsvertering. Beste kwaliteit aan den genadigsten prijs. Eischt de rooskleurige inpakking. Rhum Black River Jamaica, aanbevolen voor fijn gebak. Groene enjgele Kloosterlikeur der Chartreuse. oor alles eischen wij enkel de betaling na goedkeuring van uw geneesheer Korte Thouroutstraat, 16, YPER. DE GEBREVETTEERDE Weduwe J. Peirsegaele- Vanoverberghe heeft de eer aan q vrienden en belanghebbenden te berichten dat zij te A BRUGGE, 9, Ahademiestraat, 9 A van den Heer A'. Brutsaert-Develter een HANDEL IN ALLE SLAG IYIACHIENBENOODIGHEDEN overgenomen heeft OPVOLGSTER DER FIRMA Fl. Brutsaert-Develter Juweelen, Horlogen, Zilverwerk, Brillen De schoonste keus. De laatste nieuwigheden. De voordeeligste prijzen. 2^, Meenenstraat, Yper AHes Gewaarborgd. Alles Gewaarborgd. is beterkoop dan alle andere Trench-Coats Bezorgd om uw profijt, zult ge dus geen andere dan een Trench-Coat MONDIAL BREVETÉ koopen. Volle gesuikerde melk CROWN FARINE MALTO LACTÉE PHOSPIIO-LACTINE Een bezoek naar het welgekend huis Gasthuisstraat, 12 (rechtover 't Gasthuis), POPERINGHE overtuigt U van zijne overgroote keus in schoenen voor alle omstandigheden. Capronstraat, YPER i^Café L'Abri) komt een werkhuis van op te richten en beveelt zich aan bij makkers glaswerkers, garagis ten en carrosserie-constructeurs, gleis- en glashandelaars. Hij belast zich ook met het verkwikken van spiegels. VERZORGDE EN SPOEDIGE BEDIENING IJZER, STAAL. PLATEN - POUTRELLEN - GEUTIJZER - METALEN BIJZONDERE PRIJZEN PER - HOEVEELHEID - Postcheckrekening 47629. Telefoon 88. - ALLE IJZERWAREN - HUISRAAD - BOUW- EN - SMIDSARTIKELEN - - GEREEDSCHAPPEN - GROOT - KLEIN lijst te staan, omdat er gevaar was dat mijn kandidatuur zonder deze van een plaatsvervangend kandi daat niet zou worden aanvaard. Er wordt nu tot 9 December een groot vraagteeken gesteld. Wij hebben de beste verwachtin gen antwoordde ik. Er is veel be langstelling, er is geestdrift. Als wij op 9 December, s* avonds, den uit slag telegrafeeren zult gij dan op de hoogte worden gesteld «Och, verspil er uw geld niet aan> zeide dr Borms. «Ik kan wel 24 u. wachtan. Als men hier tien jaar is, dan heeft men wel geleerd geduldig te zijn Ik voel mij getroffen door dit woord Tien jaar en geduldig. Ja, deze tien jaar heeft de Ylaamsche strijd in het teeken van Borms ge staan. Wat men noemt de Borms- gedachte de opleiding van het Vlaamsche volk tot karaktervastheid en wilssterkte is aan het kiemen gegaan. In geduld groeit de kracht der karaktersterken. Het onderhoud heeft een uur ge- geduurd. Geen enkele klacht, geen bitter woord, geen zacht verwijt aan het adres van wie ook heb ik uit dien mond vernomen. Wecst Vlamingen met de daad Yvert voor uw blad De Ypersclie Bode Brengt abonnementen aan DON DEIN, 30 November, De han del is veel levendiger geworden. In de afgeloopen week kwam een groo- te omzet tot stand. Meer dan de helft van den oogst is verkocht en de aankondiging van eene spoedige prijsverhooging door het verkoop Comité van de Pool heeft zonder twijfel tot aankoopen aangemoe digd., De Pacifickust. meldt tame lijk levendigen handel en onveran derde prijzen. POPERINGHE. 7 Dec. Tarwe 170 rogge 180 haver 170 aardapp. 50boter 30-33 eieren 1.25-1.40; Hop 50 kg 300 fr. DIXMUIDE. Boter 30—82; eieren 1.201.25; aardapp. 50; tarwe 140—165 rogge 170 haver 170; stroo 300—400 hooi 400—700. Yper van 29 Nov. tot 5 Dec. 1928. GEBOORTEN. Vandevelde Car los, Bruggesteenweg 8. Verheje Roger Bruggesteenw. 72. Depoor- ter Leon hoornwerk 34, DeKaeze- maeker Joseph Minneplein 31. Vandenhoven Jacques Meenenstraat Bruwier Denise Ryselstraat 162 Mion Alice Pennestr. 45. Tresy Germaine Bruggesteenw. Ceu- ninck Willy Pennestr. 3. Devolder Yvonne Pennestr. 13. Herman Henri Zonnebekesteenw. Costenoble Pau- lette Hondstraat 21. HUWELIJK."— Dehongerc Eugene opzichter te Poperinghe en Huyghe Georgette z. b. te Yper. OVERL1JDENS Dely Sophia 86 j. kloosterlinge G. de Stuursstraat. Forcez Josephine 43 j. z. b. onge huwd Poperinghesteenweg 26. Boudry Emma 58 j. huish. echt. Van- coillie Henri. Bruggesteenweg 67. Burgerstand Poperinghe. GEBOORTEN. 331 Quaeghebeur Joseph, z.tv. Nestor en Madeleine Meersseman sectie G. 332 Quae ghebeur Maria d. v. Nestor en Mad Meersseman sectie G. 333 Debvser Marie d v. Julien en Marie Halle man, noordstr. 334 an Caysecle Gilbert z. v. Remi en MadeL Bra bant, bruggestr. 335 Steverlynck Marguerite dv. Nestor en Antoi nette Ryckewaert sectie K O VERLIJ DENS. 206 Kesteman Raymonde 3 m. d v. Victor en Jean, ne Demeire, casselstraat. r BREUKEN -- SCHEEFGROEIINGEN Onze breukbanden zonder staal en zonder elastiek houden alle breuken binnen zonder 't minste ongemak. Wij maken buikbanden voor zwaarlij vigheid en eventratie en ook voor nier-, darm- of maagzakking. Wij rech ten op zeer korten tijd alle scheefgroeiingen der ruggegraat, kromme beenen en stompvoeten. van Oostende, Hendrik Sekrlyslaan, 7, is sprekelijk alle 2' en 4' Zaterdag van ieder maand, van 9 tot 11 u. in zijn bijhuis Zwicht U van alle rondleurders met breukbanden die U spreken van ge nezing zonder opératie. Om niet bedrogen te worden wend U eerst tot uwen geneesheer. 99 Zij bevee't haar bij Ued. aan voor uwe aankoopen \an artikels als Kiemen in leder, Balata, Washington en kemelhaar, Poulies, Kussenblokken, Klingerit Amiant, Caout chouc buizenblad en koord). Bourrage, Grais- seurs, Kranen, Pcetskatoen, Riemvet, enz. Oliën, Vet en Vaseline voor machienen en Wagens, - Lampolie, alsook beste Saladeolie. telefoon 785. Telefoon 785. £=j ZIEHIER HET BEWIJS Hoeveel'kost het reinigen van een gewone Trench-Coat losdoen, wasschen en ineenzet ten minstens 30 fr. Wat kost het reinigen van onze gebreve- teerde Mondial losdoen en terug ineen zetten.: NIETS wasschen haast NIETS, om dat het ten huize gedaan wordt, juist als voor een gewoon kleedingstuk. Ten andere, een Trench-Coat moet minstens eens per maand gewasschen worden. Zie dus onze prijzen en reken uit. Vergeet ook niet dat losdoen en hernaaien bij iedere reiniging van een gewonen Trench- Coat deze spoedig versleten is en zijne ondoor dringbaarheid wegneemt. Ons maaksel neemt dezen last weg vermits de ondoordringbare doublure kan losgemaakt worden, tot onder aan de mouwen, door een systeem dat het afnemen met het grootste ge mak toelaat. Eischt dit merk langs den binnenkant van ieder kleedingstuk. Vraagt onze nieuwe afneembare MONDIAL JOHN BULL. Groote keus van IMPERMÉABLES, gewone en fantasies, merk BELGICA. Eischt dit merk op ieder kleedingstuk. TE KOOP BIJ G. LAMOOT-DOLFEN, Kieerm., 49, Boterstraat, Yper. DERYl KERE, 3, Witte Zustersstraat, Oostende. SP1LLIAER -SAGOT, Kieerm., Ooststr, 66, Veurne. CLARYSSE S MOEN, 37-35, Leopoldlaan, Middelk. BLANCKAERT-VERLEENE, Kieerm., Gasthuisstr.. Pop HEMERYCK, Kerkstraat, 5, Middelkerke. o van Docter Licops voor zuigelingen. I Vordt door alle geneesheeren aanbevolen als dz beste na de moedermelk. Volledig voedsel, aangenaam van smaak en licht verteerbaar. Vervaardigd onder geneeskundige kontrool. Helpt de kinderen bij het uitkomen der tandjes, versterkt het beenderenstelsel en helpt de kindertjes vroeg alleen loopen. Uitmuntend voor zwakke magen. Huis gesticht in 1853 Schoenen op maat. Alle herstellingen. De SPI EG ELF ABRI EK van Yper, C h e r c h y e - B o n t eG7/VW7 5/ra a/, 2 o Druk Gebroeders De Came, Stavele. Xaamlooze Maatschappij n

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 5