WYPELIER-T AFFIN Gjbroeders ROSSEY PICKHOUT JULES LAURENS-F0LLET pöüRl^U -MEUBELS- HENRI HOSTEN-GRUWEZ HERSTELLINGEN u Ca X. v YFIiH STATIESTRAAT, 40, YPER SPREEKDR. 102 BEDIENDEN REIZIGERS stipt op het uur zijt U steeds meteen "OMEGA" van het Huis: Eer Vlaanderen Yergaat Yandenbriele-Corneillie J. Boone-Yanden Bussche ZILTZALF Van al de Vulpennen, is de OXOTO l'K\ VEK UIT I)K HESTt: ALLEEN VER KOOI? KR G. BRAS-TA V ERNIER Boterstraat, YPER B. W. Alle vermakingen worden aanvaard en spoedig uitgevoerd. -*» Chicorei in fijn poeder, U Belgische Fabriek van Chicorei semoule en graan. Een enkele proefneming- moet alle onbevoor- oordeelde huisvrouwen overtuigen. □□□C Veurnesteenweg, 36, YPER GENADIGE PRIJZEN □□□C HOENDERVOEDSEL J. C.OI I.KMBIKIt. Bukkerslraal. 32-36, t per (i. Xeermarkl, PPH Juweelen - Zilverwerk TROUWRINGEN Uurv/erken - Regulateurs ALLERHANDE EN ZEER VERZORGDE ECHT EN STERK. TROUWE BEDIENING. □□□G HUIS VAN VERTROUWEN. - Gesticht in 1885. Vellen Mantels s Banden voor Garniering LAATSTE MODELLEN AANKOOP VAN FISCHOUWVELLEN Vischmarkt, Yper □□□c Casselstraat, 27. Poperinghe Baetslé \kl A 1 DHM 9 Omdat zij een zelfvuller heeft. Omdat zij een vei- YV A A li U m ligheidskabotseken draagt en niet leken kan H De spaarzaamste in 't gebruik, de bestkoopste en de beste. SStS i unstglaswerk i«i koper er» lood. Gewoon en Decoratie schilderwerk. Bijzonderheden van Legmeelsoorten. Voedermeel \oor poeljen en kuikentjes. Alle graansoorten. Drie verschillige mengelingen, alsook alle benoodigheden om dezelfde voeders te maken. Eischt ons merk VITAMIDORA. bevattende een maximum van Vita minen. - Eenig depot voor Yper en omstreken. - Ontledingen kannen ten kantore door iedereen gezien worden. - Men bestelt ten huize. Voor uwe dranken wendt l tot het welgekend Huis waar naltijd eene groote keus wijnen, likeurwijnen en sterke dranken zult vinden aan voordeelige prijzen en gewaarborgd van herkomst. Al deze dranken kunt u ook bekomen in de volgende huizen aan dezelfde prijzen «««perat. LLMiK HT. Eherdinglu -!r. LI SI. M»KH. IK Haern»>tr. Weduwe BAL, Zonnebek'steenweg, >9. KFRKIM KX Julien. H omwerk. S( HOONHKKRE, Pennesiraat. 3. Üomluvt tl Ie- Du mortier, RijjKselstr.. OVERAL VOORTVERKOOPERS GEVRAAGD □□□E ELVER DIN O II 1 Groote lteus van Het Huis aanvaardt allerhande herstellingen en veranderingen van mode i2 MENGELWERK IVO DRAULANS Wel twee Kijk eens wat groote musschen Dat zijn spreeuwen «En schreeuwen dat ze doen Zijn dat die dieven die de kersen opeten Ja, Rietje Stoute spreeuwen t Marie-José Marie-José RietjeDe juffrouw roept Spoed je naar de klas en leer braaf «En sta jij op. Mondje-luierik Floriinond maakte vlug zijn toilet en en spoedde zich naar do eetzaal waar hij rijn papa vond. die na net ontbijt een sigaar rookte en met zijn rentmeester te praten zat «De boeren hebben gisteren-avond uw geb rouwt afgedronken,lacble de heer J orden s, al bijtend op bet mond stuk van zijn grooten oliekop, te mid dernacht hebben ze bij den Antichrist de kraan geslagen in liet laatste vat.. Nu is uw volksgeliefdheid voor verschei dene geslachten verzekerd. Laat den Vlaming drinken, hij zal u heffen en dra gen, en ge doet er mee wat ge wilt.. De onderpastoor zegt dat het niet ron mogen zijn die heeft misschien ook gelijk, maar ja Hij zweeg even, terwijl Florimond bad. En hoe hebt u het inhnldigings- feest gevonden Wat dunkt u van mijt» Kempenaars Driehonderd jaar ten ach ter. niet waar. dat ze nog een kasteelheer inhalen, maar gemoedelijke kerels «Ik ben oprecht getroffen geweest door hun hartelijkheid, en door hun eer bied te onzen opzichte. Ik zal gaarne in hun midden wonen— Wanneer vertrek je naar Namen. Fofo?» Aanstonds na den middag, papa. Mag ik den koetsier verwittigen dat hij na den noen zal inspannen Laat maar. dat zal ik Wei doen-. Na de koffie sloeg Florimond een kruis, sprong buiten op zijn fiets, en reed een der lanen in. die van het kasteel uit In alle richtingen rondstraalden. Do zon zat reeds hoog in den hemel en goot haar licht door alle gaten en spleten tusschen de hooge boomkruinen.. De werklieden, die de wegen opharkten, namen eerbiedig hun pet af waar Florimond voorbij reed. Buiten de bosschen schoot hij een we geltje op tusschen twee korenvelden, kwam aan een dennenboschje waarin een jonge man met een boek te lezen lag. Kijk, Jan Broeckx die zijn examen al aan 't blokken was Moet u niet terug naar Leuven Jawel, mijnheer Florimond, nog een week of vier, dan kom ik hier voor goed in 't boschje blokken, Mag ik dan meekomen We kun nen elkander soms helpen. Is dat boschje nog van papa T Toch niet, de Donck gaat tot aan het koren. Dit veld en deze denneboomen zijn van mijn vader, of liever van mijn stiefvader. Ik heb u reeds verteld, niet waar. dat mijn moeder hertrouwd is De hartelijkheid en de open oogen van jonker Florimond wekten bij Jan Broeckx een vertangen naar vriendschap, zooals wederkeerig de gemoedelijkheid van Jan Broeckx Florimond beviel. Tot Zondag niet waar Ja. tot Zondag. Florimond reed voort in de richting van den toren, die met zijn grijze scha lies hoog boven de roode daken en de note- en lindeboomen uitstak. De wereld lag open In licht en zomerweelde. De korenstengels staken hun aren naar de bakerende zonnestralen. In al de aardap pelvelden stoi den de buitenlieden in vaal- kleurige dracht, onder hun groote strooien zon hoeden, de bossen aan te aarden met bun hark. De molen ginder ver draaide en sloeg met zijn vier wieken. Hier en daar liep een meisje barvoets, naast een bonte koe o - WIJNEN EN APERITIFS - KÉPIS voor .Militairen en Maatschappijen DÉCORATIELINTEN o PLAATSINGBUREEL voo i' olie; bedieningen ET<8*9 (bij O. L. Vrouw kerk) Slaapkamers,' Eetplaatsen, Bureelen, Verandah's, Stoelen, Clubsetels, Spiegels. Tapijten, I.inoleuni, Italatum, Toiie-Clréo, .Matrassen, •Sarglën, LiiycKche bedden, Hindert oituren Alles ter trouw en vrachtvrij verzonden. Alle hers tellingen worden aanveerd. □□□^□□□zDcicoaciPC VERDItN te huis OK fr per dag tn meer II» met ons gewaarborgd BltEI.M.VnilKN «Rapide» stalen cylinders, gebreveteerd N anlseur, werkt fijn en grof, Jacquard k lnacbien voor alle fantasten, 10 jaar werk per kontrakt ganscli het jaar. Ko steloos aanleeren, vlug en gotd. Vraagt gratis KATAl.OO-3 n' IJ met inlichtin gen i\ CADUC'UL'K, 1:1, l ange Itooiu- guardstraat, te (Jent (Zuidstatie) of II, W eldadlglieidvstraat, Brussel Aoo;tlsta- tie). □□□□cncoDDa^Dc□cnnoaDoacan stilt aanstonds jeukte en geneest droog i n nat zilt. katrienwiel. vervetten en klieren aan handen en voeten, haard- en andere VELZ1EKJ ES. Zeer voordeelig is het ter- zelldertijd gebruik te maken onzer Bloed zuiverende l illen o. Pi ijs 5 fr. de doos en 8 fr. zalf en pi len samen, Apotheken BAETSLÉ K*iz< r Knrelstrcat, 54, en Elisabeth laan, GENT PLAATS GEVRAAGD VOOR KLERK (bureelbediende) in Yper, Poperinghe of omstreken. Jonge ling vrij van militie verplichting; houder van diploma voor boekhou den. Zich wenden bureel van 't blad. □□□DCIGDODCJC DCDDlQL die liet gras aftongde op den grachtkant. Berdzagers in broek en hemd trokken de lange zaag door een geblekten boomstam, twee meter boven den grond. De schrijn werkers aan de schaafbank floten een li dje in het lommer van het werkhuis. Aan do pastorijpoort sprong hij even van zijp velo om een woordje te wisselen met den pastoor, die wandelend ging bre vieren. Hiij was nog zenuwachtig en vroeg excuus voor al wat zijn onderpa stoor, in zijn sermoon mocht hebben mis daan -< Houd uw rang, mijnheer, houd u altijd op zekeren afstand van de men sehen... Gij kent ten andere weinig Vlanmsch, dat is wel het beste voorbe hoed middel tegen al te groote gemeen zaamheid met het volk— Toen Florimond voortreed, zag hij in zijn geest weer den kapelaan, staande op zijn kansel, en een gevoelen van groote sjrmpatie welde in hem op voor dien Jon gen priester, die dus wei de tegenoverge stelde overtuiging moest aankleven van de conserVhtieVe leer. hem door den ouder-wordencjea pastoor voorgehouden- den jongen priester, die Zich niet buiten de gemeenschap noch boven de menschen plaatste, doch zich één voelde met liet volk Terwijl hij het herbergske van den Antichrist voorbijvloog, zag hij hoe op het wegelke tu--chen een hooge haag en een eikenkant. Manke Joost een schuch- teren kus gaf aan de blozende Maagd van Vlaanderen... En. humoristisch, begon Florimond het studeutentiedje te neuriën dat hij vroe ger van de Duitsche gouvernante had ge leerd Schoon is de jonkheid, het blijde le ven— II Al de wekén die nu volgden verv logen traag omdat Florimond zoo geestdriftig verlangde naar den Zondag. Den Zordag immers vierde hij te Laerdonck heer lijke rust op het voorvaderlijke erf. te midden »an bosschen en heide, waar de geesten van "t verleden nog omspookten en wapperden met vendels, romantisch- mocil ZHndagstemmEng tot landeter misse gaan tusschen rijpende velden, hel verlicht kerkje vol wierookgeur boven de biddende hoofden drijvend klaar en raak sermoon door den welbespraakten kapelaan wiens edele godsdienstzin en mystiek idealisme slechts langzaam, langzaam aan. gensters en vonken ver mochten te slaan uit het harde kei dier loome, trage geesten. Na den middag zocht bij Jan Broeckx op, ze hielden een redetwistend koutje, al slenterend door de dofgroene jonge pijnen, of sprongen op hun velo, en reden in de buurt naar kermis of volksfeest. Zoo kwam Florimond op korten tijd in intieme voeling met het volk, zoo leerde hij uit vriendenwoord en eigen ervaring hoe achterlijk het Vlaamsche volk slen- terleeft, neen slaapt, zijn Vlaming-zijn onbewust. Dat volk. met zijn roeinrijko geschiedenis, dat eens tot de volkeren sprak, het hoofd fier opgeheven en nu kwijnt, den doodslaap nabij, misprezen door de licogere standen, die zich gansch van het volk hebben vervreemd... Je peuple flamand enfante une élite qui lie Jul revieiit jamais... Florimoi d haalde een der Uilenspiegel- sclie zetten aan van mtjnheer Jordens De Vlaming zuipt en speelt met de duiven de flamingant stemt moties van ontevredenheid. Zoolang de Vlaming ge rust zijn Zondagsch zatsel kan drinken en een eereprijs op Arras of Bordeaux verdienen, zal de flamingant hem niet bij zijn kraam krijgen. «Ja. de geringe man blijft onver schillig. j was het wederwoord van Jan Broeckx. doch hoe wilt ge dat een ver achten! en arm volk. dat van den Maan dag morgen tot den Zaterdag avond moet slaven en wroeten om, met patatten en brood tot voedsel, met groote moeite de twee eindjes van "t Jaar aaneen te knoopen hoe wilt ge dat zulk een volk zou vatbaar wezen voor hooge re begrip pen. te begeesteren voor ideëele aange legenheden De taalkloof gaapt tusschen volk en hoogere standen van wie. uit oor zaak juist van het taalverschil, geen ontwikkeling kan nederzijgen. Langs po liticken weg daaraan verhelpen Do vlaumschvoelenden zuilen altijd inet een minderheid staan tegenover het verbond van Walen, Brusselaars en franskiljons - Daar valt wel een en ander op aan te merken. zei Floriinond. Ik begrijp heel goed dat een volk niet is warm te krijgen voor kleine ingewikkelde taai wetjes. die telkens weer afstuiten op den onwil van wie ze moeten uitvoeren. Houd het volk iets groot, iets eenvoudig nor zelfstandig Vlaanderen Kijk naar tvlen, leroo en Tsjechen. Dhkr wordt het een volksbeweging, misschien juist omdat die grijpen naar het eenvoudige, radicale middel. In een zelfstandig Vlaanderen zoudt gij de franskiljons al gauw klein krijgen. De zeer oppervlakkige tweeta ligheid zou met den damp vervliegen en zelfstandig Vlaanderen zou raseh een talig Vlaamsch Vlaanderen wezen Jan Broeckx zei iets van «neofieten ijver.. x - Neofietenijver Misschien ook wel de klare blik van den nieuw-toegekomen, die heter over den toestand van den zieke oordeelt dan bloedverwanten en vrienden, die het snelverslechten niet opmerken, cn nog lapmiddeltjes toepassen ais alleen van het radicale middel nog iets te ver hopen valt- Gij werkt uit al uw krach ten om wat weldoend water OYer den dijk te hozen op het verdorrend land... steek ineens den dijk door— Jan stond beteuterd omdat wie hij .1I3 een nieuweling, een bekeerling aanzag, zoo ineens een voorsprong op hem nam zich vóóraan scheen te willen spannen! Hij kwam voor den dag met wat noe iri zijn hoofd speelde uit het handboek van Cathrein S. J.Een nationaliteit zou niet het recht hebben op zelfstandigheid enkel eet. zekere geschiktheid Willen we eens bij den'kapelaan aankloppen en hem het pleit laten be slechten ft Vervolgt). Her Vlaanderen vergaat prijs 10 fr is te verkrijgen bij het beheer van de i persche Bode.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 6