FONDSENBANK NV. 2* Jaargang. N' 103 Prijs per nummer30 centiem Zaterdag 15 December 1928. 16 fr. 00 per jaar. 9 fr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. per jaar. Beheer en Opstel Statiestraat, 39, Yper. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste ingezonden worden naar het beheer van het blad. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. INDRUKKEN na Borms' zegepraal. VOOR AL UWE PLAATSINGEN, GELD- EN BEURSVERRICH - TINGEN, WENDT U IN VOLLE VERTROUWEN TOT DE SCHOENEN IN DEN POSTHOORN H. LoufVandoorne Boterstraat, 50, YPER De verkieriitg le Tasnières. 1 V BOWEMEXTSPR1JS Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. Postcheckrekening 2l3i.gj. (Rud. Claeys.) 't Is lang geleden en voorbij wat ik ga vertellen 't Was watersnood, want de Schelde was doorgebroken en de baren speelden over landen sn weiden. Niet ver af van de Scheldeoevers stonden er twee nette landhuizen op drie meters afstand van elkaar in het eene woonde een razende flamingantin het andere een ra zende franskiljon. Dat ze niet goed gebuurden is begrijpelijk, maar, dat ze malkanders haatten, ging over zijn hout, want ze waren weerzijds plichtvervullende katho- lijken. Op een dag, na brutaal over "De Zaak getwist te hebben, reisde de franskiljon naar de stad en deed er een bestelling. Acht dagen later stond er in zijn hoveke een steencn blok en op dien blok troonde algauw de Waalsche Haan. Korten tijd adien stond er in het hoveke van daarop "De Vlaamsche Leeuw" die zittend op zijn steert, als te kijken bleef in de lucht van waar de wind kwam. Dat verslechtte natuurlijk nog de weerzijdsche pijkkantigheid van de twee buren, die nu stom bleven voor elkaar en de gewezene geweldige uiting 'van hun bisbil- lieën aan de twee beesten overlie ten de leeuw en den haan. Non de djoene onze leeuw zit op zijn vierkant, he, wijf kroonhalsde de flamingant. Djantreonze haan die is crane, est pas kropte de franskil jon. Maar op een nacht luidde 't alar- me en noodgetrompet galmde, gepaard met geroep, getier, gehuil, 's Morgens scheen de zon over één zee van water en de twee landhui zen zaten verzwolgen tot half- wege de vensters. In het eene hove ke zat de leeuw met zijn fonda ment in 't water en den haan, in 't andere, tot over zijn lange teên. De leeuw keek alsaan voort in de lucht, zonder te wrikkelen of te verpinken en de haan scheen ver- nibbeld aan 't magineeren, maar het water rees geweldig en kletste verwoed tegen de steenen klompen, waarop de twee beesten troonden, én, daar zimet een wroede wind- zwepe komt er een waterslag tegen den haan, zoodat hij tierelaait koko.... rekkebekt hij en met één dop perlompt hij in den vloed, doch spartelt boven en voltrekt zijn zang.... riko De leeuw loech, maar tegen hem ook klakte de wa terslag hij wankelde één stond, sloeg den steert en perlompte even hals-over-kop in 't water. Door het schuim rees zijn kop wêer uit, én gourrrog-gourrrog brulde hij. Kokoriko attends je viens, riep de haan. Hij zwom, sloeg zijn vlerken en klauwterde op den rug van den leeuw. De leeuw loech, zette zijn groote pooten wijd uit, zwom naar den hoogen Scheldeboord en den haan loech nu ook. Kokorikobons amis, hein. flikflooide hij. Gourrrog 'k weet percies niet stijf geeuwde de leeuw. En zoo \Yerd bewaarheid de be wering, dat de leeuw een lastdier is, in dienst van den haan. Maar filosofeeren apart. Binst de leeuw nog zwom en den haan op 's leeuws rug zijn lijf luizepook- te, klakten de zoldervensters van de twee villas bijna te gelijk open en twee pottekoppen onder een pullemuts staken er door. Oh la la! riep de franskiljon, de twee zwemmende beesten aan wijzend. Non de djoene nee ze conva- hieren, riep de flamingant, wie heeft er 's levens Epatant; est pasriep de franskiljon, mais c'qui m'horripile: wij heef niet de brood meer. Et la faim, est pas sse Zondag avond voor 9 uur reeds klonk de triomfklokke over Vlaan deren en de overweldigende berich ten hebben ons zoodanig gestemd dat wij met moeite durfden lucht geven aan de geestdrift die ons bezielde uit vrees uit dien bedwel menden roes te ontwaken met de ontgoocheling van de werkelijk heid... Die onzekere nacht ging voorbij en 't galmde èn 't bulderde: Hoerah en leve Borms. Het knarstanden onzer tegen strevers die stikken in hun mach- telooze woede geeft een misten kijk op de waarheid en het loont de moeite aan onze lezers te laten kennen wat die menschen daar zoo al over weten te vertellen. Volgens enkele grootsprekers der belgische pers is men geneigd te gelooven dat Destree destijds overschot van gelijk kon hebben toen hij schreef Sire er zijn geen belgen De XX Siecle vindt dat Borms 'i' •fiümp 1'ffee-n misd?«^u '-3Ic) dioene rien de flamincant bijval gekend felijke burgers van woeae stikken en van afkeer walgen, 't Gaat er twijfelachtig in ons... vaderland en 't wordt een hopeloos geval om nog voorname en treffelijke (genre XX* Siècle zeker) burgers te vinden Die goede gazet geeft toch de raad aan vele politiekers.wat meer aan dacht te geven voor wat zij heet de rechtmatige eischen der Vla mingen. Als de vos de passie preekt boerke wacht uw ganzen- De Nation Beige vindt het een schand voor den belgiek... Onze brave ma tante La Gazette spant de kroon en schrijft Het arrondissement Antwerpen telt daaromtrent 37.000 BELGEN non de djoene riep de flamingant, maar wij 'n hebben geen kaffee- boonen meer en mijn wijf is bin- denstijd. Comme ga s'trouve Ik geef de boone^ gij de broode, est pas stelde de franskiljon voor. Met een pers aiover het water, van venster tot venster, geriefden ze elkaar, aten, dronken en deden soms een kouterke door de zolder vensters. Is meer best dan de dispute, est pas, zei de franskiljon eens al klappen. Jaa't, knikte de flamingant, vriend aan tafel en vijand in 't spel. 't Is gij wat wille zeg,? Dat we kunnen buren, buren versta'je maar con- vahieren dat is een ander paar mouwen... Intusschen versta'je kan ieder van ons de zaak verdedigen zonder haat of nijd. Als we van de zaak spreken, kan dat gaan zonder doodswen- schen in het hert of op de lippen en zonder slangengesis of tijgerge- brul. Maar zie je, gebuur, 'k zou jou toch aanraden van naar 't land van den haan te verhuizen, dat ware 't voorzichtigste. Wat hoor ik De franskiljon keek over de wa ters en antwoordde niet. Waarachter de nyn de djoene! keek ge de vroeg de flamingant. 't Is achter de bees, est pas. 't Is ik mij vraagde bees wat ze worde Ba, ze zitten op 't drooge en zullen entwaar aanlanden. Kwestie 'n geraken ze nog in de verzame ling niet van prins Leopold en me vrouw Astrid 't is de prince, hij hebbe de leeuwe geerne, est pas In kooien, non de djoene maar dat apart, wij besluiten voortaan geen galle meer ik 'n ga niet achteruit maar string houd ik. Doe gij het ook als 't je lust, maar 72.000 BOCHEN 45.000 LAFAARDS" Is me dat een tiiesiige streek ge worden, 'k ben waarlijk gelukkig geen Antwerpenaar te zijn. Op 154.000 amper 37.000 redelijke en verstandige menschen en 117.000 ellendelingen. Arme Beigiek waar gaat ge naartoe en wie vindt ge nog binnen enkele jaren, buiten enkele dozijnen aanhangers van La Ga- zette om uw roem en faam te ver konden. Volgens die goede ma tante is Antwerpen in den ban van 't groote vaderland. De Standaard spelt de les aan de regeering maar de verkiezing van Zondag is er misschien wel een voor de Standaard zelf. Zijn dubbelzinni- zonder haat. Nog eens tbeste voer jou is naar 't Hanenland gaan. Te finitieve, we zijn toch kriste- ne menschen en bovendien, ik stel le voor van zoohaast dat vervloekt water weggespoeld is, samen on zen Kersthoögdag te gaan vieren, want er is een zaak die boven alles staat. L'bon Dieu, est pas Ja, Ons Heere en zijn vrede, non de djoene 1 Wardea Oom Hootüzetel CiENT, Kalanderberg, 1. Mautschappelij ke Zetel BRUSSEL, 84, Wetstraat Bijbanken YPER. Groote Markt, 9, Tel. 304 en 334 Verhuring van brandkoffers) Kortrijk en Antwerpen. Bijkantoren Brugge, Iseghem, Komen, Meenen, POPERINGHE, Yperstraat, 5, Tel. 62. Verhuring van brandkoffers), Thielt, Waas ten, Waereghem, Wervik. Westnieuwkerke. Hulpkantoren in al de b jzonderste gemeenten van West-Vlaanderen, onder andere Alverin^hem G. Vandeweghe, Gem. Sek-r. lieveren a/Yzer O. Desmytter. Gem. Bed. Bixschote C. Hondegrhem, H-iiidelaai Boesingn« Elh{. Soulier, Handelaar. Br iele n J. David. Gemeente Sekretaris. Crombeke C. Decae. Gemeente Ontvanger Dickebusch Mevr. J. Deconinck. IJ anoutre H. Thibaut, gemetMile Sekretaris. Elverdinghe J. Bultheel. Meetkundige. Gheluvelt A. Beyls, Gemeente Sekretaris. Ghyv. en Isenb. L. Stekelorurn. gem. sekr. Hollebeke A. Breyne. Gemeente Sekret. Kemmel Renó Joye, Handelaar. Locre II Thibaiu, Ciem Sekr Uranoutre. Loo V. Camerlynck, Gemeente Ontvang. Meessen L. Lemaire, Westnieu wkerke. Merckem Od. Robbe, Kuuterslraat. Moeres Mare. Melis, Gemeente Sekretaris. Moorslede Jos Vancoillie. Handelaar. Xoordschoote Michel Butaye, Plaats, l'asschendaele Mevr. Noliet. Ploegsteert L. Lemaire. Westnieuwkerke: Pollinchove H. Anseeuw, Gem. Bediende. Proven E. Delava. Rentenier. Reningh© A. Wullepit. Gemeente Ontv. Reninghelst Fl% Camerlynck, Gem. Sekr, Stavele Mevr. P' Franchoo, Westoutre A. Declercq. Plaats. Westvleteren M. Vanlierde. Beheerder. Wulverghem L. Heughebaert, Gem. Sekr: Wulveringh. Jul. Ceulenaere. Gem. Ontv. Wytschaete O. Alleman, Handelaar. Zonnebeke Lucien DebaU Gem. Sekretarl» Zichtrekeningen 3 bruto. i5 daagsche rekeningen 4,50 Spaarboekjes 5 bruto zicht. KASBONS RENTE OI> VOORHAND BETAALBAAR. fto immnfirn tmri.m'*>j >1 4 hfl 0 '4.50 1 jaar 5,00 Oblig atiên op 5 jaar op naam of aan drager 6 vrij v. lasten Rente betaalbaar op zesmaandelijksche koepons. - j e 1 Wl.sel.-Beursorders-Ultbetallng van alle Belgische en Vreemde Koepons. Vernieuwingen Terugbeta ing v. a. Obllgatlën, Titels, enz Alle Beurs- en Bankverrichtingen aan de voordeeligste voorwaarden. De FONDSENBANK maakt deel van de groep HANDELSBANK-FONDSENBANK- NOORDSTAR, een der grootste kapitaal-concentraties van het Vlaamsche land en ver- egenwoordigt ruim 300 MILLIOEN FRANK. ie, z^" ge houding in de vlaamsche aange legenheden, zijn lustelooze begeerte om niet opgeloste kwesties weer op te rakelen en om ze toch er door te krijgen, heeft veel Vlamingen ont stemd en velen hebben meer of ge noeg van het half en half der Stan daard proza en minimalistisch gedoe in 't algemeen. Men is Vlaming of men is het niet, men is nooit half belg en half Vlaming. De verkiezing van Zondag weze een vingerwijzing voor de verant woordelijke leiders die in de toe komst wel zullen doen rekening te houden met de radikale begeerten en eischen der Vlamingen. □□□□□□□□□□□□□□anDonnnnDnoa LET GOED OP HET ADRES o OVERGROOTE KEUS VAN Mans-Vrouw en Kinderartikels Allen van eerste hoedanigheid. Schoenen op maat. Allerhande herstellingen. KOMT ZIEN EN OORDEELT. QaOOODDGnDDDOOOOaaDDODDODD In het fransche stadje Tasnières heeft over veertien dagen een nieu we stemming plaats gehad ter ver vanging van den gewezen volksver tegenwoordiger en minister van vliegwezen, Bokanowsky, die zooals men weet, verongelukt is bij een vliegtocht. Het is de tweede stem ming voor denzelfden zetel over een paar maanden hadden de beide voorgestelde kandidaten ongeveer hetzelfde aantal stemmen behaald, 't zij door de ó.ooo. Het eigenaardige nu is, dat er bij deze tweede verkiezing een verschil van bijna 3.000 stemmen waar te nemen valt, de gekozen republikein bekomt er indeidaad ver door de 7.000 terwijlde kommunist er slechts 5.000 behaalt. Waarlijk, de men schen hebben toch vaste gedachten in Frankrijk Er dient echter ge zegd dat er velen de eerste maal niet gestemd hadden, hetgeen reeds wat opheldering brengt, maar toch moeten er een 6 of 7 honderd man die eerst rood dopten pas een maand later repuklikein geworden zijn. Hetgene nog opvalt, 't is dat er op 21.000 ingeschrevenen, nog geen 14.000 man, d. i. nog de twee der den niet, ter stembus naderden, een bewijs dus dat het den Franschman nog al onverschillig is door wie hij bestuurd wordt. Of is het misschien uit rouw voor Bokanowsky t k Geloof toch niet dat die man, met zijnen raren naam

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1