MEESSEN, WERVICK, YPEREN POPERINGHE. ^BERICHT. ff^AVIS. WOONHUIZEN N" 3. 'Wytschaete 26 October 1895. Eerste Jaar. STADSARCHIEF EEPER Aankondigingsblaa voor de Kantons De GRENSGALM. getrokken op bVO exemplaren, zal wekelijks ver spreid worden in al de bijzonderste herbergen (zoowel landelijke als plaat selijke) der 37 Steden en Gemeenten van de Kantons Meessen, Wertick Y-peren en Poperinghe, en zal bijge volg groote ruchtbaarheid geven aan de bekendmakingen, die er in opgeno men worden. Alle notariëele, handels-, nijverheids- feestaaakondigingen, enz., worden in dit blad opgenomen aan 10 centiemen per drukregel. Herbergskermissen, Combatkaartingen, Combat-Prijs- Kiakebollingen, enz., worden in 't kort aangekondigd, mits vooraf twee postzegels van 10 centiemen te zenden aan den Dru kker-C itgever, H. Cournier to Wvtschaato. L'écho de la frontière, tiré a 800 exemplaires, sera répandu heb- domadairement dans tous les princi- paux cabarets, (aussi bien de la campa gne que des agglomérés) des 37 Villes et Communes des Cantons de Messines Wervicq, Ypres et Poperinglieet donnera par conséquent une grande publicité aux annonces qui v seront insérées. Toute annonce notariale.com merci ale, industrielle, de fete, etc, sera publiée dans ce journal a 10 centimes la ligne. Les Kermesses de cabarets, les jeux de cartes, de boules, etc., sont annon cés en abrégé moyennant l'envoi de deux timbres-pos te de 10 centimes a lTmprimeur-Editeur, H. Fournier a Wytschaete. Door sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING van HOVENIERHOVEN en Zaailanden te WYTSCHAETE. De Notarissen D'HU'VETTERE te Yper en GLORIE te West-Nieuwkerke zullen openbaarlijk te koop aanbieden: Ingesteld 6000 fr. Ingesteld 1600 fr. Ingesteld 1500 fr. DE GBENSGALM De GRKNSGALM oy> 800 exemplaren getrokken verschijnt eiken Zaterdag en wordt KOSTELOOS verspreid tn de 87 Steden en Gemeenten dier Kantons. Men kan dit hind ook bekomen aan ft\ 1.50 's jaars (vrachtvrij). Prijs der aankondigingen: io centiemen den drukregel. - - Dikteijls herhaalde aankondigingenmet prijsvermindering oj' prijs volgens overeenkomst. De belanghebbenden kunnen exi^tijdaren verkrijgen aan 3 fr. het honderd, mits voora f er kennis van te geren. De plakbrieven, ten bureele gedrukt worden éénmaal kosteloos in den GRKNSGALM opgenomen.De aankondigingen moeten vrachtvrij vóór Vrijdag middag ingezonden worden aan h. fournier, Drukker-Uitgever, Wytschaete.. De Ajnnonccn worden ook ontvangen te Brussel, Magdalenastrael, nr 4G. -M- Gemeente Wytschaete. Koop Een. Een schoon Xotabel WOONHUIS met stagie, koetspoort, serre, gelegen ten voorhoofde der- dorpplaats, groot onder erf en hovenier hof. 4 aren 30 centiaren, gekend ten ca daster Sectie A, n85 507a en 508a puien- de zuidoost den steenweg en zuidwest de plaats, ten overige zijden M. De Gat. Laatst bewoond door Mms W- Godt- se halek-Bouchaertx Handslag 8 dagen na de verkooping. Koop Twee. Een WOONHUIS ten dienste van WIN KEL met afhankelijkheden en hove nierhof. bekend ten kadaster Sectie A, nrs IS), 20b en deel van 21c, groot 3 aren 90 centiaren, palende oost de plaats en koop 3, noord koop 3 en 4, west M5 We Del rue en zuid Mr Vanderghote te Elverdinghe. Zooals nu gebruikt door J/e W& Van- denberghe mits 100fr. bij de jare met recht van pacht tot 1 October 1902. Koop Drie. Een WOONHUIS met stalling en ge- rievelijkheden, bekend ten kadastee Sectie A, deel van nr 21c, groot I arr 51 centiaren, palende oost de plaats, noord koop 4, west koop 4 en zuid koop 2. Gebruikt door Emile Maes, te samen met koop 5 aan 100 fr. bij de jare zonder pachtrecht. Koop Vier. Koord aan koop 3. Een WOONHUIS met stalling en ge- rievelijkheden, bekend ten kadaster Sec tie A, n° 21c, groot 70 centiaren, palende oost de plaats, noord den steenweg naar

HISTORISCHE KRANTEN

De Grensgalm (1895-1904) | 1895 | | pagina 1