MEESSEN, WERYICK, YPEREN POPERINGHE. CHÊNES, CHENEAUI et PLANQONS I er iianfl te koop WERKTUIGEN H«is Yan Vertrouwen Goede Cigaren. Mos-Seisoea 1902 Handel in KOLEN en KOKS. DER ZWIJNGELARIJ KALK, KOLEN EN KOEKEN Waastensch Kalk. Chaux de Warnèton. BIJ P. FONTEYNE ZOONS, CHAUX,CHARBONS TOURTEAUX GEEROEDERS IVSOLHANT EMILE LEON DONDEYNE. GRAND RABAIS Aankondigingsblad voor de Kantons Etude du Notaire THEVELIN a WARNÈTON PLOEGSTEERT. Le Lundi 21 Avril 1902, TE WYTSCHAETE PONT-ROUGE Waasten. J. GHESTEM-COPPIN, Mme SIX-DE LANNOY, te Waasten heeft de eer hare klienten en vrienden te laten weten dat hare Kalkovens in volle werkzaamheid zijn. Zij wakkert ze aan tot het gebruiken van kalk, het welk de beste verl>etering is zoo voor landen als voor weiden. Mne SIX-DE LANNOY, a Warnèton fabriek van velocipeeden Speciale velos van af 125 fr. Occasievelos van alle prijzen. goede NAAIMACHIENEN TE KOOP PONT-ROUGE Warnèton. J. GHESTEM-COPPIN, Kaai aan de Lei met vervoering aan ijzeren weg en tram WAASTEN, (Sucrerie). Gebr. MOLHANT. J. VANDENBERGHE. Occasie Vélos van alle prijzen. FRANCOIS MOREAU WYTSCHAETE (Tilleul). Als ook Verw en Vernissen. De GRENSGALM op 800 exemplaren getrokken verschijnt eiken Zaterdag en wordt KOSTELOOS verspreid in dc 37 Steden en Gemeenten dier Kantons. Men kan dit blad ook bekomen aan fr. 2.00 's jaars (vrachtvrij). Prijs der aankondigingen: io centiemen den drukregel. Dikwijls herhaalde aankondigingenmet prijsvermindering of prijs volgens overeenkomst. De belanghebbenden kunnen exemplaren verkrijgen aan 3 fr. het honderd, mits voorat er kennis van te geven. De plakbrieven, ten bureele gedrukt worden éénmaal kostelooé in den G.RENSGALM opgenomen. De aankondigingen moeten vrachtvrij vóór Vrijdag middag ingezonden, worden aan H. FOURNIER, Drukker-Uitgever, Wytschaete.. De Annoncen worden ook ontvangen te Brussel, Magdalenaslraet, nr 46. A Messlnes. Ven te Publique Importante DE TRËS-BEAUX A i II/iUItE DE RELEVÈE, i° au bois des PIORIS a Warnèton. 31 au bois dit BOIS LALOI A Warnèton. 3' Au bois DU MONT a Ploegsteert. Les Chê.nes et Chênenux sont de la meilleure qualité la plupart des Chênes ont une circonférence de 4m30 A 1 m8r» et plusieurs conviennent èpécialement pour lonneliers. Pour l'indic.ition des marches les amateurs peuvent s'adresser aux gardes bois D. DENUDT a Warnèton et J.-B LAPERSE A Poegsteert. Crédit mogennant caution. Réunion avant la vente au cabaret «LA UÜTTE» A Warnèton. AL DE namentlijk 28 Zwingelvoeten en Meu- lens Broyeuse zoo goed als nieuw, Ta fels, Banken, enz. ALSOOK NOG Goede Camion, Tilbury, drijwielkar, 3 Leeren, Basculen enz. Zich te bevragen ten kantore der No tarissen THKVELIN te Meessen en BTJTAYE te Yper en ook bij IVf. Ivo DEKNUDT le Wyt schaete. heeft de eer aan MM. landbouwers he kend te maken dat zijne kalkhovèns in volle werkzaamheid zijn, en zijne maga zijnen voorzien zijn van koopwaren. Hij hoopt door de goede hoedanigheid en de genadige prijzen zijner koopwaren, met uwe orders vereerd te. worden. Vervoering met trein en tram. a l'honneur de faire savoir sa clientè le et amis que ses fours A chaux sout en pleine activité, qu'elle engage la cultu re A employer de la chaux, que c'est le meilleur et le plus favorable des amen- dements pour les terreset patures. vervaardiging van alle stelsels met goede waarborg: herstellingverhuring. verwisseling Zijn bij ons ook te bekomen van verschillende stelsels, langdurige waarborg Alles aan zeer voordeelige prijzen. Als hoofdagent van de Maatschappij -LA BELGIQUE» beveelt hij zich ook aan voor het opma ken van alle verzekeringsakten tegen brand. TEN BUREELE VAN HET BLAD a l'honneur de porter A la connais- sancede MM. les Cultivateurs que ses fours A chaux sont en pleine activité et que ses magasins sont pourvus de mer chandises. II espère par la bonne gualilé et lesprix avantageux de ses marchandises étre honoré de leurs rommandes. Chargement au chemin de fer et au tram. Vraagt onze prijzen van alle slach van kolen Bruay, Marles. Nceux, mager Fresnes kolen, Smeekolen, Monsche ko len. Machiene kolen, Brikkettemul, Brik- ketten. Op wagen of op wagon van den tram gezet. Als ook alle s/ach van kolen op wagon en van de koo/putten verzonden. De GAZEKOKS zijn tegenwoordig op wagen of wagon gezet aan 0,80 fr. den hectoliter. Jéröme Vandenberghe heeft de eer- het publiek kenbaar te maken dat hij zich komt te stellen als KLEERMA KER in liet huis van zijne Moeder We Vandenberghe, te Wytschaete. Hij verhoopt door zijn goed werk en zijn goed snijden, geleerd bij een gediplo meerden snijder, de gunst van eenieder te winnen. hij de Gebroeders te WYTSCHAETE. kan men verkrijgen VÉLO SPÉCIAL van af 1 OO fr. als ook alle andere beste gekende marken aan 200 fr. met i jaar waarborg. E. L. DONDEYNE. Au Due de Brabant, Wytschaete. Pour arbres fruitiers (pgramides, es- paliers, hauts-vents) de toute espèce, prix par douzaine chez et par piece b Pépiniériste BJJ JEAN Bil AT Te Wytschaete, is er te bekomen alle slach van schoon ineubelpapier te begin nen van i5 centiemen de rol. Aa7i zeer genadige prijzen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Grensgalm (1895-1904) | 1902 | | pagina 1