EEN HEER M. Meier E. MAES-VANSTEENKISTE Francois Ho flack, elixir st-v, Houdt gij aan uw kind, Houdt gij aan zijn leven, "tr :r sunisght, TANDEN. If BI te wytschaete. le lion CYCLISTES herbergkermis gLwttttmmttttwtttHwmwtfHttttmtHtHttttwttmwwtwtftttttfmtHttttmtitmtttMttitttag MOEDERS, belangrijk bericht bij mevr. Wed. VAN KEMMEL, Groote Markt, 5, Yperen. biedt koste loos aan, allen die aangetast zijn van eene huidziekte, haarwormen, eczemas, puistjes, huid uitslag, chronische bronchieten, borst- maag-en blaasziekten, rheumatiek, een onfeilbaar middel te doen kennen om zich spoedig te genezen zooals hij zelf volkomen genezen is geweest na olie mogelijke geneesmiddels vruchteloos te hebben doorstaan en beproefd. Dit aan bod, waarvan men het mensclilievend doel zal inzien, is het gevolg eener be lofte. Per brief of postkaart schrijven aan den Heer VINCENT, 8, place Vic tor Hugo, te Grenoble, die kosteloos en vrachtvrij per post antwoorden en de gevraagde inlichtingen opsturen zal. Bij hem kan men verkrijgen alle soor ten van gronsel- en bloemzaden. Aan zeer genacligen prijs. Manufacture de caouthouc exigés sur votre machine des pneus avec la marque le lion c'est le meilleur et le plus acantageux sous tous les rapports GARANTIES SÉRIEUSES. O 7 33, Rue du Carton, 33. YPKES. I ntg j- 1 w-i. h&t IÉ VOLLEO/GE GENEZING loortfi 'en Eenig bijzo nrtw v fd r idcie'. Voo op Zondag 20 April 1902 IN DE SMIS bij Emiel Casier (Wytschaete) Wytschaete. Drakk. H. FOURNIER. ^^T^Blcedarmoeöe tc ZUSTERS van LIEFDE. 1:5 ;iu bit- po 1111 nique, Parijs. GUI ET. Apotek L 11 w i LIPassage Sa U!'tier. Parijs. Algemeeu Uepoi Opklaorb, Hmjcellem. I M ALLE A RO T E K E V L. fl prg CO. Beproeft slechts gedurende eene maand de uitsluitelijke leefregel ran den Aliment Delacre (phosphaten en melk behoudende) en gij zult voortgaan. Hij wordt boven al de voortbrengselen van denzelfden aard geplaatst, omdat hij phosphaten behoudt welke men zich gemak kelijk kan toeeigenen en ook boter in passende hoeveelheid, terwijl meest al de andere voedsels voor kinderen er geen behouden. De ontleding van het vrouwenmelk bewijst dat er boter noodig is in het voedsel van kleine kinderen. De Aliment Delacre heeft wonderen voortgebraoht bij kinderen waarvan den staat geheel wanhopig was; HIJ HEEFT ZE GERED. Het is met honderden dat men reeds de WONDERBARE GENEZINGEN telt. De geneesheeren zijn eenstemmig om het gebruik van den Aliment Delacre te bevelen. Hot fabriek Delacre heeft ontelbare bewijsschriften ontvangen waarin de vurigste dankbaarheid blijkt. Staaldoos franca gestuurd tegen 35 centiemen in postzegel. (Volledig adres a. u. b.) DELACRE et FILS (leveraars van den Koning en van hot Hof) VILVOORDEN fbij Brussel) Omdat al de huisvrouwen verklaren dat het de beste en de spaarzaamste zeep l& Wljgert dus alle namaaksels en ME bijzondere Chirurgijns Tandmeester, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, gebreveteerd bij koninklijk besluit; vereerd door de geestelijken en kloosters, KORTRIJK, Moskroenstraat, 2, KORTRÏJK. M M. MEIER kan geraadpleegd wordeu drie keeren ter week, zij alle Maandag, Donder dag, eu Zaterdag, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag. bij Mevr. W'M VAN KIjMMEL, Groote Markt, 5, Yperen, vooral wal tandheelkunde betreft, genezing van alle pijnlijke tanden, plombeering der holle lan den rechtzelten der ongeregelde landen van allen ouderdom het plaatsen van kunsttanden geschiedt zonder de minste pijn en de oude landen en wortels hebben niet van doen uilgetrokken te worden. Met de kunsttanden van M'M. MEIER, kan men de hardste spijzen Knabbelen en de spraak ver klaart. Deze landen worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren men kan ook niet zien. noch aan den vorm. noch aan den glans dal het kunsttanden zijn. Mr M. MElKtt onderneemt ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaakt ze volgens zijn nieuw stelsel waarvoor hij gebreveteerd is. Kunsttanden te beginnen van 5 fr. Volledige gebijten van af 100 fr. en hooger, gewaarborgd voor het leven, Te raadplegen drie keeren ter week, eiken Maandag, Donderdag en Zaterdag, van ure 's morgens tot 4 ure namiddag,

HISTORISCHE KRANTEN

De Grensgalm (1895-1904) | 1902 | | pagina 2