MEESSEN, WERVICK, YPEREN POPERJNGHE. IEPEN CANADAS CAVALCADE A VE?D R E Maison öe Conflance DEFENSE Studie van den Notaris MYELIN GEZOKDHEIDSPILLEN N° 6 "Wytschaete 6 Febr. 1904. Tiende Jaar. DE POPULAIRE 54 KOOPEN GEMEENTE WYTSCHAETE 8 WAGENS CHEZ P. FONTEYNE ET FILS, Francois Hoilack, EEN MILLOEN DOOZEN. ft t: Aankondigingsblad voor de Kantons Acht millioen zaken verwezentlij kt in drie jaren door samenwerkend vennootschap van le vensverzekeringen, Jules van Praet- straat 18 Brussel (beurs) vraagt agen ten in alle gemeenten waar zij nog niet voorgesteld is. Het is genoeg te kunnen lezen en schrijver, zeer gemak kelijk werk en goed betaald. Opzichter is ter hunner dienste, schrijven naar het Bestuur of aan den Heer Honoré Henderyck, Christinne straat nr 115 Oostende. te Meessen. Op Dinsdag 9 Februari 1904, te Kemmel Openbare Verkooping VAN Te bekomen by FRANCOIS MOREAU TE W YTSCHA ETE (Lynde) Op Zondag 14 Februari 1904, om 2 1I2 are namiddag GROOTE en verscheidene GROEPEN De Stoet zal beginnen ter her berg Den Kleinen Jaeger. M E S S I N E S 1° Un manifique terrain a batir, Fabrique de Vélocipèdes Vélos spéciaux depuis 125 fr. Vélos d'occasion de tout prix. de bonnes MACHINES A COUDRE TER DRUKKERIJ DEZER Kerk-en andere Stoelen, Zetels, V iegen Loopers, Tafelpooten en Kapstokken. LE LION Tegen de gal en bloedzuiverend. Jaarlijksche verkcoo ypi :J A f»V r«rap VUMIII wrnpjtr^ De GRENSGALM op 750 exemplaren getrokken verschijnt eiken Zaterdag en wordt KOS 1 ELOOS verspreid in de 37 Steden en Gemeenten dier Kantons. Men kan dit blad ook bekomen aan J'r. 3.00 s jaars rachtv i ij). Prijs der aankondigingen: io centiemen den drukregel. Dik'^ts herhaalde aan tondigmgt me: pi ij. 11 '<-g of prijs volgens overeenkomst. De belanghebbenden kunnen exemplaren verkrijgen aan .3 fr. het honderd, mits vooraf er kennis van te geven. De plakbrieven, ten bureele gedrukt worden éénmaal kosteloos in den GRENSGALM opgenomen. De aankondigingen moeten vrachtvrij vóór. Vrijdag middag ingezonden worden aan H. FOTJRNIER, Drukker-Uitgever, Wytschaete.. Dö Annoncen worden ook ontvangen te hn^si i, Si.igd.i etin^iaein L UBTZOOm u i. om i ure stipt namiddag in d'hofweide der hofstede bewoond door M' E. Vanhaecke-Descamps, dicht aan de kleine vierstraat Onder de iepen zijn er schoone hollan- dersen ook harde iepen en klemmers dienstig voor wagenmakers de canadas schikken bijzonderlijk voor kloefkap pers eenige koopen zijn bestemd voor brandhout. Deze boomen staande op weinig afstand van den gravier van de Vierstraat naar Dickebusch zijn van gemakkelijk vervoer. Tijd van betaling mits goede borg te stellen. alle slach van fruitboomen en andere zooals: eiken, iepen, esschen populieren, enz. ook doorens. Zelfs al de soorten van boomen die in gansch Europa bestaan. Aan zeer voordeelige prijzen. Gehucht Sterkthoek. vis-è-vis de 1 Arrèt du tram, en partie emmuraillé prés de li ares de fonds 13/10 metres front rue. 2° Une grange, en briques et en planches, en trés bon état, d'un transport facile, de li mètres de longueur sur 6m.50 de largueurjcouverte de nouvelles pannes. 3° d'Autres batiments, en briques et pannes, servant autre fois d'écurie, hangar, etc., démolir. s' Adr. a Al. DELANNOY, Messines. de toutes marques avec garantie serieuse Reparation ChangemèntLocation. On peut aussi se procurer de toutes marques, avec une longue durée de garantie, tout 6 un prix modéré. Comme agent principal de la Société «LA BELGIQUE». il se recommande pour les assuran- ses contre l'incendie. kan men verkrijgen alle soorten van Alles aan zeer voordeelige prijzen. Manufacture de caouthouc C YCLIS T E S ev gés sur votre m idline des pueus avec la marque LE LION c'est le meilleur et le plus aoantageux sous tous les rapnorts GARANTIES SÉRIEUSES. 33, Rue du Carton, 33. YFJRES Deze voortreffelijke pillen purgeeren zoel.i 7.on*ii buiknijn en /.onder bijzon dej regieme te volgen, zij jagen ten volle de slijmen weg. waaruit al de ziekten voortkomen, zuiveren het bloed en gene zen in weinige dagen: verstopping, maag- zeer, schedelhoofdpijn, néoralgie.flerezijn en rhumatisme, huidziekten enz. Zij be vatten noch aloès, noch aanprikkelende bestanddeelen. De Gezondheidspillen DEFENSE zijn gepast op eiken ouderdom en voor elke gesteltenis, zij zijn een volksgeliefd purgeermiddel, de schot der huisgezinnen, door al de geneesheeren voorgeschreven voor het onderhouden der gezondheid en het genezen der ziek ten. De dertig pillen 1 frank (met de post 1,03 fr.) bij den uitvinder Em DEFENSE, apotcker te FLORENNE en in alle apo- teken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Grensgalm (1895-1904) | 1904 | | pagina 1