Mos-Ssisoi 1903 ir en ir miurice meier WEL OPGELET Chirurgiens-Tandmeester-Specialisten Unscroeiislraai ,\o 2,K MtTltlJE EilLE LÉOPi DONOEYNE, Occasie Véios van alle prijzen. in den nachtegaal ba Lenrj A.'fQjiit, Wv ts. itaete.) Mevr. Wed. VAN KEMMEL, Groote Markt, 5, Yperen. OP DEN HOEK BIJ HET GEVANG hebben ile eer hel geacht, puoti. k bekend ie tua- keu dalzij metal die IiHilisieii, rondloopers van huis li t huis rondgaan uui werk al Ie suieken het zij oud ot j ing de zeilde naam dragende of niet in geen •uuiineiviateu betrekking mede zijn dal M'en M""' MAURICE MEIER geen gebruik maken vanrondte loopen maarwei gelijk gewoonte ie raadplegen zijn in hun oude woonst wat niet el- ilprs,beslaat als ie kor/rijk, hoek van de Mn^croeusiraat N' i huis mei Koetspoort bij het gevang het oud slehui> van Dtiilisl (e Korlrijk wal geslirhl is in (ISSi) die in Korlrijk kouit voor M' en M°" Mau rice MElEU te raadplegen zwigl u dan voor die mannen mei hun witte kiels 'lie ouze kalanten met geweld elders willen brengen dus laat u niet mis'ijdeii zoolang gij aan lit gezang niet zijt gij gij ons huis nieldus zoor ad' misgrepen voor ie komen vraagt naar het gevang daar zult gij zien den hoek der M'oscroenstraal. i, huis niet ku spoorl d.it is tiij Mr en VI'»" MAÜKIGE MEIER M'en M'De MAURICE MEIER liebbeu geen broe ders, geen zoon geen bloedverwanten of geen domestieken die hun huis vertegenwoordigen. bij de Gebroeders te WYTSCHAETE. kan men verkrijgen VÉL,O SPÉCIAL van af 1 4 >0 fr. als ook alle andere beste gekende marken aan ÜOO fr. met i jaar waarborg. E. L. DONDEYNE. Au Due de Brabant, VV ytsehaete. sa»». - ■■&*&- ij?-.mtmaam HERBERGKERIvIIS Op Zondag 7 Februari 1904, INDEN CASINO bij Henri Gardyn fWytschaete.) HERBERGKERMIS Op Zondag 7 Februari 1904, A LA RÉUN10.N DES FERMIERS bij Henri Vanhaeverbeke. (Wytschaete) HERBERGKERMIS Op Zondag 7 bruari 1904 IN DEN KLEINEN JAEGER bij Livin Verkindi Wytschaete). faOaourtCL*.- as Ar** a aa«% ynitvinr -rvrii— HERBERGKERMIS Op Zondag ,14 Februari 1904 bijzondere Chirurgijns Tandmeester,i gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, gebreveteerd bij koninklijk besluit; vereerd door de geestelijken en kloosters KORTRIJK, Moskroenstraat, 2, KORTRIJK. Mr M. MEIER kau geraadpleegd worden drie keeren ter week, zij alle Maandag, Donder dag, en Zaterdag, van 9 ure s morgens tot 4 ure namiddag. bij Meer. VK°" VAN KEMMEL, Groote Markt5, Yperen, voor al wat t uidSeelkiiiide helrefl, genezing va» alle pijnlijke landen, plombeering der holle tan den reehlzelli u der ongeregelde tanden van allen ouderdom hel plaatsen van kiinstianden geschied .i'der de minste pijn en de "iide tanden hi wortels hebben niet van doen uitgetrokken 'e worden zo Mtt iie kunsttanden van M' M. MEIER, kan no n de hardste spijzen knabbelen elt de spraak vrr- kiaari R'ze landen worden geplaatst zouder platen, zonder haken en zonder veeren men kau ook niel zien, noch aan den vorm, noch aan den glans dal hel kunsttanden zijn. Mr M MEIER onderneemt ook de herstelling van alle mislukte gebijlenen vermaakt ze volgeus ziju uieuw strbe. waarvoor hij gebreveteerdlis. Kunsttanden te beginnen van 5 fr. Volledige gebijten van af 100 fr. en hooger, gewaarborgd voor het leven, Te raadplegen drie keeren ter week, 1 vraandae. Donderdag en Zaferdag van tl ure's niorsrens tot ure namiddag

HISTORISCHE KRANTEN

De Grensgalm (1895-1904) | 1904 | | pagina 2