MEESSEN, WERV1CK, YPEREN POPERINGHE. Prijskaarting Yélos—Seisoeii 1904 A VENDRE Maisou Coulance GEZOADHEIDSPILL DEFENSE "Wytschaete 20 Febr. 1904. Tiende JaatV GP ZONDAG 6 MAART 1904, EMILE LEON D0NQEYNE, CHEZ P. FOMTEYNE ET FILS, EEN IVIILL0EN D00ZEN. Francois Hoflack, lorspoed wachl* ieder die werken will* N3 8 Aankondigingsblad voor de Kantons De Gendarmen in den Bureau der Populaire. Honderde en honderde menschen stonden een dezer dagen voor den Bu reau der POPULAIRE. Eenieder was nieuwsgierig wat er in die Maatschap pij gebeurd was. Eenieder vroeg zich af wat dat die mannen der wet daar deden, en den uitslag er van was, dat er dagelijks daar zooveel volk naartoe gaat om zich te laten verzekeren, de gendarmen daar passeerende gingen den Bureau binnen, ziende dat alles daar zoo goed vooruit ging en na al de boeken goed overzien te hebben, stonden zij verwonderd'over den goe den vooruitgang dezer Maatschappij, deden hen aanstonds ook verzekeren bij die groote Belgische verzekerings Maatschappij de POPULAIRE, geves tigd tot Brussel Jules Van Praetstraat nr 18, en die overal agenten heeft. Die recht doet in zijnen handel Wordt door God beloond in zijnen [wandel. Gemeente HOLLEBEKE. ter herberg «AUX BONS AMIS,» bewoond door Joseph Elslander, i5 FR. PRIJZEN i5 FR. M E S S I N E S Occasie Velos van alle prijzen. 1° Un manifique terrain a batir, .2° Une grange, en briques et en planches, en trés bon état, d'un transport facile, de 14 mètres de longueur sur 6m.30 de largueur;cuuverte de nouvelles pannes. 3° d'Autres batiments, Gn briques et pannes, servant autre fois d'écurie, hangar, etc., démolir. s' Adr. a Al. DELANNOY. Messines. Fabrique de Vélocipèdes Vélos spéciaux depuis 125 fr. Véloa d'occasion de tout prix. de bonnes MACHINES A C0UDRE Tegen de gal en bloedzuiverend. Jaariijksche verkoop LE LION Kosteloo^e Hofsteden van 64, hectaren Officiële Vlo^schrifieri en Inlichtingen Kosteloos fe bekomen by den heer D.D?éau de toil, Agent van dt Canadaesche Rejwcriijg &Uodl>iwrBsfroJ:Jintwerpani Dc GRENSGALM op 750 exemplaren getrokken verschijnt eiken Zaterdag en wordt KOSTELOOS verspreid in df 37 Steden en Gemeenten dier Kantons. Men kan dit blad ook bekomen aan fr. 2.00 's jaars (vrachtvrij). Prijs der aankondigingen: io centiemen den drukregel. Dj^ivijls herhaalde aankondigingenniet prijsver mindering of prijs volgens overeenkomst. De belanghebbenden kunnen exemplaren verkrijgen aan 3 fr. het honderd, mits vooraf er kennis van te geven. De plakbrievi, ten bureele gedrukt worden éénmaal kosteloos in den GRENSGALM opgenomen. De aankondigingen moeten vrachtvrij vóór Vrijdag middag ingezonden worden aan H. FOURNIER, Drukker-Uitgever, Wytschaete.. De Annoncen worden ook ontvangen te Brussel, Mngdaleiiaslraet, nr 46. GROOTE i PRIJS 5 FRANKS. 2» 4 1) 3» 2 4 i de 5e Prijs 2 fr. en de 6- Prijs 1 fr. voor degene die den eersten toer afgespeeld worden. De inleg is bepaald op 20 centiemen per man. De inschrijving begint ten 5 ure na middag. bij de Gebroeders te WYTSCHAETE, kan men verkrijgen VÉLO SPÉCIAL van af 1 0< fr. als ook alle andere boste gekende inarKen aan ÖOO fr. met i jaar waarborg. E. L. DONDEYNE, Au Due de Brauant, Wytschaete. vis-è-vis de 1 Arrèt du tram, en partie emmurailléprés de 11 ares de fonds; 13/16 mètres front rue. de toutes marques avec garantie serieuse Reparation ChangementLocation. On peut aussi se procurer de toutes marques, avec une longue durée de garantie. tout un prix modéré. Comme agent principal de la Société «LA BELGIQUE». il se recommande pour les assuran- ses contre l'incendie. Deze voortreffelijke pillen purgeeren zacht, zonder buikpijn en zonder bijzon der regieme te volgen, zij jagen ten volle de slijmen weg. waaruit al de ziekten voortkomen, zuiveren bet bloed en gene zen in weinige dagen: verstopping, maag- zeer, schedelhoofdpijn, néoralgie.flerezijn en rhumatisme, huidziekten enz. Zij be vatten noch aloès, noch aanprikkelendo bestanddeelen. De Gezondheidspillen DEFENSE zijn gepast op eiken ouderdom en voor elke gesteltenis, zij zij il een volksgeliefd purgeermiddel, de schat der huisgezinnen door al de geneesheeren voorgeschreven voor het onderhouden der gezondheid c« het genezen de? ziek ten. De dertig pillen 1 frank imet de post 1,03 fr.) bij den uitvinder Em DEFENSE, apoteker te FLORENNE en in alle apo- teken. Manufacture de caouthouc C "V" C LiS 'V E IS exigés sur votre machine des pneus aveo la aiarque LE LION c'est te meilleur et le plus avantageux sous tous les rapnorts GARANTIES SÉIÏIEUSES. O 7 33, Rue du Carton, 33. YPHES. TV- Cfys

HISTORISCHE KRANTEN

De Grensgalm (1895-1904) | 1904 | | pagina 1