Prijskaarting w SVT EN !V1,E mmCE MEIER OP ZONDAG 28 FEBRUARI 1904. a, Chirurgie ns-Tandmeester-Specialisten Jlescroe nsl raa Io 2Ko KT KIJK TER DRUKKERIJ DEZER Kerk-en andere Stoelen, Zetels, Wiegen Loopers, Tafelpooten en Kapstokken. üericlit GEMEENTE WYTSCHAETE. ter herberg «DE HOOGTE,» bewoond door Aug. Trêve, 25 FR. PRIJZEN 25 FR. BELANGRIJK BERICHT bijzondere Chirurgijns Tandmeester gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, gebreveteerd bij koninklijk besluitvereerd door de geestelijken en kloosters Mevr. "Wed. VAN KEMMEL, Groote Markt, 5, Yperen. OPjflfu OP DEN HOEK BIJ HET GEVANG b en (Iff eer hel geacht publiek bekend te ma ken datzij mei al die I) «listen, roudloopers van huis tol huis rondgaan om werk af te smeken het zij ood of jong de zelfde naam drag mde of niet in geencommercialen betrekking mede zijn dat Mren M' MAURICE MEIER geen gebruik maken vanrond te loopen maarwei gelijk gewoonte te raadplegen zijn in hun oude woonst wat niet el ders,bestaat als ld Kortrijk, hoek van de Moscroen»traal tf2 huis mei Koetspoort bij het gevang het oud ste huis van Dentist Ie Kortrijk wat gesticht is in (1881) die in Kortrijk komt voor Mr en M™* Mau rice MEIER le raadplegen zwigt u dan voor die mannen methuu witte kiels die onze kalanten met geweld elders willen brengen dus laat u niet mislijden zoolang gij aan het gevang niet zijl gij gij ous huis niet uus voor alle misgrepen voor te komen vraagt naar het gevang daar zuil gij zien den hoek der Moscroenstraat, N" 2, huis met koetspoort dat is bij Mr en M"" MAURICE MEIER M'en M "1' MAURICE MEIER hebben geen broe ders, geen zoon geen bloedverwanten of geen domestieken die hun huis vertegenwoordigen. kan men verkrijgen alle soorten van Alles aan zeer voordeelige prijzen. EDWARD LEFEVER heeft de eer het geacht publiek kenbaar te maken, dat hij zich komt te stellen als herbergier in d'herberg «IN NIEUW AMERIKA.» GROOTE De inschrijving begint ten 5 ure na middag. De inleg is bepaald op Ui centiemen per man. Ik blijf in afwachting van u allen te zien. HERBERGKERMIS Op Zondag ai Februari 1904 ESTAMINET DE COMMERCE bij Eugéne Cuvelier (Wytschuele). ,65 Één ZUIVERE WAARBORG SUN LI G H T ZEEP Vlv bezit de hoogste reinigende eigenschappen Zij wascht beter dan de andere zeepen, en beschad gd het linnen niet, want zij tevrij van alle afhijtcnde zuurstoffen in vrijen staat en van niet in zeep veranderde vetstoffen. WEIGERT DE NAMAAKSELS Savonrrerie* LEVER Frècaa, N aam 1 oom Belgisch* VennootschapBRUSSEL •zxzzzmaima KORTRIJK, Moskroenstraat, 2, KORTRIJK. M' M. MEIER kan geraadpleegd worden dne keeren ter week, zij alle Maandag, Donder dag, en Zaterdag, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag. bij Mevr- VU"™' VAN KEMMEL, Groote Markt, 5, Yperen, voor al wal tandheelkunde belreft, genezing van alle pijnlijke landen, plombeering der holle tan den rechtzetten der ongeregelde tanden van allen ouderdom het plaatsen van kuiistianden geschied zonderde minste pijn en de oudetandeu en wortels hebben niet van doen uilgelrokken te worden. Met de kunsttanden van Mr M. MEIER, kan meu de hardste spijzen knabbelenen de spraak ver klaart. Deze landen worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren men kan ook niet zien, noch aan den vorm, noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr M. ME1F.R onderneemt ook de herstelling van alle mislukte gebijtenen vermaakt ze volgens zijn nieuw Stekel waarvoor hij gebreveteerd is. Kunsttanden te beginnen van 5 fr. Volledige gebijten van af 100 fr. en hooger, gewaarborgd voor het leven, Te raadplegen drie keeren ter week, 1 lkeu Maandag, Donderdag en Zaterdag, van 9 ure 's morgens- tot 4 ure namiddag

HISTORISCHE KRANTEN

De Grensgalm (1895-1904) | 1904 | | pagina 2