MEESSEN, WERVICK, YPEREN POPERINGHE. A VENDRE Geïllnstrserfle Postkaarten liaison de Conflance GEZONDIIEIÜSPILLEN DEFENSE Uit ter liantl te nieuwe VÉLOS N° 19. Wytschaete 7 Mei 1904. Tiende Jaar CHEZ P. FONTEYNE ET FILS. Francois Hoflack, EEN MIHOEN DOOZEN. EENE GOEDE BASCULE Jean DUTHOIT en WASCHKEERNS Pi COUVERTS Aankondigingsblad voor de Kantons De maand Mei en de Populaire. De maand Mei is de maand dat een ieder bemind. De vogelen zingen hun ne liefste toonen, de bloemen geven hunne zoetste geuren, de boomen ge ven hunnen vollen bloei, de vruchten beginnen te groeien en den ganschen aardbol komt in vollen wasdom die zich uiiverspreid met de zoetste geuren der bloemen en het bijzonderste nog is de maand Mei, den maand opgeofferd aan Maria de Moeder van Jesus. In ie der huis ziet men bloemtuilen prijken voor het beeld onzer Moeder der Heili ge Kerk, in alle kerken en bidplaatsen zelfs in de kleinste, nederigste huisge zinnen ziet men de kinderen eene ver siering voor het beeld van Maria ver vaardigen, en dan later wanneer men oud wordt ontvangt men de belooning die men verdiend, aLoo is het ook met de POPULAIRE duizende en d ui zen- de k einen wor !en er verzekerd voor in hunnen ouden dag een stuivertje te trekken waarvoor men in hunne jonge jaren wekelijks maar eenige centiem- tjes betaald heeft. Laat u dan allen verzekeren bij de groote verzekerings Maatschappij de POPULAIRE gevestigd Julius van Praetstraat 18 Brussel en die overal Agenten heeft. MESSINES 1° Un manifique terrain a batir, 2° Une grange, en briques et en planches, en trés bon état, d'un transport facile, de 14 mètres de longueur sur Um.öO de largueur;couverte de nouvelles pannes. 3° d'Autres batiments, en briques et TEN BUREEL DEZER Fabrique de Vélocipèdes Vélos spéciaux depuis 125 fr. Vélos d'occasion de tout prïx. de bonnes MACHINES A COUDRE LE LION CYCL1STES Tegen de gal en bloedzuiverend. Jaarlijksche verkoop Bericlit. Henri DELDICQ, zwijnensnijder te Wytschaete, heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat hij altijd 90 ten honderd terug geeft aan den eigenaar in geval van vastgestelde schade voort komende van de snee. Te bekomen bij TE WYTSCHAETE, alle slach van DE GRENSG Dc GRENSGALM op 730 exemplaren getrokken verschijnt eiken Zaterdag en wordt KOSTELOOS verspreid in de 37 Steden en Gemeenten dier Kantons. Men kan dit blad ook bekomen aan fr. 3.00 's jaars (vrachtvrij). Prijs der aankondigingen: io centiemen den drukregel. Dikwijls herhaalde aankondigingenmet prijsvermindering of prijs volgens overeenkomst. De belanghebbenden kuniuin exemplaren verkrijgen aan 3 fr. het honderd, mits vooraf er kennis van te geven. De plakbriev. i, ten bureele gedrukt worden éénmaal kosteloos in den GRENSGALM opgenomen. De aankondigingen moeten vrachtvrij vóór Vrijdag middag ingezonden worden aan H. FOURNIER. Drukker- Uitgever, Wytschaete.. De Annoncen worden ook ontvangen te Brussel, Magdaienustravl, nr 46. vis-è-vis de 1 Arrèt du tram, en partie emmurailléprés de 14 ares de fonds; 13/16 mètres front rue. pannes, servant autre fois d'écurie, hangar, etc.,ó démolir. s' Adr. a Al. DELANNOY. Messines. kan men bekomen de toutes marques avec garantie serieuse Réparation ChangementLocation. On peut aussi se procurer de toutes marques, avec une longue durée de garantie, tout i'i un prix modéré. Comme agent principal de la Société «LA BELGIQUE». il se rerommande poi.r les assuran- ses contre l'incendie. 1 Manufacture de caouthouc exigés sur votre machine des pneus avec la marque LE LION c'est le meilleur et le plus avantageux sous tous les rapports GARANTIES SÉRIEUSES. O 33, Rue du Carton, 33. "YPit ES. Deze voortreffelijke pillen purgeeren zacht, zonder buikpijn'en zonder bijzon der regieme te volgen, zij jagen ten volle de slijmen weg. waaruiïf*»l de ziekten voortkomen, zuiveren het bloed en gene zen in weinige dagen: verstopping.maag- zeer, schedelhoofdpijn, néoralgie.flerezijn en rhumatisme, huidziekten enz. Zij be vatten noch aloès, noch aanprikkelende besta nddeelen. De Gezondheidspillen DEFENSE zijn gepast op eiken ouderdom en voor eike gesteltenis, zij zijn een volksgeliefd purgeermiddel, de schat der huisgezinnen, doorat de geneeslieeren voorgeschreven voor het onderhouden der gezondheid en het genezen der ziek ten. De dertig pillen 1 frank (met de post 1,0,3 fr.) bij den uitvi nder Em.DEFENSE, apoteker te FLORENNEen in alle apo- teken. On demande pour maison fermée, une fille honnête, sachant si possible cuisi ne bourgeoise, petit ménage, écrire Verviers Crapourne 57. LAATSTE moükl Kunnende 5oo kilos wegen Zich te bevragen ten bureele van het blad Aan zeer genadige prijzen. Hij gelast zich met alle vermakingen. ik |ibjp« rw

HISTORISCHE KRANTEN

De Grensgalm (1895-1904) | 1904 | | pagina 1