Lignel-Rousseau TAB AC, Charbons et Cokes SUNLIGHT ZEEP M. Meier HP E*! IVSflE MAURICE MEIER COMMERCE "Waastens Kalk, KOEKEN, MESTSTOFFEN EN KRAKEBOLLING GROOTE EIERBOLLING E. MAES-VANSTEENKISTE I WEL OPGELET a WYTSCHAETE. Prix trés avantagsux. J. GHESTEM-COPPIN Warnêton Pont-Rouge. Chaux de Warnêton, TöURTEAUX, ENGRAIS ET J. GHESTEM-COPPIN Waasten Pont-Rouge. is: OOE rsr TER DRUKKERIJ DEZER Keik-en andere Stoelen, Zetels, Wiegen, Loopers, Tafelpooten en Kapstokken. Uborspoed wacht ieder die werken will* Officiële Vlugschriften en Inlichtingen Kosteloos Ie bekomen by den heer Te bekomen bij FRANCOIS MOREAU TE WYTSCHAETE (Lynde) BIJ JEAN BONDUE te Wytschaete TE WYTSCHAETE. bezit.de hoogste reinigende eigenschoppen BELANGRIJK BERICHT. TANDEN. M" M" Mevr. Wed. VAN KEMMEL, Groote Markt, 5, Yperen. Chirurgiens-Taudraeester-Specialisten Jom'i onisli iiat ,No 2,K HifHIJK OP DEN HOEK BIJ HET GEVANG hebben 'Je eer het geacht publiek bekend tc un- kiM da l/.ij uiet a> die Dentisten, rondloopt'rs van huis tot huis rondgaan om werk af Ie smeken liet zij ond of jo'ng de zelfde naam dragende of niet u geen eommercialeu betrekking mede zijn tlat Mren M""MAURICE MElElt geen gebruik mak n vanrond te loopen maarwei gelijk gevvoonie ie raadplegen zijn in hnn oude woonst wat niet fel.- defS, bestaat ats Ie Korlrijk, lioek van de Moxcrovnslraat ff' 2 huis me! Koetspoort bij-liet gevang het oud sle huis van Dentist Ie Korlrijk wat gestiehl is in 1M84' die in Korlrijk komt voor Mr en M°" Man- lire MEIER te raadplegen zwigl u dan voor die maiineu met hun witte kiels die onze kalanten met geweld elders willen brengen dus laat u niet mislijdeu zoolang gij aan hel gevang niet zijl gij gij ons huis niet dus voor alle misgrepen voor te tomen vraagt naar bet. gevang daar zult gij zien den hoek der Moseroenstraat N° 2, huis niet Koetspoort dal is hij M' en M"" M AU It ICE MEIER Rl'én M"1® MAURICE MEIER hebben geen broe ders, geen zoon geen bloedverwanten of geen domestieken die bun buis vertegenwoordigen. J. GHESTEM - COPPIN a l'honneur d'inforruer MM. les cultivateurs que sas fours a chaux sont en activités el que ses magasins sonl pourvusde marchun- dlses, II espère par les prix avantageux, et la bonne qualité de ses marchandises gagner leur conjlance. J. GHESTEM-COPPIN heeft de eer de HH. landbouwers te laten weten dat zijne ovens in volle werkzaamheid zijn, en dat zijne magazijnen goed voorzien zijn van koopwaren. H j hoopt door den gunstiger) prijs en de goede hoedanigheid zijner koopwaren hun vertrouwen gewonnen te hebben. kan men verkrijgen alle soorten van Alles aan zeer voordeelige prijzen. Op Zondag i5 Mei 1904, AU CAFÉ DE COMMERCE bij Charles Adam (Wytschaete.) op Zondag 8 Mei 1904 A LA RÉUNION DES FERMIERS b.j Henri Vaithaeverbeke (Wytschaete.) EEN KOLOMIST tj KosFelooje Hofsteden van 64,hecteren D.Truu DECtELi.Ajeur van ós Canadeesche ffó>eerip§ 25, GondHoemshaaMn! werpen 6 al e slach van fruitboomen 11 andere zooals: eiken, iepen, esschen, populieren, enz. ook doorens. Zelfs al de soorten van boomen die in gansch Europa bestaan. Aun zeer voordeelige prijzen. Te bekomen alle slach van groensel- en bloemzaden. Aan zeer genadigenprijs. Bij hem kan men verkrijgen alle soor ten van groensel-en bloemzaden. Aan zeer genadigen prijs. Zij wascht beter dan de andere zaepan, ®n baaebad gd hat linnan niet, want zij ie vrij van alle afbijtende zuvrsto-ffan in vrijen ataat en van niet in zeep veranderde vetateffen. WEIGERT DE NAMAAKSELS Savonneries LEVER Frèree, Naanfeosc Belgische Vennootschap, BRUSSEL isrerwaHM! bijzondere Chirurgijns Tandmeester, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, gebreveteerd bij koninklijk besluitvereerd door de geestelijken en kloosters KORTRIJK, Moskroenstraat, 2, KORTRIJK. Mr M. MEIER kau geraadpleegd worden drie keeren ter week, zij alle Maandag, Donder dag, en Zaterdag, van 9 ure s morgens tot 4 ure namiddag. bij 'Mevr. Wa' VAN KEMMEL, Groote Markt, 5, Yperen, voor al wat tandheelkunde betreft, genezing van alle pijnlijke landen, plombeering der holle fan den recbUelteu der ongeregelde landen van allen ouderdom het plaatsen van kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude taiideu en wortels hébben niet van doen uitgetrokken Ie worden. Met de kunsttanden van M' M. MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak ver- klaarl. Deze landen worden geplaatst zonder platen, z.omler haken en zonder veeren menkan ook uiet zién. noch aan den vorm, noch aan den glans dal het kunsttanden zijn. Mr M- ME1EH onderneemt ook de herstelling van alle mislukte gebijtenen vermaakt ze volgens zijn nieuw stelsel waarvoor hij gebreveteerd is. Kunsttanden te beginnen van 5 fr. Volledige gebijten van af 100 fr. en hooger, gewaarborgd voor het leven, Te raadplegen drie keeren ter week, Maandag, Donderdag en Za'erdag van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag eiken

HISTORISCHE KRANTEN

De Grensgalm (1895-1904) | 1904 | | pagina 2