MEESSEN, WERVICK, YPEREN POPERINGHE. EEN SCHOON HUIS RiagstekiDO met Velos Uittreksel. in (ie uomiance Uil ter ianö ie kaog, Studie van den Notaris TIIEVELIN I5SRHÜ N° 21 Wytschaete 21 Mei 1904. Tiende Jaar, MET HOF 50 Fr. Prijzen 50 Fr. Francois Hoflack, Chaux de Warnêton, TOURTEAUX, ENGRAIS ET Waastens Kalk, KOEKEN. MESTSTOFFEN EN CHEZ P. FONTEYNE ET FILS, GEZONDIIEIIISPILLEN L DEFENSE EEN MILLOEN DOOZEN. EENE GOEDE BASCULE Aankondigingsblad voor de Kantons te Meessen. Openbare Verknoping IN TWEE ZITTINGEN met winst van instelpremie TE WYTSCHAETE Gemeente Wytschaete. OP ZONDAG 29 MEI 1904, LE LION ALPH. COUDRON. J. GHESTEM-COPPIN Warnêton Pont-Rouge. J. GHESTEM-COPPIN Waasten Pont-Rouge. Bericlit. Henri DELDIGQ, zwijnensnijder te Wytschaete, heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat hij altijd 90 ten honderd terug geeft aan den eigenaar in geval van vastgestelde schade voort komende van de snee. Fabrique de Velocipèdes Vélos spéeiaux depuis 125 fr, Vélos d'occasion de tout prix. de bonnes MACHINES A C0UDRE Tegen de gal en bloedzuiverend. Jaarlijksche verkoop DE GRENSGAL Dc GRENSGALM op 750 exemplaren getrokken verschijnt eiken Zaterdag en wordt KOSTELOOS verspreid in <lc .',7 Steden en Gemeenten dier Kantons. Men kan dit blad ook bekomen aan J'r. 2.00 's jaars (vrachtvrij). Prijs der aankondigingen: io centiemen den drukregel. Dikwijls herhaalde aankondigingenmet prijsvermindering of prijs volgens overeenkomst. De belanghebbenden nncn exemplaren verkrijgen aan 3 fr. het honderd, mits vooraf er kennis van te geven. De plakbrievn, ten bureele gedrukt worden éénmaal kosteloos in clen GRENSGALM opgenomen. De aankondigingen moeten vrachtvrij vóór Vrijdag middag ingezonden worden aan H. FOURNIER. Drukker-Uitgever, Wytschaete.. De Annoncen worden ook ontvangen te Brussel, Magdalenaslrad, nr iö. gelegen langs de Kemmel kalsijde, op kleinen afstand van de tramstatie met <5 Aren 55 Centiaren grond en hof. Bewoond,zonder recht van pacht, door Isidore Woussen, mits 11 fr. per maand. ZITDAGEN INSTEL op Maandag 30 Mei 1904, OVERSLAG: op Maand. 13 Juni 1904. telkens om 4 ure namiddag, l\ 'T GEMEENTEHUIS bewoond door M. Louis Callens te Wytschaete. GROOTE 1 Eene premie van 5 frank zal toege staan worden aan de verstkomende maat schappij minsten 12 leden tellende. 2. Twee premien van 2 fr. en een van 1 fr. zal vtsrlot worden ouder de niet win nende mededingers. Die in de loting afwezig is verliest alle recht. 3. De inleg is bepaald op 0,50 fr. per steker. 4. De inschrijving zal plaats hebben in de herberg «St. HUBERTbewoond door Jules Catteau van 2 tot .3 uren namiddag om daarna oumiddelijk een stoet te vormen uie door de Muziekmaatschappij zal vooralgegaan worden. Alle geschillen zullen door de commis sie beslist worden. Manufacture de caouthouc CYCL1STES exigés sur votre machine des pneus avec la ■narque LE LION c'est le meilleur et le plus avantagcujc sous tous les rapports GARANTIES SÉRIEUSES. 33, Rue du Carton, 33. YPIifciS. Rij afpanding van den Deurwaarder Alphonse COUDHON te Meessen, in da tum van veertienden Mei igoovier, heeft het Openbaar Ministerie bij de Recht bank van Politie des Kantons Meessen, doen dagvaarden DEVOLDER Camiel, oud 23 jaar, paardengeleider. voordezen te Waasten, thans zonder gekende woonst-noch verblijfplaats om te ver schijnen vuor gemelde Rechtbank van Politie te Meessenden zeven en-twintig- sten Mei aanstaande om 1 uur namiddag, in 't stadhuis groote Markt te Meessen, als betegen van den 25 April 1904, le Waasten wonende sedert omtrent twee maanden binnen de veertien dagen zich niet aangeboden te hebben aan het ge meente bestuur en zijn verblijf verande ring niet le hebben aangegeven. Om er zijne middelen van verdediging voor te drogen en liet tusschen te ko men vonnis te liooren uitspreken. Voor Extrakt, De Deurwaarder, J. GHESTEM - COPPIN a l'honneur d'informer MM. les cultivateurs que ses fours chaux sont en activités et que ses mugasins sont pourvusde marchan- dises. 11 espére par les prix avantageux, et la bonne qualité dé ses marchandises gayner leur conjlance. 31_, EIV. J. GHESTEM-COPPIN heeft de eer de H1L landbouwers te laten weten dat zijne ovens in volle werkzaamheid zijn, en dat zijne magazijnen goed voorzien zijn van koopwaren. Hij hoopt door den gunstiger prijs en de goede hoedanigheid zijner koopwaren hun vertrouwen gewonnen te hebben. de toutes maiques avec garantie serie 1 se Reparation Changemei Location. On peut aussi se procurer de toutes marques avec une longue durée de garantie, tout A un prix modéré Comme agent principal de la Société «LA BELG1QUE». il se pecommanie pour les assuran ces eontre l'incendie. Deze voortreffelijke pillen purgeeren zacht, zonder buikpijn en zonder bijzon der regieme te volgen, zij jagen ten volle de slijmen weg. waaruit al do ziekten voortkomen, zuiveren het bloed en gene zen in weinige dagen: verstopping, maag- zeer, schedelhoofdpijn, neuralgie.Oerezbn en rhumatisme. huidziekten enz. Zi.j be vatten noch aloès, noch aanprikkelende bestnnddeelen. De Gezondheidspillen DEFENSE zijn gepast op eiken ouderdom en voor elke gesteltenis, zij zijl. een volksgeliefd purgeermiddel, de schat der huisgezinnen, door al de geneesheeren voorgeschreven voor het onderhouden der gezondheid en het genezen der ziek ten. De dertig pillen 1 frank (met de post 1,05 fr.) bij den uitvi oder Em DEFENSE, apoteker te FLORENNE en in alle apo- teken. LAATSTE MODEL Kunnende 5oo kilos wegen Zich te bevragen ten bureele van het blad On demande pour maison fermée. une fille honnête, sachant si possible cuisi ne bourgeoise, petit ménage, écrire Verders Crapourne 57.

HISTORISCHE KRANTEN

De Grensgalm (1895-1904) | 1904 | | pagina 1