Lign el- Rousseau TAB AC, jL* c i M. Meier Charfcons et Cokes TE KOOP. COMMERCE TANDEN. WEL OPGELET ff EN IYIHJBICE MEIER Chirurgiens- Tandmeester- specialisten Ho.srrocustraalVo 2, K Mt I IU.IK a WYTSCHAETE. Prix trés avantageux. ts§i TER DRUKKERIJ DEZER Kerk-en andere Stoelen, Zetels, Wiegen, Loopers, Tafelpooten en Kapstokken. Eene goede en schoone VÜITURE WET KAP in mm, 1/ Te bekomen bij FRANCOIS MOREAU TE W Y TECH A ETE (Lynde) BIJ "JEAN BONDUE te Wytschaete E. MAES-VANSTEENKISTE TE WYTSCHAETE. BELANGRIJK BERICHT. If IfE OP DEN HOEK BIJ HET GEVANG hebben tie eer het geacht publiek bekend ie ma ken da Izij met al die Dentisten, rondloopers van huis tot huis rondgaan om werk af te smeken het zij oud of jong de zelfde naam dragende of niet ii geen cointnercialen betrekking mede zijn dal Mren M""MAURICE MEIER geen gebruik inaken vanrond te loopen maarwei gelijk gewoonte ie raadplegen zijn in hun oude woonst wal niet el- Uers,beslaat als Ie horlrijk, hoek van de Moscroenitraat N-1 huis mei Koetspoort bij het gevang hel oud ste huis van Denlisl fe Kort rijk wat geslicht is in (1881) die in Kortrijk komt voor M' en M" Mau rice MEIER Ie raadplegen zwigl u dan voor die mannen met hun wille kiels die onze kalanten inel geweld elders willen brengen dus laai u niet mislijden zoolang gij aan het gevang niet zijl gij gij ons huis niet dus voor alle misgrepeu voor te kotnen vraagl naar het gevang daar zult gij zien den hoek der Moscroenstraal N° 2, huis met koetspoort dat is bij M' en M"le MAURICE MEIER M'en M™ MAURICE MEIER hebben geen broe ders, geen zoon geen bloedverwanten <>f geen domesiieken die hun huis vertegenwoordigen. Wt M '-it. w. 'V f': iHi f! (O kan men verkrijgen alle soorten van Alles aan zeer voordeelige prijzen. dienstig voor bakkers, beenhouwers enz. en kan bespannen worden met honden of met ten peerd Zich te. beoragen bij Henri DE L ANNOY te Wyischnete. •oi'spoed wachh ieder die werken wilk aI ft s4i-)T -v ktiUl B«PtOeCItH «Ai» oes anoxo V J"*'GÓEDE OOGSTEN, C &CEZOND KlIMiüflT,' V i 'i.%% - V-7"" 7 za«n**« - - A,. GERINGE BELASTING, KD5rE-i-oo>t: >>- - f-f i SCHOLEN.i--s~- alle slach van fruitboomen en andere zooals: eiken, iepen, esschen, populieren, tnz. ook doorens. Zelfs al de soorten van boomen die in gansch Europa bestaan. Aan zeer voordeelige prijzen. Te bekomen alle slach van groensel- en bloemzaden. Aan zeer genadigenprijs. Bij Item kan men verkrijgen alle soor ten van groensel-en bloemzaden Aan zeer genadigen prijs. <1> heiü de hoogde reinigende eigenschoppen Zt^ watcM r,«4»r «Un #r> 'gal hwnw »«»t, w±M sij i* wij vsm ».lk» «fbi MMirwk>ff*n in vrijen «taart *n rnn niet Ie z»«p vnenndnrde vetsknffnn. WEIGERT DE NAMAAKSELS LEVER Frkraa, .VwnAoa ScifWciM Vtaooot»d*pBRUSSEL MBwaon bijzondere Chirurgijns Tandmeester, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, gebreveteerd hij koninklijk besluit vereerd door de geestelijken en kloosters KORTRIJK, Moskroenstraat, 2, KORTRIJK. Mr M. MEIER kan geraadpleegd worden drie keerea ter week, /.ij alle Maandag, Donder dag, en Zaterdag, van 9 ure s morgens tot 4 ure namiddag. bij Mevr. Wwt VAN KEMMEL, Groote Markt, 5, Yperen, vooral wal tandheelkunde betreft, genezing van alle pijnlijke landen, 'ploinbeenng der holle lan dei. rechtzetten der ongeregelde landen van allen ouderdom hel plaatsen van kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude binden en wortels hebben niet van doen uitgetrokken Ie worden. m i de kunsitanden van M' M. MEIER, kan men de hardste spijzgn knabbelen en de spraak ver- kli'art. lkze landen worden geplaatst zonder platen, zonder baken en zonder veereu rneukan ook niet zien. noch aan den vorm, noch aan den glans dat hel kunsttanden zijn. Mr M MEIER onderneemt ook de herstelling van alle mislukte gebijlenen vermaakt ze volgens zijn nituw sU Isel waarvoor hij gebreveteerd is. Kunsttanden te beginnen van 5 fr. Volledige gebijten van af 100 fr. en hooger, gewaarborgd voor het leven, Te raadp'egen drie keeren ter week, „a,. Maandag, Donderdag en Zalerdag. va" !l ure 's morgens tot 4 ure namiddag Mevr. Wed. VAN KEMMEL, Groote Markt, 5, Yperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Grensgalm (1895-1904) | 1904 | | pagina 2