God en £/v ^oeöerta^-" EN VAN HET ARRONDISSEMENT |N^0, V*IJH S'O h i EERSTE JAARGANG. ZONDAG, SFEBRUARI 1871. JV tv I Aan de lezers Staatkundig overzicht O# VERSOIÏI.ÏIVEfli'ÖE ELKKX ZONDAG. WILGENDIJKSTRAAT, N° 30. Daar ons blad nu voor goed in volle grootte verschijnt, denken wij nuttig nogmaals onze denkwijze en onze inzichten te laten kennen. Vooruit en vooral verklaren wij opentlijk dat wij, voor wat Godsdienst betreft, Roomsch- katholijk zijn, bezield met gevoelens van eerbied voor het Opperhoofd der katholijke Kerk, en ons onderwerpende aan al de voorschriften der Kerkelijke overheid. In politiek, zullen wij ons voegen met de nati onale partij, die onze Grondwet, te zamen met onze vrije inrichtingen vooraf willende behou den, allen wijzen en mogelijken vooruitgang betracht, en maar bestrijdt al wat aan Gods dienst en vrijheid en derhalve aan den maat- schappelijken voorspoed tegenstrijdig is. De belangen dev burgerij, de belangen, onzer stad en van het arrondissement zullen in ons blad een vurigen en standvastigen voorstander vinden, en de ware volksvrienden, wij twijfelen er niet aan, zullen ons bijstaanen ondersteunen in de moeilijke taak die wij op ons nemen. Volgeern zullen wij eene breede plaats in ons blad open laten voor alwie zijn talent wil gebruiken tot de verdediging der volks- en streekbelangen. De schrijvers der ingezonden artikels mogen ver zekerd zijn, dat hun naam onbekend zal blijven. Als echte Vlamingen, zullen wij de rechten van onze duurbare moedertaal altijd doen gelden. In een woord, onze leus is, en zal altijd zijn Voor God en Vaderland, voor Vrijheid en Moedertaal "Wij durven het dan verhopen de voorstanders der vrijheden in onze Grond wet geschreven, zullen zich met ons vervoegen, om ons duurbaar Delgenland onafhankelijk te blijven behouden. De tegenstrijdige leerstelsels, onder welken naam zij ook schuilen, zullen wij vrijmoedig doch matig weêrleggen, tot ware verlichting- des volks. Eens voor goed verklaard, vijanden zijn wij van alle persoonlijke aanrandingen, en geene mededeelingen zullen wij aanveerden, tenzij zij strekken tot het algemeen belang. Telkens zullen wij eene ruime plaats behou den tot mededeeling van alle inlandsch en buitenlandsch nieuws, dat behoort gekend te zijn. Bijzondere, zorg zullen wij dragen om ten spoedigste kenbaar te maken, 't geen koophan del, nijverheid en landbouw betreft. Buitengewone kosten zullen wij ons opleggen om ten eerste mogelijk de marktprijzen aan onze inschrijvers mede te deelen. Ons blad den zaterdag 's avonds uitkomende, zal de markten kenbaar maken van Brugge en IJperen, welke ons bij middel van het telegraaf zullen toe komen. Een bijzonder marktbulletijn zal verschijnen den woensdag 's avonds, om de marktprijzen aan te kondigen van Dixmude, Bergen, Kort- rijk, Rousselare en Veurne. Verdere verbeteringen verhopen wij nog te kunnen inbrengen. Het opstellend Komiteit. inschrijvings-prijs, FR. 5-00, per jaar; Fr. 2-5©per 6 maanden. aankondigingen. Fessen 264-79 Houthulst 60-00 Nieuwcapelle 105-00 Oudecapelle 32-00 Sint-Jacobscapelle 22-00 Woumen 208-00 Zarren 312-50 NIEUWJAARSGIFTEN AAN Z. H. REN PAUS, piïjs ix. VORIGE LIJSTEN. Dixmude fr. 825-30 Caaskerke 20-00 NIEUWE LIJST. DIXMUDE. De jufvrouwen Virginie en Barbara Hosten, Begijnen, 25-00 Jufv. Sophie Hosten, 10-00 De eerw. heer Morel, 25-00 M",B Van der Beien-Morel, 15-00 Pauline Coppens, 2-50 Marie Van Hyfte, 2-50 Sophie Ilruwe, g.oo M'"c wed. Dclheye, 5-00 De twee gezusters Werne, s,-no óufvWlvve aviVhu-ynè, 2-00 A. V. A. 1-00 Een katholiek huis, welk den zegen vraagt, 1-00 Onbekend, 1-00 Theresia Van Parys, 10-00 Naamloozö, 0-50 Romanic Demoen, 1-00 Theresia Traen-Yerschoore vraagt den ze gen voor haar en hare kinderen, 1-00 Celina Verschoore vraagt den zegen van den H. Vader, 2-00 Eene congreganiste, 1-00 X. X. Aan den gevangenen van het Vatikaan, 5-00 N. Ik vraag den zegen over mijn huisgezin, 2-00 Eene moeder vraagt den zegen over haar en hare kinderen, 5-00 Eene dienstmeid, 1-00 Naamlooze, 3-00 M. S. M. Om den zegen te hekomen dien wij vragen. 1-50 BOVEKERKE. De eerw. heer Pastoor met zijne parochianen aan hunnen welbeminden H. Vader, 79-00 CLERCKEN. Do eerw. heer P. Butaye, pastoor, 20-00 Eene eerste communicante om den zegen van Zijne Heiligheid te hekomen, 2-00 De eerw. lieer L. Verplaetsen, onderpastoor, 10-00 M. Leonardus Roose, koster, 10-00 De confereneie van denH.Vincentius-a-Paulo, 10-00 De Zusters van het Gasthuis en do Armen school, 25-00 De congregatie der jongelingen, 30-00 De congregatie der jonge dochters, 20-00 Vier bijzondere huisgezinnen, elk 5 fr., 20-00 Een huisgezin, 6-00 Versclieide parochianen, 17-59 Frederik De Haene, onderkoster, 5-00 Een kind, den zegen vragende van Z. H. den Paus, 3-00 Een huisgezin, den zegen vragende van Pius IX, Paus en Koning, 2-00 Eene onbekende, 1-00 Ik vraag den zegen van den H. Vader, 1-00 Drie onbekende, 2-00 Eene dienstmeid, 3-00 EESSEN. Een vader, om den zegen over zijn talrijk huisgezin te verkrijgen. 5-00 N. Uit liefde tot den H. Vader, 2-00 Eenige parochianen, 54-44 Een jongeling der congregatie geeft gulhartig zijn drinkgeld om gezegend te worden, 2-00 HOUTHULST. Verscheide parochianen aan hunnen bestolen en vervolgden II. Vader, 115-00 OOSTKERKE. Eene jonge dochter, om zegen en troost te bekomen, 5-00 ST. JACOBSCAPPELLE. Een katholiek huisgezin, om den zegen te verkrijgen voor ouders en kinders, 10-00 YLADSLOO. J. B. W. 10-00 H. V. D. D., oud pauselijk zouaaf, 5-00 Een katholiek huisgezin, 2-00 Twee onbekende, 15-00 Een vader des huisgezins, 4-00 Eene schamele vrouw, die met haar dage- lijksch werk den kost moet winnen, vraagt den pauselijken zogen, 2-00 Eene arme weduwe, 0-60 Vijf onbekende, elk een frank, 5-00 Eene congreganiste, 2-00 Zeven onbekende, elk twee franks, 14-00 Ma. en vrouw, 1-50 Eer huisgezin, uit liefde tot Pius IX, 8-00 Een landbouwer, om den zegen over zijnen akker te bekomen, 3-00 Zeven onbekende, te zamen 4-85 Twee dienstmeiden, 1-00 Een werkman, i-00 Twee onbekende, elk drie franks, 6-00 Twee werkmanshuisgezinnen, 1-00 Eene, arme vrouw, die de arme weduwe van het Evangelie wilt navolgen, 0-20 Een eausminnend huisgezin, 5-00 Een ouderling, die verscheide pauzen heeft vpten yeijagén, maar altijd wederkéeren, 0-50 voor zijne vruchten en zijn huisgezin, u-ui) Yerschillige, 4-00 Onbekend, 1 -50 Drie verschillige, 2-50 Een jongeling geeft zijn gespaard drinkgeld, 2-00 Twee oude jonge dochters 1-00 Eene dienstmeid, 1-00 STUIVEKENSKERKE. De eerw. heer Pastoor, 15-00 Totaal Fr. 2558-18 FRANKRIJK. Wij achten ons gelukkig ons groot blad heden te kunnen inhuldigen, door de aankondiging van een groot en troostelijk nieuws, een nieuws dat zal geboekt staan in de geschiedenis, en dat wel een nieuw tijdstip zou kunnen uitmaken in de jaarboeken van Frank rijk. Wij willen spreken van de stilstand van wapens die eindelijk, na zes maanden alderbloe- digsten oorlog, den 28 januari gesloten is ge weest tusschen Pruisen en Frankrijk, ten einde in onderhandeling te treden over de konditien van vrede. Gelijk wij het in ons laatste overzicht begon nen te voorzien, de stilstand is gevraagd geweest door Jules Favre, minister van het uitwendige te Parijs. De nederlaag en achteruitwijking der drie fransche legers die Parijs moesten helpen ontzetten, de onmogelijkheid voor de Parijsche legermachten van het pruisisch bezettings leger zonder uitwendige hulp te kunnen doorsnijden, en de hongersnood die reeds dagelijks aan groeide, waren dringende redens om den oorlog- niet langer voort te zetten. Maar hoe kon de oorlog eindigen, dewijl het bestaande fransch gouvernement door het fransch volk niet was aangesteld, en dat der halve niemand in Frankrijk bemachtigd was om de konditien van vrede te aanveerden of te weigeren? Er moest dus voor al in Frankrijk overgegaan zijn tot de kiezing der leden van eene nationale vergadering, die samengesteld door het volk, namens het volk in onderhandeling zou kunnen treden met den vijand, en trachten overeen te' komen over de vredekonditien. 'T is uitsluitelijk om die kiezing mogelijk te maken, dat een stilstand van wapens gesloten is tot den 19 februari, te middag. De kiezing zal plaats hebben den 8 februari en den 15enzal de nationale vergadering geopend worden te Bor deaux. De stilstand van wapens bestaat voor geheel Frankrijk, het leger van den zuid oosten en de belegerde stad Belfort, nabij de zwitsersche grenzen, alleen nog tijdelijk uitgenomen. De stil stand voor't geen Parijs aangaat;' stelt vast dat het parijsche leger zal ontwapend worden, ter uitzondering van 12,000 mannen die zullen ge wapend blijven nevens de garde nationale of bur gerwacht, tot bewaring van de goede orde in Parijsdat de ontwapende zullen mogen in Pa rijs blijven als krijgsgevangene dat het duitsch leger niet de stad en dezes omsluitende forten, maar alleenlijk de buitenforten zal in bezit hou den dat de omsluitende forten zullen ontwapend zijnen dat alle levensmiddels naar Parijs zullen mogen vervoerd worden. Er blijft overigens wel te bemerken dat er nog geen kwestie is van vrede, dat nog maar de eerste stap naar den vrede gedaan is," dat alles nu nog uitsluitelijk afhangt van de kiezing en van de mannen die de meerderheid der nationale vergadering zullen uitmaken. den is of men dert oorlog wil Voortzetten of vrede maken. Bestaat de meerderheid uit roode republikeinen en heete koppen die meer staan voor hun despotiek meesterschap als voor het geluk van Frankrijk, men zal van geenen vrede willen hooren spreken Bestaat de meerderheid integendeel uit mannen van goede orde en ware vaderlandsliefde, de vrede zal de wensch zijn dei- meerderheid. Is de meerderheid der nationale vergadering voor de vrede, dan moet er nog overeengekomen zijn over de conditiën van vrede. Die conditiën, zoo men zegt, zijn voor Frankrijk 1° de afstand van den Elza* en de Lorraine, met de forten van Metz en Belfort, 't. is te zeggen de afstand van een deel van Frank rijk dat bijna zoo uitgestrekt is als geheel Bel- genland2° de afstand van eene fransche kolo nie, 3° de overlevering van 20 gecuirasseerde oorlogschepen, 4° de betaling van tien duizend millioenen. De nationale vergadering zal moei lijk de eerste conditie aanveerden, en nogtans het is maar voor zoo vele men over die of andere conditiën kan overeenkomen, dat de vrede zal gesloten zijn. Wij zijn dus ongelukkiglijk nog verre van den vrede Het is maar na dal de vrede geleekend is, dat er zal overgegaan zijn tot het bepalen der rege ringsvorm, 't is te zeggen, dat er zal beslist worden of Frankrijk eene republiek zal zijn of niet. Wilt men van geene republiek, zoo het te voorzien is, indien de gematigden overal ernstig deel nemen in de kiezing, dan blijft er nog te besluiten of men het keizerrijk wilt blijven be houden, of het oud koningdom herstellen, voor koning nemende den due de Chambord, erfge naam der oudere koninklijke geslachtslijn van Frankrijk, 't zij de comtc de I'aiis, erfgenaam der jongere geslachtslijn. 'T is daaruit gemakkelijk te verstaan dat zelfs na het teekenen van den vrede met de Pruisen, er nog voor lang in Frankrijk een burgeroorlog zou kunnen ontstaan tusschen de republiekanen, de bonapartisten en de koningsgezinden. Mochte die burgeroorlog voorkomen zijn LONDEN. De conferentie is wederom uit gesteld geweest tot heden vrijdag, en niets zal nog kunnen gedaan worden voor dat Frankrijk in het congres kan vertegenwoordigd zijn. De kwestie zelve van de Roode zee levert ook, zegt men, nieuwe moeilijkheden hij, die niet voor zien waren. ROME. De zaken blijven daar ook in den zeiven staat, tot na het sluiten van den vrede. Zeggen wij nogtans van nu af, dat de tegen woordigheid in die stad van Victor-Emmanuel's leger en aanhangers, de Romeinen zoo klaar ran BUREEL DER GAZETTE Alle medeJeelingen, artikels of brieven, moaten vrachtvrij en onderteekend naar het Bureel toegezonden worden uiterlijk tegen den vrijdag noen. Men schrijft in ten alle tijde. oor elk afzonderlijk nummer op het Bureel Renomen 15 CENTIEMEN. BEKENDMAKINGEN 15 centiemen den drukregel. .aiaSicheli bij den Uitgever van dit blad gedrukt, worden eens kostvrij in hetzelve overgenomen. Kostviuj ook, zal meermaals 's jaars in de GAZETTE overgenomen worden een bericht der inschrijvers hun beroep of handel betreffende. KARKTBULLETIJN. Een bulletijn, gerende de marktprijzen van Dixmide, Bergen, Kortrijk, Rousselare en Veurne verschijnt den Woensdag avond. Het zal aan de inschrijvers, op hunne vraag toegezonden worden, mits de toelaag'van 75 CENTIEMEN 's jaars. rf*;-

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1871 | | pagina 1