Il&ndelsSieiichien. Bewijs van inschrijving. 31 a 32 22 a 23 21 a 22 28 a 29 8 a 8 50 3 70 a 4 112 alii 75 a 74 a a 1 a a a a al09 a a 22 00 13 a 17 BIJZONDERE DEPECHEN. ft'. 24 a 26 50 17 25 a 18 25 19 a 19 50 15 a 16 25 8 75 a 10 25 7 a 8 - 2 09 a 2 54 IJper. Ik ondemeteekende verzoek een abonnement voor één jaar aan de GAZETTE VAN DIXMUDE EN VAN HET ARRONDISSEMENT, te beginnen met 187 HAKDTEEKEN EN ADRES. Voor (5e Gemeente-besturen. Men leest in den Moniteur Een blad meldt, dat dank aan de groote ver meerdering der douane-inkomsten, het ge meente-fonds, hetwelk in 1869 het cijfer van 19 miljoen franks had bereikt, voor 1870 het cijfer van 22,500,000 franks zal overtreffen, zijnde ruim 3 1/2 miljoen vermeerdering. De verhooging van de opbrengst der douane is vooraf te wijten aan de gebeurtenissen van den oorlog, welke ons land heeft herschapen in een uitgebreid entrepot voor de koopwaren van een deel van Frankrijk. Wij trekken alzoo voor deel uit de rampen der anderen. Deze waardeering, van aard zijnde om den finantiëelen toestand der gemeenten in gevaar te stellen, door verwachtingen te doen ontstaan, welke niet zullen venvezentlijkt worden, is het van belang, om alle misrekening in de gemeen telijke begrootingen te voorkomen, onmiddelijk aan de feiten hunne wezentlijke betëekenis te geven, welke overigens zal uitgelegd worden in het jaar lij ksche verslag, gevoegd bij de aan staande begrooting der ontvangsten en uitgaven op orde. De vermeerdering van de opbrengst der douane in 1870 is van vóór de oorlogsgebeurte nissen, en spruit voort uit de aanzienlijke invoe ren van sterken drank, in april en mei laatst leden gedaan, om te ontsnappen aan de .verhoo ging der rechten, gedecreteerd door de wet van 15 mei 1870 en toegepast, te beginnen van juni. Deze onregelmatige invoer van vreemden ster ken drank, op de inlandsche opbrengst terug werkende, zal er in 1871, eene aanzienlijke ver mindering uit voortspruiten in de opbrengst der accijnsen, welke insgelijks tot de gemeentefonds bijdragen. De wetgever van 1870 heeft dezen toestand voorzien, welke eene noodlotttige verwarring in de gemeentelijke finantien zou veroorzaken. Om in dit bezwaar te voorzien, schrijft artikel 13 der wet van 15 mei voor, dat de somme tusschen de gemeenten in 1870 te yerdeelen, de 19 mil joen franks niet zal mogen te boven gaan. Wat de overschot betreft van ruim 3 miljoen, in 1870 verwezentlijkt, dit zal waarschijnlijk in 1871 verzwolgen worden, om het bedrag te vol- ledigen van het gemeentefonds, zooals het door art. 13 is bepaald. SI'A D S IS E S> A G E 3'. Er wordt algemeen en met reden geklaagd over de stadshorlogie. Nu is zij vóór deze der statie, dan is zij achter een andermaal ligt zij stil of slaat niet meer, toen moet zij versteken zijn. Niemand die nog er durft op voortgaan, 't Ware iedereen aangenaam' indien ons stads bestuur bekwame middelen gebruikte om daar spoedig een einde aan te stellen. Priesterlijke benoemingen. Mgr. de Bisschop van Brugge heeft benoemd Directeur der broeders van liefde, M. Schipman, directeur van 't gesticht St. Michiel to Rousselare Pastoor te Morckem, M. Maes, pastoor te Oost- duinkérke Pastoor te Oostduinkerko, M. Van den Bogaerde, onderpastoor van St. Jacobs, te IJperén Onderpastoor van St. Jacobs, te I.Jperen, M. Jos. Deprez, onderpastoor te Avelghem; M. Yerhaeghe, geestelijke koster van St. Pieter, te ÏJperen, gaat in dezelfde hoedanigheid over naar St. Bertin, te Poperinghe, in plaats van M. Leent, overleden Hij wordt te IJpercn vervangen door M. I. De prez, gewezen onderpastoor teTliielt. geklopt, en eene barsche stem riep hem van binnen toe Wie is-er daar? Doe open, Hans, 't is ik, de wever Frans. Wat duivelik kom opeene zware mannenstpa dreundedoor het huisjede schuive wierd wegge trokken en de deur ging ópen. Wat is er gaande dat gij zoo naar mij komt bij nacht? treed binnen, in 't deuregat en deugt liet niet om te kouten. Zij traden binnen en Ling-Hans nam zijnen kei, sloeg vuur en schoof een stoel bij. Het was een kleine, maar kloeke, welgebouwde vont, m et breede schouders, korte nek en stralende oogen; geheel zijn gestalte gaf verharde krachten en ster ken wil te kennen. Maar gij ziet er zoo aardig uitwat mag er dan schillengij zijt zoo wit als de muur? Hoeveel is er te winnen nu met te blauwen was de haastige vraag. Dezen nacht ga ik niet uit om te blauwenen sterling bezag hem de blauwer in do oogen. Waarom dat liegen peist gij dat ik u aan do policie wil aanklagen? Iets anders is mijn oogwit. Gij hebt nog mannen van doenzoo heeft Seppen de Kruier zelve gezeid. Ehwel, pak mij mede. U En geheel verwonderd stond Ling-Hans te kijken. "Waar hebt gij dat in de zinnen gesteken Hoor eens hoe de storm brultdaar om hoogeop de bloote kimme der bergen is't nog ergerten is geen kinderspelgij zijt dat niet gewoon. "Dat weet ik ook; maar wat er mij aandrijft, Hans, dat is mij ook bekend. Zoo, mag ik mede, en wat is er te dragen? Zoo dringend was zijne vraag dat er geen weigeren aan was. Eene wonderbare gclieiisteiils. Te Soriano, in Calabria (koninkrijk Napels) be staat er eene wijdvermaarde bidplaats, toegewijd aan den H. Dominicus. In die kerk wordt er een aloud mirakuleus beeld, van menschengrootte, uit hout gesneden, ter gedachtenis van dezen heiligen bewaard. Het feest der nagedachtenis van dit wonderlijk beeld, in het gansche orde van de Prediklieeren, den 15 september, gevierd, is te Soriano eane buitenge- woone luisterlijke plechtigheid, men eindigt met eenen ommegang, waarin het beeld van den Heilige fedragen wordt. Het verleden jaar op denzelfden ag, was dit beeld ter openbare vereering uitge steld, aan den linkerkant van den Autaar. De gods dienstige plechtigheden waren geëindigd een der tigtal personen waren in de kerk blijven bidden het was omtrent den middag. Al met eens begint het beeld van sint Dominicus zich te bewegen, alsof het levend warehet stapt voor- en achterwaarts't heft de rechterhand op en neêr, 't fronst het voorhoofd gedurende deze bovennatuurlijke bewegingen, werpt het op de omstaanders sture en bedreigende blikken, die, wanneer ze op het beeld van onze lieve Vrouwe van den Roozenkrans vallen, somtijds droevig en somtijds minzaam en eerbiedig eruit zien. Naardat men verhaalt, geleek het aan eenen Apostel, die op den Stoel der waarheid bezig is met prediken. Wie zou er zich kunnen inbeelden wat de personen, die daar tegenwoordig en in 't gebed waren, alsdan moesten gevoelen? De vrees en de verwondering waren beurtelings meester. Verbaasd en als buiten zichzelven, konden zip op dien oogenblik niet geloo- ven hetgene zij met hunne oogen zagen. Maar zoo haast zij door het geweld van hunne gevoelens over tuigd waren dat zij geenszins bedrogen waren door eene begoocheling en dat zij een waarachtig mirakel zagen geschieden, deden zij de kerke weêrgalmeu Sint DominicusSint Dominicuszoo riepen zij MirakelMirakelAnders konden zij niet zeggen. Het nieuws van deze wonderbare gebeurtenis wierd, als door den bliksem, snel verspreid. In min der tijd dan ik gebruik om het te verhalen, had de gansche bevolking het werk verlaten, en snelde ker- kewaarts. Twee duizend menschen zagen alsdan de zoo won derbare bewegingen van het beeld, welke zoo om trent een uur en half bleven duren. Gebeden, zuch ten, tranen, vreugdegeroepen wierden gedurende dezen tijd tusschen de vergaderde menigte verdub beld. Het zoo groot getal aanschouwers, die do waar heid van deze wonderlijke gebeurtenis echt ver klaarden, zoude voorzeker genoeg overtuigend moeten wezen om het minste vermoeden van begoo cheling en bedriegerij te doen verdwijnen. Men wilde nogtans degenen verzekeren die, 't zij uit voorzichtigheid, 't zij uit ongeloovigheid, zouden hebben kunnen dubben om er geloof aan te geven. Daorom zijn er ook maatregels genomen, om, meer als genoeg de echte waarheid van dit wonder te be vestigen. Men begon dus de versiersels van verguld papier weg te nemen, die, zonder het beeld teraken, gelijk eene eerekroon er rond stonden; daardoor wierd het vermoeden van eene begoocheling afge weerd. Dan wierd liet stapeel, waarop het beeld stond, ganseh ontdekt, om alzoo al degenen die eenige arglistigheid of bedrog zouden vermoed heb ben, te verzekeren. Aldus wierd het Waarblijkend dat gccne enkele natuurlijke beweegkracht, zooals, bij voorbeeld, de hevige wind, die op dien dag sterk waaide, dit houten beeld, van zulk eene zwaarte, eeniger wijze zou hebben kunnen verroeren, terwijl de keersen, die er rond stonden, bleven branden, en dat aan alle andere lichte voorwerpen niet de minste beweging bemerkt wierd. Al deze omstandigheden zijn dus als zoo vele bewijzen, die de echtheid van de gebeurtenis te meer bevestigen. Die wonderbare gebeurtenis is verhaald door den eerw. heer Deken van Soriano, die, op bevel van zijne Hoogweerdigheid den Bisschop van Mileto, er van een echt verslag heeft opgesteld, dat door dertig van de bekwaamste en geloofweerdigste personen des lands geteekend en met eed bevestigd is. Men bemerkt dat juist op denzelfden dag, het le ger van Victor Emmanuel tot voor de stad Rome is getrokken om ze in te nemen. Dit geeft stof tot overdenking. Nu, 't is voor mij wel dat gij medegaat, maar zet u neder en vertel mij eens wat u dat in de zinnen heeft gesteken. En Frans zette zich neder op een krakende stoel en deed in korte woorden zijn ongeval uiteen. De goedhertige blauwer aanhoorde hem met mede lijden. Gij zijt een goede ziele, Frans, en 't deert mij dat ik u niet helpen kan, zonder dat gij ons arme stieltje aangaatniet meer dan vijftien franken en is er per man te verdienen. Vijftien franken, zuchtte Frans, daarmee kom ik niet toe, en zijn hoofd liet hij treurig nederzinken. Dat is 't minste, zei Ling-Hans, ik ga zelve den toeleg doen. Frans aanschouwde hem als in twijfel nogmaar de blauwer bezag hem met zooveel genegenheid en compassie, dat hij wek gedwongen was zijne hand in Ling-Hans hand te drukken. Dank u, vriend, zegde hij eens misschien kan ik u vergelden hetgeen gij voor mijne arme moeder doet. Laat dat daar van de vergeldingniet alles moet vergeld zijn op aarde. Zij koutten te zamen nog van de nachtelijke reis stille vezelend om buiten niet gehoord te zijn, en Ling-Hans schoof nog uit voorzichtigheid de hout- vensters toe opdat de wind zijn hutje niet omverre blieze. Negen ure sloeg het op de oude zwarte hor- logie daar in 't hoekje ga slaap wat, mijn kind, zegde Hans, 't is nog drie volle uren ik zal u wek ken in tijds; gij zoudt het niet uitzien, misschien. (W'ordl vervolgd tt.'ilslog der {«Uiig voor 't kanten BSevianidc. 30 Bonvarlez Charles, Eessen. 31 Aernout Rich. Cam. Dixmude. 32 Verschoore Gentilus, Id. 33 Demeerseman Charles, Oostkerke. 34 Vanlioorne David, Yladsloo. 35 Desnick Alphonse, Beerst. 36 Biervliet Charles, Id. 37 Declereq Hector, Dixmude. 38 Devos Henri, Yladsloo. 39 Vanharent August, Id. 40 Demoen David, Eessen. 41 Ooghe Ilenri, Yanhecke Felix, Stuivekenskerke. 42 Dixmude. 43 Demeyer August, Leke. 44 Schouteten Isidorus, Dixmud'. 45 Degrieck Ambrosius, Yladsloo. 46 Millecam Charles, Dixmude. 47 Vanparys August, Leke. 48 Debruyue Desiderius, Caaskerke. 49 Dehouek Oscar, Dixmude. 50 Ramout Dominicus, ld. 51 Tampere Isidorus, Beerst. 52 I.ebleu Gustavus, Dixmude. 53 Boury Aloïsius, ld. 54 Bulcke Aloïsius, Eessen. 55 Delaleeuwe Aloïsius, Dixmude. 56 Libert Petrus, Eessen. 57 Tybergem Henri, Dixmude. 58 Lutan Adolf, Id. 59 Yermeerscli Renatus, Eessen. 60 Dewulf August, Dixmude. 61 Cornelis Arthur, Id. 62 Callewaert David, Caaskerke. 63 Jansseune Am. Gust.. Dixmude. 64 Elle Charles, Id. 05 Depauver Benjamin, Stuivekenskerke. 60 Pieters Robert, Swaels Hendrik, Dixmude. 67 Yladsloo. 68 Cannoo Emilius, Dixmude. 69 Canyn Placide, Keiem. 10 Mortier Robert, Maertens Amandus, Yladsloo. 71 Id. r-O J*- Hosten Emilius, Dixmude.' 73 Decramer Remigius, Beerst. 74 Deguyter Leopold, Dixmude. 75 Eduwaere Desiderius, Id. 76 Dutreeuw Leo, Id. 77 Devreker Petrus, Vantroyên Eduard, Yladsloo. 78 Dixmude. 79 Depoorter Aloïsius, Eessen. 80 Lutan Charles, Dixmude. 81 Bruynooghe Remi, Yladsloo. 82 Devisschere Polidoor, Dixmude. 83 Costenoble Florentinus, Beerst. 84 Beydts August, Id. 85 Debruyne Bruno, Eessen. 86 Verslype Aloïsius, ld. 87 Yanexem Robert, Beerst. 88 "Willaert Charles, Yladsloo. 89 Yanalderweireldt Franciscus, Dixmude. 'J0 Goemaere Amandus, Oostkerke. 91 Catteeuw Eduardus, Dixmude. 92 Ocket. Engelbertus, Id. 93 Yanlaethem Ilenri, Caaskerke. 94 Desorgher Julus, Beerst. 95 Vanthuyne Henri, Oostkerke. 96- Seys Charles, Eessen. 97 Verschoore Theofiel, Dixmude. 98' Brouckxone lLn:i, Id. 99 Vandamme Hippoliet, Id. 100 Demoen August, Eessen. 101 Moerman Robert, Yladsloo. 102 Delaeter Desiderius, Lake. 103 Stepman Eduard, Dixmude. 104 Verlinde Henri, Id. 105 Yerlielle Charles, Yladsloo. 106 Depuydt Ilenri, Oostkerke. 107 Yiaene Hippoliet, Dixmude. 108 Raruaut Aloïsius, Id. 109 Deleye August, Yladsloo. 110 Blontrock Aloïsius, Iveiem. 111 Louage August, Neirynck Hippoliet, Yladsloo. 112 Dixmude. 113 Overbeke August, Yladsloo. 114 Flameygh Eugeen, ICeiem. 115 Pauwels Liviuus, Leke. 116 Deeaesteker Petrus, Beerst. 117 Serpieters Hendrik, Yladsloo. 118 Cordy Joannes, Leke. 119 Ilebouck Henri, Beerst. 120 Huyghebaert Desiderius, Dixmude. 121 Yermeersch Ernest, Keiem. 122 Yeryser Camiel, Id. 123 Godderis Isidoor, Beerst. 121 Poileutier Edmond, Id. 125 Diensaert Charles, Eessen. 126 Cappelle Aloïsius, Keiem. 127 Huyghe Charles, Dixmude. 128 Degraeve Charles, Caaskerke. 129 Yaubelleghem Richard, Yladsloo. 130 Constant Henri, Caaskerke. 131 Vandendriessche Charles, Yladsloo. 132 Yanleerberghe Seraphin, Dixmude. 133 Vangliillewe Hector, Id. 13-1 Dufour August, Leke. 135 Dumolin Leo, Dixmude. 136 Bouckaert Desiderius, Eessen. 137 Depauw Leopold, Yladsloo. 138 Yanhonsebrouck Henri, Dixmude. 139 Sabbe Hippoliet, Eessen. 140 Loncke Edgard, Dixmude. 141 Muiier Alt'ons, Id. 142 Devroome Robert, Yladsloo. 142 Neiryiick Adolf, Dixmude. 144 Decock Polidoor, Caaskerke' Burgerstand der stad Dixmude. GEBOORTEN. 20 Januari. Albert Versaevel, zoon van Camiel en van Lucia Vandemoortele (Weststraat). 21 ij. Romania Vandamme, dochter van Karolus en van Ludovika Vangheluwe (Mosselstraat). 23 ig. Emma Barzeeie, dochter van Franciscus en van Octavia Eduwaere (Kwadestraat). 24 id. Augusta Gat, dochter van Jozef en van Justina Vincke (Halve maanstraat). 24 id. Gustaaf Bolle, zoon van Eduard en van Maria Dewulf (Weststraat). 26 id. Karolus Maekelberghe, zoon van Henricus en van Maria Clijcteux (te schepe). 21 id. Maria Descheemaker, dochter van Petrus en van Henrica Willaert (Wilgendijk). HUWELIJKEN. 31 Januari.Gentil Dckeyser, weduwaar, steen kapper, oud 36 jaren 4 m. 26 d., geboren te Dix- mude, met Juliana Selschotter, jonge dochter, bijzondere, oud 29 jaren 1 m. 17 d., geboren te Lessen en beide wonende te Dixmude. overlijdens. 14 Januari. Godelieve Genoveva Antonia Blomme, jonge dochter, bijzonderd, oud 61 jaren 9 m. 3 d., van Dixmude, dochter van wijlen Xaveer en van wijlen Sofia Cools (Groote markt). 23 id. Viktor Barzeeie, oud 7 maanden, van Dixmude, zoon van August en van Hortensia Dumortier (Wilgendijk) 29 id. Julius Edmond Cambier, oud 1 jaar 4 m. 17 d., van Dixmude, zoon van Petrus en van Virginia Blomme (Westraat). 29 id. Franciscus Hieronimus Herman, timmer man, oud 57 jaren 6 m. 15 d., van Dixmude, echtgenoot zonder kinders van Coleta Loos- velde (Kleinen dijk). Poperinghe. Hoppe, fr. 41 a Aalst. Hoppe (1870), fr. 38 a Bixtnnde. Per hektoliter. 30 Januari. Tarwe Rogge fr. 23 45 17 24 Sukrioen a Haver a Boonen a Aardappels 6 a Boter, de kilo 3 89 a 't stuk, 7 hekt. 2 72 a Eieren, de 25 3 a 7 50 4 29 3 0 de 50 kilo. id. 23 Januari. 20 68 a 25 18 14 66 a 9 66 a 18 62 6 a 3 89 a 2 72 a 3 a 15 68 12 41 20 68 7 50 4 29 3— 0 Ikortrijk. Per liektol. 30 Januari. Tarwe, witte fr. 26 a 30 roode a Rogge 16 50 a 17 58 Haver 967 a 9- Per 48 dubbel liters. Koolzaad-olie gl. 61 10 a 61 15 Lijnzaad-olie 43 05 a ESotisseiaare. Per 100 kilos. Tarwe, nieuwe fr. oude Australische roode Rogge Haver Boonen Aardappels Boter, de kilo; 31 Januari. 34 a 35 90 33 a 34 24 a 25 23 a 24 30 a 32 8 50 a 9 3 60 a 3 ,90 Koolz.-olie, 103 k. 112a 1110 Lijnz.-olie, 105 k. 75 a 76 Venrne. Per zak Tan 145 liters. 1 Februari. Tarwe Rogge Sukrioen Haver Boonen Erwten fr. 36 50 a 39 26 a 26 50 22 a 23 14 a 18 29 a 32 29 a 32 Per 1 l/"2 hektol. Tarwe fr. Rogge Haver Boekweit Boonen Boter, de kilo. Kieren, de 26. Vlas, 1' lew. (kilo) 2' kw. n r> 3' kw. Thonront. Februari. a a a a a a a 23 Januari. 20 a 29 17 50 a 17 58 9 67 a 9 72 61 10 a 42 10 a 24 Januari. 33 a 34 25 Januari. 34 a 36 25 25 a 25 Januari. 39 50 a 40 25 a 25 50 22 50 a 3 44 a 3 a 0 55 a 0 40 a 0 28 a 3 53 3 09 Per liektol. Tarwe,wte en rde fr. 2' Gent. 3 Februari, a 29 50 a 18 7o 17 50 15 27 Januari. 52 a 39 a 42 109 a 73 a 21 a 22 29 a 31 - Ro£ Gerst Haver Boekweit Koolzaad, 100 kil. Lijnzaad 41' Koolzaad-olie 108 Lijnzaad-olie 75 Raapkoeken 20 Lijnkoeken 29 00 a 33 00 De graanmarkt van heden was zeer weinig be voorraad. De tarwe werd verkocht met eenen opslag van fr. 1-50 den hectoliter; de rogge is 50 centimen en de haver insgelyks 50 centimen den hectoliter verhoogd. Domiddenprijs der boter was fr. 3-18 den kilo; die der eieren fr. 2-72 de 26. De viasmarkt was min gewichtig, ten gevolge van. aanzienlijke koopen, die op den buiten gedaan zijn. Eenige speculateurs hebben aan rijzende prijzen gekocht. De lijnwaadmarkt bood weinig belang aan; do weinige stukken nogtans, die te koop gesteld waren, vonden eenen spoedigen aftrok. De prijzen der oliën en zaden zijn bepaald als volgt Per hectoliter. Tarwe fr Rogge Boonen Geerste Haver Boekweit Aardapp., 100 kil. Boter, de kilo Per 100 kilos. Tarwe Rogge Boonen Haver Erwten xVardappels Boter, de kilo Brugge. 3 februari. 21 Januari. 31 a 31 50 21 50 a 23 50 27 50 a 28 23 a 24 24 25 a 26 6 a 7 3 20 a 3 30 24 januari. 21 a 24 75 16 50 a 17 4 Februari. 33 a 34 50 23 a 24 50 27 50 a 82 50 23 - a 23 50 25 50 a 26 8 a 9 2 54 a 2 55

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1871 | | pagina 3