MATERIALEN VENDITIE, MOWTIGNY, EEN MAN TE TROUWEN, SOCMEN OF STIM BOOMEN, IN ZABREN-DORP. SCÏIOONE MEUBELEN, GliOOTE TOON'EEl VERTOOX'ING EN Openbare Verkooping VENDITIE, INSTEL, TE WOUMEN. Yermeesch - Yandenbussehe Belgische Maatschappij G. Bekeijser-Selschotter JMareels-Yan Thuyne J. Demeere-Descheppere P. Houvenaeghel en zoon, Em. Yereecke- Opsom er, SCÏIOONE VENDITIE Houtwaren, te Dixmude. Schoonen Biljart in acajou, VENDITIE OPENBARE VEILING Bij B. Rlomme-Coquel, Any. Fanparys-Yanhoutte PDevers-De Rudder, Th. Yermeesch-Hosten, Louis Beseck Eerste kivaliteit Potboter M' YIÖN en Zonen, DIXMUDE. SCÈ95E ES ZWARE YESDIT1E IE MERCKEM. T£ CLERCKE8-H0UTKULST, Mc l toeslemming der Overheid. door de Maatschappij van Rhetorica IlStLic Kruis Scerpdeure, gevestigd in 'l Groot Sint Jorishof, te Dixmude, wet de medewerking van Mevrouw APERS van Brussel, ep ISSaandag G", Dinsdag 7° en SNiderdag 9" Februari 1878. Drama in drie bedrijven, door Van Geert. GEVOLGD DOOR Blijspel met zang in een bedrijf, door H. Van Peene. Eerste plaats, fr. 1-50. Tweede plaats, 1 fr. Derde plaats, 75 ct. Vierde plaats, 50 ct. Bureel om 5 uren openten 6 uren stipt op 't tooneel. van EN GEVELDE SPARREN, TE WOSJMEK'-JOXCKEBBSHUF. Op Bonilcrdag 9n Februari S87I, ten 1 ure na middag, te weten 1° 00 Ivoopen Bqomen, bestaande in Beuken en Populieren. 2° Eene hoeveelheid gevelde Sparren, waaraf het grootste deel zware stop- en hagepersen en eenige ligte Iionunelpersen. De vergadering aan koop 1 nabij de hofplaats van David Oorreel. Op gewoone voorwaarden en betaalbaar ten kantoore van den Greffier It AIJ AIO AD DE- GROOTE, te Dixmude. van Maandag SS Februari 8 873, om 2 1/4 ure juist namiddig, ten profijte van de hoeren Andries Van Dorpe te ITooghlede en Schottey-Lf.febure te Zarren, juist 71 KOO PEN Olmen, Esschen, Wilgen, Eiken en Acht kante, waaronder veel Wagemakers-boomen Betaalbaar ten kantoore van den Notaris LA I K LAT PItOOT, te Woumen. TE "WOEBBEK, west tegen «len ISlanckanrt. DIJNSDAG 14" FEBRUARI 1871, ton 2 ure juist namiddag, ten sterfhuize der huisvrouw van Andreas l)e Cap-Couvreur, van' MENAGIE-GOEDEREN, Landshalaam, 4 Schuiten, veel Visschersgeluig, Beestialen, enz. Door 't ambt- van den Notaris LAU It EAT PItOOT, te Woumen. tVocnsdag IS" Februari 8 873, om 3 ure juist namiddag, ter herberg de Wa rande. van een schoon en goed HOFSTEDEKE, -en H. 1-49-66 c. Erf te Woumen, bij't dorp, bekend bij kadaster sectie A, nummers 2a, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 15. Laatst gebruikt door wijlen Karei Dccaestcecker. 1/2 °/o Inslelpcnningen (e winnen. Door 't ambt van den Notaris LAURENT PItOOT, te Woumen. Koopman in Brabandsch. Goed, te Dixmude, heeft de eer liet publiek bekend te maken, dat er in zijn magazijn gelegen op den Kleinen dijk, te bekomen is alle slach van Brabandsch goed, zoo als pannen, tichels, veusten, enz., alsook Mechelsch en Doormjkscli Kalkalles aan zeer genadige prijzen. Hij bevcell zich in de gunst van eenieder. van algemeene ASSURANTIËN TEGEN BRANDGEVAREN, gevestigd te Brussel, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 Juni 1830. De Maatschappij verzekert tegen brand, het vuur des hemels daaronder begrepen, en dit aan zeer - geringe premicn, alle roerende en vaste goederen, nigeóogste vruchten, beestialen, enz. In geval van brand,'wordt het beloop der veroorzaakte schade, zoohaast dezelve geregeld is, betaald. Kapitaal der MaatschappijVIER MILLIOENEN 200 DUIZEND FRANKS. Om nadere inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven bij Fra»s Foppens, bijzondere Agent der Maatschappij, te Dixmude. Arduin- cn Marmerwerker, te Dixmude, heeft de eer het publiek bekend te maken dat zijn magazijn thans voorzien is van alle slach van monu menten en zerken voor kerkhoven, marmeren schou wen in -alle kleuren en naar den laatsten smaak, verders Doornijksch kalle, Ecaussinsche en Door- nijkschc zuilen'op alle lengten, breedten en dikten, paarde-, zwijn- en koeibakken, watergoten, bordu ren voor trottoirs, water- en citernsteenen, enkele cn dubbele schorren, deksels mot ringels voor aalputten, landpalen, pissijncn, tabletten voor mu ren, pilasters en duikers, koeislieten, trapzuilen, tabletten voor vensterplinten, binnen- en buiten muren, vloeren en basècles, botertafels, pannen, tichelen, vensterglas, glazen pannen, spiegels, kool- terre, tras, plaaster, ciment, pluimsteen en allo slach van werken in arduin en marmer. Hij beveelt zich iu de gunst van eenieder. Beeldhouwer, wilgendijkstraat, Dixmude, heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat bij zijn magazijn merkelijk vermeerderd heeft, waar door er. bij hem te hekomen zijn aan zeer lage prij zen Een groot assortiment hangende en staande qufnquets naar de laatste goesting, alsook eene hoeveelheid gleis, glas, kristaal, porcelein, enz. spiegels van alle grootte in ovale kaders met rondo hoeken; alle slach van heelden heiligen voorstel lende, van verschillige lengten, dienstig voor kerken en kapellen, —voorts Kristusbeelden, portretkaders, gravuren, ovale kaders in hout en verguldsel van alle slach, bokalen voor bloemvazen en beelden van alle grootte, vogelmuiten, blikken panders, veel vergulde lijsten voor kaders (imitecrende ébènc, pallissander. enz.,) dewelke hij aan den fabriekprijs verkoopt. Hij gelast zich ook met het encadrecren van printen en gravuren aan zeer lage prijzen. MAGAZIJN VAN KERKORNEMENTEN. Fabriekant in Kerk- en andere Ornementen, te Kortrijk, Steenpoort, n° 20, beeft de eer de heeren Geestelijken ter kennis to brengen dat zijn magazijn voortdurig voorzien blijft van alle slach van Lijonsche Stoffen voor kerk- ornementen, zoo als kasuifels, koorkappen, stan daarden, drapeaux voor maatschappijen, geborduurd op zijde-pane en geschilderd op zijde, enz. Zijde, katoene en gebloemde pane; gouden en zilveren borduursels van alle slach en breedten, tapijten voor kerken, kanten voor alben, communiodwalen en rokettenin een woord, met alles wat zijn staat betreft. Hij gelast zich insgelijks met bet herstel len en schoonmaken van borduurwerk, en verhoopt, zoo door de geringheid zijner prijzen als door dc zorg met dewelke hij zijn werk verricht, de gunst en het vertrouwen van langsom meer te winnen. Fabriekant in Parapluien en Borstels, to Dixmude, beeft de eer het publiek kenbaar te maken dat hij een groot assortiment Parapluien heeft, in katoen, alpaga of satalas; hij aanveerdt voor een nieuw overdek op te spannen of te vermaken alles wat er aan ontbreekt. Eiken maandag staat hij te Dix mude bij de Botermarkt, met een kraam van Para pluien en Borstelsin zijn kraam noch in zijn huis verkoopt hij Parapluien in riet, voor balein; hij levert dezelve ooit op garantie. Schuurbessems om straten, koers, stallingen, enz. te schuren of te vagenindien er iets van uitvalt, zal de kooper vol gens zijn verzoek een andere gratis terughebben; óp ieder bessem staat de garantie te lezen. Bij hem is insgelijks te verkrijgen alle slach van vi.sschersgetuig, 14Ó0 groote en sterke puikels aan fr. 1-80 het stuk, bolnetten en sporrewaans, kruis- netten, visehpersen, lijnden, haken, crengmarins, alles in groote hoeveelheid en aan lage prijzen om de liefhebberij te doen aangroeijen. OUD WIT STEEN aan 9 fr. per duizend. KALKGRUIS (gezegd Kaleije) voor den landbouw. Alles gelegen tegen liet water. Te bevragen bij Jozf.f De Brauwere, Valckestraat, te Nieuport. Noordstraat te Dixmude, heeft de eer het publiek bekend te maken dat hij zich alhier komt te vestigen als koopman in Vette waren en Sterke dranken. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. van EK KI EU WE Op Maandag 83 Februari 8878, om 1 ure namiddag, aan de Kruisvaart. Van alle de MATERIALEN, voortkomende van den aldaar afgebroken Olie-Windmolen voorts eene hoeveelheid Olievaten, niepwe Kruisplaat, moleneinde, planken, enz. Betaalbaar bij FKAAZ COPPEAS, te Dixmude. MKT ALLE TOEBEHOORTEN, TE KOOPEN bij Ch. Hosten, schrijnwerker en meubelmaker, Weststraat, te Dixmude. van Op Dinsdag 14" Februari 8878, om 9 ure 's morgens, tot Merckem, ten sterf huize van den Eerw. heer Pastor IIosdev, zal men openbaarlijk verkoopen 1° Alle de MEUBELEN en Huiskatheilen. 2° Het ZILVERWERK, bestaande in twee louchen, 24 lepels en fourchetten, en 24 koffij- lepels. 3° Ongeveer 700 Flesschen Bordeaux en andere fijne WIJNEN. Betaalbaar bij BEAOIT SYOEA Gemeente-Secretaris te Merckem. EÏOKEÏEEÏÏ9AG S3" Februari 1878, om een ure na middag, te Vladsloo, bij dén Nieuwen Wikkelaar, in behoeve van d'heeren en jufvrouw Mys, grondeigenaren te Brugge 10 Koopen Achtkante BOOMEN. 35 Koopen gevelde SPARREN. 2 Koopen LARIXBOOMEN. 800 SNOEIBUSSCIIEN. De vergadering langst de dreve van Pieler Adam. Op gewoone voorwaarden, betaalbaar bij de wed. CHARLES DESAICK, te Beerst. Op Assehen-YY'oeusdag ÜSn Februari 1878, om 1 ure fix namiddag, ten verzoeke van MeVrouw de Douairière Cassiers, grondeigenares te Houthulst. Van 1° 90 Koopen TAILLIE in rameijen, ter elde van elf jaar, liggende in de partien Abeelhof en Drijhoek, palende aan de Kaloder- dreve en kalsijde, nabij liet Muniken. 2" 20 Koopen SPARREN, liggende langst den steenweg. 58 3000 Eiken SNOEK- en TAILLIE- BUSSCHEN, staande in de partie Engelaar, bij 't Kasteel en langst de scheidingsdreef, bestek van Ph. Dewulf. 4° 2500 STOP- en HAGEPERSEN, lig gende op Fontein-, Groene- en Vinkkoordveld- drevcn en op de 3e dreef west de Braambeke. 5° 5 Koopen LARIXEN en BLOKKEN, liggende langst de Scheidingsdreef. O' 10 Koopen SPARRENSNOEK, nabij den steenoven. Nummers 1 en 2 zullen ter plaats en de overige nummers ter herberg de Rots van Gaëta, verkocht worden. De vergadering ter herberg het Muniken. Betaalbaar ten kantoore van KAIJMOXD DEGROOTE, Greffier te Dixmude. Uit er hand TE KOOPEN EIKEN BOOMEN, Sparre-AMELOOZEN en Sparre-FASSEEL, gevumd bij de kalsijde. Tenzelfden dage in den voormiddag, zitting in de Pm Is van Gacïa tot ontvangen der koopon van de voorgaande Venditien. in de herberg het Bczontje, te Dixmude, kan men verkrijgen allo slach van stoven, grillagien, barrieren, wortel-, tabak- en strooisnijders, bier-, water- en aalpompen in zink of ijzer. Looden dar men op alle grootten, melkbakken in zink met kranen voor het vlieten, inhoudende veertien leelen, alles aan geringe prijzen. Verders alle slach van ijzerwerk voor gehouwen, baskuls, gewaarborgd voor een jaar. De personen die hem met hunne orders gelieven te vcrceren, mogen zeker zyn ter trouw gediend te zullen worden. Ook is hij B. Blomme te bekomen alle slach van HANDBOGEN, van 5 tot 18 fr. 't stuk. Olieslager cn Molenaar, brengt het publiek ter kennis dat er bij hem te bekomen is alle slach van Oliekoeken, Guano, Lijnpoêr en Meel. Er zijn nog bij hem te hekomen eerste klasse van Flenu-Kolen, per wagon van 5000 of 10000 kilos, aan de voordeeligste prijzen mogelijk. Schoen- en Leerzen-Leverancier der stad en der provinciën Woumenstraat te Dixmude, heeft de eer zijne talrijke kalanten kenbaar te maken, dat zijn magazijn voorzien is van alle slach van Nieuwmoden Zomerschoenen en Bot- tinen. Bij hem is er ook te bekomen alle slach van Leder en Prunelle. In het bezit zijnde sedert langen tijd van het vertrouwen van het geëerd publiek, hoopt hij hetzelve te blijven ge nieten. Koopman in Kolen, Ie Dixmude, heeft de eer het publiek bekend te maken dat zijn magazijn, gelegen aan de IToogebrug, voorts zal voorzien blijven met allerbeste grove en fijne Stovekolen, welke hij zal afleveren aan zeer genadige prijzen. Hij beveelt zicli in de gunst van eenieder. Allereerste soorten Amerikaansche geraffi neerde Petrool- en Quinquet-Olien, alsook zui vere IJpersche inlandsche Tarwen-bloem, Meel, enz.te bekomen aan de voordeeligste prijzen van den dag, bij Amand Bexoii SONNEVILLE- ACKET, Negociant, Woumenstraat, nr 16, te Dixmude. Koopman ia kolen, cocks en Doornijksch kalk VVestrtraat te Dixmude, laat weten dat men bij hem kan bekomen allo slach van inlandsche Kolen, beste kwaliteit, aan den laagst en prijs mogelijk, per wagon van 5,000 of 10,000 kilos. Zijn magazijn blijft altijd van die soorten voorzien. Bij denzelven zijn ten allen tijde te bekomen, alle slach van HESPÉN der beste kwaliteit aan eencn genadigen prijs. aan fr. 3-83 cl. per kilo, te bekomen in 't groot en in 't klein, bij BRIXIS- DEWULF, koopman in wijnen en sterke dran ken, Weststraat, nr 74, te Dixmude. Elk zegge het voort. De groote Bevorderaars der Gezondheid. Het groote geheime geluk te winnen, is goede gezondheid te verzekeren, zonder hetwelk het leven beroofd is van al deszelfs genoegen. De eerste onge regeldheid van eenige beteckenis moot verwijdeid en hersteld worden bij hot gebruik van eene 'dozis dezer fijne zuiverende Pillen, welke het gestel ve; - sterken bij het. zuiveren des bloeds van alle onzui verheden. Zij regelen alle in wanorde gebrachte daden, verdrijven de oorzaak der disorde' en hei- stéllen aan ieder orgaan deszelfs normale en natuuer- lijlce kracht zonder onpsssefijkhoid, pijn of eenig andeOe terugwerking. HOLLOWAY'S PILLEN is het beste genees middel bekend in de wereld voor do volgende kwalen Koorts, asthma, maagpijn, huid-ontste king, pijn in de buik, kolijken, verstopping in de ingewanden, teering, zwakte, waterzucht, roods loop, eriszpelas, vrouwelijke ongeregeldheden, alle soorten van koorts, toevallen, jicht, onverteerbaar heid, ontsteking, geelzucht, leverkwalen, pijn in de zijde, hemoroïdes, rhumatisme, verstopping in de waterpijp, schurf, zeere hals, de steed en het graveel, gevallen van de tweeda graad, tie douloureux, gezwellen, verzweeringen, venerische aandoenin gen, wormen van alle soort, zwakten van allen aard. Omstandige inlichtingen zijn bij elke doos of pot gevoegd. Worden verkocht bij de Apothekers fr. 8-5© ct., fr. 3-5© ct. en G fr. voor eene doos of pot. Voor den verkoop in 't groot vervoege men zich by Prefcssor IBOLLGU'AY, 535, Oxford street, LONDON. Volgens do wet neergelegd. HOLLOW A\ s ZALF cn PILLEN. De sehei-e genezing. D.iar de strijd des levens gestreden moet worden, zoowel door hen die van nature zwak zijn als door hen die een sterk gestel hebben, hoe belangrijk is hot om de eersten voor vremde kwalen te bewaren. Een schram aan het been, een gering gezwel of eene geringe ontsteking aan de enkels, die dadelijk hadden kunnen verdreven worden door HoIIo- wav's middelen, zal uit gebrek aan de meest gewone voor zorgen, een groot ongemak worden dat den lijder opliet ziekbed stort en zijn huisgezin tot armoede brengt. In elke boerderij moest men cigentlijk Holloway's artsenij vinden. Zij zullen zoowel de ouders als de kinderen voor veel ellende bewaren, en vooral zullen zij hunne ziekten verdrijven teen onbeduidende kosten, indien men die ten minato vergelijkt met de groote rekeningen der doctoren. Wiljgcndijkslraat, 4

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1871 | | pagina 4