r s A ^^ertaM-" sSiS; aHSSt EN VAN HET 'ft ft O N DIS S E M E N T, li GO D EN aN VefU/i M Sl^L0!0! Srjste kinJeren voor ^4-iShZ NEGENDE J JaRGANG, ZNDAG, 2 MAART 1879. jfe* elkew zo\dag. Nieimjaargiften voor Z. II. .eve Paus S.eo XIII! Staalkundig Overzicht. lioxiLzoiulci' Gemeente-vrijheid. VER8CHIJSIE1VDE WESTSTRAAT, 02, Beent. 1300 Katholieke gazettiers waren vertegen woordigd in de plechtige receptie, te Rome, ter gelegenheid der eerste verjaring van het Paus dom van Leo XIII. Bij de duizend edelmoedige schrijvers knielden voor den II. Vader, om hunne verkleefdheid aan Christus Kerke en haar roemrijk Opperhoofd te bewijzen. Adressen uit België en Frankrijk, uit Spanje en Duitsch- land en van geheel de wereld werden den on- faalbaren bestuurder der Kerke aangeboden, allen met de levendigste gevoelens van ver kleefdheid en strijdveerdigheid bezield. Do II. Vader was omringd van Kardinalen en Pre laten; hij toonde eene bijzondere liefde voorde katholieke drukpers, en hij heeft hun in vloei ende latijnsche taal eene aan spaak gedaan van drie kwart lang. De slechte druk en, zegde hij, is oorzaak van oneindig vele kwaad en ram pen. Daarom moet het leger der goede schrijvers moediglijk strijden om Kerk en Godsdienst, Staat en Samenleving te verdedigen. Houdt altijd voor uw eerste plicht de vrijheid en onaf hankelijkheid der Kerke te verdedigen en het tijdelijk gezag als een heilig recht vooren te staan. Gij kunt peizen hoe al die schrijvers nieuwen moed voor de goede zake geput hebben in die plechtige vergadering en in die aanmoedigende woorden van den stadhouder Cliristi! Wij ook, wij zijn blijde en fier dat ons eenvoudig werkje in die edele vergadering vertegenwoordigd werd en door Paus Leo gezegend. Leve. Leo XIIIPaus en Koning'. Eene gedeeltelijke kwijtschelding van de Communards van Parijs, door het gouverne ment vooren gesteld, komt door eene tamelijke meerderheid gestemd te zijn in de Kamer, enzal het welhaast ook zijn in het Senaat. De Minis ters hebben alzoo .gemeend de eischen der rali- kalen te voldoen, maar zij vinden zich reeds be drogen de geschreeuwen en bedreigingen vin L. Blanc, Clemenceau, Veuillot en konsoortdi, verre van te verminderen, groeien van dag t>t dag aan en ongetwijfeld die onvolkomene vri- stelling zal eene gedurige oorzaak zijn van troi- bels ea onoverwinnelijke moeielijkheden voer het gouvernement. Vroeg of laat de petroleurt moeten zegevierend in korps Parijs binnentred den. en dan is Frankrijk gered. De rudikalen eischen ook met een hevigge- weld de beschuldiging en veroordeeling van ministers Broglie, Fourton en konïpagnie; het De ihschrgvingen eind/gen met eiken 31 Decoder Men abonneert ten allen tijde. Voor elk afzonderlijk nummer op het B„rJl SO centimen. de je in lie gom ornement wü or niet van hoor™ M nieters mot den Voorzitter zelve, schijnen leid eerder hunne demissie te geven dan in *oak over te komen. - De radtkZ zullenich rin^r gGVen 0m ee"e nieuwe verauK vermijden gouve,nement voor den ooranhl^K M. Brisson is voorzitter gekozen van de Kdm- o bijzonderste is de conversie van de rente. Do Èngelschen vinden'het harder in de Kd me van den Cap dan zij het gemeend hadden. /ij hebben den strijd begonnen zonder genoeg zame troepen, niot_geuoeg_jgkonondo meti' mmtmnn .10 Zulons. Deze zijn immers ;--barl);varschhe\Timorft'.lcn ci\ den, dat is hunne dagelijksche bezigheid hebben zij eene groote nederlaag aan du-r../- gelschen doen ondergaan, die nieuwe verscle troepen hebben opgezonden en alreeds liunie verliezen hersteld hebben. Die oorlog is nog verre van geëindigd en al waarschijnlijk nog veel geld en bloed kosten. 7 De Keizer van Duitscliland, niettegenstaanfe zijne wet tegen de socialisten, is er niet in ó- lukt dat volk uit te roeien. In de kiezing vn ballotagie, die Zondag plaats gegrepen heeftt Breslau, de socialisten hebben zonder liet mini geweld 2,309 stemmen meer bekomen dan d] eersten keer. Zoo men ziet, de wetten kunn» den vooruitgang van de socialisten en de Co mune niet tegenhouden. De Godsdienst, de tholieke Godsdienst is alleen daartoe bekwaa en t is juist deze dien de hedendaagscbe gouv. nementen van Europa vervolgen. Bulgarië, zoo men weet, is onafhankelijk gif worden met den oorlog van Rusland en Tuf kije. Nu, Bulgarië,'nauwelijks geboren, het alreeds een Parlement, eene Kamer, gelijk hf in België, in twee deelen verdeeld van gelijke sterkte daaromtrent, gematigde en gevordenf De gevorderde vragen alreeds de aanhecht} van Roumelië en Macedonië, tegenstrijdig!: aan het vredesverdrag van Berlijn. De gemat de, die nu nog in meerderheid zijn, verwerp die eischen. Dat belooft voor de nieu' mogendheid. Bekendmakingen 15 c. den drukregel. Alle aflichen bij den Uitgever gerief, worden eens kostvrij in 't blad ovej^cnomen. Indien God niet ware. Hij zou niet zeggen Gij zult overspel/noch onkuischheid doen En de wereld zo* (km verpestende mesthoop zijnetten afgrond van schande, van familie- ^hendingen, en allerhande smeerlapperij. Indien God niet ware, Hij zon niet zeggen Eert vader en moeder! .rrrp|r| gezag noch ovei-hfiidrTvan huisgezin noch van Staat meer weten; het ware alom wanorde, opstand, oorlog en ondergang. Of zal ergens eene wereldlijke overheid mis schien, met den sabel in de hand, met kracht en geweld, komen gebieden en verbieden, orde en recht en waarheid stichten? Aan zulk eene overheid. Als er geen inwiens naam zij mag spreken, \vj> Miu.i I.'*»-, jrul*«il^zich>^^nand !t zal nif«i zijn in rf*<sch»jn, en i nUr mpn e/eleren- om die -n -l hofnie' iaten men eene overh id moeten erkennen, eerbied,Ven en sehoorranm z,jn. Als er geen God is die alles ziet, en kent, die bert en zie] doorgrondt en eens, allen mensch zal rekening vragen en loonen zal of straffen, waarom zou nien in 'alles moeten rechzmnig en volgens recht en waarheid to werke gaan? -Een wereld zonder Ged een wereld zonder recht of plicht onder do waretoT' ee" Weretd Z°nJer °rdo ohMon' een zullen wij bieden! Wij zullen ons scharen onder UW geleide om het geloof en de onschuld dor Kinderen te beschermen. Antwerpen, Gent, Namen, Luik hebben dn eene conferencie na de andere. Charleroi, deze dagen ook had eene talrijke bijeenkomst.Een _byzonder woordeke over deze van Brussel. Aan- Kervyn, spreekgestoelte. op liet Eene school zonder God, dat is kinders zone God. Kinders zonder God, dat is eene jonkh. zonder God. Eene jonkheid zonder God, dat is eene wen zonder God. Maar, eene wereld zonder God, wat is dat? Ware er geen God, er zouden ook geene <- boden van God zijn. Indien God niet ware 1 zou ons met zeggen Gij zult niet stelen, no eens anders goed niet begeerenEn wereld zou een rooversnest zijn. Indien God niet vraTëTTÏTjzöu 0ns niet gen Gij zult niet liegen,' noch en zult -e valsche getuigohis geven Én de wereld een trouwloos/gespuis van bedriegers en mei eedigen zijn/ Mienq/d niet ware Hij zou niet zeggen Gij zult n/t doodsiaan E„ de wereld een akcjdwlijkc moordkuil zijn, gfrw'-Wvs Do beweging groeit aan geheel België Zoo/ mfkke1rirV(3r- f ■i'ïe sphoo,wet- Het zal zoo gc- rze eln 'e fraan vrijheid te ontstelen, onze onderwijzers te verslaven, onze scholen të vergeuzen en onze kinderen als goddelooze op te rI. en;/ .beo o Wgd. zei oud-minister Beernaertte illicit, dat her grootste deel der liberalen do wet afkeuren en maar zullen stem- men tegen hun gemoed. Van alle kanten zenden de gemeenteraden petitiën op tegen de hatelijke wet. Deerlvk Boom, Ingoyghen, Andenne, Heule, Aerseêle' Moeskroen en vele andere volgen het voorbeeld van Brugge, Kortrijk, St Niklaas, enz De katholieke Cerkels en Davidsfondaea houden meetingen en voordrachten, altiid aan Thielt hoorde Zondage oud-minisUu- Beer- naert die in welsprekende woorden de hatelijke dwaasheid der wet schandvlekte. Achter hem kwam advokaat Planquaert de goddeloosheid an het ontwerp uiteen doen en zijne strijdig heid met onze Communale vrijheden, "t Is al hun ne 2" of 3"« vergadering daarover te Thielt en eiken keer is hunne zaal te klein. Zondag spreekt heer Beernaert te Kortriik en M. Woeste te Charleroi. Te Leuven was overgroote bijeenkomst©. Voorzitter Roberti, oud-ininister Delcour, ad vokaat Jacobs en Beckers en Professor Lefebvre namen beurtelings het woord over die gewichti ge zake. Nooit, zei doktor Lefebvre,zullen wij die geld opzenden voor d'arrne Chineezen, ons eigene Belgische kinderen aan de ver^euzin* overleveren. Nijvel houdt conferentie den 9 Maart. Te Houdeng waren wel 500 toehoorders. De leden van den katholieken Kring te Bas- togne schrijven aan den BisschopWederstand hou,Lfv-iX„w^?,; rdor- BravoMot zulke edelmoedigheid is België niet rijpe voor de vergeuzing6 Als onze dappere voorou.lers hunne vrijheid zagen aanranden, vielen zij ais leeuwen op den vijand en v^nen zoo lange zij een vinger kon den verroeren, en verpandden goed en bloed voor de duurbare ge, neente-vrijheid. Och! of do oude Vlamingen nog leefdenhoe zou het hatehik schoolontwerp in flenter3 ,r„scheaM ha^ k en zijne opstellers met schande heiaden -f Het vernietigt teeaema.il onze gëmeenlz Van Ockerhout. teTw f, deD ^"'eenteraa,!. De Staat bevee Staat zal alles nazien, de Staat zal u zifnén c Jerwijzer opdringen uit zijne normaio Ik zonder God. 4- De gemeente heeft -. recht meer beloadenf-ïh SLT3!: een Is een schole genoeg uf mrat™ el- twee" of meer zijn te Dixfaude, Nieunoort \t i Couckelaere, dGaad^ enTJJSkP'ckem ot' slissen te Bru#el in hetJrflSinet v» nl°?e'1 l,i'" Van Humheeckz^^fS^™ ~r Betalen, dat mfcen wij en dat mi™ eiei1- ««M cr te (Ekerko Imlpondnrwijze/zijn, de gemeenteraad^lan^f" ^jet over oorFelen; van Brussel "bevelen. U ci. ko,nG« do tówoutnfn Vhdsïoo of fWtemarck mot ,4. t I BUREEL DER GAZETTE enAonrf?HÏpSingen' of brieven, moeten vrachtvrij SttSikTetn L,,aar ',Pt I5ured 'opgezonden worden miernjjc tegen den viujdao noen. DEÏST e_a_xjs. Vorige giften fr. 3590-40 Dice mude. oor Z. II. den Paus Een onbekende vraagt den zegen van God over zijn huisgezin en over ZnilPn linnrlöl zijnen handel. Ken Xaveriaan Eene dienstmeid Kmv. heer Pastor, tweede gift M. Z'ar reu. Nog ccnige Parochianen. 2-00 1-50 3-00 5-00 2-00 14-00 3-00 rrt'nnf6 Vm -6t budJet' in de Kamer. Vele gioote finantieele veranderingen zijn te w<fcc. 4$ MARRTBULLETIJN. ÏWpn bu,'JetiJn.' Sevendo do marktprijzen van Di-.mude, \v£f« Kortr'Jk; Eousselare en Veurne verschijnt den vv osnsdao avond. Het zal nan de inschrijvers, op hunne vransr toegezonden worden, nuts de toelaag van 75 CENTIEMEN \s jaars. .de ff Strnflf W voor- zedéleer moet de jonkheid' n 'n'i ?°?-(lerc,ir,steno boosheid en zedeloosheid vervdféïr> g°dde' ons eereen ons bestaan mo,ü H' Da.arom teerd worden, fin wmvit i-.' eenPanp geprotes- niet ophouden te vragen dat zü vppf01?'1, W'J zu"en vernietigd. - fLan^dim v.e.rl)r°kon worde en België in een p,.0oi voor den vroeturldïÏÏ «li B"Sto als d tj.djzrcd iëUn aWf hfaM 1 'd lOI k^tholielJpn Plerrc",' Bolgiö telt 5 milïiocn in vn,hechts eenige duizende vrijdenkers en \ooi dozen zou eene afschuwelijke ver^ouzin- ons opgedeoigo" worden Die w^geleKw ZhS mat net wegwerpen der ConstitutieOnze plicht is d,e wel te bestrijden en moet zij doorpmn van Men zegt ons,zeiM. Woeste: discuteert do wet- tracht ze te verboteren. - Zulle een sijsteem katl vlrnJniï 1 r wor'",enhot is slecht tot de grateof nicUgfl, ofverworpeiiBovendien dat is no^ do laatste wensch.der gouzen niet. Wij staan nu nn<* ku™ncn- «ebryren de rarlikalen In doen.' cJdarzu,Ion ZU nóg slechtere voorstellen yy- ze?de ^r Dorlodot. wy hebben in 184° alles toegestaan wat w j vermochten Mee,» 03 wij niet. (Geheel de zale juicht)'. 6,1 kunnön Ik vr°eg aan minister Van Humheek, ze-t hoer God? A»nveepdt Mde'eér plichten" jegens God i n Geen een. was het antwoord .'ebens

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1872 | | pagina 1