M*° EN VAN HET ANION EM EN VRlju ^Ê'OERTJXlkV- y ZEVENDE JAARGANG. ZONDAG, 9 DECEMBER 1877. Nr 500 Bericht aan onze lezers Staalkundig Overzicht. Geuzerij. De Kamers. Het nieuw Stadhuis. v im:/ VER®COIjriVE^ri>E ELKEK ZOXDAG. "WE STSTRAAT62. Men schrijft in ten allen tijde. Voor elk afzonderlijk nummer op het Bureel centimen. Bekendmakingen 15 c. den drukregel. Alle affichen bij den Uitgever gedrukt, worden eens kostviuj in 't blad overgenomen. Van nu af zullen wij met e.ene buitengewone zorg de markten van België en van vreemde landen geven. De Gazette van Dixmude, die den zaterdag namiddag verschijnt, zal onder andere reeds de markten hebben van den vrijdag niet alleen van Antwerpen, Brussel en Gent, maar ook van AmsterdamBerlijn, Londen en Parijs. Be groote veemarkt van La Villefte. Daarenboven worden de markten van den zater dag van Brugge en van IJperen ons door bijzondere depechen per telegraf toegezonden. Alzoo is er niet één wekelijksch nieuwsblad van rpisheel Vlaanderen dat zoowel de markten geeft als iGazette van Dixmude. cis vragen moeite en onkosten üfüitt'eit door het groot getal het toekomende jaar de Gazette van Dixmude neemt zal ze van nu tot Nieuwjaar G RA TIS on tva ngen De strijd blijft voortduren in Frankrijk en wordt van dag tot dag heviger. De linkerzijde, 't is te zeggen de radikalen, willen op geene wijze van hunne willekeurige en zotte eischen afzien zij willen tegen recht en reden, tegen wetten en Constitutie het land bestieren, het land over leveren aan de schrikkelijkste wanorde. Het gouvernement van zijnen kant aarzelt en is benauwd. De maarschalk wil de wetten doen eerbiedigen en den vrede bewaren; maar hij durft den harden slag niet slaan die de linker zijde zou moeten stille leggen. Zoo is het dat men vandage spreekt van overeenkomste en morgen wederom van hardnekkigen tegenstand. Men weet niet waar zich aan houden. Van deze week heeft -Mac-Mahon eene onderhandeling gejiad met de-hoofden der radikalen met de Voorzitters van Kamer en Senaat, en men meende eenen oogenblik dat er uit die onderhan delingen een akkoord zou gesloten geraken, maar niet te doen. De radikalen willen alles hebben, alles omverre werpen en het gouver nement mag noch kan alles geven, mag noch kan alles omverre laten werpen. De radikalen eischen als eerste voorwaarde van overeenkomste dat Mac-Mahon zijn ontslag j geve en dat d'e ministers vertrekkenzij blijven t voortzeggen dat zij geen budjetten zullen stem- 1 nen zoo lange of er geen radikalen aan het ïoofd zijn. De Agence Havas heeft eene verklaring ken- V aar gemaakt in dewelke er gezeid wordt dat er pf oor alle akkoord een Congres moet vergaderd •ijnom de Constitutie te veranderen, om de échten van het Senaat te verminderen, om de - .ege Kamer gansch en geheel meester te maken ■an het land. Wel is waar, de linkerzijde an de Kamer en van het Senaat logenstraffen u die verklaring maar het Schijnt nogtans ker dat Grevy en Duclerc die conditie aan den „rCaarschalk hebben voorgedragen. De radikale kooplieden van Parijs blijven Short petitiën zenden naar het gouvernement om in ontslag ofwel zijne onderwerping aan hunne il.af te eischen. Die oproerige beweging heeft •ch overgezet van Parijs, het middenpunt van revolutie, naar'de andere steden en onge- vijfeld zij wordt zoo veel te vreeseiijker, en iwone en halve middelen zullen het land niet iddén van eene omwenteling. Ongelukkiglijk het laatste nieuws door de Agence Ilavas gegeven is nog eens van bevre diging, van overeenkomste. Nogtans het Senaat blijft altijd met het gouvernementin de kiezing van twee onafzethare Senateurs M. de Larcey, aanhanger van den graaf de Chambord, heeft 146 stemmen bekomen en M. Ferdinand Barrot, Bonapartist, 142 stemmen. De meest bevoordeeligde van de linkerzijde heeft slechts 133 stemmen bekomen. Denemarken zit bijna in dezelfde moeielijk- lieden als Frankrijkde leege Kamer is daar ook in gedurigen opstand tegen het gouver nement en deJ^-jwrup1* Maar tot eere van het land.zoo geweldig en zoo onreA-n® Va n i -pover jusirevers, er v zal zegepralenA, Men zegt nog eens dat de Schah van Persiën eene reis zal doen in Europa en dat hij Fran krijk, Engeland, Italiën en Spanje zal bezoeken, hij zou.noch te St. Petersburg noch te Constan- tinopel stil houden, In het begin van den oorlog in het Oosten Engeland hezonderlijk was verlegen over de inzichten van Persiën. Men meende dat Persiën inet den Rus zou gespannen hebben. Maar de zegepralen van Turkije in Klein-Azia hebben den schah onzijdig doen blijven. Nu sedert de inneming van Ivars door den Rus is er nog eens veel sprake van eene tusschenkomst van Per siën. Engeland zou ongetwijfeld dat met onverschilligheid niet kunnen aanzien, daar Persiën meer nog dan Armeniën raakt aan de engelsche bezittingen in Azia. OORLOG. In Azia heeft de sneeuw aan de Turken groote liulpe gebracht. De Russen kunnen niet "voort werkenliet sneeuwt gedurig aan en Erzeroum zal het gemakkelijk geheel den winter uit houden, als ze voorzien zijn van mondbehoeften. In 't eerste van de weke zeide men dat de Turken Prevatz weder gewonnen hadden en zelve dat Etropol ook in hunne handen ging wedervallen. Daarna trok men de viktorie van Prevatz in twijfel en 't scheen allichte dat Mehemed Ali zelve in groote moeielijkheden zat, hij die Plevna moeste ontzetten. Vandage is de roep dat de Rus bij Pievna groote verliezen zou onderstaan. Het algemeen gevoelen is algelijk dat de Turken het niet lang meer kunnen uithouden zelve verzekert men dat zij den vrede begeer en. De Russen, integendeel, door hunne viktorie opgeblazen zouden van langs om lastiger condi tiën stellen. Geheel het Russisch lager wordt op oorlogs voet gebracht, en het schijnt dat de Rus voorzeker een deel van Armenië voor hem wilt inpalmen. En eerst ging hij maar juiste om de christenen vrij te vechten, en van geen ver meerdering wilde hij hooren De Bey van Tunis zendt hulpe naar de Tur ken; maar van een anderen kant hebben de Roumanen Lom-Palanka ingenomen. Het schijnt nu zeker dat Kars door verraad in de macht der Russen viel. Te Lokeren werd er een liberaal begraven die d'IL Sacramenten op zijn sterfbedde ontvangen hadde. Al zijpe makkers van de Jeune garde gingen t'offrandemaar met eenen spotlach op de lippen wilden zij de patene niet kussen, en de priester keerde weder naar den autaar. Eene groote gazette van Gent valt uit, op de schandaleuste wijze tegen d'H. Communie en tegen Christus in persoon. Voltaire ware allange achter bij professor Laurent die de gazette schrijften gij weet hoe Voltaire stierf, den ongelukkige Een politie commissaris, die leefde als geus, stierf dezer dagen, subiet, te Gent, zonder den tijd te hebben om hem met d'H. Kerke in .order testellen; en de slechte gazetten noemen dat! i Eene stichtende dood zonder flauyhertig- heid! Gaat daarmee naar den Hemel! NS'el neen, zij zijn tegen de Religie niet. t ^.v..0u| S Déceiflbre e vrijheid voor nne procèssten",'hiettfegenstaaAde alle tegen strijdige reglementen van den minister. En hier te Luik wierd de bisschop tegengehouden aan de deur van de kerk. Te Lisbonne is er heslist dat al die niet als katholiek leeft op het gewijde kerkhof niet mag begraven zijn. Hoe lange toch zullen ze in ons katholiek Beigenland onze gewijde kerkhoven laten onteeren? Die leeft als geus en sterft als geus, waarom wilt hij niet als geus begraven zijn? Scholen zonder godsdienst, dat is eene leelijke peste. In Parijs kost het lager onderwijs alle jare boven de 10 millioen en nievers wonen er meer goddeloozen en communards als daar. i Over 7 jaar petrol en nu nog eens verlangen zij om te plunderen te moorden en te branden. De gazetten van Amerika, protestantsche en katholieke zijn het eens om te getuigen dat er de slechte scholen afgrijzelijke schelmen op- kweeken. De inspecteurs der gevangenissen 1 getuigen dat verre 't meerendeel van hunne t'imisliggers oud-leerlingen zijn der publieke scholen zonder religie. A'lzoo spreekt de protes tantsche bisschop van den Oregon. Opvoeding- zender religie dat is percies goed om de menschen in duivels te veranderen, zegt hij daar juiste groeit liet getal schelmstukken aan waar 't getal van zulke scholen vermeerdert. En de bisschop van Westminster; ook protestant nog liever, zegt hij, als mijne kinderen naar zulke scholen te zenden, ik stierde ze nog eer naar de ergste van al mijne vijanden. In Frankrijk zijn er menigvuldige statistieken die bewijzen dat men verre meest booswichten vindt in de arrondissementen die meest geleerd zijn, als er de scholen niet doordrongen zijn van religie. En hier in België zijn er die den godsdienst uit de scholen willen verbannen! En hier zijn ouders die hunne kinders in slechte scholen steken zonder religieEn er zijn menschen die eenen professor verontschuldigen die 't beeld van 't II. Herte al vloeken durft in stukken scheuren. Arme verblinde ouders! Ik vreeze voor uwe kinderen en dat gij zult gestraft worden voor niet beter te zorgen Onze representanten werken stille en neerstig voort. Men zou peizen dat ze den wensch van den Koning willen voldoen van allen ijdelen woordentwist te vermijden, 't Ware vele geld en tijd gewonnen en zij kunnen alzoo voordeelige wetten en schikkingen maken voor het land. 't Is te vreezen nogtans dat het zoo stille en vreedzaam niet zal voortgaan. Sommige lieete- koppen, die geern in troebel water vissclien, verlangen maar om nuttelooze twisten en woordenstrijd. De Minister van oorlog heeft voor zijn budjet eene verhooging gevraagd van 3,793.000 frank om reden van de duurte der levensmiddels. Donderdag is er eene schermutselinge ont staan. Bara beweerde dat de Burgmeester van St. Amand het recht niet hadde van geuzen- diskoersen op het kerkhof te verbieden; da' zulks tegen de vrijheid van religie streed. onze representanten hebben hem dfjkaienst is dat eene lijkrede geen akte^-i piercot van maar dat zijn vriend, 1 (><A ^^adde met eene Luik, de vrijheid ge aanhanger; van ni'.easie Ie J. aii-—«TsiUKKt; ^"^Lipender hand aan te vallen. Janson wilde zijn confrater Bara ter hulpe komen maar de slimme Wasseige besloot uit die woorden zelve dat Janson aan Piercot ongelijk gaf en beide groote liberalen zijn er kaaltjes van afgekomen. Zevende brief aan mijne Slcdchargcrs. Het is klaar dat de meeste fortuinen van stad, alles ingezien, slechts eene nietigheid betalen terwijl de burgerij voor alles betaalt wat zij bezit. Inderdaad sommige onzer Medeburgers hebben eene fortuin die tot millioenen beloopt en een inkomen geven van 75 tot 100 duizend franks 's jaars, en daar hoven. Maar waarin bestaat die fortuin? 1° In hofsteden en landen buiten stad gelegen, bijgevolg niet belastbaar hier ter stede; 2° in obligation, aktiën, renten, enz. die niet belast- haar zijn. En hebben zij eigendommen in stad, zij bepalen .zich met hun eigen huis te bezitten (of met moeite een kleintje daarbij) zoo dat zij alleenlijk voor het huis betalen dat zij bewonen. Nog beter, ofwel nog slechter. Sedert eenige jaren zien wij dat sommige groote, machtige grondeigenaars alle de huizen en gehouwen ver kocht hebben die zij in stad bezaten. Ik ken eigenaars die, uit reden hunner bediening, de eerste zouden moeten zijn om de stadslasten te helpen dragen, en hier ter stede alles verkocht hebben terwijl zij in den buiten land op land, weide op weide, hofstede op hofstede koopen!.... Wilt dit zeggen dat zij dit juist gedaan hebben om dat zij voorzagen welke drukkende lasten er op de burgerij gingen wegen?.... Dit laat ik aan andere over te oordeelen. Maar toch, 't is zeker en vast dat zij slechts voor hun bewoond huis betalen; daar zij van hunne renten levende geene lasten moeten betalen van patente, enz. Daar de fortuin der burgerij slechts bestaat (in algemeene regel) uit liet huis dat zij bewonen, den winkel die zij houden of den handel die zij drijvenzoo betalen de burgers voor al wat zij bezitten. Yoor het huis dat zij met zuren arbeid gewonnen en gekocht hebben, voor de dienst boden die zij gedwongen zijn te houden om hun werk te doen, voor den handel die zij drijven en waarmede zij vrouw en kinderen moeten onder houden. Ieder frank dan, die de burgerij bezit, zal moeten iets laten om 't stadhuis te helpen betalenterwijl geheel dikwijls de honderdste frank der rijken niets zal inbrengen. Was liet dan niet recht en redelijk in 't belang der burgerij wat spaarzamer te werk te gaan Een oude Burger. EDBEEL BER GAZETTE I Alle mededeelingen, artikels of brieven, moeten vrachtvrij en onderteekend naar liet Bureel toegezonden worden uiterlijk tegen den vrijdag noen. MARKTBÜELETIJN. Een bulletijn, gevende de marktprijzen van Dixmude, Bergen, Kortrijk, Housselare en Veurne verschijnt den Woensdag avond. Het zal aan de inschrijvers, op hunne vraag toegezonden worden, mits de toelaag van 75 CENTIEMEN 's jaars. 1 Qua rr.-., n riiifo T> X" -.vv- T H>CSëO^Ers="TiTS

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1877 | | pagina 1