Binneiilandsch Nieuws. II u i Ie ii S a n d sch Nieuws. 2J/g.. ure juist namicldate hij David Wettelijke Eêcsltiiten. Bij koninklijk besluit van 27 November, mager eene kerk gebouwd worden te Sinte Catharine- Gapelle, gemeénte Cueriïe. Bij koninklijk besluit wordt een jaarlijksch pensioen van 618 fr. toegestaan aan M. P. Claeys, gewézen pastor van Wenduyne. Bij koninklijk besluit van 22 November wordt M M, Ricart, thans ontvanger .van 7de klas te Peruwel-z,ontvanger benoemd van de reebtstreek- selie belastingen enz., van 6e klas, te Nieuport. Te Eggewaertscapelle is M. Moenaert tot burgemeester benoemd in vervanging van M. Wil- lekens, overleden. iSccïiterüj'ie Jironijli. Zijn door de recbtbank van Veurne veroordeeld Tycket Eduard, werkman te Böogstaede. tot 8 dagen gevang, voor diefte van tabak, ten nadeele van Pieter Beboyéer. Becken Karei, dienstbode te Steenkerke, tot 100 fr. boet, voor jacht met stróppen. Lenaers Renatus, visscher te Adinkerke, tot 100 fr. boet, voor jacht met, stroppen. Ltepóorter Aloïes, smid te Eessen. tot. 15 dagen gevang, voor slagen en wonden op Karei Decamp. Verschaevé ClcmVncsa, werkster te Leysele, tot 16 dagen gevang, voor diefte van aardappelen, ten nadeele van Ferdinand Dezwarte. Calcoen Désiré, zonder beroep, te Coxyde, tot 26 fr. boet, voor jacht met. stroppen. K. Van Hecke, drukker-uitgöver van den propéren JYestvlciming,- is door de rechtbank van Brugge veroordeeld i°tot200fr. schade en intrest, -2° tolde inplaatsing van het, vonnis in t wee ver- SChiliige nummers van zijn blad, 3" tot de inplaat sing van het vonnis in andere bladen tot een bedrag van 500 fr,, en 4° tot de ..proceskosten, voor beleedigende en eerrovende artikels jegens M. den burggraaf Dn Bus de Olsignies, senator van Veurnë- Oostende. Assisenhof van Westvlaanderen Het hof heeft zaterdag bet onderzoek geëindigd 'fier zaak OïefsiaMen met/beklimming en braak, ge pleegd in de kerken van Bellegbem. Huysse en Wei'eken. in eene kapel te Zarren en in het bureel van deii Notaris Amelot van Synghem. Ziehier de lijst der gestolen voorwerpen I. Te Synghem, in het, bureel van M. den notaris Amelot eene som van 400 fr.. een lijnwaden zak, eene briofschaal in verguld koper, eene medalie in zilver. II. Te Huysse, in de kerk, waar de dieven langs de venster waren ingebroken een kruis in zilver, omringd met goud. een kofterke bevattende 12 a 14 zilveren hertjens, de zilveren hecht van den wijd- waterborstel, eene som van 9 fr., de zilveren knop pen van eenen mantel, oenen houten staf met een zilveren-stahdbeeldeken, eene lamp in pruisisch zilver. ma-T' Te Bel leghornin de kerk, een ex-voto in ibh/'t Qffefblolcken wierden opengebroken, boord' f 'laags te vooren waren zij ge- ïved 'f aail '^de sakristij, met, gaten doör- __ftrstaan. 'bigen van de kwaaddoeners van braak en overklimming eenen zilveren van een standbeeld der II. Maagd, 7 relik wiek assen in zilver, den voet van een kruis in verzilverd koper, verscheidene zilveren kronen, eene hoeveelheid koperen galon, den hecht van den wijdwaterb'orstel twee zilveren scepters, di'ie kannekens in tin. twee kruisen in diamant, een paar oorringen in diamant, twee gouden brochen en eene som van 60 fr. Y. Te Zarren, in eene kleine kapel toebehoorende aan M. Struyë eene zilveren kroon, twee koperen herten, vier kleine zil veren herten, een kleine zil veren hand en twee kruiskens in zilver. De beschuldigden. Torek en Dekee, bekennen maar deze twee laatste dieftenniettegenstaande, de jurij beeft ze pliehtig erkend van al de 'dieften en Veroordeeld tot 15 en 12 jaren gevang. Eiunsf- en ELeUerniemvs. JRóMinald van Valkenburg, IJmburgsche tafe- reelen uit de dagen der Tempeliers, is een nieuw romantisch gewrocht van Lod. Janssens. aan de legendenreeks van Limburg ontleend. Hot verhaal is zeer aantrekkelijk wel geschreven en zal met genoegen gelezen worden. Prijs fr. 2,00 De novellen van Lod. Janssens verdienen naast die onzer goede romanschrijvers eene plaats in elke volksbibliotheek. Verschenen en verkrijgbaar te Brussel, bij den heer Honoré De Winde, sekretaris der Brusselsche afdeeling van het Davidsfonds. Kolen marktstraat, 72, een lied voor soprano of tenor, getiteld: Voor Godsdienst, Taal en Vaderland, gedicht van Go verf, muziek van Schaeken. Prijs, 75 c. Met 1" dezer maand zijn er veranderingen in de vertrekuren op ónze ijzerwegen toegebracht, de welke wij pp de vierde bladzijde laten kennen. Buitenlandsehe loterijen. Zekere agent- Schappen in 't buitenland, en vooral te Hamburg, zoeken nu en dan in België en andere landen prospectussen en biljetten van zoogezegde vreemde loterijen te verspreiden, welke allen kansen aan bieden van schitterende winsten vooreenen nietsbe- duidenden inleg. Niet alleenlijk is deze plaatsing onwettig in België, aangezien de loterijen moeten toegelaten worden door het gouvernement, en nooit is eenige aanvraag in dezen zin gedaan geworden en tegen dergelijke loterijen is het noodig liet publiek te waarschuwen. De administratie der posten houdt de prospectus sen in, die, door hare tusschenkomsr,. onder bande verzonden worden, doch zij kan hetzelfde niet doen voor de prospectussen en biljetten die onder gesloten enveloppe verzonden worden. Dus, dat iedereen zich als gewaarschouw aanzie, en zijnen portemon- naie niet'opene voor dergelijke loterijen. Weet gij hoeveel dat de rechten voor de brandewijn-fabrikatie opbrengt? Alle jare rond de 24 millioên voor ons landeken alleer.e. En ze ver- "koopèn er nog vele met halve rechten al dien ze uitlangen'wil ik zeggen, in de kantienen. Boven de 400 couloirs of stemhuizekens zijn al gemaakt tegen de naaste stemmingen, en zij kosten nog maar 100,000 fr. al te gare. Te Antwerpen hebben ze schrikkelijk gezeurd ■BPWM—B—W II1IIW—IW in 't maken van de kiezerslijsten. Daar staan er 10 op die nog een jaar te jong zijn, liberalen natuurlijk en eene massa dan met valsche patenten, 't Is schandaleus Zondag te Brussel is er een oud kolonel subiet gestorven in een theater, te midden eener drama. Gij kunt peizen.dat zij uitgespeeld waren, voor dien keer. Te Sommc-lez-Waleourt is er een groote schaaphofstede gebrand. Vruchten en heesten zijn er in gebleven, met. het pluimgedierte. Men rekent tot 80" duizend fr. schade, maar 't was geiukkiglijk al verzekerd. Maandag wij|en drie groene jagers de citadel van Doornik ontvluchten, 't Was bij nachte en ze moesten 'springen van wel 10 meters hooge, om niet betrapt te worden doch zij kwamen er pijnelijk van afde eene was zijhè ruggraat gebroken en de twee anderen hunne beenen. Te Oostende werden over eenige weken de nonnetjes buiten gezet, en wereldlijke school- vrouwen in hunne plaatse gesteld. Jamaar, de brave menschen van Oostende waren voor de nonnetjes; ze richten een nieuwe schole op en nu hebben ze reeds 570 kinderen. Bravo Hoevele dat de Rubensfeesten te Antwerpen ge kost hebben? 428 duizend fr. 1 En bad het nog entwat beteékeud! Ah! die geuzen doen iets mot ons* geld. In geen eene stad van Europa ziet men zulke schandalen gelijk te Brussel, zegt eene liberale gazette, en dat onder hinders van 12 tot 15 jaar oiul. En Brussel is het Sebastopol van 't libe- ralismus ffranlrrSjk In en rondom Rijsel wonen er van langs ommeer Belgen. Te Rijsel zelve zijn er 45,000; te Tourkoenje bij de 14.000; te Waterlos 10.000 en te Roubaais ook 45,000 tegen 38,000 franschen. Wij gaan daar allichte in meerderheid zijn in geheel die stroke. Er dolen wolven in de Jura-geberglen, en z'hebben het bijzonderlijk op d'honden gezien op sommige parochiën is er noch hond noch hondejonk overgebleven maar 't ergste van al is dat er ook al een meisje door hunne tanden gepasseerd heeft. De Fransche Kamers hebben 100,000 fr. ge stemd voor hun volk in de Indien, 't Is wel. maar't is nog 't eerste dat ze uitrechten dat iets beteekent. De rad.ikalcn loopen te Parijs met, petitiën rond bij de commercanten, al om Mac-Mahon in moeielijkheden te brengen en alzoo tot de Commune te geraken. Overlijd werd er een nonnetje beschuldigd in Frankrijk van een schoolkind op de gloeiende, stove gezet te hebben. Dat was een hatelijke leugen die al onze slechte gazetten blijde overnamen. Nu de leugenaars zijn veroordeeldzelve, in afwachting dat de boete en onkosten betaald zijn, hebben ze den hijzondersten gazettier die den leugen rondgestrooid liadde, in 't drooge gesteken. Wel besteed! •v Te Parijs is er een ouden man in 't hospitaal negaan van 106 jaar; in Algiers, te Constantino Iv'oönt er een oud wijvetje van 106 ook en te Oran een stoksteenoud manneke van 112 jaar. Ik. peize van zoo verre jjgye geraken -e6n urè" -jr - I iV>n_ - nu en dan nen ,„rs veran 7 Ministers- voorzitters, 5 van buitenlandsehe r zaken, 5 voor 't binnenlandsche, 7 ministers van oorlog, 8 voor de zeevaart, 8 voor het gerecht, 10 voor de geldkwestie, 9 voor het onderwijs,' 10 voord'öpenbare, werken, en 11 voor landbouw en koophandel; endaar zit weere al een nieuw in den oven. aan Is het kunste of is er alles in verwarring en onruste. en gaat de commercie niet? Eïuitsels!:»!»!. Wilt gij een gedacht van Pruisen hebben, leest dezen diskoers; hij komt van eenen wereldlijken heer; gij zult zien welke laf- hertige vervolging daar woedt en hoe dat geestlijk en wereldlijk er in 't liei'te bij lijdt In Posnanië zijn er tegenwoordig 10 pastors van den Staat en 800 katholieke priesters die getrouwig gebleven zijn. en voor ganseh Pruisen, hoe groot het is. hebt gij 30 apostaten gevonden, terwijl wij 10.00Q eerlijke en deugdzame priesters tellen. Dat alleen is een klaar bewijs dat uwe wetten van Meie hun doelwit niet bereikt hebben, want gij waart in d'hoop van de katholieke priesters bij geheele benden, bij duizenden, aan hun geloove te zien ver zaken. Maar gij kendet de Kerke niet., noch het karakter van den katholieken priester. Hij weet, de katholieke priester, dat hij met een kerkelijk ambt te aanvoerden zonder de toestemming van zijne oversten, van de Kerke geen deel meer maakt en dat do werken van het heilig ministerie welke hij zou verrichten, ten deele nietig, en ten deele heilig schendend zouden wezen. Maar, mijne heeren, gij zult misschien zeggen De wet is daar, zij moet uit gevoerd worden. Gij hebt de macht om ze te doen uitvoeren, dat weet ik: gij zijt machtig, ja, maar daartoe zijt gij niet verplicht, daartoe hebt gij het recht niet. En in alle geval, de voorzitter moeste hem schikken volgens 't artikel 325 van de wetboek daar staat-'er dat iemand die door zijne medebroeders slecht gezien is, of als hij voor zijne principled of redelijkheid met reden verdacht wordt, dat hij nooit met geweld als pastor magingehuld worden. Mijne heeren, hoe heeft, men daarachter ge-, loopen'te Kosten en elders? Zijn vermaak nemen in' een ander te doen-lijden, dat is leege gevallen zijn,.;; en nogtans moeten wij gelooven dat de Staat daarin voldoening gehad heeft, als wanneer wij zien hoe dat hij met ellendige schepsels, voor pastors, heeft moeten tevreden zijn. Mijne heeren, het zou mij spijten hier in t open baar de bewijzen te moeten lezen die ik in handen- heb om mijn gezegde te bevestigenmaar, als gij het begeert, ik zal het doen. ik heb er in overvloed. Om. de°eer van den voorzitter der provincie van Posen zooveel het mogelijk is ten minsten, onaangerand te laten, aanveerd ik geern dat hij de inlichtingen die hem over de droevige en schandalige daden van den Staatspastor van Kosten, gegeven zijn geweest, ver waarloosd heeft te onderzoeken anderzins ware het hem onmogelijk geweestja gansch onmogelijk hem te noemen! Maar de Voorzitter hadde te minsten moeten trachten te welen of hïj in geheel de ge meente eenen enkelen inwoner vinden kon die bereid was om zulk eenen eenen rnenscli voor zijnen herder aan te nemen. Dien enkelen inwoner zou hij niet gevonden hebben, mijne heeren, want allen hebben er eenen afschrik van. En nogtans dat onderzoek hadde moeten gedaan worden de wet is duidelijk daarop en de gezonde reden niet min. Een priester moet vrede en troost schelmen, en iemand die met geweld of bedrog dat ambt bekleeden wil, 't is juiste het tegenstrijdige dat hij doet. Wat ongeluk, wat ellende voor eene parochie die zoo eenen pastor heeft! Dat de installatie van die bedriegers verborgen moet blijven zoo lange of dat het mogelijk is; is dat niet een trek die de mannen kennen doet? Twee uren voor hunne aankomst, komen met eens al de gendarmen op van geheel het kanton, de politie-mannen en tot, de geheime politie toe; de Kommissie van liet bestuur der kerk goederen wordt haastig bijeengeroepen en men biedt haar den nieuwen pastor aan. De Kommissie protesteert en weigert de sleutels af te geven; maar toen wordt de pastor met geweldiger hand inge- liuld. De inwoners scharen hen t'hoope en beseher men de lcerkedeur; maar de vreêbode komt op, omringd van gendarmen en politie-mannen; aan zijne zijde is de Landratli! Men vraagt achter eenen slotmaker, en vindt men geene, men haalt eenen uit de gevangenis. Dat is gebeurd, mijne heeren, te Koston De deure begeefr, de omstanders weenen en kermen, en de kerkschender neemt, bezit van het heiligdom. De zielenherder is ingehuld, maar de parochie staat zonder herder. De zieken moeten op karren weggevoerd worden, om uren en uren van hun huis, de laatste vertroostingen van den gods dienst te kunnen ontvangende kinders moeten door sneeuw en door wind verre weggedregen wor den om ze het heilig Doopsel te bezorgen, maar de zoogezeide pastor spot met. de tranen en 't onge luk van het volk. Kosten, mijne heeren. telt 9,000 zielen en daar zijn er geen 7 van die uwen Breuk herkennen. Hij heeft niets te doen, volstrekt niets, tenzij klachten indienen, hij honderden, tegen de parochianen die hem hunne belasting weigeren te betalen. Al die dingen, mijne heeren, gebeuren niet in Azia, niet in Bulgariën, maar in Pruisen in dezen tijd van beschaving. En welke zijn de gevolgen van die handelwijze? Juiste deze die gij niet voorzien hadt De ijver tot den godsdienst is er door aange groeid en vermeerderd. Wanneer gij uwe wetten van Meie gemaakt, hebt. gij liebt gemeend dat de katholieken het allengskens aanstaatspastors gingen gewend geraken, maar na eene ondervinding die reeds 6 jaren duurt, zoudt gij moeten gevoelen dat gij mis zijt. 't Is triestig voor den Staat van te zien dat zijne wetten hun doel niet bereiken. En in de veronderstelling nog dat de katholieken uit nood zouden gedwongen geweest zijn om over te komen, ik zeg u, mijne heeren, dat uwe handelwijze zede loos is. Gij liebt te Kosten eene noodwendigheid van dien aard willen maken. De parochie had eenen pastor en twee Onderpastorszij moesten weg om plaatse te maken voor uwen pastor. Gij hebt ze onbekwaam doen verklaren, onder voorwendsel dat zij. volgens de statuten van het bisdom, het recht niet hadden kerkelijke bedieningen uit te oefenen. En waarop was uw gezegde gesteund? op den eed van eenen Brenk. De rechtbank van eersten aanleg erkende dat dien eed valseh was. Wat wierd er gedaan? Wierd de meineedige Brenk vervolgd? neen; men is in beroep gegaan tegen de drie pries ters. Zij wierden nog eens vrijgesproken. Toen wierd de zake voor een opperreehtbank gebracht, en vijf maanden reeds sleept zij aan. Intusschentijd, de vrijgesprokene priesters zijn in ballingschap. Misschien zal ze de minister eindelijk in 't gevang werpen, want sedert eenigen tijd staat die handel wijze hem grootelijks-^an. Ik verneem dat het eiland Zingst. in de BZj^Bk^ge. bestemd is om sene pruisn jlpe C.v -'L^^^^^^^taZiiinlagbladen Lm lipfhj Cement heef llhfirs die dat nieuw: Nu, daar ik zie daf 'minister irtgekomen is, bid ik hem dringend, ten minsten zoo veel eerbied te hebben voor onze priesters als het fransch gouver nement voor de communegasten. Onze priesters, gij sluit, ze op zonder middel van bestaan, in steden die uitsluitelijk protestant zijn, zonder hun zelfs een stuk brood te laten. Alzoo heeft men het gedaan, onder andere met den Onderpastor Bak, te Torgau. Süngvlaiul. De metsers in Londen zijn in werkstaking met 2500. Ze wilden 10 centiemen meer winnen, een frank ter ure en daarbij nog een halve ure later beginnen 's morgens, ten 6 1/2 in plaatse van ten zessen. De aannemers wilden niet, plooien zij deden werklieden komen van Duitschland en Italië en tot van Amerika toe, en d'Engelschen dat ziende wierden gerapiger; maar hunne meesters stellen nu zelve strenger conditiën. nSotïav. De Paus heeft eenen eigenhandigen brief geschreven naar de koningin van Engeland om haar te bedanken over de vrijheid welke zy de katholieken verleent in Schotland. Sialic In d'omstreken van Napels hebben ze nogmaals eene oude stad ontdekt. Gij weet dat. Pompeïa en andere onder den brandenden asschen van den Vesuvius begraven zijn en dat men er de oude huizen met hunne meubels, tafels en stoelen heeft wedergevonden. Zelve vond men tafels gereed gedekt met eten erop dat natuurlijk niet meer versch was, en eiers die geheel verkalkt, waren. Nu is het 't oude Sipontum. waarvan de Roomsche schrijvers dikwijls gewagen en die door eene aardbeving onder de puinen wierd begraven, 't Is al eenen put zuiveren dat ze het eerst geware wierden; en het eerste dat ze vonden was een tempel van d'afgodinne Diana, alsook een onderaardse!] begraafplaats van 15.000 vierkante meters. De huizen komen tot omtrent de 20 voeten beneên den grond dien ze nu bezaaien. Dat het zooverre niet ware, eh Spanje. De post is niet. te betrouwen in Spanje. Z'hebben drie brieven opengetrokken van den Koning aan zijne vrouwe te wege, de Infante de Montpensier. Vier postbedienden zijn alreeds aange houden. 't Gaat hier beter daarvan, gelook ik. g£ttslant3. Sedert den oorlog rekent, men dat er al 40,000 peerden al den kant van de Russen zijn in den slag geblevenMaar zij kunnen tegen bet verlies men rekent dat er in Rusland boven de 16 millioen zijn. Dat ware eene reke dat ze al achtereen stonden. Stolen. Een I'oolsche priester zat in 't gevang bij den Rus, gelijk of er vele inzitten, en hij vroeg om te biechten, 't Is goed, zeidon ze. maar op een conditie Gij moet in 't. Russensch biechten en luide op. En die Russen gaan toen om de christen vrij te vechten in Turkije. Ah! die valschaarde Turkije. - Juffrouw Fathma heeft op haar eigen kosten. 500 Turken gewapend en beur aan 't hoofd gesteld. Zij is in 't, kamp van -Mouktar pacha en vecht altijd in d'eerste rangen, 't Is algelijk haar plaatse niet, dunkt mij. Snriic. Hongersnood. In zulken beweenens- weerdigen toestand was het de plicht van 't, gouver nement" van te zorgen voor die millioenen uitgehon- gerden. Ook doet 't gouvernement zijn best om 't kwaad op allo manier te bevechten. In de distrikten die meest beproefd zijn heeft men menige toevluchtsplaatsen ingericht. Gelijk of deze benden uitgehongerden in de steden oorzaken van troebels waren, en kinders, ouderlingen, kranken en betrapclijke ziekten meebrachten, hebben do wachten hun den ingang der steden gesloten, en drijven weère naar buiten. Zoo is't dat ik met mijn eigen oogen uit de stad Mysore rond de 3t)0 men schen heb zien uitjagen vrouwen en kinders waren in de uiterste ellende. De soldaten, d'eenen met de baijonnette aan bun geweer; d'anderen te peerde, met de lans aan hunne zijde, joegen deze bende bedelaars voor hen. Dit droevig'tooneel deed mij dö tranen in d'oogen komen want ik wist dat, in den staat waarin die ongelukkigen waren, de helft niet t'huis gingen raken, maar gingen sterven langs den weg. Om dan te beletten dat die arme menschen in de sleden zouden gaan, heeft 't gouvernement tchatras (soorte van hangaardei-i) van bamboesriet en palme- blaan opgeslegen. Dit zijn de schuilplaatsen voor de dezen die de politie opraapt van stratc en de dezen die genoodzaakt zijn de rijs t'eten die men uitdeelt. Voor den Hindou, bij die zoodanig vastgekleefd is aan den volkstam waaruit hij geboren is, moet het eene pijninge zijn van alzoo zijde en zijde te moeten eten met menschen van alle slach van stammen van te moeten eten uit d'handen van menschen die hij met zulke verachtinge en tegensteek aanziet. Ook zijn er vele die liever hebben te sterven dan uit hunne handen t'eten te krijgen. 'k Heb vele van die schuilplaatsen bezocht. In oenen hoek van den tchatras van Seringapatam hadden eenige ongelukkigen een vier aansteken waarin zij al de kruiden brandden die zij hadden kunnen Opzoeken. 'kZag daar een jongentje van de 15 jaren oud, bij zijne moeder en zijn broertje. Hij was met zijne gedachten verslonden in een viertje waarin hij, altijd twee stokjes weg en weère omme- keerde. 'k Dacht bij mij zeiven bij heeft ievers hagedesse of eene rat gevangen! 'k Vroeg hem hij deed. Hij trok dan zijn wild uit 't viertje! 't Ls een afgeknaagd been dat hij bezig was met roosten, om liet in poeder te brengen. Hij ging, zei hij, dat alsdan verdeelen tussehen hem, zijne moeder en zijnon broeder die alle twee hunne oogen angstig gevestigd hielden op de toebereiding van dit arme voedsel. Ik keerde mij omme in de diepste ont- roeringe als ik den vernederden staat aanschouwde waarin de ellende die arme lieden gebracht had. God zegende de drie bezoeken die ik in deze schuilplaats gedaan had. Buiten alle wete doopte ik 26 kinders en volwassenen. Aan dezen stelde ik eenige vragen voor om hun te doen verstaan hoe nuttig het was van als kristen te sterven. Hunne antwoorden waren gelijk een balsem voor mijn hert en met blijdschap bediende ik hun 't heilig Doopsel. 'k Heb ook een andere schuilplaats bezocht en er 20 personen gedoopt. Te Mysore hebben wij een groot getal verlatene kinders aanveerd, alsook kinders die men voor eene kleine aimoes verkocht heeft. Mijn koufrater en ik, wij hebben twee weezen- huizen opgericht, waarin wij al meer dan 160 weezen hebben; maar ongelukkiglijk groeit dit getal benauwelijk aan. De dood heeft alreê het grootste getal van die kinders komen halen de beste zorgen zijn vruchteloos op hunne lichamen, die de uithongering alreê veroordeeld heeft. Wij hebben ten minsten het geluk van die kinders 111 hunne laatste oogenblikken bij te staau en hun de deuren van den Hemel bij middel van *t Doopsel te openen Daar, verhoop ik, zuilen ze lezen voor de inissir-* degoè zielen dL «•vrc-nnnr"-- T5'. maanden hebben wij omtre löUiieiaen. gedoopt en wij zullen, hoop ik, u ..og troostiger nieuws mogen aankondigen is't niet ctett wij geheel en gansch uitgeput raken van geldmiddelen. Helaas al daarvan klappen komt mijn gemoed volde toe komst ziet er mij bitter slecht uit. ik Kom daar juist van eenen briefte ontvangen waardoor ik verneem dat alle hulpmiddelen voor mijne weezen afgetrok ken zijn en 'k heb meer dan 170 menschen t'eten te geven. Wat gedaan? Deze kinders die de Goddelijke Voorzienigheid ons geschonken heeft, wegzenden, dat zal danig lastig zijn. Liever of dit te doen zouden wij eer onzen laatsteri handsvol rijs met hen opeten en (oen, naar't voorbeeld der heiligen, kelken en ciboriën,'teenigste van kostelijke dingen dat wij bezitten, verkoopen. Maar wij gaan daarmee no"- niet verre raken'k voorzie't'k heb alreê de deure moeten sluiten van ons weezenhuis voor veiscliilli"e kinders die men ons kwam aanbièn. 'k Weet niet wat de Goddelijke Voorzienigheid voor ons beschikt voor 't naaste jare, dat stijf slecht voorenkomt. De regen die altijd in April of Mei valt, is van de jare maar op 't laatste van Juni ge vallen. Den oest van Ragui is bijkans verloren om de wille van die late regen en de droogte die achter 't slecht weère opgekomen is. Wij zouden moeten voor drie maanden uitnemende schoon weère hebben, anderszins de hongersnood zal hem zoodanic uitbreiden dat ten minsten den helft van dö men schen eronder zullen bezwijken. Van nu ai rekent-' men de sterfgevallen op een tienste van de bevolking. 'k Sluit dezen langen en droevigen brief; 'tis maar een flauwe weerklank van üe klachten die hier aan onze ooren komeneene armgekleurde schilderij van d'ellenden waarvan wij dagelijks in Indien ooggetuigen zijn. Mochten de ijverige leden van de voortplanting van't gelote bezonderlijk peizen op Indiëii en zijne ongelukkige inwoners! De kleineii hebben hun brood gaan bedelen. Mochten wij ten minsten 't oogenblik niet zien komen op hetwelk er niemand* meer zal zijn om hun het brood toe te reiken. R. S. Bij 't sluiten van mijnen brief verneem ik dat de twee seminarian van mlandsclie seminaristen opgesloten zijn en de leerlingen naar huis gezonden hij gebrek van hulpmiddelen. Helaas! zoude het misschien 't begin niet zijn van onzen volkomen ondergang? ryarissen en fy v-rvvE-Mrn£ fn vier maant LAATSTE NIEUWS. 't Gaat beter met den Paushij ontvangt volk in zijne kamer. Miriam eh Elena zijn door de Turken inge nomen. De Russen hebben 3000 man verloren. Zij bekennen het zelve maar geven zoo vele ver lies niet op. Het schijnt dat Mac-Mahon een nieuw minis terie zal aanveerden, uit de linkerzijde me Dufaure en Duclercq aan 't hoofd. Het ministerie Rochebouët Heeft zijne demiss gegeven. L DO Dufaure is mislukt; Batbie is nu gelast et nieuw ministerie te vormen.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1877 | | pagina 2