NEGENDE J RGANG ZCNDAG 2 MAART 1879 Nieimjaargiflen voor Z. II. WESTSTRAAT, 02. De inschrijvingen eindigen met eiken 31 Decemler. Men abonneert ten allen tijde. oor elk afzonderlijk nummer op het Bureel BO centimen. Bekendmakingen 15 c. den drukregel Alle affichen bij den Uitgever gedrv^U worden eens KOSTVRiJ in 't blad ovcigcnomen. Voor Z. II. den Paus 3-00 Een onbekende vraagt den zegen van God over zijn huisgezin en over zijnen handel2-00 Een Xaveriaan1-50 Eene dienstmeid3.Q0 Beerst. Eonv. heer Pastor, tweede gift 5-00. gouvernement wil er niet van hooren, en de Ministers met den Voorzitter zelve, schijnen be reid eerder hunne demissie te geven/kn inilie zaak over te komen. De radikalen zullen z'.cli waarschijnlijk geven om eene nieuwe verande ring van gouvernement voor den oogenblik>v vermijden. M. Brisson is voorzitter gekozen van de Kom missie van het budjet, in de Kamer. Vele groote finantiëele veranderingen zijn te wclge, I)e bijzonderste is de conversie van de rente. De Engelschen vinden liet harder in de Kolo nie van den Cap dan zij het gemeend haddt 11. Zij hebben den strijd begonnen zonder genoeg zame troepen, niet genoeg rekenende metjp^-f macht van de Zulons. Deze zijn immers nuÉki tamelijk ^tflr-kv £.00 morffden onjSBk- den, dat is hunne dagelijksche bezigheife^'lHf hebben zij eene groote nederlaag aan de*i^>/ gelschen doen ondergaan, die nieuwe versqfe troepen hebben opgezonden en alreeds hump verliezen hersteld hebben. Die oorlog is nog verre van geëindigd en z.l waarschijnlijk nog veel geld en bloed kosten. Zarren Nog cenige Parochianen. zamen De Keizer van Duitscliland, niettegenstaane zijne wet tegen de socialisten, is er niet in p- lukt dat volk uit te roeien. Inde kiezing va ballotagie, die Zondag plaats gegrepen heeft? Breslau, de socialisten hebben zonder het miné geweld 2,309 stemmen meer bekomen dan da eersten keer. Zoo men ziet, de wetten kunna den vooruitgang van de socialisten en de Coj- mune niet tegenhouden. De Godsdienst, de ka tholieke Godsdienst is alleen daartoe bekwaarj en 't is juist deze dien de hedendaagscbe gouvi*. nementen van Europa vervolgen. De beweging groeit aan geheel België door tegen de verderfelijke schoolwet. Het zal zöo ge makkelijk niet gaan onze vrijheid te on'ts'telen, onze onderwijzers te verslaven, onze scholen te vergeuzen en onze kinderen als goddelooze op te kweeken, Ik ben overtuigd, zei oud-minister Beernaert te Tjiielt, dat het grootste doel der liberalen de wet afkeuren en maar zullen stem men tegen hun gemoed. Van alle kanten zenden de gemeenteraden petitiën op tegen de hatelijke wet. Deerlyk, Boom, Ingoyghen, Andenne, HeuIe, Aerseele, Moeskroen en vele andere volgen het voorbeeld van Brugge, Kortrijk, St Niklaas, enz. De katholieke Cerkels en - Davidsfondsen houden meetingen en voordrachten, altijd aan. Thielt hoorde Zondage oud-minister Beer naert die in welsprekende woorden de hatelijke dwaasheid der wet schandvlekte. Achter hem kwam advokaat Planquaert de goddeloosheid van het ontwerp uiteen doen en zijne strijdig heid met onze Communale vrijheden, 't Is al hun ne 2de of 3dü vergadering daarover te Thielt en eiken keer is hunne zaal te klein. Zondag spreekt heer Beernaert te Kortrijk, en M. Woeste te Charleroi. Te Leuven was overgroote bijeenkomste. Voorzitter Roberti, oud-minister Delcour, ad vokaat Jacobs en Beckers en Professor Lcfebvre namen beurtelings het woord over die gewichti ge zake. Nooit, zei doktor Lefebvre, zullen wij, die geld opzenden voor darrne C hi neezen, ons eigene Belgische kinderen aan de vergeuzing overleveren. Nij vel houdt conferentie den 9 Maart. Te Houdeng waren wel 500 toehoorders. De leden van den katholieken Kring te Bas- togne schrijven aan den BisschopWederstand Bulsarië, zoo men weet, is onafhankelijk gi worden met den oorlog van Rusland en T* kije. Nu, Bulgarie, nauwelijks geboren, hé; alreeds een Parlement, eene Kamer, gelijk hf in België, in twee deelen verdeeld van gelijk^ sterkte daaromtrent, gematigde en gevorderd De gevorderde vragen alreeds de aanhechtif van Roumelië en Macedopië, tegenstrijdiglt aan het vredesverdrag van Berlijn. De gemat de, die nu nog in meerderheid zijn, verwerp die eischen. Dat belooft voor de nieuj- mogendheid. Ec n c ach ooi Eene school zonder God, dat is kinders zond God. Kinders zonder God, dat is eene jonkhl zonder God. Eene jonkheid zonder God, dat is eene werd zonder God. Maar, eene wereld zonder God, wat is dat? Ware gr geen God, er zouden ook geene a boden van God zijn. Indien God niet ware, 1 zou ons niet zeggen Gij zult niet stelen, no eens anders goed niet begeerenEn wereld zou een rooversnest jnjn. Indien God niet xnrrëTTIij zou ons niet zo gen Gij zult uiet liegen," noch en zult gej valsche getuigenis geven En de wereld zi een trouwloos gespuis van bedriegers en mei eed i gen zijn. Indien Cod niet ware, Hij zou niet zeggen Gij zult n.ët doodslaanEn do wereid zo' een afecjuwlijke moordkuil zijn, ee"«» zee va blocd-C BUREEL DER GAZETTE MARKTBULLETIJN. Een bulletijn, gevende dp marktprijzen van Dinraude, Bergen, Kortrijk, Rousselare en Veurne verschijnt den woensdag avond. liet za! aan de inschrijvers, op hunne vraag toegezonden worden, mits de toelaag van 75 CENTIEMEN 's jaars. Alle mededeeiingen, artikels of brieven, moeten vrachtvrij en onderteekend naar het Bureel toegezonden worden uiterlijk tegen den vuijdag noen. DEN E>_A_XTS_ Vorige giften fr. 3590-40 Dixmude.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1879 | | pagina 1