Nieuws van IJelgië. Nieuws van vreemde landen. td nog zeven zulke stukken bij haar, toen zij aan houden werd. D__,jn, of zijn er twee 000- Hphi te Brussel zal men decideeren uw gemeente eene vrije school die v^.iaan de ouders voldoet. Gij peist ze te adop- teeren of zij is al geadopteerd. Alzoo ontstaat gij liet met jaarlijks van 5 tot 8 honderd franken te betalen. Daarover al kunt gij niet oordeelen. Te Brussel zal men beslissen of gij geene nieuwe school zult oprichten die eerst 5000 fr. zal kosten van gebouwen en toen alle jare 2500 fr. voor de meestersmaar ja, het recht zult gij hebben van betalen is dat niet dan, brave gemeenteraad Moet Keyem of Leke een nieuwen onderwijzer noemen of hulponderwijzer dan moogt gij kiezen, doch wel te verstaan, geen anderen meer als eene die komt uit de normale schole van staat, zonder godsdienst noch Catechismus; en waar de kapellein een gijmnaszale veranderd is. Maar algelijk moogt gij hem blijven betalen met uw eigene centen. Zou Clercken of Handzaeme eene bewaar school inrichten? te BrusseJ^aL men daarover beslissenmaar stuiveren /zult gyW^ Hand zaeme of Zarren niet web zijn met eene school voor volwassenen, al weerom te Brusseh wordt zulks beslist; maar gij, brave gemeente, zult betalen voor lokaal en meesters; voor boekten en meubelen! O kostbare gemeente-vrijheid waarvoören onze vaders zoo dapperlijk stredenOch of Jan^ Breidel nog leefde. Daarom eindigt M. Van Ockerhout met deze deftige woorden Misschien is er nog hope dat do wet door het Senaat zal verworpen zijn Maar is zij gestemd, wij zullen weder- stand bieden. Nooit zal ik medewerken om eene wet uit te voeren die mijne conscience kwetst. Overal zal men katholieke scholen zien inrichtenen de andere zullen ijdel blijven en de katholieken zullen een keer te meer bewijzen hóe zij de ware voorstaanders «zijn der grondwettelijke vrijheid. «Bravo! riep M. Fraeys, een ander raadslid uit: «dat is ook onze overtuiging; wij zijn allen met M. Van Ockerhout van hetzelfde gedacht. En wii ook, onze deftige oude Senator! Wij juichen^ ii toe voor uw edele taal do vrijbett Sommigo lichtzinnigen zeggen altemets Wii moeten zoo vele betalen voor den Kon mg. Dat zijn nuttelooze kosten men zou beter anders besteden. kouten- de ■t 7iin liheralen die meest alzoo kouten, Dio beredeneering is valsch onder het opzicht zejve van geld. Geen kostelijker gouvernement als Republieke. De schrijvers en achterloopers slokken het al in. Alzoo vindt men dat in Frankrijk de publieke kosten gedurig rijzen. Het budjet voor dit jaar staat 1 miljard 65millioen hooger dan het laatste jaar van den Keizer, 't Is aardig; maar dat zijn cijfers; en wat nog aardiger is, 'tis dat het budjet regelmatig alle jare van 80 tot 100 mil- lioen verhoogt. p»«.L-Z_><3wr>< Commissaris bespotten! Hij durfde zeggen dat M. Bies wal zelve de begeerte had uitgedrukt van a - dere Commissarissen nog met hem te zien atstene Alwie den trefTelijken heer Bieswal kent, van verre of van bib moet Rolin's woorden als een schand e leugen aanzien. M. Bieswal is onbekwaam zmlke lage gedachten op te vatten alleenlijk. Ook boeit hij •aan minister Itolin een bricft.je gezonden, kort en wel gepeperd, om te protesteeren. - Geen enkel woord, zegt bij. heb ik aan den Gouverneur gespro ken over achtbare arabtgenooten... Ik neb u de macht erkend mij af te zetten, maar geenszins het recht van mij te beschimpen. Do Minister ontvangt dien kaakslag zonder blo zen, juiste gelijk sommige lage zielen die aan alle affronten ongevoelig zijn. t Is ellendig als een Mi nister zoo leeg is gevallen. II y dcs fronts qui ne rour/issent pas. Die harde sentencie past wel op Ko- lin, gelijk zij wonderwel paste op onzen Camékon die nu ditmaal naar Brussel is gedraafd om den post van M Bieswal af te bedelen 1 - Het verwon dert mij zelf dat hij niet gelukte; Rolin en de Ca- méléon zijn juiste geschikt om te gare te gaan Een treffelijke onderwijzer, gelijk wij er zoo vele tellen, God zij gedankt, ja bijkans allen in de streke, vraagt ons Als de wet doorgaat, zou onze school daarom slecht worden? En wij moeten antwoorden, ongelukkiglijk Ja De wet is voorgedregen door de logiën en door hem die beloofde het katholicisme in den crafput te slepen. Dus zullen geene maatregels gespaard worden om de kristene religie bij de schoolkinderen uit te dooven. Ik spreke nog niet van do nieuwe meesters die allen in scholen zonder Godsdienst zullen gevormd worden; maar gij zelve, eerlijke onderwijzer, wat zult gy doen als men u slechte boeken zal voorenhouden waarin de Godsdienst aangerand wordt en de Kerke beledigd? Wij zullen misschien nog den Catechismus mogen leeren, zegt gij. t ls mogelijk dat zij door den algemeenen wederstand afgeschrikt, u die toelating geven. Maar waar zult gij uwe zending halen daartoe? Niemand, zegt baron Molembaix, heeft recht den Catechismus te on derwijzen, tenzij de b^nvenAe KerkhBmtan- 'iin lt Fn dat is de echte waarheidby zoo- verre tot een priester zelve liet woord Gods mot verkondigen zonder toelating van den Bis- Ton anders vervalt men in het protestan- r' I Nu, zal de Bisschop zulke toelating kunnen geven alswanneer hem alle toezicht over we leering ontzeid wordt. Gy zult dan in con- scientie verplicht zijn die leering achter te laten- of geeft gij ze, 't ware nog slechter. En daarom beklagen wij u achtbare enge- liefde onderwijzers, die zoo edelnoedig gevrocht hebt tot welzijn van Kerk en S.'aat en welke de geuzen in zoo droevige gesteltenis brengen. Afzeil er Rolin houdt zich nit te vreJcn de vm! Enters zonder de minto reden hunne eei'Hlke b durft 0 daarbij nog be- bediemng te [o(li ,en gij alle begaafde volkeren WtUhet eene lafheid oen overmen vijand te heot nei bo gouden dat don misschien; ÏSÏÏ ja, RoUn ook, dien Christel.! kiescljns. Voor 31 Oog&t laatstleden hebt gy eene derde schouw aangegeven (eenen venster meer of zoo iets); kan dat tellen om uwen kiescijns van verleden jaar op te maken? Ja! antwoordt hot, Hof van Cassatie in zake van Do Caigny, te Villers. op konditiedat die schouw werkelijk bestond op 1 Januari Ware zij maar later geslekcn, dan „zoude de belas ting van oen deel van jaar, voor uwen kiescyns van 1878 niet tellen; dewijl maar de (contribution enz. van oen geheel jaar gerekend worden. Rechterlijke Bironijt. Voor de duivenmelkers Jan Claqs, te Brussel, had eenigoNluivekens opgesloten die aan Moeren hout van Elsviotoebehoorden. Claes krygt daar voor 20 fr. boHc^~5 fr. schade en al de onkosten van het proces. Twee gardè-konvoois. Michaut cn Tisserand, zijn te Brussel vcroovdeeld do eerste tot twee jaar, de andere tot 18 maawjen gevang voor aanslag op de eerbaarheid ten las»e eencr werkvrouw van Meerhoudt welke zij op <h*j trein vonden, 't Is wel besteed. Het is schandaleus hoe sommige garden onbeschroomd en beestachtig misbruik maken van hunne bediening Wij wakkeren de eerlijke doch ters cn vrouwen aan in al zulke gévallen maar^% fens hare klacht into dienen bij den eersten statie overste don bosten. Zij hebben zelve geen getuigen Drrn wna ook alleen. Rn dat eene valscho schaamte ze eïo» weerhouden wel dra zouden onze oerbare dochters niet vrij meer zijn eenen voet alleen op den trein te zetten. Zulko booswichten dienen geschandvlekt te worden en gekastijd. Priesterlijke RenoeiuInj:cn. Mgr. do Bisschop van Brugge heeft benoemd G/^erpostor te Luingne, M. Deckmyn, coudjutor to GheTJ^u CoadjuttfS^A GfiSl^t, -"P Vnn Hmttg in *t Seminarie v CóacUwtn* - ie a'.-.siwbo'ii^i- priester i» het Seminarie. Sterfgevallen* M Se-hruyns. oud-pastor van Westkerke, is tc Wacreshem overleden. M Rolin verhoopt, zegt hij. dat wij in 1880 den jH onzer vrijstelling zoo eenparig fall#) vieren alsof er geen "inste Verdeeldheid opdir de Belgen bestond. - k Peis het ook. t Is genakkelijk om alzoo te kouten na dat g J festo deel der Belgen op de snoodste wyzejer Sujt cn getergd hebten burgemeesters genoemd On geheel Belgie belachelijk te maken, en ,le j ^s listen verzwaard zonder reden, en brave menschen a'gesteld omdat zij eerlijk zyn. en de ha elijke schoolwet voorgesteld om onze schoolmeesters t tevgsn. om onze armen te verdrukken en onzo scha- m*V»kinderen naar d'helle te slepen. Péen. neen! 1880 zal voor ons geen jubeljaar zyn als bet zoo voortgaat Geen vaantje noch geen keepke. Wij vieren niet met onze beulen - Vrijdag ging de jacht toe op wilde haanden. - Graaf de Renesse is kandidaat^enator te Bmselin plaats van Reintjes. overleden. Men ver- teltyan hem aardige dingen. Nu. hy is alhchte w genieg om geuzen-kandidaat te zyn. 4* Gereken is bemachtigd eene leenipg aan te gaai van G6.000 fr.Middlplkerke van 15jD00 fr. M Van Elslnnde is notaji^pBrugge Een W>m naar het Ministerie gegaSfl^aarby die no- tiris ziin ontslag indiende Jamaar het was een vilsoh handteeken. Het ontsla? werd aanyeerd. K. Van Elslande protesteert. Hy is by koninklijk tesluit weder hernoemd 't Is maar kale voor Bara van zoo gemakkelijk lijden neus geleid te worden. - Een lange meerderjarige jongen van stad, die re«s een deel van zijnen kost verdient, cn nog veel belcoft. is Maandag achternoen r.aby de Hoo^ebru vaneenen triomfwagen gevallen en heeft zoodanig versboten dat hij vijf minuten buiten verstand la^,. Pijnlijk voor d'ouders, die hunnen jongen alzoo zouden k wy t gerak en M. De Beuoker sprak Zondag te eurne over FCT'nciit van het leven en kracht der overtuiging. Dat bij tffeel bijval had moet men met zeggen. m De Mol der. gewezen burgmeester van Al- veringhem is eindelijk voor goed vrijgesproken, in Cassatie over eene zaak die uit enkele partygeest vervolgd werd. Schande aan de vervolgers! De rechtbank van Veurne heeft veroordeeld DeWiek Karei, werkman van Avecapelle, tot. j maanden gevang en 26 fr boet. voqr bednegelyko ontvreemding van een zakuurwerk. Decock Bruno, onder waakzaamheid der polieie, te Merckem. tot 4 maanden gevang en 26 fi boet, Vynr bedriegelijke ontvreemdingen in het kanton RoèsbrÏÏgge, ten nadeelo van verscheidene. - Zaterdagavond is te Wevelghem het wagen koten deschure van pachter Veys afgebrand. V ier waaens cn landhouwgetuig. alsook vlas en koeken zijn in assche gebracht. 28,000 fr. schade, maar al verzekerd Baron ri Ogtrncm* 7on elleuiiig beide beenen werd verbrijzeld in de ijzerwegramp van Baseilly. is Yr'yda" 'overleden. Zijne wonden waren ver- schrikkelyk en de pynelijkste smorten heeft hy met kristene verduldigheid uitgestaan. stoker Robert, die ook zwaar gewond was, is 'agen uit het hospitaal gekomen. hebhem^cn prach- en. Dat'is g^CMOMV rt-'-TI Wij verwittigen onze geachte lezers cn vrienden van Nieupoort ,jat er voorzorgen genomen zyn opdat de pummets der Gazette van Dixmude zoo 2 voordezen den Zaterdag avond zoudeiv toe komen- naar de inlichtingen moeten wy gelooven dat d'e nalating toe te schryven was aan de KWAADWILLIGHEID van een of twee onzer Statie bedienden (in 't gedacht misschien dat zy daar sedert veertien dagen gesteld zynalleenlijk om hunne postuur «e laten zien), die wy voortaan tot hunne plichten zullen doen roepen. De Uitgever. ïe zullen onze kinderen niet hebben. Voor Westvlaanderen geschikt na Prof Vlericks. Stemme De Vlaamschc Leeuw. Refrein Zij zullen baar niet hebben De schoono ziel van t kind. Zoo lang men nog in Vlaand ren Een' enk'len Vlaming vindt! I Zij zullen haar niet hebben De sclioone ziel van t kina. Spits al de booze^ listen Die 't gcusch bestier verzint Zoolang Gods lieve zontic Op Vlaand'ren nederschinkt. Zoo lang er in ons beurze Een koper penning klinkt. II De heTis uitgebroken De duivel is aan 't werk Hij wilt do ziel der kind'ren Ontrukken aan Gods Kerk Wij Vlaarasche katholieken. Wij dulden nooit dien roof. In ons stroomt 't bloed der helden, Die stierven voor 't Geloof. III Komt op dan geusch gebroedsel, Wij staan tot strijden g'reed. Nooit willen wij dat Vlaand'ren Een nest van roovers beet, Nooit zullen onze kind'ren. - Dat zwoeren wij voor God De nagels van ons doodkist liet aas zijn van 't schavot. IV Veel liever duist maal sterven Maar staan 't Geloof niet af, En stervend zal elk roepen Van op den boord van 't graf Ons kind'ren in geen scholen Waar 't Crucifix niet blinkt Ons kind'ren, in geen moordkuil. Waar 't woord van God niet klinkt 1 Rolin Alzoo durfde hy, in volle Künwronzen achtbar pren. i'Hi schooT^THWr^fraur t ware ai beter aan do H. Kerke het recht te geven cn to hteïn van onze schamele kinderen niet to laten vrbeuzen. Do gemeenteraad van Dinant heeft aan de shoolk in deren kleine schijnheilige brochuurijes den uitdeelen met lage aanrandingen tegen de piasters. Wat zal het zijn als de wet van 1842 wjggeworpen is. Do Bien Public heeft 143 fr. ontvangen, die wn rondhaalde in een huwelijkstecst, voor den kiholieken schoolpenning. Baron Saint Symphorien sprong uitzijn rijtuig a zijn peerd te stillen dat al te driftig stond. Hij vtj en de voiture van E. de Borchgrave roldo over lm en bracht hem zware wonden toe. Brussel heeft een nieuw leeningske gesjemd \n 10 miljoen, voor twee a drie maanden, om dan i Mei eene groote leening aan to gaan. Al om rfiolen in te richten. Aantrekkelijk voorbeeld! Madame Jeannonsot is aangehouden te Curc- iem voor valsche vijffrankstukken uit te geven, fteekond Leopold II en met, het jaarletter 1870. Zij Weet gij nog van dat kindje dat den kanker an zijn tonge kreeg van altijd zijne pen aftelek en? Het. lijdt geweldig en is in doodsgevaar. t— Te Izicr. bij Marche, woonde pachter Lahaut ^ct eene meid van GO jaar. Deze dagen kwam tnge dienstknecht aan en vond zijnen meester dc deure, badende in zijn bloed. Hij loopt naar Hien om do meid te roepen; hij vond ze in eenen hit der kamer, afgrijzelijk doorsteken en geheel h(aangezicht doorwond cn onkennelijk. Alles in hXuis was onder tot boven gekeerd, zoodat voor- z<?'r uit diefstal de moorderij bedreven word. 3'dienstmeid had een katje welk zij bovenmate "binde, en 't zou dat geliefkoosde beestje zijn die hfleesch van bare wangen afgeknaagd heeft. Jozef Malherbe. werkman, is te Andenne ver- i.rcl gevonden, afgrijzelijk gemarteld. IIy laat schamele weezekens achter. Generaal Berlen en M Vundewalle bTyvcn Qiidelyk. Een schamele bedelaar, zonder eten of slaping trussel ging zijn nood klagen aan eene stads- Lit Hij werd naar het bureel geleid, als schooi- Jiaar kreeg er toch voedsel en warming. Do -ter 's anderdaags, kwam hem op vrye voeten 'en en verklaarde daarbij dat een notaris van vis al lange achter hem geschreven haddat hij J den bedelaar een deellottje liggen had van -,00 fr. Welgekomen was het erfdeclije, aion zc- T- Koster Bara heeft 82 budjotten van Kerkfa- >ken der proventie Antwerpen verbroken cn 55 JLimburg, omdat do Missen te hooge staan naar l goestc! Was koster Jozef zijn onkel misschien t Voorenaan de kavalkade te Mechelen ging do ioltrommelslagersopperbevelhebber (Hoe zegt Vrouw Daniels, tc Brussel, is Dinsdag nuch- fl dood gevonden in haar huis. Rond rmdder- Iht was zij met haren man. lamdroUce allo twee, [r huis gesaffeld. Waarschijnlijk is ievers van trap gerold. ie Moeskroen,'is tlo*dgevon den laJs den ijzerenweg. Waarschijnlyk ook dronke. Rond Brussel ligt er massa sneeuw wederom. De treins kunnen niet voort. In Luxemburg ligt zij wel GO centimeters hooge. Verboden aan de oude menschen van het Bo- gaerts-gestichr, te Antwerpen, van de Litanie van O. L. Vrouw luidop te lezen. Wel neen, de geuzen zijn tegen de religie niet, ter contrarie! Salembien, van Desselghem, is al naar huis gaan Zondag avond, in eenen gracht gevallen en verdronken. De spinnerij van M. Caretto, te Moskroeu, is feheel afgebrand. 250 Werklieden zonder werk on 00,000 fr. schade. Te Luik is de beenhouwerij van Anceel afge brand en twee ssbaraele kinderen zijn erin geblevon, niettegenstaande dc edelste pogingen om zo te redden. Te Monceau heeft Rolin een lieflijk burge meesterken ge zonden. Verleden jaar ging do man op de parochie rond met eenen korf op zijnen i'uggo om boter en eiers en keunevellen te koopen. IIoo Odaer Mijnheere wordt! M. Bratiwers. van Elsone, reed te Brussel rond in eene huurvoiture, naar verscheidene ken nissen. Nevens hom lag zijnen reiszak, waar 1,700 fr. in bankbriefkens in zat. Bijbleef eene half ure in de Strasbrugstratc, en toen hij ui'kwam, de koet sier lag in dommering en... de reiszak was gaan reizen. Ik en zou mijn geld alzoo alleeno niot laten, en toen nog iu BrusselSeffens naar do po litie. Drie kerels van gemeone soort waren bezig met alzoo wat breede teere te doen. Men ging naar hun logement,: niet t'buis; zij waren om elk eene nieuwe kostumo gegaan. Al zoeken vond men op strate den reiszak open liggen, met eenen revolver erin. Het wapen werd erkend en de eigenaar ge vonden. die allichte zijne diefie bekende en zijne twee medeplichtigen aanklaagde. Briefdrager Goesscns van Ledeberg. verdwe nen sedert 3n van Nieuwjaarraaand, is wedergevon- den in dc Schelde verdronken. De Chronique! Pouah! zegt zelve: «Daar zijn schurken overal, maar nievers zooveel nog zoo beestachtige als te Brussel, het middenpunt van het liberalismus. Het paleis van Justieie te Brussel kost nog maar 20 milioen 900 duizend frank cn het betee- kent niets, zeggen de kenders. Groot en hooge ge noeg, maar zonder gedacht. Schepen Delbecque van Helchin komt een zoon ie verliezen van 22 jaar. 't Is het 4de sterfgeval op onderlialf jaar tijd in do familie van don vermaar den Si-Denijsenaar. Een jongentje van 7 jaar te Olloy legde aan om een geweer af te schieten op een meisje van gelyko jaren.'t Was maar gebaring; doch ongelukkiglijk de schote ging af; liet meisje kreeg de volle lading in de borst en stierf een uurke nadien. Twee loters gerochtcn in twist te Acrcn. Niklaas Doms kreeg met eenen steen, eenen slag op het voorhoofd dat hij dood bleef liggende andere zit te Doornik in 't kot. Men spreekt grooten lof van kanonik Martens Roizen naar den Noordpool, uitgegeven door het Davidsfonds. In eene begraving, tc Antwerpen, waren som- Tniiron WMt om in oen pjitnigto Icruipon. Do oogen. Hij is deerlijk gerampt, en zal lange zijn'eer hij genezen is. Te Boufnoulx wilde Dassct eene deur opheffen met eenen handboom. De deure viel, on Dasset lag verpletterd er onder. Genonccaux, die zooveel schoolboekjes go- maakt heeft, is francraagon sedert 1870. M. Rolin noemt te Terveüren een liberalen burgemeester die geen woordeke vlaamsch en kan. Hij isalleene liberaal tegen zeven katholieken. Pachter Lebeaü, te Jurbize, hoorde gerucht in huis als hij van de mine kwam. Hij kijkt door den venster cn ziet eenen dief die bezig was met eiers te zuipen. Goed zoo. dacht hy, ik zal hem af wachten aan de deure. Juist kwam er iehoand voor bijgegaan. Leheau verzocht, hem de garde te halen. De dief werd iets geware en vluchtte in den kelder; en als dc veldwachter opkwam vonden zij hem daar weigerlyk weggesteken achter een halfton- neken. Gij leelyke dief. zei Leheau. 't Is ik die bedrogen ben. hernam de dief. overjaar heb ik u 1500 fr. ontnomen, nu heb ik er maar 8 gevonden. Reken dat een ter we-graantje in een jaar 50 nieuwe graantjes voortbrengt, en ieder van die nieuwe het jaar nadien ook 50 elk. maakt, al 2.500 graantjes. In drie jaar komt men aan 125,000; in 6jaar. aan 15.025 millioen en in 12 jaar, aan 244.140.G25 miljard graantjes of omtrent 150 millard hectoliters: al van een graantje. Dat ware meer als genoeg om al de menschen die nu op de aarde loven, geheel hun leven lang herfeüjk to verzadigen. Ons Heerc is een wonderbare werker. 130.984 noodlijdenden stonden verleden jaar te Rome zonder slaping. en moesten rust zoeken langs 'straten en \Vegen of in openbare zalen. De schoone stad Florencië staat, 175 millioen ten achter, en 711 huizen staan tc koop, omdat, do eige naars hunne lasten niet botalen kunnen. GO kinders op honderd stervon te Rome van ziekte -etr-fTtri armoede. Het staatsbestuur doet niets armeMuitjes, tenzij zijne handen wasschen lyk Pilatus. Z. II Leo XIII is beroofd van zijne Slaton en inkomsten, en leeft met. do aal moesson der kris tenenmaar hij geeft algelijk nog veel omdat hij zeer gespan? is voor zijn eigen gelyk Pius IX zali ger gedachtenisso. Verledene week doelde hij no 2500 fr. aan gestichten, in welke men dc zieke kim der. der armen van Rome verpleegt. Geen nieuwe gevallen van peste in Russen; tocl worden voorts alle voorzorgen genomen. Vele Joden, sedert eenigen tyd, keeron naar Jerasalem terug.- Over 80 jaar mochten er maar 30( Israëlieten verblijven en dit nog al in hetzelfde kwartier. De Turken hebben hunne heulenwet moe- te intrekken; in 1875 telde de heilige stad 13,000 Jden en nu nog merkelijk meer. Imbert, de communard die sfout en bout in Fankrijk wedergekeerd was zonder de amnistic af ti wachten, is veroordeeld tot 5 jaar gevang. Prins Napoleon, zoon -van Napoleon 117, trekt fp als vrijwilliger mot do Engelsehen tegen do Joulou£ j De fameuze Renan, porsooneelo vijand van

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1879 | | pagina 2