NEGENDE JAARGANG ZONDAG, II MEI 1879 Staatkundig Overzicht. I>e Kamers. WESTSTRAAT, 02. De inschrijvingen eindigen met eiken 31 December Men abonneert ten allen tijde. Voor elk afzonderlijk nummer op het Bureel SO centimen. Bekendmakingen 15 c. den drukregel. AHo.affichen bij den Uitgever gedrukt, worden eens kostvrij in 't blad overgenomen. Het goddeloos wetsontwerp van minister Ferry in Frankrijk over het onderwijs ontmoet eenen tegenstand waaraan de radikalen zich geenzins verwacht hebben. Het zijn de Bisschop pen, de Priesters met al de katholieken alleen niet meer die er tegen opstaan, maar de alge- meene Raden zelve, samengesteld uitsluitelijk bijna uit republikeinen, hebben in groote meer derheid den wensch uitgedrukt dat die vrijheid en Godsdienst-moordende wet zou verworpen worden. Als men inziet den grooten invloed dien die Raden in het land uitoefenen en hoe zij op de stemming der wet zullen wegen, het is niet te verwonderen dat de radikalen van alle klem- razende zijn. Groote hoop blijft dus dat het zin neloos wetsontwerp nooit geen wet zal worden. Het Ministerie is nog eens al waggelende in Frankrijk..Er is serieus kwestie voor de ver-, vanging van eenige der gematigste leden door revolutionnairen van zuiver bloed. Clemenceau nadert dapper van het bestier. nomen en in het gevang geworpen te zijn of aan stonds doodgeschoten. In Duitschland komt de diskussie te beginnen op de economische wetsontwerpendoor Bismarck voorgedragen. Groote veranderingen wil de Kanselier inbrengen in het betalen der lasten verschillige direkte belastingen wil hij afschaf fen om ze door indirekte te vervangen. De redenen door hem bijgebracht schijnen aan velen gegrond, maar hetgeen men niet lijden kan, het is dat de machtige staatsman door deze econo mische veranderingen een politiek oogwit be tracht, dat bestaat in al de onafhankelijke kleine staten van Duitschland gansch en geheel in Pruisen te doen smelten. Bismarck die over korten tijd nog gezeid heeft dat hij nooit naar Canossa zou gaan, 't is te zeggen dat hij nooit iets aan de katholieken zou vragen vindt zich reeds gedwongen in deze kwestie de medehulp van het katholiek Center te gaan afbedelen. Hij zal waarschijnelijk welhaast nog verder gaan in zijne toegevingen. In het groot-hertogdom van Luxemburg is in de Kamer de voorstel gedaan geweest van allen die het kiesrecht bezitten op zekere straf te dwingen van naar de stembus te gaan. Hoe uit zinnig deze voorstel schijnt te zijn, hij is nogtans maar door eenige stemmen verworpen geweest. Van nu voort verplichting in alles, verplich ting van onderwijs, verplichting van goddeloos heid, verplichting van kiezen. Eene tot nu toe onbekende revolutie heerscht voort in Rusland, Onmogelijk is het zich een ge dacht te maken van den ongelukkigen toestand van dat land. De Nihilisten houden niet op te moorden en te branden. De vice-Gouverneur van Orel vond over eenige dagen het volgende ge schrift op zijne deur geplakt in roode letters Gij zijt beroepen door het ondergeteekend gouvernement, uwe eerlooze bediening te ver laten, of anders gij zult het lot ondergaan van Krapotkine, 't is te zeggen, gij zult vermoord worden. OndertHet Nationaal sekreet gouvernement." Het Gouvernement van den Czar van zijnen kant gebruikt eene buitengewone strengheid en vreedheid. Bijna geheel het land is in staat van beleg gesteld. Er is niemand meer vrij van uit zijn huis te gaan of iemand te ontvangen, of hij stelt zich in gevaar van verdacht te zijn en alzoo vastge- De Burgmeester van Doornik, de rijke Crom- bez, heeft over eenige dagen eene redevoering gedaan in de Kamer, die volgens het schijnt, eenen bijzonderen bijval bekomen heeft oiider het geuzenras 't is ook niet te verwonderen. BtfBEEL DER GAZETTE Ieder aborinent mag, wegens zijn bedrijf, eene annonce van 10 regels tweemaal gratis doen inplaatsen. Alle mededeelingen, artikels of brieven, moeten vrachtvrij en onderteekend naar het Bureel toegezonden worden uiterlijk tegen den vrijdaq noen.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1879 | | pagina 1