Mededeeling. ieuws van België. Nieuws van vreemde landen. Geheel die redevoering was niets anders dan eene aaneenschakeling van laffe lasteringen en valsche beschuldigingen opgeraapt in de vuilste gazetjes van het land, tegen de Pauzen, de Bis schoppen en in 't bezonder Mgr. Dumont yan Doornik, tegen de Priesters, tegen het katholiek onderwijs, tegen de Tien Geboden en voor- namentlijk tegen het zesde en negende Gebod. Die mannen kunnen hunnen gezworen haat tegen de Kerk en tegen de kristelijke zedeleer niet verbergen. Nu, 't is beter dat zij toonen wie zij zijn. M. Neujean, heeft niet geweken voor Crom- bezden Catechismus, de Tien Geboden Gods en vele andere heilige zaken van onzen Godsdienst heeft hij gehoond en bespot op de onbeschofste wijze. Dat men nu nog kome zeggen dat de liberalen tegen den Godsdienst niet zijn, en dat hunne wet tegen den Godsdienst niet gericht is M. Goblet, de nieuwe radikale vertegenwoor diger van Brussel heeft die onbetwistbare waar heid nog komen bevestigen. Hij heeft uitdruk kelijk in de klaarste woorden verklaard dat de liberalen door de nieuwe wet den Godsdienst uit de scholen willen verbannen. Het is juist hetgeen de katholieken gedurig zeggen en dat Rolin wil loochenen door zijne schijnheilige en valsche circulairen. MM. Vanden Steen en Woeste, hebben in machtige woorden en door onweerlegbare be wijzen het katholiek onderwijs en de wet van 1842 gewroken. Zij hebben'weten gebruik te maken van de verklaringen der voornoemde liberale redenaars om aan geheel het land te toonen welk het waar en eenig inzicht is der wet. aan de Kamer voorgesteldHét godsdienstig onderwijs verpletteren, de vrijheid van geweten van Godsdienst en van onderwijs onder de voeten trappelen. Geheel de rechterzijde heeft hunne wöorden door de hertelijkste toejuichingen begroet. De liberalen van hunnen kant waren op hun gemak niet. Zij zien immers dat de maskers vallen en dat hunne booze inzichten bloot liggen voor ge heel de wereld. die iet Burgemeester Delva te Alveringhem heeft het leugen-plakkaat, van Rolin doen aftrekken. M. de Commissaris gebood hem het weer aan te plakken. Gij hebt daar geen recht toe, zei de vrijzinnige Burgemeestergeen aanplakker ben ik; maar wel de vrije voorstaander onzer vrijheden en rechten. En Jantje de plakker is naar Alveringhem gereisd en hij heeft de plakkaten doen uithangen op Delva s zijne kosten. Maar ik zou ik daarmee_ lachen, met die kosten en procedeeren zou ik, gelijk of de hoog geleerde Thonissen zeidegeen een tribunaal zou de Burgemeester kunnen ongelijk geven. Wetten aankondigen moet hijde projekten ver- 1 dedigen, raotflftSij niet. Leve Burgemeester Delva 1 die kloek en onbeschroomd onze rechten voor staat. Jantje de plakker heeft ook te Brugge rondge- djoold; maar zegt dat de bruggelingen leute hadden met Heyvaerts plakkaat en zijnen plakkerEn binst dat Rolins armzalige leugentaal uithong was er een man die nevens 't ander eene krachtige protestatie en weerlegging aanplakte. (1) Wij vernemen met vreugde dat Burgemeester en Schepenen van Brugge hun wel zullen zwichten van Jantje de plakker te betalen. Qui commande, paie, zegt de Frans. Rolin stelde hem aan met recht ook zal hij hem zijn daghure betalen, dewijl hij geen recht liadde om de Burgemeesters te dwingen. (1) Bij ieder van zijne plakkaten heeft de Procu reur verscheide dagen lang eene politie gesteld. Waartoe zij al dienen moet, d'arme policie als er een Hey^aert procureert De Bruggelingen hebben een plakkaat uitgeplukt nevens dat van prokureur Heyvaert. De katholieken van Dixmude hebben besloten van het brugsch plakkaat naar al de gemeenten van ons arrondissement te zenden. Onze vrienden worden verzocht van het te willen aanplakken buiten op de publieke plaatsen en niet in de herbergen. Medegedeeld. Wat de slechte scholen zijnt Over drie weken stierf te Brugge een brave, godvruchtige vrouw. Haarman was zoo christelijk als zij. Ongelukkiglijk was hun zoontje in den athenée, uit dwang. Nu, kunt gij het gelooven dat die knape van 14 jaar het lijk zijner brave moeder naar de kerke niet wilde vol gen. En onze scholen voor d'arme kinderen wil men schoeien op den zelfden leest. Arme schamele werkmanWat zal uw kind dan geworden? Daar zijn toch menschen die zoo vol zijn van hun- zelven zij willen vermaard zijn, dat het God belieft 0f „iet. Zij zouden hun wringen en keeren tot dat de andere van hun spreken; zij zouden hun zouave steken of naar Amerika reizen om bekout te worden en als de mensehen van hun spreken, al ware het om met hen te lachen, dan is hunne eigenliefde voldaan. Ik geloove dat wij hier zulk eenen kerel voor hand hebben, eenen Buïscampnareen zijn name is Karei De Gomme zegt hij. Hij heefteerst zijn annonce in den Veurngar gezet, al om van hem te doen klap pen en nu zoude hij geerne in 't Dixmudsche ook vermaard worden. Wel, als die knecht daarmee gediend is, wij zullen zijnen langdradigen brief in lijven. Onze lezers mogen ook ne keer leute hebben met dien sukkelare. Van recht en wetten spreekt hij maar 't schijnt dat hij beter geoefend is met den bezemstok als met de wetten. Zijn brief is wel 3 keeren te langen toen nog, hij had moeten zijn handteeken doen legalisee- ren'doörzijnen boezemvriend De Crop, Algelijk, om zijne eigenliefde te voldoen, en een staaltje te geven van'Amerikaansche simpelheid, hier is het beestje: Wij beginnen met excusie aan onze geachte lezers te vragen voor den ondergeteekenden, door haaste zal vergeten hebben. Bulscamp, zesden Mey, Heer Opsteller, Ik verzoek u, kragtens de w;t. deze myne mededeeling en aanspraak, ter gelegen heid der inhuldigingsfeest des Burgemeesters vin Bulscainp te drukken, in uw nummer van zpnckg aanstaande, letterlijk, in dezelve letterriiaat én dezelve kolom als het artikel verschenen in uw nun- mer van iwyntigsten April, waarin uw korresptn- dent over do installatie van Bulscamp spreker,ie, mij een overgeioaaien Amerikaander noemt. Óp zijne lastertaal en kwetsende zinspelingen zal ik niet antwoorden. Met mijne aanspraak te leen zal eenieder overtuigd zyn dat ik van goen kazih- keheerders, noch hazahkeonteerders gesproken leb, en dat onverdiend en onverwachts de heilige grm- schap van uwen korrespondent op my gevallen is, zonder dat ik in 't minst zyne gevoelens heb ge- kwetst of willen kwetsen, nopens kasakhelteerlers of hazahkeonteerders. Aanspraak. Heer Burgemeester, Ik koom ter gelegenheid dezer plegtige inhuldiging u ook eeiige woorden zeggen, in den naam uwer vrienden, de Burgers van Bulscamp. Maar wat zal ik zeggen? Wat anders kan_ ik ler- halen dan de taal dool' al wat ons omringd ge sproken, taal die de uitdrukking is alter gsttoslWs.- ■*- gevoelens van aandoening en blijdschap die het volk bezielen. De bron waar uit deze algemeene vreugde spruit, is deze een recht kwam u toe, dat, recht hebt gy verworven; gij zijt wederom hersteld in de eervolle plaats die gy over zes jaren, zoo luisterlyk en zoo lang tot Bulscamps welzijn hebt vérvuld. - Indien een vreemdeling ons vroege is uw Burge meester veel bemind? Wy zouden hem antwoorden Wilt gy bewysstukken ter overtuiging, ziet rondom u... Wat zeggen de talrijke vaandels die wapperen op alle huizen? Wat zeggen de vlaggen die wapperen op de triomfpoorten en in de handen der blijde kin deren? Wat, zeggen de algemeene versieringenen opschriften? Wat zeggen de herhaalde losbrahdingen van geschot? Wat zeggen de dikgepakte volksran- gen die hem zijn te gemoet gegaan, en nu zich rond hem scharen? Wat zeggen de vreugdekreter die aller borsten opstijgen? Wat zeggen de blvde toonen van musiek en harmonij? Wat zeggen de,galmen van beide klokken, die van den hoogen toren zich alom verspreiden? Alles wat men ziet en hoort, spreekt alles niet de taal der volksliefde voor Burge meester De Crop. Maar wenden wy ons tot dien heer en vragen wy hem hoe koomt het dat gij zoo zeer de volksvriend geworden zyt? Is het volk aan u verslaafd door verleiding van beloften? Neen, gij kunt maar belooven het geen gij altijd doet, het voorstaan van 's volksrechten. Juicht het volk u misschien toe uit, eigen belang? Neen, huis noch land en hebt gij te verpagten, noch ook t'ontnemen.'Geen burger heeft van u te vreezen voor zijn tijdelijk, en, wat het eeuwig aangaat gij kunt met den hemel geen vriend be- loonen noch met de hel geenen vyand straffen. Maar hoe dan hebt gij de algemeene volksliefde gewonnen Ha! dit weten wij: door uwe dienstwilligheid, door uwe zelfsojyoffering, door het betragten vooral van 's volkswelzijn. Niemand heeft u ooit dienst ge vraagd dien gy hebt kunnen weigeren. De bitóers hébben altoósMn u-eeheif vriend, de atijjen oenen vader gevonden. De arme zyn bij u altyd wel ge komen, nooit en hebt gy zo met ijdel handen weg gezonden. Uwe gevoelens voöi' hun, zyn altyd ge voelens van medelijden geweest. Voor het onder houd der armen, de'levende tempels van God zelf, hebt gij mildelijk uw geld gestort. De schoot der armen is een bank die niet kan breken. Uw geld en interest zijn in dien bank gerust geen bankroutier en zal er meê het land uitvlugten. En waarom zyt gy nog van 't volk bemind Om dat gy burger met de burgers zijt, om dat gy om zoo te zeggen de ziel zijt van het volk die ge voelt wat het volk gevoelt die lijdt, als het volk lijdtdie weent, als liet volk weentdie lacht, als het volk lacht; die strydt, als het volk strydtvoor het volk en tegen al die 's volksvrijheid en 's volks rechten zouden willen krenken of ontnemen. Gy wist ook wel dat burger en gemeentewel- zyn het zelve uitmaken. Daarom is liet dat gy Bulscamp uit den modder poel getrokken hebt waarin zy voor eeuwen lag verzonken. Uwe wagens, uwe paarden, uwe dienstknegten hebt gij voor 't Gemeentewelzijn gebruikt tot het daarstellen van zandstraten en wegen, de beste van de streek. Onder uw Bestuur, is Bulscamp nog verrijkt ge weest met eenen goeden steenweg, ten voordeele van burgery en landbouw. De kosten gedurende uw bestuur zijn gedaan geweest ten profyte van de Gemeente en het volk alleen. Het hebben werken geweest wier nut den geslagte zullen overgaan. Het hebben werken geweest waarvoor de gezondoor- deelende persoonen van den tyd u pryzen, en deze van de toekomst u zullen danken. Waren zy groot, zy waren onvermijdelijk de kosten veroorzaakt tot den uitvoer dezer groote werken. Nu, dat gy weêr in vwe voorige plaats van gezag hersteld zijt, zullen uwe pogingen strekken tot het verminderen der volkslasten. Gy hebt getuigd dat gy geene werken zult uit voeren ten zy werken van de dringenste noorlgske- lykheid. Indien partijgeest, nijd of afgunst u tegenkwame in het volbrengen uwer edele taak, strydt manhaftig voort, het volk zal met u zyn. Het is door uwe kloeke en rechte handelwijs dat gy de volksliefde gewonnen hebt en door de zelve handelwijs, zult gy ze behouden en Versterken. Deze liefde moet bij u te meer in waarde zyn, om dat het eene vrye liefde is, geschonken van vrye burgers, liefde van dankbaar heid gewonnen door 't volbrengen uwer pligten. Strydt moedig voort, het volk met u, en gy met het volk de toekomst blyft de uwe. Eenheid in wil en eenheid in gevoelen maakt uit ware vriendschap en onverwinnelijke magt! Schep moedgy strydt niet meer alleen, de vrye burgers zyn met u, zy hebben hulp gezonden en nog andere hulp moogt gy verwachten. Uit de liefde van het volk spruit ook de wensch, heer Burgemeester dat gy lang deze Gemeente zoudt mogen bestieren voor 't algemeene best; dat de bur gers u altyd mogen eenen vriend, de arme eenen vader noemen. Leve Burgemeester De Crop CHARLES DE GOMME. P. S. De twee laatste reken moet gij niet druk ken daarom heb ik ze uitgeschrabt, om dat gy niet boven de duizend woorden zoudt hebben. Ook Leve Schepen De Gomme, en ook wat volgt Aanvaard enz. insgelijks door my uitgeschrabt. Indien gy rayne mededeeling niet drukken zou, houdt haar ter mijner vveêrbeschikking. Charles De Gomme Eu nu Karei De Gomme, au revoir. Dixmude is voor de leute. Als gij naar stad komt, wij gaan blijde zijn uw hooge personagie te leeren kennen. Schrijf maar opmaar zoo langdradig nieten ook, geen dorde personen nan to randen. Uw diskoers behelst wat aardige zinspelingen op uwen Burge meester. Een ander zou dat misschien kwalijk nemén, Maar De Crop zal het wel vergeven als 't van zijn boezemvriend komt. Priesterlijke ÏScnltcmtngcn. Mgr. de Bisschop van Brugge heeft benoemd Bestierder van het hospitaal te Werviek, M. er- wilghen, onderpastor van St. Jan, te Poperinghe, in vervanging vanM. Terrier, overleden. Onderpastor van St-Eloi te Kortrijk, M. Devaere, coadjutor te Vlamertinghe. Sterfgevallen. De stad Dixmude verhoopte in October den hon derdjarigen iubilé te mogen vieren van eene haren stadsgenooten. De Heer heeft het anders beschikt. Maria Cornelia Claeys, weduwe van Joannes En^elbertus Ocket, die over eenige dagen nog vol leven en gezondheid was, is Maandag 5" dezer over leden in den gezegenden ouderdom van 99 jaren 6 maanden 16 dagen. Zij heeft al hare zielvermogens tot den laatsten oogenblik in volle kracht bewaard. Daags voor hare dood zij moest nog niet wijken voor de beste jong heden in klappen en redeneeren. Verstand, memo rie, wil, niets liet te wenschen. Wat hare lichaamsch-krachten aanging, het gezicht en liet gehoor waren deze laatste jaren een weinig verflauwd. Zij was eene kloeke streusche vrouw die landen en zeeën doorreisd had zonder door den last en de moeijenissen en de gevaren, aan de scheep vaart eigen, hare gezondheid te verzwakken. Maria Claeys was eene kristene vrouw van oud vlaamsch katholiek bloedin de godsdienstigste ge voelens is zij gestorven. Na eene geheele eeuw op de wereld gewrocht te hebben voor het lichaam en gestreden voor de ziel, is zij tot den Hemel overge gaan om daar eeuwen zonder einde in het bezit van God door te brengen. Het jonge Bernardetje aan wie O. L. Vrouwe te Lourdes verscheen over 21 jaar, is stichtende en heilig overleden al geheel het mirakel der ver schijning op haar sterfbed herhalende. Met over- groóte plechtigheid is zij door den Bisschop zelve van Nevers begraven waar zij nonnetje was sedert 12 jaar. M. Van Caillie, gewezen notaris te Oostende, is in zijn 80 jaar overleden. Oud oorlogsminister, Generaal Thibauld, is Dinsdag avond in zijn 68 jaar overledenna de H, Sacramenten ontvangen te hebben. Alwie van vreemde ouders, in België geboren is, kan den titel van Belg verkrijgen met zijne declara tie te doen in het jaar na zijne meerderjarigheid. Deze die bij onwetendheid of anders hunne declara tie niet en deden of wiens declaratie ongeldig was hebben een geheel jaar tijd nu om hunne declaratie bii bun gemeente-bestuur te doen. De zake is geheel gemakkelijkin het Gemeentehuis zal er eene for mule liggen welke de Secretaris zal invullen en welke de vrager enkelijk te teekenen heeft. Op uw post dan, die wil Belg worden en kiezer of kiesbaar of anderzins benoemelijk. Ons postbestuur is het best ingerichte van de wereld, zegt men Wij hebben 585 postkantooren raet_ 3,723 bedien den Zijn verzonden in een jaar 72 millioen 58 dui zend gazetten; 63,641,094 brieven; 30 millioen omzendbrieven enz. en 10 millioen postkaarten. Men vindt dat de ontvangsten niet beantwoorden aan al dat verzendenzoo dat er valsche timbers moeten in omloop zijn. Volgens de laatste telling telt België 5,412,731 inwoners. Het is groot 2,945.516 hectarenmaakt voor iederen Belg o4 aren 02 als zij allen gelijk zouden hebben. Vokens de laatste opgaven zijn er 18,196 kloos terlingen bezittende te zamen 30o hectaren gicnd maakt 4 aren 42 per hoofd, zoo dat ieder religieus 50 aren te kort heeft bij dat de grond zou verdeeld worden. Met den 15", dat is donderdage, komen nieuwe postkaarten uitGroene timber en gedruksel, aan 5ct. voor 't binnenland, en 10 centimen voor be taalde antwoord; en voor andere landen, 10 een- timen 't stuk en 20 centimen de dubbele kaarte. voor de antwoorde. De rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Vandepoele Robert, werkman te Vladsloo, tot 5 fr. boet. voor inpalming op den openharen weg. Als leden van den Jurij die te Brugge moet zetelen, te beginnen met 3 Juni, vinden wij MM. Lagrange, van Merckem. Bricoult en Car- dinal-Snick, te Veurne burgmeester Van Issacker, te Corteroarck, en Jonckheere en Toortelboom, te Ichteghem. David d'Hulster, op den schapershoek te Ees- sen, hoorde gerucht bij nachte. Hij nam zijn ge- weère en vond twee deugnieten in zijn stal. Een van de twee snakte de hiel van 't geweer af en gaf er mede eenen slag op d'Hulsters hoofd. Maar de zoons kwamen bijgesprongen op het moordgeroep en de dieven vluchtten weg al eenen zak achterlatende niet 5 konijntjes en eenige andere gestolen voor werpen. M. Debruyne's zoon te Rousselare hielp uit compassie eenen dronkaard naar huis. Onderwege kwam er een andere werk vragen in de blauwver- werij. De fabrieke is voorzien en kan geen nieuwe •werklieden meer aanveerden. Daarop viel de werker Debruyne op het lief en met behulp van den dronk- aard kreeg hij hem onder en bracht hem zoo gewel dige slagen en stampen toe dat de jonge lieer zijn been gebroken is. Sedert I860 is het getal krankzinnigen in Bel gië albij verdubbeld. Van 4,800 op 8,000. Dat en fs juiste geen reden om preusch te zijn, eh. Over twintig jaar als men sprak van cham pagne, dat was gelijk koningsdrank, 't En waren maar de grondrijlte menschen die daar durfden op peizen en verre liet grootste getal stierven zonder van hun leven zulken di'ank gezien te h;ebben. Nu fabriheeren ze champagne voor 1 fr. 80 de bottelen zegt dat hij schuimt Tweejongentjes te Verviers. het eene van 9 jaar en 't ander van 3 waren te gare in eene kamer en vonden eenen revolver met 6 schoten. Zij speelden er mede, gelijk of kinders doen. Een schote ging af; het negenjarig knaapje lag in zijn bloed te zwemmen. De kogel was boven zijn linker ooge ingedrongen. Hope op beternisse, maar hij is algelijk zijn oogje kwijt. Te Heyndonck heeft Rolin een Schepen afgezet die al 30 jaar die post bediende en eenen aangesteld die noch lezen noch schrijven kan, maar een kruiske zet voor zijn name. Vooruitgang! Te Antwerpen, 14,000 handteekens op de petitie der huisvrouwen. Te Sint Niklaas 1200 fr. voor goè scholen, in de vergadering der Cerkels, Opbrouek van Harelbeke, voor zijn wijf te slaan en zijn kind zoo deerlijk te mishandelen dat het drie dagen later stierf, is veroordeeld tot slechts 6 maanden gevang (omdat liij dronke was). 't Beertje van de logie, 't kluchtig kiesbladje van Brugge, .is vrijgesproken. M. Van der Holstadt vroeg 20,000 fr. schadeloosstelirig, en weet gij hoe veel hem toegewezen wordt? Hij mag zelve de pro ceskosten betalen. Proficiat Beertje! Frans De Potter, zoo schandelijk door Rolin afgesteld, is bekroond geweest al voor den derden keer door onze koninklijke academie voor zijne ge schiedenis van Jacqueline van Beieren. Die Rofin kan toch niet anders als domheden en Dumont van Scheldewindeke is dood uit het water gehaald waar hij in lag sedert 14 April, en De Meester bij Gent, al gers snijden viel in 't water, en stierf al seffens ofschoon hij er geen 5 minuten inlag. Twee gendarmen te geerde reden. Zaterdag avond veldewaarts in, nabij Hingeon.toen zij 3 ge wapende jagers ontwaarden. Zij reden er naartoe in vollen draf. Op 10 stappen ervan gekomen, riepen de jagers halte-Ik of wij schieten De gendarmen stoven vooruit,maar de geweeren branden los, een van de twee werd gekwetst en een peerd gewond. Algelijk is pensejager Berteaud aangehouden en medegeleid. In April telde Brussel 6 echtscheidingen Center van licht en goede zeden Hoe gelukkig voor ons van buiten dien oenter of excentriek te zijn Donderdage had men te Veurne de alge meene vergadering der heeren Notarissen van het arrondissementallen waren er tegenwoordig. De heeren Syoen van Loo en Verté, van Merckem, hebben gekozen geweest als leden der Kamer in vervanging der uittredende leden. Daarna heelt de Kamer zich samengesteld als volgtVoorzitter Mter I). De Brauwere, te Veurne Syndic. Mter Wauters, te Dixmude Verslaggever, Mtcr Beernaert, te Al veringhemPenningmeester, Mter Syoen, te Loo; Secretaris, Mttr Verte, te Merckem, en Leden, Mu'r Aloïes Van den Bei'ghe, te Gyverinchove, en De Seek, te Beerst. Een jonge werkman, Lezaerts genoemd, al werken aan 't, nieuwe paleis van Justitie te Brussel is van eene leere gevallen en 38 meters diepe gerold. Twee minuten later was hij naar d'eeuwigheid. Boekaert te Aalst, wilde zijn verloofde ver moorden. Men zegt niet waarin Angelieke Wage- mans hem misdaan had. Hij vond ze in 't huis van zijnen schoonbroederen zonder kijven noch ver wijten viel hij haar te keere en bracht haar ver scheide steken toe, en wilde haar de keel afsnijden. Daar is gevaar voor haar leven. Wat al aardige liefde somtijds! Richardje Roelandts, een mannetje van 5jaar, speelde met andere knapen, te Beernem. Zij deden een karrebak vallen die rechte stond tegen eenen muur. Richard lag er onder, steendood op den slag. Men vreest dat de leeuw te Waterloo opgericht naar beneden zal gletsen. De aarde smelt al stille- hens weg van onder zijn voetstuk. Hij is het geware misschien, de brave heeste, dat men al onze vrij heden ondermijnt. De bankroeten komen uit te Brussel, net gelijk de paddestoelen op een Meischen uchtend. In negen dagen tijd werden er tien gedeclareerd, 't Is al zoo bloeiende als de liberalen aan 't hoofd zijn Een schip dat van Boom kwam gevaren, met eene ladinge brijken, heeft tegen een pijler der Tamisebrug gestuikt, on is gezonken. Het manschap alleene is gered. 20,000 fr. schade, Marie Therese Van Maelsaecke heeft te Macrike haren jubilé gevierd van 100 jaar. Zij is daags te vooren te voete naar de kerk gegaan al van 'snuchtends ten 6 uren, ter H. Tafel, 's Anderdaags was geheel de parochie in feeste en Marie Therese, aan tafel bezonderlijk, was nog de geestigste van al. De naaste weke is er nog zulk eene jubilé van L, Lombaei't, op dezelde parochieen Marie gaat er naartoe. De fameuze Retsin heeft het huis der ver moorde grootmoeder verpacht en is naar Parijs gaan wonen. Al het volk van zijn kwartier keerde den rug naar hem. Te Buysingen waren er twee menschen in onverschil van wegens hunne duiven. J. Mathys be weerde dat Deleener een van zijne liefste beestjes gestolen had en verkocht. Zondage zat Deleener in het Nachtegaaltje te kaarten. Mathys komt in lialfdronke en vraagt, een grooten gendarme welken hij uitslokt in eenen adem dan wandelt hij de her- berge door en komt bij Deleener, hij grijpt hem bij zijn'schouder en stuikt een mes tot aan den hecht in zijnen borst. De ongelukkige valt en sterft twee minuten latei. De moordenaar vluchtte naar huis en zegde vaarwel aan zijne vrouw en 5 kinderen; eene halve ure later zat hij in gendarmes handen. Delee ner laat eene weduwe en 7 arme kleinen achter, al om een duivetje Van Humbeeek heeft gesproken, en aardigi Hij haalt kerkvaders aan om zijne vrijmetselaars- schole te verdedigen. «De onchristenèn Ttlagen x niet, zegt hij, van de wet van 42 maarzij zouden n moeten klagen. Eene schole zonder een enkelen scholier zal toch moeten betaald worden en open- x gehouden. Dat is de ministers wille en onze ruïne, Nihilist Solowief die op Russens Keizer schoot heeft alles bekend en zijne commanden opgegeven ook. Hunne bevelen kwamen uit Geneven. Hun plan is stout eri schrikkelijk; en daar zijn nog al gruwe lijke gevolgen te verwachten. Ik en zou nu geen Czar willen zijn.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1879 | | pagina 2