CACAO-DELACRË senooxi; meubelen, PÖ; cz co oj KANTOOR INSTEL TE CLERCKEN, SCHULDVORDERINGEN. KANTOOR ZEER GOEDE ZAAILANDEN, CHOCOLADEN-DELACRI 1 III 3> van een Hofstedeke Openbare Verkooping Pefimlieven Overslag van Apothekerij Am. Ghyssaert Openbare Verkooping van: Toeslag van Openbare Verkooping. >e Notaris DEPUYDT, Groot Lot 100,000 fr. Huis te buren are gezondheid spillen Schoone kens van Pianos, Polijdoor Van Vianc, CIi. DELACRE, Artscuijbepcidcp Slr AR.L&R, vader, Bernard Danynck en zusters UTiWIJIII*' li'-i'è «lil g-l g.- s-ssu Q g. s 01 g slfl IS van den Instel, DINSDAG 13" Mei 1879, in de Casino, en Toewijzing Dinsdag 27" der zelve maand in de Drie Koningen, beide in Eessen-dorp, telkens om 3 ure juist namiddag, van 1° H. 2-24-60 c. goed MAAIGRAS, ge naamd de Valkenbek (zijnde bedelf) in de vermaarde broukagie te Eessen, bekend bij kadaster sectie D, nummer 73, in 5 koopen verdeeld. 2" H. 2-53-80 c. allerbeste MAAIGRAS, genaamd Wautersmaaistuk (zijnde bedelf), te Eessen kadaster sectie D, nummer 79. Jaarlijks het Gras in venditie verkocht. 112 Instelpenning te winnen. Op VRIJDAG 16" Mei 1879, om 5 ure juist namiddag, in het Gemeentehuis, en H. 0-81-22 c. Erf te Clercken, wijk Zwartegat, kadaster sectie B, nrs 412, 413, 414, 415a en 416. Gebruikt door Karel-Louis Couset, tot Oktober 1879. 1/2 °/0 Instelpenning te winnen. Door 'tambt van den Notaris LAURENT PROOT, te Woumen. OPENBARE VERKOOPING van TB BEERST. ten 1 ure namiddag te beginnen en volgenden dag noodig zijnde. Met tijd van betaling, mits stellende goede borg en verders ge woone voorwaarden. Door 't ambt van den Notaris WAUTERS te Dixmude. STUDIE van den Notaris VALCKE, TE OIXKBEOE. Op MAANDAG 12" Mei 1879, om 2 ure namiddag, in het Vredegerecht te Dixmude, Poeder Burggraeve Quina Laroche van den HSrOT^VlR.IS ID Til O-AJE;, Boterweegschaalstraat, n° 10, teVeurne. om 4 ure na middag, in het Huis van Commercie, te Veurne, Statieplaats. 1° Eene HOFSTEDE met H. 9-90-62 C. Gras en Zaailand, in Houthem, bij kadaster sectie A, nrs 29, 42a, 43 tot en met 46, 78 tot en met 84; gebruikt door de weduwe Adam en zoon, tot 1" October 1888, mits 956 fr. 90 c. bij jare. 2° 73 Aren HOOILAND, in Houthem, wijk A, nrs 33bis, 36bis en 39bis; gebruikt door Frans Ameloot, tot 1" October 1889. van de Instel, WOENSDAG 14" Mei 1879, en Overslag WOENSDAG 28" der zelve maand, telkens om 2 ure te Veurno, in den Keizer, Pannestraat, bij M. Morez, van SS. 95-44-7© C. WEIOEN EN MAAIGRAS, gelegen ter gemeenten van Adinkerke en Veurne, in pachte gehouden voor 3, 6 of 9 naeenvolgende jaren ingegaan den 1 October 1877, door Livinus Verbrigghe, te Adinkerke, te samen mits 4,100 franken 's jaars boven de lasten. Verdeeld in 14 koopen. De koopers zullen het vermogen hebben 2/3 van hunne koopsom in handen te behouden aan 4 1/2 's jaars. ter zal op VRIJDAG 23" Mei 1879, om 3 uren na middag, greffie van het Vredegerecht aldaar, openbaar verkoopen Ramscappelle. Een KOORN WINDMOLEN met Woon huis en stallingen, benevens H. 0-24-30 c. Erf, te Ramscapelle, gehuchte Schoorbakke. Gebruikt door den medeverkooper Hendrik Senave, tot een maand na de geldtelling. (irool Lol 100,000 fr. Alexander Collet, ri. Eenige depot te Dixmude, in de Apothekerij E mie I. VERWAERÜE, Graanmarkt. Te bekomen aan den prijs van fabriek, voortskomende uit de koninklijke Manufactuur van den hoer F°'A BERDEN et Cia, Campo Frères, Successeurs te Brussel, hij EB. CSjE.MStiVr-'OSiEVfJ Orgelist te Iseghem, Jjlroot gemak van betaling, drij jaren waarborg. a Ecproeft eenc kleine bus van fr. i,£5 CHOCOLt* DE-PLATA Deze opbroncjGtcn DRAGEN ALTIJD HET HAND TE EK EN VAN 2 a Bij ELISA DOUGUET, te Zarren, verkoopt men Wervickschen Tabak in 't groot en in 't klein, zuiver en onvervalscht aan gematige prijzen. M M H>' "N7" A3NTINT.TIE IR cSp ZB_ DXJPTJY g B'SiirrSS*. S. ff i e, g b g. l-S'-3 g g iLf-p g g o 0 - K Si S-5-!6 - Pi"S 2.2 s s >8 g"g i-p p S «Ssf- 1- g-s-al p *8 273 c- f I"' <5" g g-g". 6 J ö-rg S 0.3 x Ö-B S I t B ro e.-" I.'cd b i p &I* 3'! i-'&tl-S W-3-S gg g 1 s S.3 S'S Ss B g' EÈtt Rllie m j 1 1 snuwimMMnmcHMJtiiaf -tu^MWh/zavriuKJcvibsa Notaris ILAURffifoT l»BSO©T, te Woumen. BEZETTE WOENSDAG 28" Mei 1879, ten 4 ure juist na middag, te Bovekerke-dorp, bij Theodore Faes, van Drie welbezette SCHULDVORDERINGEN in kapitaal 2,000 franks, op Goed gebruikt door Leonard Dekeyser, Auguste Vannieuwkerke en Pieter Adam, te Bovekerke. Door 't ambt van de Notarissen PROÖT, te Woumen, en DE SECK te Beerst. EScdtlcgoederen en Wijnen, De Notaris WAUTERS te Dixmude, zal openbaar Venditie houden ten sterfhuize van Joufrouw Van de Wattyne-De Snick te Beerst, van alle de Meubelen en Huisraad, bestaande namentlijk in Koper- ijzer- tin- en aardwerk, keukengerief, porceleinen tafel-, en cafféstelsels, tellooren en caffëstelsels in oud porselein, cristalen glazen en caraffen, tafelmessen, oliestelsels, coulisse ta fels, gebourreerde en ander stoelen, commoden, étagèren, spiegels, pendulen en vazen, tapijten, kassen, buitengewoone schoone eiken kas ledekanten met ressorts en bedhemels, vijf wollen matrassen, hoofdeinden en oorkussens, wollen sargien, lakens, spreien en bedbehang- sels, dwalen en servietten, tafels, stoven, banken, boeken, 400 flesschen Bordeaux- Rijn- sche en Tours Wijnen en veel meer ander voor werpen te lang om te melden. Op BOIUEKBAK 15 Mei ISÏO, BEN" met Stalling en Afhankelijkheden, dienende voor afspanning genaamd de Goude Poort, staande en gelegen te Dixmude, ter zuidzijde der Weststraat, groot onder bebouw den grond en erf 3 Aren 73 centiaren, bekend bij kadaster sectie B, nummers 7m en 7n. Maar ingesteld fr. 11,100. Groote Markt, 19, te Dixmude. In de Apothekerij Am. GHYSSAERT kan men ten allen tijde bekomen Ware Gezondheids Pillen Standaert; Zalf en Pillen Holloway; Keatings Tabletten; Quinium Labarraque; Pillen De Haut en Guyot's Capsulen. Am. Ghyssaert. KANTOOR Woensdag B.4" Mei KW?©, Woensdag ®1" Mol ÏS7©, om 4 ure na middag, ter herberg de Finite, Ooststraat, te Veurne, Koop I. Beplante TUIN, groot 10 Aren 10 centiaren, te Veurne (binnen palen), bij kadaster wijk B, nummer 326e. Pachtprijs, 70 fr. Prijzie van hagen en hoornen, 400 fr. Ingesteld 950 fr. Koop 2. Vijf WOONHUIZEN, privaat en gebouw op 17 Aren grond en hof, te Veurne- Beoosterpoort, in den hoek van den Burgweg en den keiweg langs de Nieuportvaart. Gebruikt door verscheidene, mits 465 fr. 's jaars. Ingesteld 6,000 fr. Koop 5 en laatste. A Een groot en ge rieflijk WOONHUIS met magazijnen en koets poort, uitkomende op den openbaren weg, alsmede 4 Aren 40 centiaren grond en erf, te Veurne, in den hoek der groote Ooststraat en het Molenstraatken, wijk A, nummer 133 van het kadaster; en B. Noord aan het voor gaande, een HUISJE met 49 centiaren grond te Veurne, wijk A, nummer 135. Gebruikt het nummer 133 door de verkoopers, aan 600 fr. bij jare, en het nummer 135 door de weduwe Pinte, ad 100 frank. Ingesteld 17,100 fr. Aelartsscn CtlltSilLIIjE te ÏAulteringlieii» en l»EPfJl'»T te «Bistel. TE (IIEUPOttT, Brussel 1874 6 trekkingen per jaar. Prijs fr. 9-20 per maand. (12 stortingen). Antwerpen 1874 6 trekk. per jaar. Prijs fr. 9-10 per maand. (12 stortingen). Na de eerste storting, heeft dekooper het recht aan de geheele premie aan zijn lot vervallende, die ten alle tijde aan zijne dispositie is. NIEUPORT. Aankoop en verkoop van Publieke Fondsen en Belgische Renten op den Staat, om aanstonds in gebruik te komen, in de Eessen- straat n° 22. Zich te bevragen bij den heer CEENAEME, te Dixmude. STANDAERT, TOALBLHtiATItlS De CACAO-DELACILE wordt niet 4!Ïi8€0lADE-DELAC.RE zonder suiker bereid. Terwijl men een gedeelte van hol or uitgetrokken heeft, het is gemakkelijker te verduwen door zwake persoonen, maar liet is ook minder voed zaam. Een weinig ziedend water is genoegzaam om het op het minuut te bereiden. Het is huishuur! lijk, aangenaam, spoedig bereid, en lar.gentijd bestaan blijvend. - O cD 2 1 iYj hl 00 -tl H «jE-i h p3 EO G>CQ TE KOOP DIJ Weststraat te Dixmude, laat weten dat hij alle siach van RIJTUIGEN maakt en zich ook gelast met alles wat het Stoofmaken aangaat. Dezen, die hem helieven met hunne orders te vereeren, mogen zeiter zijn ter trouw gediend te worden. De Chocoladen-Delacro zijn gemaakt voor persoonen welke voör hunne gezondheid bezorgd zijn en welke liever de prijs betalen om eenc aangename, zuivere cu hoihamc opbrengst te verkrijgen. Dtóte Cihocclado inhoudt J uittreksel van vlccsch (merk van den ncprliggenden Os) en is won derbaarlijk gunstig vóór verzwakte magen, voor tccdcre liehaamsgesteldhcd'en, voor uitgeputte persoonen, voor grijsaarden, voor zich herstel lende mensehen, voor ledenvangaehtigo kinderen, voor witbloedige lieliaaiiH'gesti.klbeden EN "WOUDEN VEHKOCIIT DIJ O ff 4 .ff4 1ft <D ■+-< -4-» co O <L> O *- D <D e c GO W P w O m< H H Dj W m OB Chirurgijri-Taiidennjeóster, Koninklijke straat, 136, te Brussel, hóeft de eer zijne kalanten van Dixmude te laten weten dat hij alle maande den laatston Dinsdag, van 12 ure 's middags tot 5 ure 's avonds, zioh zal be vinden in liet hotel la Vitte de Dixmude, bewoond door Mad™8 wed" Goerland, Statieplaats. Plafonneur, Huisschilder en Tapijtsier, maakt bekend dat zijn magazijn voorzien is van nieuwmode Meubelpapieren, schouwstukken, wolle, erin, zeegras en ganze-pluimenalsook gemaakte bloemen voor het versieren der kerken in de Mei maand, bouquets voor koersen, enz., gemaakte verwen, plafondlatten, tapijten, geschilderde stoors, franjen en damasten. Die hem met hunne orders zullen vereeren. mogen verzekerd zijn ter trouw gediend te worden. Ik heb de eer Ued. bekend te maken dat ik mijnen handel in Goudwerk, alsook 'dien van Wijnen en Sterke dranken aan mijne kinderen heb afgestaan, die ze voor eigene rekening zullen voortzetten onder de firma August Moeeeuw en Zuster. Aanvaard, M., de verzekering mijner hoog achting. Weduwe Moreeuw-Declerck. Veurne, 9 Mei 1879. Wij hebben de eer Ued. ter kennis te brengen dat wij een allerschoonst magazijn komen te openen van Goud- en Zilverwerk, armbanden, paruren, medaillons, coliers, krnissen, ringen, ketingen, moo ters en al wat tot den artikel betrek heeft, onder de firma AUGUST MOREEUW en Zuster. Vermits liet- groot deel der koopwaren in ons huis gemaakt zijn, geloven wij ze te kunnen aan buitengewone prijzen afzetten en alle konkurontie overtreffende. Torzelver tijd, M., wij nemen de vrijheid ons aan te bevelen voor den handel in Wijn welken wij ook voor eigene rekening zullen voortzetten en als gij ons wel met uw vertrouwen gelieft te vereeren, wij zullen u trachten naar uw beste verlangen te dienen. August Moreeuw en Zuster. Groote Ooststraat, n° 37, in de Goude Ster. Veurne, 9 Mei 1879. KMaaKïinMIt-. 'a biZ'.-jbsKB Kuiteiigen-uone GENEZING door de oprechte &BBS©©!» van enkel en met ijzerachtig oplosbaar fosfoorzuurzout. Onder deszelfs werking heeft eene onmiddellijke verzachting plaats. Weldra bestatigt men eene volledige genezing de eetlust komt terug, de spierkracht vermeerdert en de gezondheid herstelt zich. Langdurige ontsteking, aanhoudenden Iwest, verwaarloosde vallingen, zinkingen, bloedspuwingen, korte adem, beklemdheid, moeilijke herstellingen, uitgeputheidrhumatismus, enz. De bloedwaterige, kwijnende, lijdende kinderen, vervuld met slechte vochten en onderworpen aan keel-ontstekingen, zeere keelen zeere oogen, oorloopingen, vinden in haar een hulpmiddel voor moeilijke herstellingen aan verzwakte zieken door bloedverlies, langdurige ontbeeringen en Nota De wonderbare krachtdadigheid van dit hulpmiddel heeft eene menigte werkelooze navolgingen doen ontstaan die men moet ontgaan met altijd op het etiket het handteeken B Duvuv en de naam van Siroop van Tr Vannier en B. Dupuy, te eisehen. Algcmeenen depot in de Engelscbe Apothekerij, 80, Montagne de la Cour, Brussel. Men verzendt tegen remboursement Eenige depot bij Apotheker DESOUTTER, Woumenstraat, Dixmude. O pr- Ci K ft ft >3 ft ft O ft ft ff o. et Bp: g M O 4 O ff aj a - (3 Bi s S s. M ft' ff Co ps5p^4BCPM i-^. S tb 2-5 g SO g-s.S F dg 5 9? CO üa f—'CIQ Q 03 P ET CT3' C/3 O cl- co g$ P-1* Puff p ca 2 jefiP O O lA. 3 m ft) CD CC h m S ro (D n mü _i (Z B H Cf p/ m M C7 i'l_j Oo h.®vm p S M p o ff qPPPCDCDpSpj v+- CC> c_,. Q P- l— p ff. O P C?5 ft ft P ff CD O es J P O P 9 ff ff J3. CD e+- i—i M* O 3 P 03 Pa cq g P/O P Q m ft O co 0 - ra h, S* lHS'p S O 8 §-§ cd S J" o, 2 1—cd fr- 05 IS sr g cd^ CD O /n Q.& q ET. p co ca »-♦ P rn vw*0 ft ca CD o ff' CD P ft O CDn' g bjg H &J hjo MmS S W5. a O S, ft C-P- (-+• /-T) ff P. g - M 2 E.hÏ4 H "w O W ï.f' SD - 3»S cd g V&pfl B (iD 3 Up® m O X Q ff O g g- OJD cos rt- O r-r-b—ift> 1 P P CD-- 03 c+lfl CC O S DQ>,Ö ft! ffi L-l ■-tg M 5° P> eo> 5 P B w 5 p* p Oj P. co w p B P' 9 - CD O &S'5d tJ- ffi* W. H g S 3 g Ëjm 8 Eb ®i 2 p. P- Cft m 03 o P 2 ff p p ff H B ff cüh CD S.. 2 2 M -j g B CD CD sr s> J* S 1 2 P <d s? 5"5 £'êu ö;S.® CT- CT- OQ 1 03 I C/3 P CD O CD 'V.Gv" Y t

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1879 | | pagina 4