e'ö t[«M EN VAN HET ARRONDISSEMENT, Go D EN ERT&&1" VRljH NEGENDE JAARGANG. ZONDAG, 9 NOVEMBER 1879. N' 459. Staalkundig Overzicht. Vi to jif frinir Wugaimn Alm - Het soldatenspel. Onderwijzers - Pensioenkas. Een geuzenmiddellje. He broodroovers. Katholieken, aan 't werk VERgCHIJMËIVDE ELKEM ZONDAG. WESTSTRAAT, 62. jS£li?m De inschrijvingen eindigen met eiken 31 December. Men abonneert ten allen tijde. Voor elk afzonderlijk nummer op het Bureel 114» centimen. De partij der republikeinen van Frankrijk is in volle wanorde De verdeeldheden bersten uit langs alle kanten; de Kommune verrijst en vindt hulp en bescherming bij Gambetta zelve de Socialisten komen weder op het tooneel der politiek met Blanqui, Louis Blanc en het Kon- gres van Marseille; Het Ministerie ook in oneenigheid, toont overal zijne onmacht en zijne onbekwaamheidde gematigde republikeinen doen eindelijk de oogen open en zuchten over den treurigen toestand hunner partij. Daar is de waarheid, niettegenstaande al hetgeen er ge schreven en gelogen wordt om ze te verbergen. Vaneenen anderen kant de ontevredenheid groeit dagelijks aan in het Jand. Men begint keinen met zoo veel onbeschaamdheid en roeke loosheid beloofd hadden. Frankrijk schijnt lijk geschapen voor de revölutie. Een nieuw geschil komt te ontstaan tusschen Engeland en Turkije. De oorzaak er van is de traagdheid van Turkije om de hervormingen in te brengen die door het kongres van Berlijn vast gesteld geweest zijn. Het gerucht loopt dat een ultimatum reeds aan den Sultan zou besteld zijn door Sir Layardmaar dit nieuws verdient nog bevestiging. Nogtans het is zeker dat et- ernstige onderhandelingen zijn tusschen het gouvernement van Engeland en dat van Turkije, dat de engelsche eskader van de Middelland- sche zee bevel gehad heeft van zich te Malte te vereenigen, en dat de admiraal Hornby gelast geweest is van onmiddelijk zich naar Chypre te begeven. Welke de gevolgen dezer oneenigheid zullen zijn is nog onbekend, maar zij kunnen groot zijn. Turkije valt in duigen en is rijpe voor ver deeling dat is zekermaar zal Engeland eerst durven grijpen? daar is de kwestie. Een der bezonderste uitslagen van het ver drag tusschen Oostenrijk en Duitschland zal zijn, van de nijverheid en den koophandel der twee landen te doen vooruitstappen ten nadeelo van Italië en Rusland en voornamelijk van Enge land. De engelsche gazetten hebben alreeds noodkreten laten hooren ten opzichte van hunne markten in Asia die door voornoemde overeen komst, merkelijk zouden benadeeligd worden'. Het nieuw Ministerie van Holland schijnt maar van korten duur te moeten zijn. D8 minis ters zijn niet genoeg gevorderd in liberalismus volgens den wensch der Kamers. Waar is nu het gouvernement in Europa dat op vasten grond staat De veroeniging van den Afghanistan met Engeland is eene gedane zaak. De opperbevel hebber van de engelsche troepen heeft in eene proklamatie laten weten dat hijten gevolge der moord van den engelschen afgezant en van de abdikatie van den Emir, bevel ontvangen heeft van Caboul in te nemen met eenige andere steden van het land. België begint te ondervinden wat geluk het is van bestierd te worden door geuzen. De hatelijke soldatenlasten verzwaarzen stil- lekens tot het ongeluk veler huisgezinnen, tot groot nadeel onzer schatkist. De liberalen, vrienden van het kostelijk sol datenspel of uit overtuiging of uit lafheid, betrachten nu vooreerst de afschaffing der plaatsvervangers. Zij gaan voorzichtig te werk zonder veel gerucht. Een koninklijk besluit van ln Bamesse laatst schaft de 200 frank belooning af, die de wervers bekwamen voor iederen vrijwilliger dien zij den Staat leverden. 't Is zooveel ontspaard, zult gij zeggen, ja! maar om het elders nutteloos te verbezigen. Dat besluit zal het getal der vrijwilligers doen verminderen en meteen dat der plaatsvervangers, Jaarlijks zullen er nog meer familiën zijn dan vroeger, die de droevige mare ontvangen ger. En dan, vader en moeder, loopt maar de provincie af, weest dag en nacht ongerust, be taalt enkel en dobbel, en weest blijde zoo uw beminde zoon, na al uwe moeite, u niet ontrukt wordt om met den ransel op den rug soldaat te gaan spelen. Dat is een eerste stap tot de afschaffing van het remplacement. Er is nog iets beters op gang. Een ministerieel dagblad heeft aangekondigd dat het Staatsbestuur, met de opening der Kamers, de inrichting eener reserve zal voor stellen. Die remplaceeren zullen ingelijfd worden in die hulpbende; zij zullen mogen slapen in hun huis, maar voor die gunst, op eigen kosten, zich moeten kleeden en wapenen. Alle dage zullen zij krijgsoefeningen hebben en ieder jaar een maand moeten doorbrengen in het kamp. Komt dat nieuwe dwangspel op, iedereen zal algauw voor zijn eigen dienen, 't is waarmaar ook liet onderwijs zal achteruit ghan, de zede lijkheid verminderen, de armoede toenemen en ons vrije België zal meer en meer gelijken aan een land van slaven en slavenmeesters. De soldatenlasten verzwaren al genoeg, zon der die reserve waarvan er spraak is. Volgens de laatste veranderingen aan de militie wet, zoo meesterlijk bestreden door onzen moedigen Senateur Ridder de Coninck, moeten er weder 173 lotelingen optrekken om de plaats te vervullen van deze, die als onderwijzer of zoo iets vrijstelling bekwamen en nu niet meer aftellen. 173 jongelingen zullen ontrukt worden aan hun ambacht, aan hunne familie 173 te meer moeten gekleed en gewapend worden op kosten onzer schatkist 173 te meer zullen moeten loopen en springen en zich vervelen voor het verzet eeniger offi cieren 173 te meer zullen, in eene lastige ledigheid, het geld helpen opeten door landbouwer en ambachtsman met zuren arbeid gewonnen. Geuzen-Ministerie, dat is uw werk! AIzoo zorgt gij voor de belangen van het land Bovendien het leger levert gedurig min waar borgen op van zedelijkheid. Vele officieren zijn vrijmetselaars en vijanden der godsdienstvrij heid hunner soldaten. De plaatskommandant van Doornik heeft over kort nog verboden, op strenge straffen, den katholieken kring Sint Joseph te bezoeken. Men sprak daar tegen de geuzewet, zei hij, en daarom wordt aan de sol daten, die niet gestraft worden als zij de ge vaarlijkste kroegen hanteeren, den toegang ontzeid eener vergadering ingesteld om ze goed van gedrag en treffelijk te houden, 't Is schier niet gelooflijk, maar toch waar. Laat ons hopen dat ons land eindelijk van de Bekendmakingen 15 c. den drukregel. Alle affichen bij den Uitgever gedrukt, worden eens KOSTVRuin 't blad overgenomen. overgroots uitgaven voor ons leger zal moede wortelen, en beu van den dwang dien men de soldaten aandoet. Laat ons werken, katholieken, opdat er mannen in de Kamers zetelen die als Ridder de Coninck spreken durven tegen het ooriogsbudget, mannen die werken voor de afschaffing der bloedwet en voor de invoering van een leger vrijwilligers. Eenige ware vrienden van volk en vaderland hebben, te Antwerpen, een genootschap inge steld dat misschien veel goed zal tot stand bren gen. Het werkt om den gedwongen dienst, die jaarlijks duizende huisgezinnen in droefheid en ellende dompelt, door een leger alleenlijk uit vrijwilligers saamgesteld te vervangen. s Soldaaf.zou worden die het ziinwil. uit efcwne gwster geiijk men' mru&kW oT fnetsrip'aSF wordt. De Staat zou alle jare van 30 tot 35 nrillioen ontsparen, 't Is te hopen dat die beweging, voor het alge meen welzijn, door werkzame heeren vol opoffering aangegaan, zal lukken als de oorlog tegen het geuzen-onderwijs. Iedereen moet die verandering onzer krijgsinrichtingen wenschen de toekomst, de redding van huisgezin en vader land zijn er van afhangende. De rapste geldman des lands, de heer Malou, heeft eene belangrijke mededeeling in druk gegeven nopens de pensioenen der katholieke onderwijzers. Volgens dien beroemden Staatsman, moet de pensioenkas voor de weduwen en weezen der vrije schoolmeesters ingericht worden op dezelf de wijs als de officieele. De ondervinding leert trouwens dat alle andere inrichtingen of ontoe reikend en schadelijk zijn, of buiten staat langen tijd mede te gaan. De heeren die, 5 jaar lang, in de Staatskas voor weduwen en weezen gestort hebben, blijven er deelgenooten in zoo zij willen. Zij moeten alleenlijk, volgens art. 20 der statuten van het koninklijk besluit van 3 November 1876, binnen de 6 maanden na hun ontslag, de verbintenis teekenen van alle zes maanden, telkens de eerste maand voor geheel het half jaar, in de kas te storten. 1° Eene som gelijk aan hunnen laatsten ge wonen aftrek 2° Zoo het noodig is, eene toelaag bij hunne voorgaande stortingen berekend volgens hunne vorige jaarwedde. Zoo die belofte niet gehouden wordt, alle recht tegenover de pensioenkas gaat verloren, en 't behaalde geld blijft haar eigendom. Katholieke onderwijzers, die 5 jaar al gestort hebt in de pensioenkas van den Staat voor wee zen, dat zijn uwe rechtengij moet ze doen gelden. Schrijft eenen gerekommandeerden brief aan M. Van Humbeeck, en meldt hem dat gij, volgens art. 20 van bovenaangehaald besluit, u verplicht de vereischte sommen te storten 'om een pensioen aan uwe vrouw en kinderen te verzekeren, en dat gij de betaling doen zult in handen eens agents der Nationale Bank. Zoo gij dat doet, gij zult aan de nieuwe katho lieke pensioenkas geen deel moeten nemen. Voor al de andere onderwijzers moet de deelneming verplichtend gemaakt worden, getrouwd of niet. Wij verhopen, dat de katholieke pensioenkas weldra zal ingericht worden. Wie eenen hond wil slaan vindt licht eenen knuppel; wie eene bloeiende vrije school, uit haat tegen de religie of uit laffe vleierij, wil doen sluiten, schreeuwt dat ze ongezond is, ontbiedt de geneeskundige kommissie en tracht het gehaat lokaal, zoo gezeid voor het algemeen welzijn, te doen toedoen. Liberale ambtenaren hebben alzoo gehandeld te Grivégné in het Luiksche, te Harlebeke in ons lieve Vlaanderen en elders. Dat middel is laag en gemeen, der geuzerij weerdig. Is het volgens wet en recht? Naar de uitleg gingen van den geleerden heer Tielemans, die juist geen klerikaal was, het schilt veel. De .vrije scholen zonder toelating der eigenaars li »iw JlKklikala.- kommissie te boven, dat strijdt volgens veie verstandige mannen tegen de onschendbaarheid der woonstede, tegen de vrijheid van onderwijs, beide gewaarborgd door onze Grondwet, Eigenaars en onderwijzers der katholieke ge stichten maakt desnoods gebruik uwer rechten handelt gelijk de inrichter der vrije school van Viesville in Henegouwen, die de geneesheeren van ambtswege ten onderzoeke gezonden beleef delijk ontvangen heeft maar, om zijn recht te doen eerbiedigen, hun niet heeft toegelaten zijn aldergezondst lokaal te bezichtigen. Het recht wordt nu maar al te dikwijls onder de voeten getrappeld, daarom moeten wij het duim voor duim verdedigen. Onafhankelijke burgers, leert uit de onwet tige handelwijze der geuzen, wat de geuzerij is eene partij welke vol haat is tegen den Gods dienst, en zonder eerbied voor onze vrijheden in 1830 veroverd; eene partij welke de onaf hankelijke Belgen, die getrouw blijven aan geloof en plicht, wil behandelen als russische slaven. Werkt met ons voor het godsdienstig onderwijs, voor de handhaving der ware vrijheid van eenieder. Te Sint Hubrecht woonde er eene arme vrouw, moeder van 2 kleine kinders. Die onge lukkige was bijna geheel blind, en lam nog erbij. Genezen kon zij niet, en voor bedde had zij maar droge loovers. Die moeder was brave en katholiek. De geu zen zijn bij haar geweest en hebben haar gezeid uwe kinders naar de stadschool of geenen duit meer van het bureel van.Weldaad En de menschen, de onbermhertige wree daards die dat doen dorsten, het waren vrouwen die zeker toch geen hert hadden. Mevrouwen, antwoordde het ziek wijf, doet mij dood zoo gij wilt, maar mijne kinders gaan voort naar de katholieke school. En die voor beeldige moeder is gestorven. En dat is gebeurd in België, wiens Koning zooveel doet voor de beschaving der wilden van Afrika! t Ten tijde der bespreking van de goddelooze moortelwet, de geuzen dreven den spot met de smeekschriften bekleed door boven de 315 duizend handteekens van de katholieken aan do Kamers gezonden, en voorspelden geheel ernstig, dat de brave papen wel het hoofd in den schoot gingen leg gen en met Broeder Van Humbeek vrede teekenen. Ze zijn deerlijk bedrogen. De katholieken in zake van politiek kunnen toegevende zijn somwijlenin zake van geloof en godsdienst nooit. Ook strijden VM BUB-EEL DER GAZETTE Alle mederleelingen, artikels of brieven, moeten vrachtvrij en onderteekend naar het Bureel toegezonden worden uiterlijk tegen den vrijdag noen. Ieder abonnent mag, wegens zijn bedrijf, eene annonce van 10 regels tweemaal gratis doen inplaatsen. MARKTBU1XETIJN. Een bulletijn, gevende de marktprijzen van Diimude, Bergen, Kortrijk, Rousselare en Veurne verschijnt den woensdao avond. Het zal aan de inschrijvers, op hunne vraag toegezonden worden, mits de toelaag van 75 CENTIEMEN 's aars.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1879 | | pagina 1