ft.'ioo mtio: nu i» Mengelingen. Handelsberichten. Vreemde landen. Openbare Verkooping. Belgische Maatschappi j We Devers-De Rudder, a 36 a 30 a 32 a 30 a a 20 a 26 - all a 3 63 a 17 31 - 29 - 24 - 18 25 10 - 3 30 15 79 a 65 a 4 Nov, 35 a 38 50 31 a 32 50 33 a 33 50 28 50 a 30 TELEGRAFISCHE DEPECHEN. BRUGGE. van een HOFSTEDEKEN", TB WERCKEN. DONDERDAG 27" November 1879, ten 10 uren voormiddag, te Dixmude, in het Vredegerecht De Notaris WAUTERS te Dixmude, zal ten overstaan van den heer Vrederechter open baarlijk verkoopen van algemeene ASSURANTIËN TEGEN BRANDGEVAREN, gevestigd te Brussel, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 Juni 1830. spleet, en vond ze niet. Eenigé.oogenblikken later de springstof, die tusschen grond en plankier ver gaard was, ontplofte, wierp de drie personen die in liet bureel waren tegen de zoldering, brak al de meubels en deed de ruiten invliegen. Als men de plaats der ramp binnentrad, men vond de heereri Bergnin en Delatte op den vloer liggen met gebroken beenen, en den werkman met eene inge- stuikte ribbe en verscheide wonden aan liet hoofd. Hare Majesteit Maria Sophia, echtgenoote des gewezen Konings van Napcis, ligt gevaarlijk ziek te Weenen. Die prinses is gunstig gekend om hare verkleefdheid aan de Kerk, en ora de moedige menschlievendheid die zij toonde binst het beleg van Gaëta. Het rooverswezen bloeit nog altijd in Siciliën. Over eenige dagen hebben de baanstroopers 5 grond eigenaars opgelicht; een dcrzelve heeft 100,000 frank en een ander 25,000 frank losgeld betaald. De stad Kuilenburg, in Holland, heeft eene sclioone plaatselijke verordening in werking ge bracht de dronkaards worden voor den rechtbank betrokken en gestraft. Voor elk geval van beschon kenheid 25 gulden boet of van twee tot zeven dagen gevang. Samenspraak Itisschen Jan Wagcmaltei's <;ii AS. BjamEtreeliS, gewezen onderwijzer, met ï*c Smicïjes. (Vervolg.) M. Lambrecht. -- Zoo dan. Jan, gij- hebt in stokken geiegen met Meester Velleman van uit de geuze-schole? Jan. Omdat ik mijn Fernandje uit zijn schole getrokken heb, bij verweet mij dat ik de slaaf'was van Bisschoppen en Pastors, en ik heb hem geant woord dat ik, van twee een, liever slave was van de Bisschoppen, als slave van de geuzen en franc- macons gelijk hij 1 M-. L't Is wel gezeid, Jan...., en wat zei hij daarop? Jan. Hij zei dat goede Belgen moesten ge hoorzamen aan de wet, en vijven en zessen, en hij wist er nog bij te zeggen, met, zijn schijnheilig aan- zichte, dat Christus gezeid had dat men aan de Bur gerlijke overheden moest „gehoorzamen M. L. Wat hebt gij daarop gezeid, Jan? Jan. Wat zou men daarop al zeggen Gehoorzamen en gehoorzamen is twee, zei ik alzoo als het geen kwaad is, meester Velleman, zei ik alzoo, a la bonne heure maar anders niet! Indien goê Belgen, zei ik, moeten gehoorzamen aan de wet; goê kristenen, zei ik, moeten gehoor- zamen aan Gods Kerke M. L. Gij hebt den nagel op den kop geslegcn, Jan Jan. De Pastor had het juiste gepreekt, en 'k zegge Wacht ik ga 't hem brengen M. L. 't Is juist alzoo, Jan! boven de burger lijke wet, is do wet van God, en als de burgerlijke wet strijdt met de wet van God, wij mogen aan de burgerlijke wet niet gehoorzamen, is dat niet klaar, Jan?,.. Pé Smetjes, die achter hein stond met zijn pinte. ensT Pé Smetjes. Dat is zoo klaar niet, M. Lam brecht, de wet is wet, en goede burgers gehoor zamen aan de wet! M. Ij. Ah't is Pé Smetjes dia daar iszooveel te beter, wat niet klaar is zal nu nog klaarder wor den! Zoodan, Pé, dat alle wetten van gouverne menten, 'tis gelijk welke, moeten als Evangelie gehouden worden, volgens uw oordeel Pé. Als Evangelie, dat zeg ik niet, maar wij moeten gehoorzamen aan de burgerlijke overheden Wij hebben 't geleerd in den Catechismus Jan. 'k Geloove dat Pé bij meester Velleman geweest is M. L. Hoor, Pé, wanneer een gouvernement slechte wetten maakt, wij zouden er dan moeten aau gehoorzamen - Pé, daar zijn er velen die spreken van wetten en van gouvernement, gelijk de blinden van de koieuren't Is van de wet alhier en van de wet aldaar, en van gehoorzaamheid aan de wet, juist alsof het gouvernement God zelfware, en dat Gods Geboden voor zijn wetten moesten wijken! Is er een gouvernement waarvan de Koning aan het hoofd is, man, er is ook een ander gouvernement waar de Paus van Romen aan het hoofd is. Of rekent de Paus van Romen en de H. Kerke mis- sehien voor u niet meer, Pé Pé. Ik ben kristen mensch en zal kristen mensch sterven Jan. De geuzen zeggen dat ook, Pé M. L. Luister eens, Pé! een christen mensch moet het gezag van den Pausen van de Bisschoppen erkennen. De Paus is de Stadhouder of plaatsver vanger van J.-C. op aarde, dat staat ook in den Catechismus; dat is een gouvernement aangesteld van God zelf om ons Zijne wetten voor te houden, en ze ons uit te leggenom ons te leeren wat er tegen die wetten is of niet, wat er meê overeenkomt of tegenstrijdig is. Dat is een gouvernement dat in zijn zaken niet kan falen daarom moeten wij aan dat gouvernement ons altijd onderwerpen, ómdat ^gouvernement is van J.-C.maar wie in de wereld zal houden staan dat een burgerlyk gouvernement niet kan missen? Pé. Dat zeg ik niet, maar wie zal 't ons zeggen Jan. Pé, moest het gouvernement 'ne keer wat te naar de beurze snijden, ge zoudt anders spreken, peis ik 1 M. L. Juist alzoo, Jan de burgerlijke wet zou geen Evangelie meer zijn voor Pé, moeste zij hem wat te bij het vel gaan Nu, om t'antwoorden op uwe vrage, Pé, wie zal het ons zeggen? 't Is de Kerke van J.-C. die ons zal zeggen of eene wet tegenstrijdig is. met het ge- loof of de zeden! daarvooren heeft zij macht ont vangen van God zelf dat is hare zending of fonctië en die kristen mensch wil zijn en blijven, moet aan de H. Kerke gehoorzamenofwel, gij zondt moeten zeggen dat iedereen mag gelooven en doen naar zijn goesteZoo, bij voorbeeld, de H. Kerke heeft nu uitspraak gedaan over de nieuwerwetsche scholen en verklaard dat ze slecht zijn voor geloof en zeden daarmee is't al gezeid voor al wie katholiek wi} zijn, en de nieuwe schoolwet rekent bijgevolge niet voor de kristene consciëntie Jan. Pé, waar zijt gij nu met uwe gehoorzaam heid aan de wet? M. L. Vrienden, vele hedendaagsche kristenen zijn 't maar meer met den naamzij spreken en handelen juist alsof er geen H, Kerke meer zou bestaan, en als er te kiezen is tusschen eene onrecht- veerdige wet van een gouvernement, en de weiten van (bod en van zijn Kerke, zij laten al hunne plich ten van kristen mensch en van onderdanen van Gods Kerke varen, om aan 't gouvernement te gehoor zamen His de wet, zoggen ze, alsof er geen ander wetten in Gods wereld meer waren 't Is alzoo dat wij nu al die God- en Kerkver- loochenaars zien te werke gaan Burgmeesters, officieele schoolmeesters, ambtenaren van alle slach, al die blinde aanbidders van de burgerlijke wet; niet al die zoogezeide vrijdenkersdie niet met allen denkenof anders niet durven denken tenzij wat het onfaalbaar gouvernement der zeven francmagons hun voorenhoudtom te gelooven! in 'tgeuzen- geloove wil ik leven en sterven!,., dat is hun akt van geloove? Jan. Niemand is gedwongen van kristen te zijn, Pé, maar die jt wil zijn, moet het zijn dweers- deure, en onderdaan van Gods Kerke! zei de Pastor Zondag laatst in zijn sermoen! M.L. Goede kristenen, vrienden, zouden dan moeten antwoorden aan een gouvernement, dat hun wil slechte wetten voorschrijven, gelijk d'Apostels aan de Joodsche ministers, die hun wilden verbiên van 't Evangelie te preken Oordeelt gij zeiven, mannen van de \vet, of wij eerder aan u, dan wel aan Boef moéten gehoorzamen Jan. Is dat niet klaar, Pé?.... maar wat steekt er daar dan uit uwen zak, Pé?,.. Ah'tis hetover- leden Weekblad van Dixmude!.,. foei! Een dronkaard drentelde al zingen door de straten^ bij nachte. Weet gij niet, zegde een policie-agent, F dat het verboden is van gerucht te maken als gij achter de-uur van policie naar huis gaat. Ja wel, hernam de drinkebroer, maar ik ga nog naar huis niet. Op de markt stond een jongen met houten lepels tekoope. Hoe gaat het in den verkoop, zei Jan? Oh, precies gelijk in mijn laatste ziekte al ure, een lepel. Een meisje verontschuldigde zich bij hare meest.e- resse dat zij naar school niet. gegaan was, omdat men een familiefeest gevierd had. Ja! en wat voor een familiefeest, vroeg de schoolvrouw? Mejuffer, wij hebben ons zwijntje geslacht. op het tribunaal Rechter: Beschuldigde hoeveel zakken aardappels bekent gij van dien man gestolen te hebben? Beschuldigde Zeven, heer Voorzitter; 3 Maan dag avond en 's anderdags nog een koppeltje. Rechter 3 en 2. dat is maar vijf zakken. Beschuldigde Jamaar, de andere 2 peis ik nu mede te nemen als dat hier effen is. at er in. een kubiek centL l'ÓögfpO'oiOÓO.OOo'stofjes of'' De geleerden zeggen dat meter lucht 1,000,000,000 moleculen zitten, dat is duizend miljard keeren miljard. En een kubiek centimeter is toch zoo bittor kleen dat er 1,000 zulke centimeters in een liter of kanne kruipen, Ons Heere is tocli een kurieuze werkman njewaarDat zou wel meer stofjes zijn in zoo een kleen plekje als dat er aardappels noodm zijn om al de menschen te eten, een jaar lang In het hof van assisen Daar verschijnt een soort van herkuul beschul digd van slagen en wonden toegebracht te hebben in een gevecht. President. Hebt gij iemand met dediging gelast? Betichte (de vuisten toesluitende). Ik heb noodig. Dat er 'ne keer een probeert mij uwe ver- niemand aan te raken. nog meer lïurgcrstand der stad IMxmude. GEBOORTEN. 31 Oct. Laura Blomme, dochter van Petrus en van Louisa Decramer (Weststraat). cv* Anna Delahaye, dochter van Petrus en van Maria Somers (Noordstraat). Huwelijksafkondigingen. 2 Nov. Edmond Jan Desmedt, jongman, koop man in ijzerwaren, oud 29 jaren, van Brugge, met Emma Maria Van Ackere, jonge dochter, rentemerster oud 26 jaren, geboren te Meenen en wonende te Dixmude. huwelijken. Leopold August Dowulf, dagwerker, oud 25 jaren 7 m. 16 d. van Dixmude. met Rosalia Deruytter, jonge dochter, kantwerkster, oud te Dixmude1' U geboren te Beerst en wonende S id Henri Frederik Bar!rand, jongman, molenaarsgast, oud 24 jaren 3 m. 7 d., geboren te Leysele en wonende te Dixmude, met Juliana Jaecques, jonge dochter, kleermaakster oud 30 jaren 8 m. 5 d., geboren te Clercken en wonende te Dixmude. Een dronkaard treedt al waggelende voorbij. Hij komt een én vriend te gemoetEhwel daar ziet gij er nu proper uit! Wat gaat gij tegen uw wiif zeggen als gij thuis komt? ik? niets... ik peize te drinken tot dat ik niet meer spreken kan. Terwijl Jan de timmerman in een nieuw huis be neden aan 't werken was, werkte zijn zoon aan de kamer boven hem. Eensklaps kwam deze door het plafond in de kamer gevallen. Wat zijn dat voor gedachten, vroeg Jan, vaV zoo naar beneden te komen Ziet ge niet dat er daar een trap staat «Om Gods wil, mijnheer, eene aalmoes! ik heb toch zulken honger, riep onlangs een bedelaar aan eenen voorbijgaanden lieer. Waarom werkt gij niet? vroeg de heer. Als ik werk, mijnheer, krijg ik honger, was het antwoord. OVERLIJDEN? 31 Oct. Maria Louisa Dekeyrel, oud 10 jaren 3 m. 13 d., van Dixmude, dochter van Robert en van Stefanie Deschryver (Gasthuisstraat). 16 Oct. 1879. Rosalia Roseeuw, dagwerkster, oud 61 .jaren 6 rn. 9 d.. geboren te Zande, gehuis vest te Dixmude, dochter van wijlen Jacob en van wijlen Marie Joanna Deschuytter, weduwe van Jan Vandewalle (Overleden te Brussel). 7 Nov. Franciscus Xaverius Wybaillie, land bouwer, oud 83 jaren 2 m. 9 d., geboren te Boe- singhe en wonende te Dixmude, zoon van wijlen Jan en van wijlen Coleta Steen, eerst weduwaar van Joanna Debeerst. thans echtgenoot van Maria Louisa Vandevelde (Kasteelstraat). Deux nouvelles .valses de leiégant maëstro Jules Klein font, en ce moment, fureur Paris Nelge et Volcan, bril- iante, mélodieuse, ècrite en notes de feuPéché Révé, originate et entratnante comme Praises au Champagne, la plus jolie valse connue. II nest eerlos pas un salon oü les poëmes dansants de J nies klein n'aient acquis droit de cité, depuis les valses adorahles Patte de Velours, Lévres de Feu, Pazza d'Amore, Mlle Prtntemps, Larmes de Crocodile, Cerises Pompadour, Petits Soupers, Pommes de Voisines, jusqu'A la mazurka 1 tad Is Roses et France Adorèe, marelie nationale. Qui ne scorpiajiCceur d'Artichaud, Peau de Saiin, Truite aux perles, Tête de Linotteces polkas étourdissantes oü domino une qualité toute francaise l'esprit. A tant de beautés viennent s'ajouter encore Netge et Volcan et Péhhé Révé, deux perles incomparables qui font rêvér et sourire Prix de chaque oeuvre piano seul, 2 fr. 50 c.4 m., 3 fr.valses chantées Praises au Clutmpagne, Pazza d'Amore, etc), 2 fr 50 c.J. Klein-Quadrille (trés-dansant), 2 frRayons Perdus. Souptr et Raiser, Barcarolle, melodies, 1 fr. 70 c. Envoi franco contre timbres-poste adressés a Deliége, magesin de musique, 94, rue de la Montague, a Bruxelles. HOLLOWAY's ZALF en PILLEN. Een onfeilbaar middel voor kwade beenen en alle soorten van wonden. Zij genezen spoedig kwade beenen, oude wonden, scheurbuik en huidziekten. Duizende menschen die aan deze verschrikkelijke kwalen lijden zijn er door genezen, nadat alle andere midde len-gefeild hadden, en het is eene zaak buiten allen twijfel, dat er geen geval is, hoe verhard en verouderd ook of het kan door deze wonderlijke middelen spoedig en volkomen genezen worden. Hunne vereenigde kracht is onwederstaan- baar, meer behoeft men niet te zeggen van deze beroemde Pillen. Dat zij, die aan hunne uitmuntende, eigenschappen twijfelen, ef de proef van nemen. Veemarkten van KORTRIJK en BRUGGE. Kortrijk, 3 November. Bevoorrading van 691 beesten, waaronder 103 voortskomstig uit de Veurne-Ambaelitsche weiden en 364 van Holland. 515 beesten zijn er verkocht. De prijs van de markt is nog al wel gehouden geweest. Brugge, 4 November. Ter veemarkt van heden telde men 487 hoornhees- ten, waaronder weinig van goede hoedanigheid. AALST. 31 October. Er zijn 71 zakken hoppe, nieuw gewas 1879, markt gebracht geweest en werden verkocht ter T°kwali'tëï van van fr. tot Per hektoliter. DIXMUDE. 27 October. fr. 20 i Tarwe Rogge Sukrioen Haver Boonen Boter, de kolo 'tstuk, 7 hekt. 2 54 Eieren, de 25 26 90 12 41 a 8 28 a 17 24 a 0 a 3 63 a a 14 83 9 66 19 31 3 89 2 72 2 36 a 2 45 KORTRIJK. 27 October, fr. 25 a 27 3 Nov. 19 31 a 26 90 II 72 a 8 28 a 17 24 a 0 a 3 63 a 2 54 a 2 a 15 9 66 19 31 0 3 89 2 72 0 Per hektol. Tarwe, witte Rogge 15 a 16 Haver 12 a 12 50 Per 48 dubbel liters. Koolzaad-olie fr 71 a Lijnzaad-olie 65 a ROUSSELARE. 28 October. 3 Nov. 24 a 25 15 - a 16 12 50 a 13 71 66 - a a Per 100 kilos. Zaaitarwe fr: 34 Tarwe, nieuwe 29 oude roodo Rogge Haver Boonen Aardappels Boter, de kilo Viggens Koolz-olie, 103 k Lijnz-olie, 105 k. VEURNE. 29 October. 28 a 39 17 a 21 75 12 a 14 25 a 28 26 a 29 - THOUROUT. Per 1 4/2 hektol. 29 October, Tarwe fr.a Rogge a Haver 17 50 a 19 50 Boekweit 20 a 21 Hespen, de kilo 1 50 a 1 65 Kloten, 1 -kw. (kilo) 0 60 a 0 65 2' kw. 0 40 a 0 45 3' kw. 0 a 0 Boter, de kilo. 29 a 37 st. Eieren, de 26. 27 a 28 st. POPERINGHE. 24 20 25 10 3 20 14 70 - a 26 a 22 a 26 50 a 12 a 3 50 a 15 a 71 a 66 50 Per 2ak 145 liters. Tarwe fr. x nieuwe Roggieu Sukrioen Haver Boonen Erwten 5 Nov. - a 40 - a - a 18 a 21 a 14 a 28 a 29 28 12 25 26 5 Nov. a - a a - 21 - a 1 50 a 0 60 a 0 40 a 0- a 29 a 37 st. 31 a 32 st. 22 1 65 0 65 0 45 0 Per hekt. (middenprijs). Tarwe Rogge Haver Aardappels Boter, de kilo. Hoppe, 50 kilo 31 Ir. October. 25 10 16 50 10 50 16 25 3 80 115 a 0 7 Nov. 25 35 16 50 10 75 15 50 3 90 112 a 115 GENT, 7 November. De boter gold van fr. 2,95 tot 3,05 per kilo, en de eiers van fr. 3,00 tot 3,10 de 26. ANTWERPEN, 7 November. Tarwe, per 100 kilo, fr. 28 a 29 roggo 23 a 24 haver 21 50 a 22 geerste 25 a boekweitasuikereien (Vlaan deren) 25 50 aduiveboonen a aardappels 12 a 14 bot.or de kilo 3 a 3 20, eieren de 25, 1 70 a 1 80. Beurs-operatien, 6 Nov. Tarwebloem, inland, eerste kwaliteit fr. 41 1/2 a 42 1/2, tweede id. 39 1/2 a 40 1/2, derde id. 0/0 a 0/0, Roggebloem 33 1/2 a 34 1/2, Petrol (betaald) 19 75 a 19 50 (aan geboden) 20 a VHibSXl/tStttTE:!!. BERGEN (Fr.), 4 Nov. (1 1/2 kilo) fr. 2 07 St. NICOLAAS, 6 Nov, (3 kilos) fr. 3 80 a 4 90 THIELT. 6 Nov. (de kilo) fr. 1 80 a 0 00 BERGEN. Per hekt. (middenprijs). 27 October. 3 Nov. Tarwe fr. 24 24 23 86 Sukrioen 14 44 14 25 Haver 9 69 10 03 Boonen 22 53 22 Witte Boonen 38 40 37 33 Erwten, blauwe 29 Aardappels 11 78 10 94 PARIJS, 7 November. Koolzaad-olie (100 kilo) loop. maand fr. 80,25, lijn-olie 73 50, tarwe 32 75, rogge 23 75, meel (159 kilo) 71 50. Suiker, beschikb. n° 10/13 fr. 65 n° 7/9 71 geraffineerde (2 uit. prijzen) 154-00/155-00. LA VILLETTE, 6 November. Veemarkt. Er waren 2,602 ossen, 911 koeien, 34 stieren, 1.163 kalvers. 20,659 schapen, 4,011 vette zwijns. Ziehier de prijzen per kilo le kwal. 2e kwal. 3° kwal. Ossen, Koeien, Stieren, Kalvers, Schapen, Zwijns, AMSTERDAM, 7 November. Rogge (30 hektol.) op maart, gl. 203 0/0, op mei 201 0/0, koolzaad-olie beschikb. 34 1/2, op herfst 34 3/8, op lente 36 0/0, lijnolie 33 1/4, op herfst 32 3/4. op lente 32 1/4. koolzaad 000 0/0, op lente 000 0/0, op herfst 000. BERLIJN, 7 November. Koolzaad-olie op nov.-dec. r'd 55 80, april-mei 57 40, rogge op nov.-dec. 159 april-mei 168 50, tarwe nov.-dec. 228 50, april-mei 238 50. fr. 1 72 1 54 1 20 1 54 1 22 1 00 1 35 1 15 1 00 1 80 1 60 1 40 1 85 1 65 1 45 1 40 1 30 1 20 31 October. 21 a 26 15 50 a 17 12 50 a 14 75 8 all Per hektoliter. Tarwe - r Rogge Boonen Geerste Haver Boekweit 8 Nov. 18 - a 27 15 25 a 17 50 12 50 a 14 75 8 a 10 13 50 a 14 50 Boter Per 100 kilos. Tarwe fr. Boonen Haver Erwten Aardappels Boter, de kilo 11 2 54 a 3 18 IJPER. 31 October. 1 a 34 - 3 a 25 - a 25 a 21 a 12 3 10 a 3 40 2 63 a 3 00 8 Nov. 31 a 35 a 24 25 a 26 20 a 22 a 26 12 a 13 3 20 a 3 40 lEKEIST HOFSTEDEKEN]-, te Wercken, groot bij kadaster Sectie A, H. 0.-74-60 c. en bij meting H. 0-77-14 c., ver deeld in twee koopenbewoond en gebruikt door de weduwe' Gunst tot 1 October 1880. Alle inlichtingen te bekomen ten kantore van gezeiden Notaris WAUTERS. De Maatschappij verzekert tegen brand, het vuur des hemels daaronder begrepen, en dit aan zeer geringe premien, alle roerende en vaste goederen, ingeoogste vruchten, beestialen, enz. In geval van brand, wordt het beloop der veroorzaakte schade zoohaast dezelve geregeld is, betaald. 200 Kapitaal der Maatschappij VIER MILJOENEN 0 DUIZEND FRANKS. Om nadere inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven bij ttcsiré NeiryncL, bijzondere Agent te Dixmude, Noordstraat, 44. Woumenstraat n° 12, Dixmude, laat hare talrijke kalanten weten dat zij haren handel voort zal blijven uitoefenen. Haar magazijn is voorzien van alle slach van Modeschoenen en Bottijnen en bij haar is te verkrijgen alle slach van Leder en Prunélle. Zij hoopt dat zij het vertrouwen, waarmede het publiek haar huis reeds zoolang vereerd hoeft voortdurend zal blijven genieten. Henri VION, Drukker-Uitgever.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1879 | | pagina 3