C1SHW JAMBONS IP zn o iK: imgjhl QEBMEMBS "V&MHEBL SMISSÈfV È^lï TT1 CO T~ O1 Glansend Garen M5, zoo voor not mmm mo ^ui uw ïiuiuunum, Openbare Verkooping Openbare Verkooping WEIDEN EN ZAAILANDEN Engelsche ZAAITABWE. Depot der Glasblazerijen gens souffrent Landbouw. Besmettelijke Ziekten. Boter geel u wselD0\7oSÜB6 Pianos, J. Oor, Brussel. s ril SS*** "jP ris ss i 1 rgs f g.B„ ÜV^s-ls-. wol of GELIEFT TE VRAGEN BIJ AL DE WINKELIERS 1 van Op WOENSDAG 26n October 1881, om 3 ure namiddag, ten Gemeentehuizete Wulpen; openbare Verkooping van eene goede en nieuwgebouwde met 17 Hectaren 40 aren 94 centiaren allerbeste Gras- en Zaailanden in Wulpen en Boitshoucke. Verdeeld in 8 koopen. Ge bruikt door Désiré Pauwels tot 1 October 1882, mits 3900 franken bij jare. Tijtels en plans bij de Notaris DE CAE, te Veurne, Boterweeg- schaalstraat, 10. KANTOOR van den Notaris Arthur WANDEN ItEHtillE, tc l'crvysc. VRIJDAG 28n October 1881, om 3 ure namiddag, bij Laurens Senaeve te Ramscappelle, van een WOONHUIS met Schuur, Stallingen en verdere afhankelijkheden en H. 5-78-64 c. bebouwden grond, Hof, Zaailanden, Bouwgrond en Vetweide, al gestaan en gelegen te Ramscapelle (kanton Nieuport). Bij affichen verdeeld in 9 koopen en gebruikt koopen 1 en 9 door den verkooper Henri Cavereel tot 31 December 1881; de koopen 2, 4, 5, 6 en 7, door den zelfden tot den dag der geld- tellingkoop 8 door verscheide tot 31 Decem ber 1883, mits fr. 183,90 en koop 3 door Laurens Senaeve en Karei Decorte tot Augusti 1882 mits fr. 64,75. KANTOOR van den Notaris El). WAN CAILCIE, te Rrugge. van t'samen groot 13 Heet. 78 a. 20 cent. Verpacht aan A. Duron-Van By gen, aldaar, met recht aan pacht tot 1 October 1882, mits 2,100 fr. INSTEL, Zaterdag 29a October 1881, DEFINITIEVE TOEWIJZING, Zaterdag 12 November 1881, telkens om 2 uren, in de verkoopzaal der estaminet den HollanderKleine Vischmarkt te Brugge. Te huren of uit er hand TE KOOPEN met gemak van betaling om aanstonds in gebruik te komen een schoon en gerieflijk WOONHUIS van drij ver diepen, onlangs gansch en zeer zinnelijk hersteld dienstig voor renteniers, winkeliers en alle slach van neeringdoeners, Noord- of Beerststraat nummer 20, waarvan beschrijving volgt Acht groote slaapka mers, drij beneden kamers met acht ingemaakte kassen en overal goed in meubelpapier en ge schilderde planchers. Groote eetplaats met drij ingemaakte kassen. Groote en gerieflijke keuken met twee pompen, fournoois, banken enz. Over- groote boter-, bier-, wijn- en koolkelders, allen van malkander gescheiden. Schoone en gerieflijke zoldering. Voor de conditiën zich te vervoegen bij den eigenaar-bewoner Cracco-Planche. De Kinders VAN GHILLEWE-DEMEUNINCK te Dixmude, brengen ter kennis hunner talrijke kalanten dat zij de handelzaken hunner ouders op den zeiven voet als voorheen zullen voortzetten. Zij be velen zich in de gunst van eenieder. JOANNES VANOUTRYVE, Stovemaker te Dixmude, maakt bij deze kenbaar dat hij geen hoegenaamde schulden meer zal betalen die zijne zonen Isdoor en Jozef Scheefer zouden kunnen maken af gemaakt hebben. D'heer CH. BROUCKE, te Schoore, Spermalie, bij Nieuport, heeft de eer UEd. kenbaar te maken dat zijne zonen, zooals vorige jaren, eenige der schoonste en zuiverste partyen ZAA1TARWE in Ei geland op stam aangekocht hebben, en dat zij dcielve niet vollen trouw en waarborg direkt uit den stc-omboot zullen afleveren. Uit oorzaak van uitscheiding is er by HENRI NOTHE, Weststraat alhier, alle sïach van I Herbergsgerief te hoop. PIETER DEBAERE, schoenmaker, laat bij verandering van woonst weten dat hij thans bij zijne ouders gevestigd is in de Weststraat nr 108, en zich voortdurend gelast met het maken van schoen, leerzen, bottinen en alles wat zijnen stiel aangaat. Trouwe en spoedige bediening doen hem verhopen de gunst van het publiek meer en meer te winnen. Geen Gevaar van Brand meer! POLGETHANISCHE OLIE die volkomen onontplofbaar is, zij overtreft al andere olie, door eene merkelijke spaarzaamheid, zij geeft een licht klaarder als al de tot hiertoe gekende oliën, zij is volkomen gevaarloos om gebruiken en daarbij uiterst goedkoop om bezigen; zij kost 30 centimen de liter en wordt gebruikt met platte petrolbekken, hare vlamme is zacht voor de oogen. Te bekomen by QUATANNENS-CLAUS en J. VANHAUTE, wonende in de Kiekenstraat te Dixmude. CH. TITECA-DE WULF, TE DIXMUDE, Noordstraat, n° 21, nabij de Groote Markt. Men kan er ten allen tijde Vensterglas bekomen metéén of meer kassen aan den prijs van fabriek. Het glas wordt verkocht rechtstreeks van de fabriek komende, «onder uitgezocht te zijn, zoo zullen de koopers soms in eene kas tweede, derde en vierde keus aantreffen. Er is ook nog te bekomen in het zelfde Magazijn eene allerschoonste keus van gebloemd en gekleurd Glas, alsook dobbel Glas in alle grootte en glazen Pannen in alle dikte, Spiegels in alle grootte, eene allerschoonste keus van Verf stoven voor schilders, Bagetten voor kaders in alle grootte, enz. enz. M. Wij hebben de eer u te berichten dat onze tentoon stelling geopend is van nieuwigheden voor het winter tijdstip van gemaakte Hoeden eu Mutsen voor dames en kinderen. Ik kan u verzekeren dat gij in ons magazijn de laatste nieuwigheden van het saisoen zuit vinden aan prijzen alle mededinging onmogelijk makende. Ik verzoek u M. het voordeel van een bezoek of van eene vraag die u in staat zal stellen de ernstige voordeelen te waardeeren die wij aanbieden. Alua**!^ reparatien van Hoeden of Mutsen zal men aanveeg den. In hetzelfde magazijn zijn er fournituren te verkrijgen aan genadige prijzen. Vrouw R. EMMERY-GOETINCK, Gustaaf DEKEYSER-CUFFEZ, Aanbelangend bericht. Bij uitscheiding van bedrijf. MONTIIAWE GEZUSTERS, Statiestraat, Dixmude. UITVERKOOPING volgens prijzen van factuur van eene hoeveelheid laken, lijnwaden, mousseline, gordijngoed, kleerstoffen, rokken, voeringen, mans- collen, manchetten, cravatten, handschoen, zeepen, parfumerie, toebehoorten voor mans- en vrouw kleermakers enz. Tezelfder tijd hebben zij d'eer het geëerde publiek en in het bijzonder hunne kalanten kenbaar te maken dat zij het ambacht van Modiste voort uitoefenen en trachten zullen door hunne nauwkeurige bediening meer en meer hun vertrouwen'te verwerven. De gebroeders DEMEULEMEESTER, We DEPUYDT, in 't Fort, Hoogebrugge, alle slach van Draineerbuizen, groote Buizen voor waterloopen, extra schoone Schouwpijpen, Pannen, Tichelen, onverslijtbare Oventichelen, Pannelatten, gezaagd Bart en andere Houtwaren. Eerste kwaliteit van Stovekolen en Cocks. COMBAT met de Jaskaart, op Zondag 23" dezer, in de Bot er mijn bij Blomme-Peeren. Is prijs 3 fr., 2" *1 fr., 3e 1 fr. Inleg 25 c. waarvoor men twee glazen bier ontvangt, het overige geld wordt als prijs gegeven onder de afgespeelde liefhebbers. Begin om 3 ure namiddag. COMBAT met de Jaskaart, op Zondag 23n dezer, ter herberg den Anker bij Pieter Vandaele. Vriendelijke uitnoodiging en goed bier. Het LUGGEPOEDER Desoutter, is gelijk verleden jear te bekomen bij AmaHd Gliyssaert, Apotheker, Groote Markt, 20. De groote vraag achter dit Luggepoeder is de beste WAARBORG van hare kracht. DESCHODT FLORIMOND, slot- en stovemaker te Dixmude, laat het geëerd publiek weten datJiüüL^. zich by zijnen vader in de Stovestraat komt te t vestigen, alwaar hij zijnen stiel zal uitoefenenhij aanveerdt ook alle slach van Zinkwerk, zooals kornizen en goten en gelast zich met het herstellen van geweren, pompen, enz. CH. VERCRUYSSE-CAMERLYNCK, jt» je van alle slach en prijzen. Gewone en pracht-Pianos der beste huizen. Waarborg. Men verwisselt pianos, oude tegen nieuwe, mits opleg. Driejaar tijd van betaling. Inlichtingen van allen aard worden franco, op aanvraag toegezonden. Die comptant betaalt krijgt Coupons Commerciaux. BRUGGE, 83, Steenstraat (bij de statie). AUGUST HUGHEBAERT-LAVA, koperslager, Mosselstraat n° 13, te Dixmude, brengt het publiek ter kennis dat hij alle slach van werk aanveerdt in koper, blik, zink en ijzer, alsook stoven enz. enz. Bij hem zijn te bekomen alle slach van Quincaillerie- goederen en eene schoone keus van nieuwmodn Pantoffels (galochen), alles aan ongelooflijk lage prijzen. Hij verhoopt door de goede en spoedige bediening de gunst van eenieder te winnen. Een lepel Kakaopoeder, met eene tas kokend water of melk aangemengd, verschaft een aan genaam, versterkend, gezond en goedkoop ont bijt. De CACAO-DELACRE wordt verkocht in rolvormige blikken doozen, dragende een op schrift met het handteeken van Ch. Delacre, lever aar des Konings. De beroemdste geneesheeren hebben over de CACAO-DELACRE de vleiendste verslagen gegeven. d'une douleur sourde et péuible A la tête; d'une sen sation de fatigue et d'abat- tement que le sommeil ne chasse pas: d'une sorte d'oppression après les repas, oppression souvent accom- pagnée de palpitations; de ;vi douleurs dans les cötes et 4%.dans le dos avec de fré quents maux de tête; de nausées après les repas, nausées accompagnces de flatuosités et d'un goüt désagréable le matinde perte d'appetit, de vertige, etc. Que de gens souffrent de ces maux et combien Ipeu d'entre eux en connais- sent la cause véritable ou les raoyens propres A leur procurer du soulagement! Co sont quelques-uns des symptömes de l'indigestion et de la maladie de foie, mais ils disparaissent bientót par l'emploi du Sirop Curatif de In mère Keigel, pris immódiatement après le repas. Ce sirop. par ses qualités digestives et nutritives, forlifie la constitution et fait fonction- ner avec régularité les organes de la digestion. Le Strop Keigel est en vente chez les principaux pharmaciens de la Belgique. A. J. WHITE, propriétaire, A Londres. De injectien van het Rooden Kruis A. Bouvier, apotheker te Parijs, geneest in eenige dagen, zonder verdere behandeling Drjjpers, witten bloei, enz. Nauwkeuriglijk de onderrichting na te leven. In de voornaamste Apothekerijen en in 't groot bij MM. CHRISTIAENS, Drogisten te Brussel. Clj. DELACRE heeft bekomen te parys 1878 Twee eerepenningen Sydney 1879 Eersten en tweeden prij8 Melbourne 1880. Vier eerste graden van verdiensten Les jambons fumés fins des Ardennes (jambons de derrière, de choix, doux et maigres, de 4 A 6 kil.), sont encore A obtenir au prix de fr. 1-50 le kil. jusqu'A la fin du mois. Les Jambons des Ardennes sont réputés les plus fins J. STRUYF, A Anvers (Borgerhout). zooveel gebezigd, in de omstreken van Dixmude om het schoonste kleur aan de boter te geven, is te bekomen bij EMILE VERWAERDE, Apotheker, Graanmarkt, Dixmude. De Pianos J. Oor, merkwaardig door hunne helderheid van toon en gemakkelijk spel, behelzen al den voortgang in dit vak gemaakt. Zij hebben in de wereldtentoonstelling van Parijs in 1878 de hoogste onderscheiding onder de Belgische fabrieken bekomen zilveren eermetaal en 3 eervolle meldin gen. Vijfjaren gewaarborgd. Depot bij A. VERMEERSCH, Orgelist te Dix mude. Bij hem kunnen die pianos telken dage gezien worden. Pianos de rencontre. cr g O m p|g§..®rl-rs »B $?p,§ po S.g a 3 b s'g'js'g g. d B 2 J- ft 8 0 g/§ ft ga? 2.1 ft gj SGP 1 S-V I 2. 5s I' Z* a M g g p ll-3 s-3 ie-Bi? 3 3 VJ g3' g-s g i e - V F Twee goede BIERPOMPEN te koop,^ in de herberg Sint Arnold, bij Pieter De Cock. Het beste naaigaren, zoo voor het handwerk als voor het machien. b KANTOOR de Notarissen WE CAE, te Weurne, en HE PUVDT Ie Nieuport. TE MERCKEM, WAN ClllESrEEtOI. modiste in 't Brugsch magazijn, Kiekenstraat, 28, Dixmude. SIUKTT CPtlSFinSTTTS-TTTTIS. Schoen- Leerzen- en Bottinenmaker en Winkelier, brengt ter kennis van 't geëerd publiek dat hij thans gevestigd is Kiehenstraat nr 25 te Dixmude, alwaar hij geopend heeft een schoon Magazijn van Schoenmakers-waren, te weten Alle soorten van leêr, zoo als zoolleèr, geele en roode vellen, grauwe basaanvellen. strooileêrvellen, veaumarin- vellen, verlakte vellen, goudleèr, blauwe verlakte vellen, zwarte severvellen en in andere kleuren, zwarte en ge kleurde veaumatvellen, peerdhals, zeelêervellen, zooger- vellen, huideleèrvellen, ruischleèr, enz. Hy snijdt uit zoo wel in *t groot als in 't klein. Sloffergoed van verscheidene kleuren. Prunelle bij de meter alsook prunelle tige met ressorts en met twee reken knopen.Pluche boordlint en zijde boordlint. Ressorts enz. enz. NAGELS Koperen en ijzeren stekken, vierkante tatsen, volle koppen, vijzen, ijzeren tappen, gru, pointen, gareelnagels. Leesten van alle grootten, naar de laatste mode. Korken zolen Houten tappen. Schoenmakershamers, messen, tangen, nijpers, raspen, scharen, gespen, lijkstokken, kolissen, roletten, vijlen, randzetters en alle soorten van schoenma kersgereedschappen, te lang om hier te meldeti. Verders is bij hem te bekomen eerste soort blink, zeemvellen, vaagborstels, handborstels, trapborstels, engelsche bezems, leiwagens, marbels, bolketten, pekkels, emballage-papieren, kindertoppen, solferstekken. Bij hem is alles te bekomen zoowel in 't groot als in 't klein. Weststraat, nr 68, te Dixmude, hebben de eer het publiek kenbaar te maken dat zij voorzien zijn van alle slach van Stoven en Stoofgerief, alsook alle slach van Menagie-Goederen in blik en ijzer, verlakt en vertind, zooals koffijkannen, théraoren, kitten, koolbakken, kool schoppen, balastschoppen, enz. enz. Zij gelasten zich nog met het maken en vermaken van alle slach van Zink- en Blik- werken, zooals goten, kornissen, enz.; daarenboven gelasten zij zich met het maken en uitleveren aan de smids van Platinen in alle slach van grootte per kilo. Door hunne genadige prijzen denken zij de gunst van eenieder te winnen. herbergier te Dixmude en Agent van verschillige Koolmijnen Cocks, Kalk en Boomsche Steengoederen, laat weten dat er bij hem te bekomen zijn eerste soorten van Cocks, Pruisische en inlandsche Kolen voor stoven, steenbakkers, brouwerijen, bakkerijen voor machien en salons, per 5000 10000 15000 kilos of meer naar beliefte en geleverd waar den koopman het begeert aan prijzen beneden alle concurrenten, alsook Kalk en Boomsche Steengoederen, zooals groote en kleine Pannen, Veursten, Oreboomen, Tichels 20x20 kerksteen, Tichels 16x16 dubbel- breen, Tichels 14x14, enkelbreen, kleine Tichels 12x12 klompkes, Roostersteen, Papensteen, Put- en Schouwsteen, Klampsteen, Klinkaert en Paddesteen. Ook kan iedereen de stalen van Boomsche Steengoederen zien bij den Agenthij verhoopt door de trouwige en spoedige bedieninge de gunst van 't publiek meer en meer te winnen. ttclgisclie, Uransche, Huitsclie TENTOONSTELLINGEN Diplóme d'honneur, Fournisseur de plusieurs cours Les envois se font franco par minimum 2 pièces Café moka fin exquis, torréfié, fr. 1-40 le 1/2 kil. franco Café moka fin exquis, crü k fr. 1-25 Adresser les ordres aux Grands Magasins de comestibles fins N. B. Pour toute demande dépassant J35 francs, il sera expédié gratuitement la superbe carte de la Belgique, dédiée A S. M. Lèoppld II, roi des Beiges. fïl X Al l\U Y1 "^e verbeteringen welke ik toege- 2 il Ulil bracht heb in het maken van gedeeltelijke gebijten zijn voorzeker de beste dat de wetenschap peisde te achterhalen. Door dit nieuw stelsel heelt men noch pijn, noch ongemak en alle voedsels zijn gemakkelijk om knauwen. Droesbeke, chirurgijn-tandmeester, Brussel, 29 St. Michielstraat. Men kan hem raadplegen, den eersten Dinsdag van elke maand, te Dixmude in 't hotel de Casino. van ure 's morgens tot 's noens. ct> O" CD t*r o 3 CD P P- CD O c-d CD PT4 CD k O w Ui M 50 H y 3 p p- CD O O P TJ K Q S C g.P g S"®>3~CD N O. 5J CD CD - rf 'fl ESPj J2 QjP 2 K ft CT1 I B st. És E p T3 CD P 10 pj O p. B cd jD - 8 5 k.® s S, o P m m 2. O O- p O CDs P CT3 m* ry- CD r-4 rt. p e s- s w o 3 X 2- p. 3 CD a® C 5 5 g-p ►O oST) c - 2. - - CD O O CE P" Ï1j B'o 62. a *a C-K f-t- 2 CD - CD ®*f 5. O2 CD g H g co P g m - CD CO CD CD CD BJ H - 5S. 2' to>^ S cDs-^*" g- S g 21 s; O 8 3 S |- 3.52-^ 8 S o CD o w (i' CO CD CD w 3 g 2 p P-w CD S'aa -i- p S rt a w D i a- w 5 3s ffl O O g- p S CD o P >.S £t-S- 2 n 2 h» UI P CD O nik SIIIF/'E^ 'V Verzekerde en volkomene genezing KhM Krill op drie maanden tijd, bewezen door BUIjUlllJlk. certificaten. De moeilijkste breuken worden teruggehouden met het grootste gemak. Ziekte der vrouwen, doorzakking der baarmoeder, enz... genezen zonder ring (pessaire). Onmiddelijk verlichting. Eene gediplomeerde dame is aan het gesticht gehecht. J. WAERSEGERS, breukbandmaker der hospitalen en van het leger, commandeur en ridder van verscheidene or den voor verdiensten aan het menschdom bewezen, Groen plaats35, Antwerpen. NERVIUS p O) M 3 I

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1881 | | pagina 4