God n*4 EN UN NET A KRO N 0188EMEN T, 1^0 ^y D vfiijh ^°^DERT^y TWAALFDE JAARGANG ZONDAG I JANUARI 1882. Nr 567. Staatkundig Overzicht. Ah, die Kunnen Al 216! Hola, leest!! Kerstdag. m WR8CHIJMENDE a ELKiW zondag. WESTSTRAAT, 62. De inschrijvingen eindigen met eiken 31 December. Men abonneert ten allen tijde. FR. 4-5© per jaar; Fr. 2-5© voor 6 maanden. 8© centimen voor elk afzonderlijk nummer op het Bureel. 1881-1882. Lezers ende lezeressen, Legt van kant bekommernessen, Ende luistert met der spoed Naar mijn wenschen ende groet. 't Jaar van TACHENTIG en ÉÉN Springt nu op zijn laatste been. 't. Gaf ons vreugd', doch meer verdriet Vóór het kroop in de marmiet. Vreugde omdat de katholijk Niet versmacht ligt in het slijk, Maar veel kloeker dan voorheen Rechte springt, en op zijn teen Niet meer trappen laat door geus; En getrouwig aan zijn leus Tale, Godsdienst, Vaderland Strijdt met onverschrokken hand. Droefheid!.... Want wie weet het niet, Hoe ons Vlaand'ren deerlijk ziet? Hoe de kloosters zijn beroofd, Hoe de vrijheid is gedoofd, Hoe de scholen zijn verpest, Hoe er schier geen leven rest Voor gemeente- en kerkbestuur? Hoe de geuzen op den duur Van ons dierbaar Vlaanderland Willen makenSlavenland?... Wie Vlaming is, wordt neêrgebukt Wie kath'lijk is, wordt onderdrukt. Wie 't leven zelfs ten besten gaf Beloont men met gevang en straf. De landbouw, ahmen spot er meê Men gret met 'tsmeeken en de wee Van koophandel en neeringstiel. Onz' klachten vagen z'aan hun hiel. En, duurt het nog een jaar of twee Ons Belgiën sterft ter lieverleê Verkropt, vernietigd en verkracht Doorïwilden dwang en domme macht. Maar neen Dat zullen zij niet kunnen 't Gespuis van d'hel en 't geusch gebroed Wij zullen ons geen'ruste gunnen, Geen vrede, en strijden vol van moed Tot dat wij mogen zegen zingen. En Vlaand'ren weêrom Vlaand'ren zien En in hun helsehen kuil verdringen Die landverdrukkers, slechte liên 't Jaar TWEE-EN-TACHENTIG is 't hopen, Zal 't einde zien van 't juk der schand' Waaronder zucht en ligt gekropen Ons katholieke Vaderland. 't Zal stemming voor de Kamers wezen 't Moet al van kant, wat 't land verdrukt; Wij moeten vrij zijn 'lijk voordezen En nimmer onder dwang gebukt. Een' tijd kan men het volk verblenden, Maar 't Belgisch volk en blijft niet blend, 't Zal 't geusch gebroed ter mane zenden. In Doorpijk, Charleroi en Gent, In Antwerpen en ander' steden Van Waalsche grond en Vlaamsche land 't Geroep zal zijn Voor God en zeden! En al wat geus is moet van kant. Dan zal de vrijheid weêrom leven Dan zal den armen, met de dood Op zijne lippen, niet meer beven En bitter schreeuwen Brood! Ons Brood Dan zullen al die school-Pedanten En mammesels met langen sleep Beschaamd gaan vluchten 't allen kanten Alsof men hun de keel toeneep. Dan zal de koophandel weêr bloeijen De landbouw weêr in eere staan, 't Bestier en zal hem niet meer moeijen Met zaken die 't niet aan en gaan. De koten zullen koten blijven Voor deug'niet, moordenaar en dief, Men zal er nooit den Burger drijven Omdat hij 't Vaderland had lief. 't Zal al in vrede en ruste leven, Geen drukking, dwang of woest geweld, Men zal elkeen zijn' rechten geven En niet te koopen zijn voor Geld 31 December 1881. Rome en de Paus worden meer en meer het voorwerp der politieke gesprekken en bekom mernissen. Het hangt gelijk in de lucht dat groote gebeurtenissen naken. Landen en volkeren beginnen te begrijpen, dat Z. H. de Paus te Rome niet vrij is en dat zijn gemis aan onafhankelijkheid nadeelig terug werkt, niet blootelijks op de geestelijke zaken maar zelfs op de kalmte der Staten en Natiën. Op Kerstdag heeft Leo XIII in zijne aan spraak aan de Kardinalen gesteund op de moeilijkheid van zijne gesteltenis en gezeid, dat het eenig middel, om de onafhankelijkheid zijner geestelijke macht te verzekeren de teruggave is der tijdelijke macht eeuwen lang door de Stad houders Christi bezeten. Die redevoering heeft grooten indruk gemaakt want zij was van het hoogste belang als weder- j eisching der ontstolen grondgebieden, als protes- tatie tegen het gepleegde onrecht en beoor deeling der 'omstandigheden. Het wordt waarschijnlijk dat de Paus Rome zal verlaten. De mogelijkheid van het vertrek van Leo XIII maakt het italiaansche rijk ongerust. Koning Humbert vreest dat de Revolutie tegen hem zal opstaan, als de opvolger van Petrus als opperste vertegenwoordiger van recht en gezag op aarde in Rome niet meer verblijven zal. 't Woord is ook dat Duitschland en Oostenrijk in de romeinsche kwestie ten voordeele van dep Paus zouden tusschenkomen. Alles schijnt aan te duiden dat Von Bismarck het nu goed meent met den H. Stoelmaar toch liggen wij met achterdenken, den listigen pruisischen Staatsman niet betrouwende. Wij vreezen dat hij het Centrum of de katho lieke partij in Duitschland wil foppen, 't Kar algelijk zijn dat hij rechtzinnig is, God immer: kneedt de herten der vorsten gelijk was of d( pottebakker zijne klijtaarde. En welk is thans de groote plicht der kriste nen? De plicht van te bidden voor de H. Kerk en haar Opperhoofd. Het gebed trouwens verdrijft de gevaren en is gemeenlijk het beste en zekerste wapen der viktorie. De pruisische Minister der Eerediensten heeft het verslag over de openbare gezondheid in 1880 doen printen en uitdeelen. Er wordt daarin gesproken van die achtbare Zusters van Liefde, welke de troosteressen zijn der kranken zoowel als een der gloriën van het menschdom. De armen hebben hulpen, zegt de verslag gever, wier uitmuntende hoedanigheden niet genoeg kunnen geprezen zijn wij beduiden de Zusters van Liefde. InWestfalen zijn al de hospitalen, van de kleenste tot de meeste, bediend door Zusters. Dank aan het getal dier kloosterlingen, heeft men nooit over geene afwezigheid of schaarschheid van oppassters te klagen. Zij bezorgen bovendien ook de zieken ten huize en maken zich hoogst verdienstelijk in tijden van smetziekten. Die vrouwen zijn, zonder twijfel, de beste bezorgsters. De zending die zij vervullen is niet blootelijks voor haar een uierk van medelijden, maar insgelijks een werk van Godsdienst altijd en overal met den zelfden iever. Wie zwaait zulken lof toe aan de nederige Bekendmakingen 15 c. den drukregel. Alle afflchen bij den Uitgever gedrukt, worden eens kostvrij in 't blad overgenomen. kloosterlingen, die in onzenVaderlande geenszins vrij schieten van de bespottingen der geuzerij en somwijlen vau hare zinlooze vervolging? Is het ievers een kwezelaar, een dweeper? Neen, het is de protestant, Dr Hoogeweg, die spijts zijne godsdienstige dwalingen, aldus hulde weet te brengen aan de Zusters en hunnen edelmoedigen arbeid. Die lof valt niet alleen op de nonnen van St-Vincentius, maar volgens ieder verstandig man op geheel de katkolieke religie. De Zuster' van Liefde is immers eene vrucht gewonnen en gewassen op den vruchtbaren boom des Catholicismus. Zij is eene heldin van menschlievendheid omdat haar betrouwen op den Heere staat en zijne gratie. Neemt het geloof, den priester en heilige Sacramenten weg, en de Zuster van Liefde zal verdwijnen, de gestadige opoffering van tijd en krachten aan onbekende zieken gemeenlijk vuil en ondankbaarheid vervliegen, om in de verlichte 19de eeuw vanprogres, terug te keeren tot de dagen der oude Grieken en Romeinen, die zelfs geen gedacht van liefdadigheid bezaten. Ja, heeren vrijmetselaars en liberalen, raast en tiert maar tegen de nonnen en de H. Kerk, zegt maar dat zij tot niets deugen, doch ver wondert u niet, zoo gij bij uw zot gekakel niets wint dan de algemeene verachting, en achter kloosterzusters verlangt op uw sterf bedde. Men zou het niet gelooven, ware het niet dat hij het zelf bekent, dat hij zelf zonder zijne bleeke kaken van schaamte te voelen gloeien het getal keeren opgeeft, dat de wil der gevers is miskend geweest, het testament geschonden en wat wij als recht en rechtveerdigheid, in onze eenvoudigheid, aanzien overwonnen door wat Bara wet heet. Ja, 216 katholieke fondatiën zijn reeds binnengepalmd. 216 stichtingen gedaan ten voordeele van Kerk en Catholicismus worden tegen beide gedraaid, en aangewend om de vrijdenkerij met haren langen sleep van nadeelige gevolgen te begunstigen en te doen wortel schieten op België's kristene grond. 216 keeren reeds heeft het volk zich getroffen gevoeld in zijne heiligste gevoelens, zijne dier baarste belangen. 216 keeren moet de menigte zich gezeid hebben, dat recht en wet, eigendom en bezitting toch aardige dingen zijn en zich de vrage gesteld of het recht van den sterkste niet altijd het beste is en of de revolutionnaire Proudhon den tegen- woordigen tijd niet voorzien had, toen hij schreef La propriété, c'est le vol. De binneDgepalmde katholieke fondatiën hebben eene weerde van 18,750,000 frank, volgens de nauwkeurige berekeningen van den geleerden heer Tack, die de zaak wel onderzocht en in de Kamers grondig behandeld heeft. Nog een 30 stichtingen blijven aan te slaan. Het is mogelijk dat al die inpalmingen volgens de wet op de studiebeurzen geschieden. Een dingen nogtans is zeker. M. Bara en de tri bunalen legden die wet geheel anders uit over een 10 jaar, en hadden dan, krachtens dezelve, de besluiten niet durven nemen of goedkeuren welke tegenwoordig zulke opschudding ver wekken. De inpalmingen zijn alleszins af te keuren, nadeelig en gevaarlijk. Laat het Socialismus machtiger worden, de bovenhand bekomen en meester van het land zijn, en 't zal zich op dezelve steunen om ander dan kerk- en kloostergoed te rooven. Als de wet immers niet meer de bekrachtiging van recht en rechtveerdigheid zal wezen, maar de uitspraak van haat en begeerlijkheid dan zal de openbare veiligheid vernietigd zijn, het eigendomsrecht onmachtig en de Samenleving maaiën wat het liberalismus nu zaait. Dit jaar zijn er 159 geuzenmeesters of zoo te wege vrijgesteld van de soldaterij, tegen 37 Seminaristen. 159 jongelingen, die anders zouden vrij wezen, moeten optrekken om die schoone heertjes te vervangen. En de liberalen schreeuwen tegen de vrijstelling der arme geestelijken! Ja, zij schreeuwen tegen die 37 Seminaristen, maar riskieren geen gebenedijd woord over hunne 159 vriendjes en gunstelingskes. Bovendien, het is hunne schuld dat er iemand moet opgaan in de plaats der normalisten, en studenten in godsgeleerdheid, 't Zijn zij, de liberalen, die de wet alzoo veranderd hebben en nu durven zij klagen over wat zij zelf inbrachten. Het gaat alle menschen te verre. Altijd en overal is Kerstdag eene feeste die het herte van den Christenmensch verheugt. Hoe hard en zuur het jaargetijde somwijlen moge wezen, die dag brengt altijd met hem als eenen bovennatuurlij ken balsem, waarmede alles op die feeste schijnt overgoten te zijn. Negentien eeuwen is het geleden dat de engel de blijde mare bracht aan de herders en nog telken jare zou men meenen dat de zelfde engel ons komt zeggen Zie, ik verkondige u eene groote vreugde, waarin al het volk zal mededeelen een Zaligmaker is u geboren. Die feest, ieder jaar zoo hertroerend voor ieder Christen mensch, is dit jaar voor de Dixmudeüngen bijzonder treffend en aandoenlijk geweest. Immers de jonge katholieke Koorzang-maatschappij, die reeds meer perels aan hare kroone telt dan maanden van bestaan, heeft haren onuitputbaren iever en haar schitterend talent, ten dienste gesteld om de kerkelijke plechtigheden van dien dag, reeds zoo indrukmakend door haar zeiven, nog te verheffen en op te helderen. In de Kerstmis en de Hoogmis, zooals wij Zondag laatst aankondigden, heeft zij de buitengewoon schoone Terza Missa uitgevoerd van Mercadente. Zonder vaar of vrees van tegengesproken te worden, beroepen wij allen en iedereen van dezen die in de Missen tegenwoordig geweest zijn, niet alleen over de schoonheid van dit meesterlijk stuk, maar ook en bijzonderlijk over de juistheid, het vuur en het gevoelen met welke het beide keeren uitgevoerd werd. De uitvoering van den Kyrie en den Gloria was zoo volmaakt en deed de verrukking in de aanwezigen zoodanig ontstaan, dat men als hennevleesch en koud wierd van aandoening. Eene plicht is het dan voor ons hier in ons blad in naam van al de katholieken onzer stad die bloeiende Koorzang-maatschappij geluk te wenschen met den veoruitgang dien zij doet en met de lauwertakken, die zij inzamelt. Wij kunnen niet nalaten haar, en haren Bestuurder alsook dezen die weleer ze oprich ten en nu in stand houden te bedanken. Die instelling moest sedert lang gedaan zijn in Dixmude, voor algemeen verzet en opheldering der kerkelijke plechtigheden. Nu bestaat zij, en God gave en zal geven dat zij maar altijd moge groeien en bloeien! Indien wij nog eenen wensch mochten uiten, het ware dat benevens de katholieke fanfaren en den katholieken koorzang, een katholiek orkest nog zoude gesticht worden, 't Orkest zou wonder effect doen, met den koorzang in onze echte kathe drale, op de groote feestdagen. BW* MWK w»M^i»aaiwii^3rta»uafiauwg&t»ateKA BgsaTrti it rvtw iirarj aiWir»A-a7i-irfi.wfta^Hó Mtiit xnmt SOBEE1, DEB GAZETTE Alle mededeelingen, artikel of brieven, moeten vrachtvrij en enderteelcend naar het Bureel toegezonden worden uiterlijk tegen den vrijdag noen. Ieder abonnent mag, wegens zijn bedrijf, eene annonce van 10 regels tweemaal gratis doen inplaatsen. .~-stms^s>CQ MARBLTBULLETIJIV. Een bulletijn, gevende de marktprijzen van Dixmude, Bergen, Kortrijk, Rousselare en Veurne verschijnt den Woensdag avond. Het zal aan de inschrijvers, op hunne vraag toegezonden worden, mits de toelaag van 75 CENTIEMEN 's jaars.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1882 | | pagina 1