VEERTIENDE JAARGANG. ZONDAG 13 JULI 1884. Nr 699. 3ST HBT ^K-E/OasmiSSEMEaSTT GOD EN VADERLAND VRIJHEID EN MOEDERTAAL De Vergadering in den Tap, Kiezing voor de Senaat. Maren en raden. *1 {1>J\A }yAAPYVWt/\J^ "Verschijnende eiken Zondag Bureel der Gazette WESTSTRAAT, 62.- HENRI VION, Drukker-Uitgever. niüiv juli. Dinsdag, om 3 ure en half, kwamen de katholieke Kiezers bijeen in den Tap. Ongemeen talrijk was de vergadering. Groot was de algemeene blijdschap en geestdrift, alhoewel zij niet overging tot die luidruchtige, woelende betoogingen en gezangen eigen aan de Zuidersche naturen. Van tijd tot tijd weergalmden kanonschoten om de katholieke zegepralen te begroeten en aan te kondigen. Kwart voor 4 ure richtte M. Delahaye het woord aan de verheugde Kiezers. Hij sprak met nog meer kracht en herte dan gemeenlijk. Hij zei dat België vrij was, vrij van het slaven- jok der Logië. Hij herinnerde de voornaamste en schandelijkste maatregels door het liberaal ministerie Frère-Rolin, droeviger memorie, genomen tegen de vrijheden van den burger, van de provincie en van de gemeente. Hij brand merkte de hatelijke en ruïneerende centralisatie, die het weggejogen Ministerie overal inbracht, en de slechte wet die den Gouverneur, eenen ambtenaar des Staatsbestiers, meester en baas maakt van de kas der Gemeente en de penningen der gemeentelasten. Onder het liberaal gouvernement, zei hij, de Gemeente was niets, de Staat alles. Dat was onredelijk, dat was echte dwinglandij. Die dwinglandy zal eindigen. De katholieke partij heeft de vrijheden der Gemeente verdedigd tegen de aanslagen en gewelddadigheden der geuzen zij zal ze thans eerbiedigen, verkloeken en vergrooten. Vandage heeft gansch België zijn gedacht en wil gevraagd geweest, en 't heeft geantwoord Weg met de ruïneerende dwinglandij der cen tralisatie! ik wil spaarzaamheid, recht en vrijheid. Verders deed Dr Delahaye bemerken, dat het voor het welzijn van de Gemeenten en de huis vaders niet genoeg is dat het Staatsbestier de Gemeente recht en vrijheid toekent en laat; maar dat er voor dat geluk en welzijn nog een goed, bekwaam Gemeentebestier van noode is. Wat baten immers de beste vrijheden, als ze niet gebruikt zijn? Wat helpen de gemeenterechten, als de gemeentebestierders ze niet eerbiedigen en te onbekwaam of te dweepzuchtig zijn om ze voor het algemeen nut te bezigen De wakkere spreker deed dan begrijpen hoe noodig het is van op iedere gemeente in den Raad slechts mannen te stemmen, die wilskracht en bekwaamheid genoeg hebben om een goed gebruik van de Gemeentevrijheden te maken allen officieelen dwang op de gewetens te be letten recht te geven aan eenieder en alle verkwistingen van de gemeentepenningen te bevechten. Het land is vrij, de gemeente moet ook alle dwangjok afschudden. Het Staatsbestier wil aan iedereen zijn recht laten. Het Gemeentebestier moet ook alle rechten, zelfs deze van de armsten eerbiedigen. De kiezingen van October naderen spoedig. Dat elke gemeente overwege en overlegge wat haar te doen staat. Deze wijze, manhaftige aanspraak was de vergadering zeer welkom. Dr Delahaye had in het begin zijner rede voering Baron de Coninck geluk gewenscht met zijne benoeming tot Ridder der Leopoldsorde. Ons geachte Senateur kon niet nalaten te antwoorden op die gelukwensching, die de vergadering met lange en luide bravos had bekrachtigd. Hij deed zulks met het gemak van klappen en de gemoedlijkheid, welke het publiek van de katholieke bijeenkomsten sedert lang kennen. Verders bedankte de herstemde Senateur de heeren Kiezers die hem hunne stem gegeven hadden, de personen die in het arrondissement voor de katholieke zaak werkzaam zijn en bezonderlijk de heeren Provinciale Raadsheeren en Dr Delahaye, dien ouden kamper voor vrijheid, moedertaal en Godsdienst. Sedert zijne intrede in de politieke loopbaan heeft Baron de Coninck al de "zedelijke en stoffelijke belangen van ons arrondissement ter herte genomen. Hij beloofde in zijne aanspraak van zulks voort te doen, en meende te mogen verzekeren dat het Ministerie ging maatregels nemen om de stoffelijke welvaart van het arrondissement Dixmude-Veurne te bevorderen. Een goed vertegenwoordiger des volks be- hertigt niet alleen de algemeene belangen van het Vaderland, maar ook de bijzondere belangen van zijne lastgevers. Van deze waarheid overtuigd, zei Baron de Coninck Dinsdag dat hij ten dienste was van al de inwoners van het arrondissement, Kiezers of geen, en dat hij hunne bijzondere intresten altijd ging voorstaan voor zooveel en voor zoover als deze niet streden met de hoogere belangen van het gansche land en de heilige plichten der burgers. Zoo men denken kan werd de edele redenaar krachtig toegejuicht. De katholieke Kiezers gingen uiteen kalm en welgezind en vol hope op het bestier van het katholiek Ministerie. Leve de Koning Leve het ministerie Malou! Leve ons Senateur DECORATIE VAN BARON DE CONINCK. Z. M. de Koning heeft onzen geachten Senateur Baron de Coninck tot Ridder der Leopoldsorde benaaind. Deze decoratie moeten wij goedkeuren Zij i3 geheel en gansch verdiend. Onnoodig te zeggen wat Baron de Coninck in eene politieke loopbaan van boven de 21 jaar, als Burgmeester, Volksvertegenwoordiger en Senateur, voor land en volk gedaan heeft. Iedereen omtrent weet het. Wij wenschen Baron de Coninck bertelijk proficiat en wenschen ook Z. M. Leopold geluk, omdat hij ware verdiensten heeft weten te erkennen en te vereeren. TRIOMF DER KATHOLIEKEN. Oostende. Katholieke zegepraal, de Limburg-Stirum, 579 F. de Stuers, Ath. M. Descamps verslegen. d'Oultremont, 896 Descamps, Doornik. Vermaning voor M. Bar». Dumon, 1534 Bonnet, 1700 de Robiano, 1456 Macau, 1545 Een liberaal gekozen. Ballotagie tusschen M. Dumon en Macau. Verniers. Treffende overwinning. Simonis, 1803 Peltzer, 1623 de Biolley, 1739 Collet, 1609 De nijverigste stad van België jaagt de liberalen naar de mane. Bravo Brussel. Al herdoens. Allard, 8852 Bisschoffsheim, 8818 Cornet-de Grez, 8684 Crocq, 8777 de Marnix, 8676 deRenesse, 8779 Moeremans, 8668 Graux, 8745 Goffin, 8720 Mignot, 8697 Powis de ten Bossche 8645 Piron-Vanderlon, 8783 Terlinden, 8654 Van Schoor, 8812 Van Merstraeten, 8646 Vaucamps, 8734 Volstrekte meerderheid 8877 Nietige briefjes 121 Geldige 17753 Getal stemmers 17874 Groote triomf. Bracq, Casier, Pycke, Soupart, Gent. 3923 Lippens, 3547 3903 Story, 3524 3903 Vanden Kerchove, 3540 3926 Verhaeghe, 3538 Soignies. Twee liberalen gebuisd. Cornet, 1365 Watermans, 1246 Gaulier, 1320 Pennart, 1224 Ballotagie. de Fierlant, 1552 de Vrints, 1650 Bpeeckaert, 1526 Pigeolet, 1568 Ballotagie tusschen M. de Fierlant en M. Pigeolet. Hoei. M. de Lhonneux, uittredend liberaal, herkozen met 608 stemmen, tegen 596 gegeven aan M. de Liedekerke. Arlon en Virton. Zegepraal der politieke schurkerij Rolin. M. Crabbe, liberaal, gekozen met 597 stemmen tegen 560 gegeven aan M. de Gerlache, kath. Charleroi. Alles blijft gelijk, de Carrier, 2572 Balisaux, 2855 SF10". 2728 Dewandre, 2820 Pirmez, 2574 Piret, 2814 Luik. Liberaal lijk te voren, de Fabri-Beckers, 2477 Braconnier, de Harlez, 2446 d'Andrimont, de Meeus, 2440 de l'Eau, Frésart, 2511 Montefiore, De liberale meerderheid is 300 stemmen ge zonken bjj de vorige Senaatkiezing. Katholieke arrondissementen zonder strijd. Veurne-Diccmude. B#" de Coninck, 841 IJ per. B« Surmont de Volsberghe, 840 3809 3764 3737 3793 Bon Bethune, Lammens, Solvyns, Boa d'Anethan, de Crombrugghe, Van Ockerhout, Leirens, Van Vreckem, 1447 1449 Rousselare. 813 Thielt. 579 Brugge. 1396 1389 Aalst. 1270 1285 Audenaarde. Pycke de Peteghem, 917 Eecloo. 'T Kint de Roodenbeke, 598 Sint Niklaas. Graaf de Bergheyek, 951 Burggr. Vilain XIIII, 972 Dendermonde. de Ribeaucourt, 1071 Hasselt. Van Willigen, 637 Tongeren. de Borghgrave, 500 Maaseik. de Grünne, 277 Bastogne- Marche. Orban de Xivry, 425 Neufchüteau. de Limburg-Stirum, 287 Namen. de Bruges, de Namur, 1776 1743 Dinant. 532 Mechelen. 1431 1426 Turnhout. 590 Leuven. 1709 1685 B™ d'Huart, Graaf de Buisseret, Graaf d'Ursel, Graaf de Mérode, Michaux, Willems, Antwerpen. Drie stemmen gewonnen zonder stryd. Cogels, aftr. lid, 5555 Demeester, nieuw, 5524 De Pret, - 5521 Vanden Bemden,5498 Drie aftredende liberale Senateurs hebben de huike naar den wind gezet en zijn gevlucht voor de vlage. Liberale arrondissementen zonder strijd. Thuin. de Haussy, 935 Bergen. de Thuin, 1199 Hardenpont, 1189 Tercelin, 1130 468 Waremme. de Sélys, Philipville. Geen srijd. B°" de Labbeville, ondersteund dcor de katholieken, is als onafhanklijk gokozen met 329 stemmen. Leve de Grondwet! Leve de Katholieken Geluk aan 't Vaderland! Dank en lof aan God KIEZING VOOR DE KAMER. Brugge, M. Ronse 1395. Kortrijk, M. Vanden Peereboom 1482. Thielt, M. Beernaert 580. St. Niklaas, M. Malou 961. In die plaatsen katholieken gekozen zonder strijd. Namen. Drie katholieken gekozen M. de Moreau, 1746. M. Melot, 1657. M, Doucet, 1649. Liberalen. Nieuwe buize. M. Dethy, 1543. M. Finet, 1558. Antwerpen, Katholiek. Socialist en geus. Jacobs, 5630 Nevelsteen, 617 -a» Binst bet onweder van Vrijdag acht dagen is de donder gevallen op het huis van het boertje Karei Demeyer, te Lichtervelde, en heeft het gansch doen afbranden. Zaterdag avond werd, te Ansegbem, in asch geleid het huis van Ivo Vanacker alsook een stalleke toebehoorend aan deDzelfda, Eene veers en een verken bleven in de vlammen. De brand werd aansteken door den bliksem. Wervik gaat een korps sapeurs-pom piers inrichten. De Koning van Holland is erg ziek. De cholera verergert een wenig te Marseille. Te Toulon zijn de schouw burgen en de cafés-concerts gesloten uit vreeze voor de besmetting der cholera. Verscheidene burg meesters en schepenen zijn dezer dagen genaamd. en te Oostende zijn er schoone roeifeesten geweest. Trekmerriën. Landbouwers, de dagen van den pryskamp voor de trekmerriën zijn gesteld als volgt Te Ghistelden Woensdag, 23 Juli, dag van den prijskamp voor achttienmaanders, 's morgens om 11 ure, voor de rechterlijke kantons Ghistel en Oostende. Te Bruggevoor de brouwerij van M. Arents, Hoefijzerstraat, den Vrijdag 25 Juli, dag der peerdemarkt, 's namiddags ten 3 ure voor de rechterlijke kantons Brugge, Thielt, Ruisselede en Thourout. Het is zeer slecht en ongezond van groen of onrijp fruit te eten. In deze dagen van smachtende hitte, vooral omdat de cholera in Zuid-Frankrijk is, zouden de ouders en oversten streng moeten waken dat hunne hinders ën onderhoorigen hunne gezondheid niet in gevaar stellen met onrijpe krieken, kersen enz. te eten of koud of onrein water te drinken. Alderbeste tijdingen van de feesten van zaligen Karei den Goede. Brugge richt eenen ommegang in die een wonder zal wezen van schoonheid en kunste. Vijf praalwagens en vele groepen peerdevolk zullen van den stoet deel maken. Die feesten komen op het einde van Oogst. Die zwemt moet voorzichtig zijn. Het zit een Bietebouw in het water en hy heeft van de jare reeds verscheidene jonkheden gepakt voor op Pietje de Dood zijn kermistafel. Zwemmen kort achter eten deugt nooit. De konkels en de plaatsen waar er veel waterplanten groeien moeten de zwemmers en baders voorzichtig mijden. Verre zwemmers, Hooge klemmers, Loopers op het ijs, En zjjn niet wijs, zeiën onze voorouders, en zij hadden al het ongelijk van de wereld niet. TeBorgerhout hebben de mamzelscholen op het papier 350 leerlingen, en op de banken nog geen 170. Betrouwt toen de statistieken van M. Van Humbeeck! Den 4 Oogst aanstaande gaan de Assisen open. Onder het getal der personen, die de eere en de last hebben van gezwoorne of juré te zijn, bemerken wij de heeren B. Liebaert, schepene te Langhemarek; L Legein-Portier, landbouwer te Sint Jo'oris H. Jonckheere-Deleyn, brouwer te Hooghlede' P. Feys-Ghyssaert, koopman te Dixmude; v' Bricoult, eigenaar te Veurne; E. Cuvelier, eigenaar te Staden; A, De Ruyssehere, schepene te Alveringhem en de notaris P. Wauters van Dixmude. M. Lippens, door de genade der liberalen en de bermhertigheid van M. Rolin, burgmeester van Gent, heeft 5 stadshoveniers afgezet. rati All* mededeelingen, artikels en brieven moeten uiterlijk tegen den Vrijdag noen in het Bureel beeteld worden; alwaar men ten allen tiide kan abonneeren aan inschrijver mag wegens zijn bedrijf eene bekendmaking van 10 regels gratis in twee nummers doen plaatsen. De affichen gedrukt bij den Uitgever word drukregel. Een Marktbulletijn verschijnt den Woonsdag avond, dat aan de inschrijvers op hunne vraag toegezonden wordt mits de toelaag van 75 centimen. <L fr. 50 per jaar of 3 fr. 50 voor zes maanden. Ieder bij den Uitgever worden eens kostvrij in de Gazette overgenomen en de annoncenprijs is 15 c. den "7r De inschrijvingen eindigen met eiken 31 December. 558 865 H JULI. Katholieken. Liberalen. Nijvel.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1884 | | pagina 1