ZESTIENDE JAARGANG. ZONDAG 25 JULI 1886. N' 987. GOD EN VADERLAND VRIJHEID EN MOED! •BTKf van HET A.H»H(01TX)ISSEll^El]SrT Sociale kwestie Geuzen en frama<?ons. Afgeschaft. Maren en raden. Van alles wal. "Verschijnende eiken Zondag Bureel der Gazette WILGENDIJKSTRAAT, 30. HENRI VION, Drukker-Uitgever. De Commissie, die een onderzoek doet over den staat der werkende klassen, heeft zitting gehouden te Gent. M. Lammens, Senateur van Kortrijk, was voorzitter en advokaat Odillon Périer schrijver. Anseele en een ander aanvoerder der Gentsche socialisten werden hij het bureel gevraagd. Afgeveerdigden van de samenwerkende genootschappen kwamen op en werden onderhoord. Ziehier in het korte wat er gezeid geweest is Vpunt. Samenwerkende bakkerijen. De samenwerkende bakkerijen van Gent gerieven 8000 huisgezinnen, ontvangen dagelijks 32,000 frank, leveren goed, gezond brood, verdeelen de winste onder de leden der maatschappij en houden 2 ten honderd voor hare inrichting te verbeteren en hare uitbrei ding te vergrooten. Sedert de samenwerkende maatschappijen bestaan koopen de werklieden, volgens de socialisten Foucaert en Van Strydonck, min te borgte, en ze worden beter van gedrag. Afgeveerdigden van de bakkersbazen ver klaren dat die maatschappijen de kleene bakkers, de kleene winkeliers en de kleene neringdoeners ten onderen helpen. De socialist Van Beveren antwoordt dat de kleene bakkerijen en winkels, bestonden de samenwerkende genootschappen niet, zouden te niete gebracht zijn door maatschappijen van geldmannen, die ovens zouden steken en dat het alzoo gaat in Holland. Van Strydonck getuigt dat verscheidene fabrikanten hun werkvolk wegzenden, dat van de samenwerkende maatschappijen deel maakt en zulks uit vreeze dat de arbeiders zouden te wel ingericht worden, 28 punt. Kwestie van het dagloon. Burger Van Beveren zegt dat de Staat zou inosten een groot krediet verleenen aan de samenwerkende maatschappijen, opdat deze Zouden in state zijn de groote kapitalisten plat te leggen. M. Lammens doet bemerken, dat de middelstand dan zou verdwijnen, 't Is waar, zegt Anseele, maar de middelklassen verdwijnen nu ook door de concurrentie der groote kapitalen en al de fortuine zal welhaast in de handen van eenige honderden familien zitten. Geeft de werktuigen aan het werkvolk, dat ze bezigt en de arbeiderskwestie zal opgelost Zijnalzoo peist Anseele, maar hij is mis, want de toestand der werkende klassen zou dan nog verergeren. 3« punt. Regeling van het werk. Gedachten van Anseele. Geen kinders van beneden de 14 jaar mogen toegelaten zijn in de fabrieken. Tot hun 14ste jaar moeten de kinders naar school gaan. Kinders van 14 tot 16 jaar mogen maar halve dagen werken en zouden moeten 3 uren daags leeren. Opkomers van 16 tot 18 jaar mogen maar 3 schoven daags werken, het 4d® schof moeten zij in school zijn. De volslegen mannemenschen zouden niet meer dan 10 uren daags mogen werken in de fabrieken. Er moet verandering komen in de manier tan aanstelling der meesterknechten en in hunne bevoegheid. 4® punt. Dronkenschap. Al de afgeveerdigden zijn eens om te zeggen dat er eene wet op het dronke zijn noodig is. De socialistsche herberg Vooruit vent maar melk en bier geene sterke dranken. Anseele peist dat men de oorzaken der dronkenschap moet bevechten en met dit doel de daghuren verhoogendat men het getal der herbergen- zou moeten verminderen en dat men aan den Staat zou moeten het recht overlaten van iemand toe te laten of te verbieden van herbergier te zijn. bepunt. Verscheidene vraagstukken. M. Lammens steunt op de voordeelenen de noodzakelijkheid der zondagrust. De werklie den van den ijzerweg zouden ook moeten hunnen rustdag hebben den Zondag. M. Deridder zou willen dat de arbeiders van de spoorbanen, die 's Zondags moeten op de beenen zijn, mogen rusten den Haandag. Een werkman komt op tegen de onteigenin gen bij kwartier, die in de groote steden ge schieden. De werkman wordt daardoor uit stad gedreven in de voorgeborchten, of in werkmanswijken, in kazeernen die noch voor de gezondheid, noch voor de zeden en deugen. Die werkman heeft gelijk. Verders wierd er gesproken van de kiezing der scheidsrechters en van de uren hunner vergaderingen. Het nijverheidsonderzoek is geheel ernstig en gemeend gegaan te Gent. De voorzitter, M. Lammens, heeft bewezen dat hij de sociale vraagpunten onderzocht heeft, zoekt naar waarheid en nut en de verbetering der werkende klassen ter herte, neemt met de bezorgdheid van eenen goeden vaderlander en de liefde van een oprechten kristene. Deze week heeft de Commissie van het werk ten onderhoore gezeteld in verscheidene steden en dorpen van het Walenland. Zij gaat goed en nuttig werk leveren. Ondanks de groote zorg waarmede de vrijmetselarij hare handelingen verbergt, komen deze meer en meer aan het licht. En hoe meer wij met die handelingen bekend geraken, hoe meer wij zien dat de vrijmetselarij inderdaad redens heeft om zich, voor hare gewone werkzaamheden, tusschen vier muren op te sluiten en geen licht van buiten te laten binnen dringen. De vrijmetselarij, wij hebben het meer dan eens gezegd en bewezen, bevat de kiemen, niet alleen van het liberalismus maar ook van het socialismus en van de maatschappelijke omwenteling. Een nieuw en doorslaande bewijs daarvan vinden wij in een werk getiteld Cours de Francmagonnerie pratiquebevattende het hooger ónderwijs der vrijmetselarij't is te zeggen de leeringen zelve der Loge, opgesteld door den /commandeur van eenen der Opperste Raden. Dit werk, te Parijs verschenen, was uit sluitend voor de vrijmetselaars bestemd. Ongelukkiglijk, voor de vrijmetselarij, is het in handen gevallen van een ongewijde, die zich niet verplicht heeft geacht het geheim te houden. Ziehier dus, volgens het werk van eenen der hoogstgeplaatste vrijmetselaars, welke het doel van die gevaarlijke sekte is Dm katholieken Godsdienst vernietigen, die een misdadig misbruik van vertrouwen is, tegen hetwelk alle middelen goed zijn, op voorwaarde dat zij gelukken. Verder zegt dezelfde schrijver De vrijmetselarij is niets meer of niets min dan de omwenteling in werking, de bestendige samenzweering tegen de politieke en gods dienstige dwingelandij. En verder Onze onschuldige Grootmeester is de Mensch, die Koning en meester der Groote Natuur geboren is, vermoord door drie moordenaars, drie eerloozen, die ontzaggelijke hinderpalen hebben gesteld tegen zijn geluk en tegen zijne rechten en die geëindigd hebben met hem te vernietigen. Deze drie eerlooze moordenaars zijn De Wet. De Eigendom. De Godsdienst. De Wet, omdat zij de volmaakte overeen stemming niet is tusschen de Rechten van den Mensch op zijn eigen en de plichten van de Samenleving De Eigendom omdat de aarde aan niemand toebehoort en dat hare voortbrengsels aan allen toebehooren in de maat van ieders behoeften voor zijn welzijn De Godsdienst, omdat de eerediensten niets anders zijn dan de wijsbegeerten van groote mannen, welke de volkeren hebben aan genomen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij hun welzijn zouden vermeerderen. Noch de Wet, noch de Eigendom noch de Godsdienst mogen dus den mensch opgelegd worden. Van die drie eerlooze vijanden is het de Godsdienst die het eenige voorwerp moet zijn van onze doodende aanvallen, omdat een volk nooit zijnen godsdienst heeft overleefd en dat het met den Godsdienst te dooden is dat wij de Samenleving zullen doen herleven, door op de lijken dezer moordenaars den Godsdienst, de Wet en den Eigendom der vrijmetselarij op te richten. Vervolgens zegt de groote leermeester der vrijmetselaars dat de strijd tegen den Gods dienst den Eigendom en de Wet moet gestreden worden bij middel van het woord, de pen, het onderwijs, het huisgezin, de maat schappelijke betrekkingen, de Wetgevende Kamers, den rijkdom, den list en het geweld, Ziedaar het doel en het program der vrijmetselarijhet bevat gansch de leering van de liberale partij grootendeels uit vrij metselaars bestaande, van het radikalismus en van het socialismus welke alle drie voort gesproten zijn uit hunnen haat tegen de drie eerlooze moordenaars, de Wet, den Eigendom enden Godsdienst. Standaardj. Een koninklijk besluit. Zondag laatst in het Staatsblad verschenen, laat de afschaffing toe der eenige officieele school in de volgende gemeenten Vutryve, Beveren bij Rousselare, Coolscamp, Ousselghem, Schaltin, St-Denys- Westrem, Offagne en Sorinne. Die afschaffing is ten volle uitgeleid en gewettigd door de volgende kleene opgave der schoolbevolking. Officieele school. Vrije school. Autryve 1 leerling. 100 leerlingen. )200 knechten. Beveren 0 60 meisjes Coolscamp 0 210 leerlingen Ousselghem 0 109 n 72 knechtjes Schaltin 0 0g meisjes Wij bedanken het Ministerie en den Koning omdat zij de vurige wenschen van 8 gemeenten aanhoord hebben. De kuisching is nog niet voltooid. Wij hopen dat de regeering den bezem zal gebruiken ten verloftijde en op een aanzienlijk getal dorpen de geuzeschool zal wegvagen, die er als eene booze rups zonder nut of vrucht de beste inkomsten afknaagt. Alle mededelingen, artikel, en brieven moeten uiterlijk tegen den Vrijdag noen in het Bureel besteld worden; «MM men ten allen tijde Aan abonneeren aan 4Jr. 60 per jaar ol J3 fr. BO voor zes maanden. Ieder Inschrijver mag wegens zijn bedrijf eene bekendmaking van 10 regels gratisAn twee nummers doen plaatsen. - De affichen gedrukt bij den Uitgever worden eens kostvrij in de Gazette overgentoen en-de annoncenprys is 15 c. den drukregel. Een Marktbulletijn verschijnt den Woensdag avond, dat aan de inschrijvers op hunne vraag toegezonden wordt mits de toelaagvan 75 centimen. De inschrijvingen eindigen met eiken 31 December. c, tj-t 1 )112 knechtjes St-Denijs- Westrem )l 16 meisjes Offagne 0 58 leerlingen Sorinne 9 69 Tezamen 11 leerlingen 1171 leerlingen De policie-agent Paul Declercq is thans cipier gekozen van het gevang of het doortochthuis voor kwaaddoeners en dronklaps. Onze foire is wel voorzien van barakken en kramen maar ongelukkiglijk is er weinig neering hoeveel geruchte men maakt, elkeen klaagt putten in de steenen over den kleinen ontvangst; wij peizen dat Dixmude-kermis hare oude faam zal blijven behouden en dat de twee laatste dagen alles zullen verbeteren. Naar men verzekert zal het Dixmudenaartje zijne korrespondentie vlooien op den werkwinkel houden dus, dat er niemand zal verontrust zijn door zyne liberale Brugsche zomer beestjes. De Veurnaar verzekert dat prins de Caraman-Chimay, minister van Buitenlandsche zaken, heden, Zondag 25 Juli, de vermaarde boetprocessie van Veurne met zijne tegenwoordig heid vereeren zal. Peerdemarkt en prijskamp te Veurne. Den Zaterdag 7 Oogst, is er, te Veurne, peerde markt en prijskamp van beesten. Denzelfden dag is er prijskamp voor het beslaan van peerden. Al de hoefsmeden van het arrondissement, 't zij dat zij gediplomeerd zijn of niet, mogen meedoen. Onmiddelijk achter den prijskamp is er een feestmaal in de afspanning de Rhetorica. De Roomsche Congregatie der Inkwisitie komt te verklaren, dat het verboden is deel te maken van genootschappen ter verbranding van menscheolijken en ook verboden is de verbranding van menschenlijken te gebieden. In Belgie zijn er reeds liberalen, die geerne zouden de lijken niet meer begraven maar branden. Baron de Lareinty en generaal Boulanger, minister van oorlog van Frankrijk, hebben in tweegevecht gevochten met de pistole. Zy zijn beiden ongewond gebleven. Het spijt ons dat baron de Lareinty, die een goed katholiek is, de zwakheid gehad heeft van toe te stemmen in een gevecht, dat strydt tegen de gezonde rede en strengelyk door de H. Kerk verboden is. La Chronique bekent dat de katholieken, die deel maken van de werkkommissie zeer neerstig zijn, om de zittingen by te wonen en dat zij de sociale vraagstukken zorgvuldig gestudeerd en overleid hebben. Men heeft ingebroken bij den Burgemeester van Aarlen en 4000 frank gestolen. De schade veroorzaakt door den brand der hoogeschool van Brussel is 195,000 frank geschat. Slechts 125,000 frank en vrijmetser Rustin heeft durven 100,000 frank vragen aan den gauraad voor het afgelaaid gebouw te herstellen De vrijmetselarij telt veel millioenrijke leden. Dat zij te zamen uitleggen voor hunne Universiteit-te herbouwen; maar gierig zyn is ook eentwat. De trams hebben gestaan, te Brussel, op bevel van de policie, om eene processie door te laten. La Chronique, het geliefd gazetje van de jonge liberaaltjes van Handzaeme en elders, is gloeiënde, gloeiende dul daarom. Hadden de trams door den stoet gereden en armen en beenen gebroken, 't hadde zeker wel geweest voor dat papiertje. De anarchist Galo is door het eedgerecht van Parijs tot 20 jaar dwangarbeid veroordeeld voor gepoogd te hebben geldmannen te ver moorden op de Beurs. Galo is een gewezen geusche schoolmeester, die al geenen kant en deugt. M. Orban de Xivry, senateur van Bastnach en M. Drion. volksvertegenwoordiger van Charleroi, zijn baron genaamd. M. A. Floor, burgermeester te Crombeke, is het burgerkruis van le klas toegekend. La Chronique bevestigt dat M. J. Malou zaliger zeer milde was voor de goede werken en in 1878, 1 millioen gaf voor de katholieke scholen. Er is 850 frank gestolen uit het bureel des Policie-commissaris van Kortrijk. Wat dingen, wat dingen! Het was Maandag Sinte Holpe. Deze heilige heet ook nog, zegt Gezelie, Sinte Commere, Comer, Comerine en in het Martyrologium staat ze Wilgefort is. Sinte Holpesdag is drie dagen voor 't geluk. Volgens het oud wangsloove onzer voorouders was de 24 Juli de gelukkigste geboortedag van het jaar. Nu dat is 3 dagen voor Sinte Holpe, den 20 Juli. De grieksche wijsgeer Socrates had eene booze soorte van een wijf. Ze hiet Xantippe en zij had eene kele lijk een klokke en eene tonge lijk een serpent. Een zekeren keer gebeurde het dat Socrates moest zorgen voor de sausepanne en hij liet ze aanbranden Gij alhier en gy aldaar, riep zijne korzelige vrouw en met haar tieren en kijven ze deed haren vent ten huizen uitloopen. Hij bleef op de zulle zitten tot dat het tempeest over was. Xantippe bezat haar zeiven niet meer van gramschap. Ze liep de trappen op, drie met nen keer, rechte naar hare slaapkamer, ze schoof de vensters op met een ongehoord geweld en... eenen eener water nemend, ze goot hem op het hoofd van Socrates dat hij leekte van de natte. Wel, zei de zachtzinnige wijsgeer het had gedonderd, is het te verwonderen dat het nu regent? Die kwalijk ziet zou beter tasten. De algemeens kampstrijd tusschen de lagere Staatsscholen en de aangenomen scholen is uit gesteld tot den 2 Oogst. De reden van dit uitstel is merkweerdig. Het Staatsbestier heeft ontdekt dat de vragen, die reeds gedrukt waren, door ievers eene onbescheidenheid aan verscheidene scholen zijn medegedeeld geweest. Zoo men hoort is er zeurderij ontdekt. Wie is de plichtige? Men kent hem niet. De zeurderij is bedreven geweest om zekere officieele scholen te begunstigen.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1886 | | pagina 1