4J(U^ ZEVENTIENDE JAARGANG /ONDAG 9 OCTOBER 1887. N' 1050. eit "V-AJtsr het ^.üi^oisriDissEnvEEnsrT GOD EN VADERLAND VRIJHEID EN MOEDERTAAL 'öLrr'-rrè *T - aM°. i j~ - «o Kiezing- van 16 October. KATHOLIEKE Leugens en waarheid. Kieskruid. Aan de herbergiers. "Verschijnende eiken Zondag1 if. ..>.^,1 Bareel der GazetteW1LGENDIJKSTRAAT, 30. HEiNRl VjON, Drukker-üitjever. 1 den drukregel. De inschrijvingen eindigen met eiken 31 December. k gedrukt bij den Uitgever worden eens kostvry in ue Gazette overgenomen en de voor zes maanden. Ieder annoncenprijs is 15 c. [en. MM. BAERT-VAN ACKERE. DE GROOTE Raimond. QUATANNENS-CLAUS. VALCKE, Notaris. VAN DE LANOTTE-DE SNICK. VERMEESCH-ADET. Onze tegenstrevers zijn overtuigd, dat de verstandige en' redeneerende Kiezers van Dixmude de katholieke en de liberale kandi daten gewogen hebben en deze laatsten te flauw gevonden. Bevreesd voor eene klopping nemen zij hunnen toevlucht tot snoode leugens, om onze Trrêndöü'hatélijk te faavetff Ai Me kfeaéra 'bij-de neuze te leiden. Zij zeggen de stadsscholen kosten nu maar 10,000 fr. 'sjaars. Waren de katholieken meester zij zouden er 30,000 kosten. Zij liegen en bedriegen al dat zeggen. Zijn onze kandidaten gekozen de stadsscholen zullen geenen frank meer kosten dan nu. Dat is de waarheid. Om hunnen eersten leugen te bevestigen, alzoo spreken zij alzoo, de papen zouden den Tap en de nunnescholen adopteeren efi onze dierbare penningen zouden door Tap en nunnen verslonden worden. Weder een uitstuiksel. De katholieken zullen noch Tap noch minne scholen adopteeren, noch hun eenen cent van 's stadsgelden geven. Dat is de waarheid. Wij zijn bemachtigd het te verklaren. Vreest niet. Kiezers. De katholieke kandi daten zijn geene voorstanders van geweld, drukking of dwingelandij, zijn geene voor standers van de schoolonkosten te verhoogen door hulpe aan de vrije gestichten van onderwijs te verleenen. Zij willen recht en vrijheid voor iedereen, zij willen sparen en noodelooze uitgaven verminderen om handel en nijverheid te bevoordeeligen en in stad nuttige werken te kunnen uitvoeren. Dat is de waar heid. Zwicht u, Kiezers, van de liberale leugens. DAT ZIJ GEKOZEN WAREN, zeggen zekere liberale rondloopers, de kleri- kalen zouden alles omverwerpen wat wij in 17 jaar hebben ingericht, zouden alles onder te boven keeren, alles veranderen en de stad ongelukkig maken. Klaps voor de vaak. De katholieken zullen al wat goed sn wel is laten bestaan Zij zullen niets veranderen, tenzij als zij zien dat het noodig is en middel weten van verbeteren Zij zullen werken om handel en nijverheid te voordeeligen, vrijheid en ruste te bezorgen en de dankbaarheid hunner stadsgenooten te verdienen. Zij en zoeken niet om in den Raad te zijn voor hunne eigene belangen of voor persoon lijken heerschzucht te voldoen, de katholieke kandidaten, 't Is uit plichtgevoel en voor 's stads welzijn dat zij de stem hunner medeburgers vragen. De Dixmudenaar boft en stoft met den nieuwen liberalen kandidaat, en geeft als een reden om hem in den Gemeenteraad te doen stemmen dat hij de kleinzoon is van zijn grootvader die burg meester van stad geweest is. Suikerluitenzijn dat toch wel redeneringen!!! Is het eene hoedanigheid van kleinzoon te zijn van een oud-burgmeester van stad. waarom hebben de liberalen in het jaar 1836 dien burg meester weggebusteld? Ons dunkens, zoudt gij daar beter van zwijgen. Als uw eerbied voor den kleinzoon even groot is als voor den grootvader, de nieuwe kandidaat is er wel mede. Kondet gy nog geen meerderen kaakslag in het aangezicht van dien jonkheid geven, die zoo goêsullig is eene kandidatuur te aanvoerden hem opgevest door dezon die zijnen bonpapa van het Stadhuis gesmeten hebben? Of rekent gij misschien dat hy zoo klein van verstand is, dat hij het affront voor een koppelment zal nemen? Hetschilt algelijk te veel gelijk of men met de menschen den aap kan houden. Maar laat nu eens daar dat gij den grootvader van het Stadhuis weggejaagd hebt, en nemen wy in acht dat de nieuwe kandidaat de kleinzoon is van een oud-burgmeester, wat bewijst dat tenzy dai er hier in Dixmudo niet* anders dan cosijns op het Stadhuis mogen zetelen? De openbare ambten moeten hier altijd overgaan van de eenen tot de anderen in dezelfde familie. Is dat wel treffelijk die cosijnagie, die koterij? Kondet gy voor kandidaat hier niemand vinden die geen zes cosyns op het Stadhuis telt? Is al het verstand hier in Dixmude verdeeld onder drie, vier faroiliën en zyn al de andere menschen van stad zoo beperkt van t daj .pndes kan veen frog bekwaam is van^a te knikken in den Gemeente raad? of is het misschien omdat gij verlegen zijt dat iemand die geen cosyn is. zou kunnen het lierte voeren van op hot Stadhuis ondertusschen uitleg te vragen of neen te zeggen. Weg met de cosijnagie!! Als er kwestie is van stemming voor den Gemeenteraad, moet de Kiezer niet onderzoeken of de kandidaat kleinzoon is van eenen oud burgmeester, maar of de kleinzoon bekwaam is door zijn zeiven een ambt op het Stadhuis te bedienen. Grootvader van uit zijn graf zal den kleinzoon niet helpen. Nu of de kleinzoon ver standig is, talent heeft, zich onderscheidt door zijne bekwaamheid, enz. dat willen wij niet bespreken. De Kiezers kennen hem en zullen geheel gemakkelijk hem onder dat opzicht kunnen vergelijken met de kandidaten der katholieke lijst, die zoo gelukkig niet zijn van eenen oud burgmeester in Dixmudo voor grootvader te hebben. In alle geval de katholieke kandidaten zullen, als het sireko geeft, deftig en zonder behulp van grootvader of cosijns, maar door eigene bekwaamheid, hun ambt kunnen vervullen. He liberale kandidaten ziju zonen van Ml ad. Nog een truk van de liberalen om hunne lijst, die flauw is en onbeduidend in haar zelve, te doen doorgaan. Laat ons eens, Kiezers, die blaas vol wind onderzoeken en er eene steek of twee ingeven met eene spel, om ze te doen ontzwellen. Als er in Dixmude niemand mag kandidaat zijn tenzij zonen van stad, ten minste, om de eere van stad te kavelen, zou men moeten zorgen om leden op de lijst te brengen die een groot gedacht der zonen van stad geven. Maar, ik vraag het, wat gedacht kan men opvatten der zonen van stad, als men daar te voorschijn komt met een kandidaat zooalsWaren er in stad geen bekwamere zonen dan deze? De inboorlingen van stad moeten fameus gevleid zijn met zoo een échantillon hunner zonen. Zonen van stad 1 Ik versta dat men in Dixmudo de Dixmudeling voorentrekt bij de vreemden. Maar hoelang blijft men hier vreemde en hoelang moet men hier wonen, hier getrouwd zijn, hier nering en tering doen, hier kinderen winnen en opbrengen eer men Dixmudeling is? De heer Raimond De Groote is sedert het jaar 30 in stad, dus 57 jaar De heeren Baert, Vau de Lanotle en Quatannons zijn twintig jaren in stad; De heer Valcke, notaris, is 11 jaren in stad Zijn die heeren nu nog vreemdelingen? Gelief ons eens te zeggen, Dixmudenaar, wanneer dat de personen die van elders hier zich komen vestigen, die bier getrouwd leven, een huisgezin opkweeken, handel drijven en een stiel uitoefenen, lasten betalen, enz. enz. wanneer dat ze mogen medegerekeod zyn met de Dixmudelingen. Indien die heeren geen rechten hebben, waarom hebben ze plichten? Waarom moeten zij hunne lasten betalen Waarom moeten hunne zonen hier loten? Wat recht hebben de Burgmeester en de Raadsheeren die zonen van stad zijn, om die menschen te bestieren, als zy niet mogen aanzien zijn als Dixmudelingen Waarom mogen de inwoners die geboortig zijn elders, hier nog stemmen Getuig met mij dat uwe manier van zien niets anders is als een windige blaas, een onnoozele praat, eene oogverblinding. Zonen van stad! 't Ia te zeggen, twee maten en twee gewichten. Is M. Milo Loncke, zoon van stad? Hy is nogthans gemeenteraadslid Is M. Ch. Muiier, zoon van stad? Hij was nogthans gemeenteraadslid 1 Is M. Oscar Castelein, zoon van stad? Hij is nogthans lid en voorzitter van de Hospitiën M. Amand Nouwvnck is geen zoon van stad en toch is hij lid van den Dischraad! En M. Thielen-Loncke die geen kind van stad is en mot moeite een jaar in stad woonde, toen hy goed gevonden werd om lid te worden van den Dischü Wat zegt gij daarvan? En hoo heeft men M. Baert willen lid van de Hospitiën hebben, hy die ook geen kind van stad is? Ja, men moet kind van stad zijn om hier te geldon! Schoone reputatie die gij voor Dixmude maakt 1 l'ucif, Ac hot i&o i:4, waarom «tasy» or Woovccl schilders die zonen van stad zijn, te zien bodrukt op al dat schoon werk, gegeven door da stad aan eenen vreemden schilder die hier woont, terwyl zij gepaaid zijn mot eenige karweitjes!! Zeg eens waarom? Dat zijn al prullen, en de menschen van Dixmude weten genoeg dat de beeren der katholieke lijst, hoewel van elders geboortig, niet moeten onderdoen met hunne tegenstrevers voor hetgeen de genegenheid wegens stad aangaat. Hier is geheel de zaak welke van de kandi daten hebben meest bekwaamheid, meest kennis, moest onpartijdigheid, meest vryheidsliefde, enz.? Die zich do mooite wil geven deze vraag zonder vooringenomenheid op te lossen zal stemmen voor de mannen der katholieke lijst. Hoe men üe mcn^clien bij de neus leidt. Of het waar is ofte niet, dit weten wy niet, maar men zegt dat de heeren van den Disch en van de Hospitiën helderop van den eenen winkel naar den anderen loopen om kommanden te doen voor het Bureel van weldaad en de godshuizen dat het. een plezier is. Indien het zoo is. waarom die kommanden nu doen? De vraag is vrij en de antwoord is klaar: het is om stemmen voor de liberalen te winnen. Winkeliers, laat u by de neus niet leiden! Ziet hier wat gij moet, doen ontvangt die heeren geheel beleefd, aanveerdt hunne kommande met plezier, levert de koopwaren zoohaast gij kunt en in goede conditiën; maar eer gij uwe stemme geeft in de kiezing, peist eerst op het volgende Hoeveel keeren zijn die heeren iets komen koopen sedert de laatste stemming van over drie jaren Komen zij nu uit enkele liefde of uit Na de kiezing. hoeveel keeren zal ik ze nog zien in mijnen winkel? Zouden wij niet beter zijn mot heeren die regel matig de winkeliers den pemiing jonnen en alle menschen van stad ten allen tydo genegen zyn? Overpeist dat, kiezers, en gedenkt dat gij niet moet verlegen zijn de stemming is geheim als gij zeiven niet zegt voor wie gij stemt, niemand zal het uitbrengen God alleen weet voor wie gy stemt. Een klein heertje van stad, zoontje van zyn vader, met den lorgnon op de neus en het korretje bachten zijn ooren, een studentje dat al jaren boot op dezelfde examen, loopt rond, zegt men, om overal kalandi.se te beloven voor achter de stem ming van wegens den Disch en de Hospitiën. Truk nog eens. Dat mannetje, niet meer als zijn vader, hoeft niets te beloven noch iets te commandeeren Lacht het uit en zendt het naar zijne boeken, waar het veel rooi hoeft om klaar in te zien. Vader en moeder weten het wel Treurspel in een bedrijf. Een lange magere heer, deel makende van eene liefdadige inrichting van stad. die ronddraaft om Kiozers ie winnen voor de liberalen, kwam deze week by eenen katholieken smid van stad. De zenuwen vrochten, de beenen trippelden en de armen gingen als molenhekkens, terwijl bij de volgende treurrede uitkraamde op eenen hert- scheurenden toon w«,-..JPiet0r. wat gaat er geworden? De stad. altyd zoo rustig en stil, verkeert in een groot gevaar! Ziet gij daar de kandidaten de katholieke lijst? 'T zijn ruziezoekers, dweers- dryvers! Moeten zy gekozen worden, alles gaat ora zeep in stad 1 Zij gaan alles omverre werpen Stadhuis, Disch, Hospitiën! Zij gaan alles ten onderen brengen 1 Ach. Pieter, ik weet dat gy van de onzen nietzyt; maar vooraleer uwe stem te geven, peis toch op uwe belangen 1 De stad is in gevaar, Pieter; help ze uit den nood! - En Pieter, die verre was van weenen, a"twoordde Wat zegt gy, Mynheere. wat zegt gy f En 't gaat zoo slecht gaan 1 'T is 't eerste dat ik er van hoore. Comedie! Comedie 1 Ziet gij van hier die wreede katholieke kandi daten? Ziet ge M. De Groote, die wreedaard aan t werk om alles ten onderen te brengen Ziet ge ,JVn M. Hippoliet Verraeesch plannen smeden om i i Dixmude in rep en roer to brengen Ziet gij M. ande Lanotte, M. Valcke, M. Quatannens de burgerij verdrukken? Ziet gy M. Baert, tot nu zoo groote volksvriend, eensklaps veranderen en den ondergang beramen van winkelier, herber gier, werkman, die hij altijd tot - heden voorenstond? Comedie! Comedie! De burgerij is daarin gerust er zal geen ruzie komen als de liberalen geene maken. De wet tegen de dronkenschap kan de treffelijke herbergiers, welk herbergier zou er in Dixmude willen den naam hebben of toogen dat hij het niet is? geen nadeel doen en zal de treffelijke menschen geene onaange naamheden op den hals halen. Gij weet dat, herbergiers van Dixmude, en daarom lacht gij met de prullen welke de Dixmudenaar over die wet uitkraamt. Wij willen toogen dat gij het wel voor hebt en zullen daarom de voornaamste bepalingen der wet aanhalen. Volgens Art. 1 zullen gestraft worden met eene geldboet van 1 tot 15 fr. zij die op straten, pleinen, wegen, in herbergen, slyteryen van dranken en andere openbare plaatsen zullen bevonden worden in eenen staat van dronken schap, die wanorde, ergernis of gevaar voor hun zeiven of voor anderen verwekt. Treffelijke herbergiers, hebt gij iets in dit artikel af te keuren? Gij hebt doodnoode dat er bij u personen zitten die stom, dom dronke zyn, die twistzoeken en willen vechten, die niet wetende wat zij zeggen of doen alle oogenblikke tot do oneerbaarste daden kunnen overgaan, kunnen anderen kwetsen ofzichzelvon wonden. Gij weet dat zulke personen de treffelijke menschen uit uw huis jagen en uwen verkoop verminderen Ehwel, hebt gij dus reden van klagen over eenen maatregel, die voor doel heeft te maken dat er min en min zulke personen zijn? En wordt er zulk een persoon in uw huis gevonden, 't is gij niet, maai de dronkaard die kan vervolgd zijn. Personen, die aan hunne eore en reputatie houden, drinken en zwelgen niet tot dat zy in eenen staat van dronkenschap verkeeren die wanorde, ergernis of' gevaar voor hun zeiven of voor anderen ver-vekt. Kiezers van Dixmude, gij hecht prijs aan oen goed gedrag en zoudt u'nioi, willen tot. eenen staat van volkomen dronken schap verlagen, niet waar? Is het om dit artikel der wet dat de Dixmude naar u tegen de katholieken wilt ophitsen, hy doet u en de herbergiers een a/front aan en 't is of hij u voor dronkaards en lieden, die op hun gedrag niet letten, wilde doen doorgaan. Zullen strafbaar wezen met eene geldboero van 5 tot 25 Ir zegt Art. 5, de herbergiers mi andere slijters, alsmede hunnegiangestoïden die, in de uitoefening van hunnen handel, dronkon- makendo dranken hebben verkocht aan klaar blijkelijk bedronkeno personen. Zoudt gij, herbergiers van Dixmude. dit artikel afkeuren? Neen Gij zijt geene mannen om drank te geven uan personen die klaariinge, zienlinge dronke zijn. Dit artikel kan u niet deren! Het raakt maar dezen, die geene treffelijke >s

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1887 | | pagina 1