ACHTTIENDE JAARGANG ZONDAG 29 APRIL 1888. N' 1077. IEIsT "VAJST ZECEPT Aj&ROltf iDISSEa^ZEIÈTT GOD EN VADERLAND VRIJHEID EN MOEDERTAAL De Kamer. School eu Kerk. 1 De vrijheid van geweten. Woorden van Z. H.den Paus Maren en Raden. Van alles wat. "Verschijnende eiken Zondag1 Bureel der Gazette WILGEN DIJ liSTRAA T^!)HENRI VION, Drukker-Uitgever. Dinsdag heeft de Kamer, met 65 stemmen tegen 35, de wet Woeste ter bescherming van de gewetensvrijheid der armen tegen de dwingelandij der Dischbestieren aange nomen. De liberale partij heeft tegen gestemd. Geen wonder, die wet is een brandmerk voor hare voorgaande wraakroepende beulenstreken en een maatregel tegen hare toekomende ver krachtingen van de rechten der armen. Woensdag heeft men de wet Coremans, op het gebruik van het Vlaamsch in het leger, die met de wijziging van M. Graux uit de Hoogkamer wedergekeerd was, besproken. De klapping gong nog al heftig. M. Bara en geheel de Linkerzijde uitgeweerd M. Hanssens hebben de wijziging Graux bestreden en afgekeurd. Zal M. Graux straf gevleid zijn van de beleefdheid zijner geusche vrienden uit de Kamér? De wet is aanveerd met 62 stemmen tegen 31. De liberalen uitgenomen Buis, Hanssens en de Stuers hebben tegen gestemd. De wet Coremans doet de Walen geen onrecht, maar herstelt een zierelken eene grieve der Vlamingen, ter zelfder tijde als dat zij de belangen des legers en des lands betracht. De liberale partij heeft niet willen Van hnoren. Hot amondemf geene genade in hare oogen gevonden. De Vlaming moet een banneling in zijn vaderland zijn, een paria in het leger, volgens de liberalen der Kamer Oordeelt daaruit hoe Vlaamschhatend en hoe franschdol de liberale gezindheid is. Achteruit die vijand is onzer moedertale De Kamer leverde Donderdag en Vrijdag geen bezonder belang op. SENAAT. Deze week was het Senaat vergaderd. Senateur Baron de Coninck heeft de verzoekschriften ondersteund, die vertoogen dat de toestand der voorzieningskas voor gemeentesekretarissen toelaat het bedrag van het pensioen dezer ambtenaren te verhoogen en die de herziening der wet van den 30 Maart 1861 vragen. Tegen de vervalsching van eetwaren en meel bij middel van aluin heeft hij spoedige en krachtige maatregels gevraagd en van den heer minister Devolder de verzekering gekregen, dat de Regeering de kwestie der vervalsching van eetwaren grondig bestudeert en diesaangaande eene wet bereidt. Een petitie uit Gent vroeg de afschaffing van het voorrecht, dat de ambtenaars hebben van zonder onderzoek van rechtswege kiezer te zijn. Ter gelegenheid dezer petitie riep ons Senateur de aandacht op de misbruiken, die ten gevolge van het kiesrecht der meester knechten ingekomen zijn en op de billijkheid van de stemming in de gemeente of in de hoofdplaats van ka aton. Betrekkelijk het budjet van het onderwijs sprak hij eene grondige redevoering uit, in welke hij het krediet van 35,000 frank, door de Kamer toegestaan ten voordeele der katholieke onderwijzers, die in 1879 hun ontslag gaven, verdedigde tegen M. De Brouckere en de afschaffing vroeg van de Middelbare school voor meisjes van Nieupoort. In deze redevoering komen er zeer goede gedachten voor en de inlichtingen, die zij behelst over het overtollig getal onderwijzers en onderwijzeressen die men, te Nieupoort aantreft, hebben eene ware verbaasdheid verwekt. Baron de Coninck neemt meer en meer eene eereplaats in het Senaat in en de onpartijdige beoordeelaars brengen hulde aan zijne onvermoeibare werkzaamheid. Onder het geuzenministerie werden er, zooals men weet, een groot aantal school paleizen gebouwd, en dit ging zoo verre dat soms liberale gemeentebesturen hevig op kwamen tegen de overgroote uitgaven, waarin men ze. betrok en die hunne financien in den grond boorden. Maar dit was te vergeefs Koken moet kosten, zegde minister Van Humbeeck, en de gemeenten moesten maar hunne kas tot op den bodem ledig maken, alhoewel die nieuwe lokalen er zooveel noodig waren als 't vijfde wiel aan n'en wagen. Een liberaal blad, het Journal de Gand, doet ons thans de reden kennen, waarom men al die prachtpaleizen bouwde De Loges willen de Kerk door de School verpletteren. Luistert wat het blad zegt Thans bestaan onze bijzonderste monumenten uit kerken. De geestelijkheid bekommerd om al wat den luister van den katholieken eeredienst kan verheffen en willende openbaarlijk de macht van 't godsdienstig gevoel verkondigenheeft van de openbare bestieren groote toelagen verkregen om tempelsaan de klerikale dommigheid toe gewijdte doen bouwen en onderhouden. w Dezelfde redens moeten ons geleiden om van onze scholen monumenten te makengeschikt om in de oogen der massa's het belang te doen uit schijnen, dat de liberale partij aan het volks- Een ultra-liberaal blad van Parijs, de XlXe Siècle, meldt het volgende Gelijk in andere hospitalen heeft men zich te Lariboisière geweerdigd, do zieken niet te 'dwingen vleesch te derven op Goeden-Vrij dag. Dien dag kregen zij rundvleesch maar des anderdaags, den Zaterdag, gaf men hun niets «anders danharing. Zij kregen zelfs maar elf haringen voor -dertien zieken Ziedaar de gewetensvrijheid in de ver- u yereldlijkte hospitalen gehuldigd. De zieken pogen of liever moeten op Goeden Vrijdag leesch eten, maar 's anderdaags moeten zij -Ihch te vreden stellen met min dan voor elk tienen haring. En 'c is dat stelsel, behalve de andere sjchandalen waar de dagbladen vol van staan, 'dat de liberalen zoo geerne in ons land zouden ihvoeren. Leve de vrijheid van geweten onderwijzer moet in elk dorp de pastor der vrijmetselarij en van het liberalism zijn. Belastingschuldigen, indien gij in deze tijden, waarin de nijverheid, de koophandel, de landbouw zoo slecht gaan, millioenen te veel in uwe zakken hebt, kiest dan voor de liberalen in Juni aanstaande; gij zult alsdan gauw ontlast zijn van het geld, dat gij bijeen hebt geschraveld. En gij allen, die» zoo hevig opgestaan zijt tegen de wanorders, vroeger door den school- oorlog en de schoolinkwisitie tot in de kleinste en verafgelegenste dorpen gezaaid, indien gij deze tijden van onrust twist en tweedracht wilt zien terugkeeren, kiest voorde liberalen. Zoohaast de geuzen en logiemannen aan het bestier zullen teruggekomen zijn, zullen zij van den onderwijzer al meer en meer een agent van de vrijmetselarij en van het liberalism, tegen den godsdienst en den pastor maken, en zij zullen hem nieuwe en trotsche paleizen bouwen, die gij, belastingbetalers, weêr zult moeten bekostigen. aan de Belgische Bedevaarders. Gij hebt onlangs een schitterend bewijs van uwe standvastigheid en van de kracht dadigheid van uw karakter gegeven met luide en kloek de volle uitvoering te eischen van de godsdienstige vrijheden, die men trachte u te ontrooven of ten minste te verminderen. De herinnering van de kwellingen, die gij dan uitstondt en van de opofferingen die gij u moest getroosten zal voor u een prikkel zijn, die uwe waak zaamheid opwekken en uwen moed verleven digen zal. Uwe godsdienstige gesteltenis is verbeterd. Waakt opdat zij in het toekomende niet meer in gevaar gebracht worde; in alle geval verdedigt ze des noods kloekmoediglijk. Onze lezers hooren wat Z. H. de Paus de katholieken raadt en gebiedt. Waken wij dus op onze godsdienstige vrijheden en gebruiken wij manhaftigheid om ze te vrijwaren, om ze tegen de aanvallen hunner vijanden het liberalismus en de vrijdenkerij te beschutten. Wij hopen dat de treffende woorden van den voorzichtigen en heiligen kerkvoogd Leo XIII. die Belgie zoo wel kent, grooten weerklank in ons vaderland zullen vinden en dat zij er alwie het goed en de Kerk ter herte neemt tot iever en zorge zullen opwekken. De Wetgevende kiezingen zyn gesteld op P os dag, 12 Juni, en de provinciale op Zondag 27 Mei. De boekweit werd door de Sarazijnen «•UJ^ersiep in Europa, weshalve de Franschen ejb in ~veei auderë" avouoJn bü "nrv** liberale ulls'geschoten In de kiesexamen. Zij zullen nogthans voorts beweren dat zij alleen verstand en wetenschap in pacht hebben, want als Ons Heere schaamte uitdeelde waren ze niet t'huis. Frangois Goussel is dood. 't Was de ver- maardste klokgieter der wereld, hij woonde te Metz en boven de 3000 klokken werden door hem aan den handel geleverd. Do stad San Fernando is afgebrand. Er is 5 millioen schade. Zij stond op de Philippinsche eilanden in Oceanien. In Turkien is er een groot ongeluk gebeurd. Het fort Saint Maure is vernield door eene ontploffing van buskruit en houwitsers. Vijf soldaten, een officier, een priester en een kind werden gedood. Het getal dor gewonden beloopt tot 9 e« bij Philippopoli in Bulgarien hebben de wolven eene vrouw en hare twee kinders ver scheurd en opgeëten en—juiste gelijk een wolf wordt dokteur Mackenzie, die keizer Frederik van Duitschland meestert en sedert maanden in het leven houdt, schrikkelijk gehaat in Pruisen. Moest het volk hem krijgen, het zou hem den kop afsnijden, wat verscheidene familien van Doornik bedroeven zou, dewijl hij met eene Doorniknege, jufvrouw Morel getrouwd is. Een 2000 studenten hebben, te Parijs, tegen generaal Boulanger gemanifesteerd, maar het volk is er op gevlogen en heeft van 20 tot 30 studenten gewond. Het schoon werk l'Eglise et VOrdre social van J. De Decker is in Italiaansche vertaling te Florenciën verschenen. Er is kwestie van het in 't Vlaamsch over te zetten.Pater Robinet de Plas is, teBre8t, overleden. Hij was kommandeur van het Eerelegioen en in den tijd scheepskapitein. Te Ophem heeft de donder twee menschen en een peera dood geslegen. Triestig begin van den zomer, triestig ook de gesteltenis der liberale bank Van Humbeeck van Brussel. Zij heeft moeten eene overeenkomst met hare schuld- eischers sluiten. Men hoopt dat zij 43 zal ■^-kannen teruggeven. De gewezen minister Pieter Van Humbeeck moet er 180,000 fr. van hebben en Albertine Day, de moordenares van been houwer Raoul De Backer, is door het eedgerecht van Brabant tot 12 jaar gevang veroordeeld. Zy heeft wat zij verdiende, alhoewel haar slachtoffer ook geen van de goo, maar eeD zwijn was. De vrijdenkers van Brussel hebben. Zondag, feeste gehouden en champagne gezopen, omdat het de 25"ta verjaardag der inrichting hunner maatschappij was. Zij hebben plezier gehad. Zullen zij er ook hebben in 't ander leven Op bevel van den Keizer is er aan de Heerenkamer van Pruisen eene voet voorgeleid, die de burgerlijke verpersoonlijking aan verscheidene vrowoenkloosterorden toekent. Het protestantsch Pruisen is niet moer benauwd van het spook der doode hand. De ondervinding heeft hem geleerd dat de kloosters geen kwaad, maar veel goed doen en machtig bijdragen om de smerten en ellenden des volks te lenigen. Te Antwerpen zijn er 4572 herbergen, kantienen en kofffihuizen en Dr Meyer} een Duitscher, heeft den berg Kilimandjaro, die 6000 meters hooge is en in Afrika zijn kaal, grijsde kruin opsteekt, beklommen. Niemand was er voor hom opgerockt. Zal hij thans beter zijne zijne zieken kunnen genezen? La Chronique is iverontweerdigd, omdat minister Leieune een hu s met 28 aren erve, door twee biizonderen, laten geven heeft aan de Zusters van Liefde van Namen, voor oen klooster te openen te Andenne. Zusters van Liefde, die pokkeniers en typhus- lijders bezoeken, verbedden en verplegen, de liberale gazettiers der hoofdstad en kunnen daar met geen middels van hooren. Tot dat zy arm en vergeten op een zolderkamerlje met eene doodelyke ziekte liggen! Men verkoopt in de groote steden suiker van steenkolen, olie van ossepooten, azyn van schavelingen, boter van hondevet, pommade van kattedermen en, rond Kortryk, steelt men de groenseliers hun paret; ook, 't is te, naaste jare, de 100,ta verjaardag der Franschg omwenteling en 't progres is de wereld meester. In de kampstryden of konkoersen van ovorjaar hebben de vrije scholen de overhand •behaald in 11 principale schoolbestrekken of ressorts van iuspectie, de aangenomene in 4. de gemeentescholen slechts in 3. deze van Luik, Leuven en Antwerpen. Het vry onderwijs is met de eere van den kamp weg. De geuzen zijn daar dul om, maar het is en blijft algelijk alzoo. Het Boulangerliedje van Paulus mag niet meer gezongen zijn, te Parijs, van do policie, generaal Lorgerot verbiedt aan de krijgsmuzieken van Boulangerdeuntjes te spelen en de studenten van Parijs hebben nen pik op Boulangers zwart peerd, aan hetwelk de generaal niet min dan aan zijn blauwen tyil zijne vermaardheid verschuldigd is. Te Koekelberg by Brussel heeft de veld wachter eenen kiekendief aangehouden, terwijl hy bezig was met een hennekot te plunteren en schurken, die poogden in te breken by Mgr Van Weddingen, aaimoesatiier v»A>r,-twonend l'Yederik^TTJhtvscmatiffIfeschuldigen Lmiaa^-^" van dommerik» te zijn on hunnen zieke niet wr-lr*^ op te passen. Wie heeft er gelijk? Als de Keizer over eerde ligt, zijne familie zal niet eens den troost hebben van te mogen gelooven, dat hij volgens de regels der medikale kunste gestorven is. Koning Oscar van Zweden heeft een bezoek afgeleid aan Z. H. den Paus en drie kwart met hem gesproken. Oscar is protestant zoowel als zijn volk, wat eene bezondere betaekenis en weerde geeft aan de hulde, die hy aan het hoofd der christene wereld gebracht heeft. Z. H. de Aartsbisschop van Mechelen heeft Woensdag, te Brussel het huwelijk van prins Karei de Croy-Duimen met prinses Ludniille d'Arenberg ingezegend. Prinselijk huwelijk, prinselijke pracht en nogtans in geheel de feeste zeegbaarheid en kristelijkheid. Groot nieuws voor de moordenaars De ter dood veroordeelden gaan niet meer opgehangen zijn in den Staat New-York; men gaat ze dooden met den telegraf. Progres menschen Joseph Leboutte, katholiek, werd Zondag met eene schoone meerderheid in den Raad der gemeente Marloie gekozen. Marloie heeft thans 7 katholieke en 2 liberale raadsheeren. In den tijd was het geheel geusch, maar het heeft verstand gekregen. M. Decamps heeft gereklameerd tegen 265 katholieke bekwaamheidskiezers van Verviers en het Beroepshof van Luik heeft hem 254 keeren ongelyk gegeven. Drink een druppelke, M. Decamps en reklameer in het toekomende niet meer tegen recht en reden. Te Londen heeft men eene verzameling zetels van vermaarde mannen verkocht. De zetel van Shakespeare is 120 gouden guineen gegaan en deze van Koning Karei III slechts 10. Anne Bouleyns stoel werd 11 guineen en 6 schellingen verkocht, Een liefhebber van oudheden zoekt nu achter den eersten broek van Julius. Cesar en Julius Bara achter zijn eerste soutaantje van missediender. Het violetje was Napoleon III zijn bloemtje; Boulanger heeft de roode angelier gekozen. Bericht aan zijne bewonderaars eu bewonder- negen. De proost van het kapittel der Lutheraansche hoofdkerk van Kopenhagen is katholiek geworden. Achter de Bisschop van Kopenhagen was hij do hooggeplaatste procestantsche geestelijke van Denemarken. Graaf von Moltke- Huisfelt, gevolmachtigd minister van Dene marken te Parijs, en eene edele Deeiuche hofdame hebben ook hunne kettersche dolingen afgezworen. Het nieuws van het ontslag van graaf Visart als burgemeester en volksvertegenwoordiger van Bfua:ge is een liberaal uitstuiksel, gelijk, dat er vele zijn-en waar er geen draadje, geen vozelke waar aan is. Een brief van prins de Chimay, dienstdoende A3h, UIfoeter, trisriflk t«*«n-cjw Vrijdagnoeu in nev Bureel b.oCar men ten allen tijde kan abonneeren aan 4 fr. K0 per jaar oi S3 Ir. SO voor zee maanden. Ieder ,D tW6e nUmme" d06n P,aat8ei1- - al,iche" de" kttvrij^Giette ov«gnoJ?2 de aononcenprij. i. 15 c. frUUA, ojjZjCo Uuu uauut z.IJ 110 aUGl O, UOBIO ACH» v. -- .«v» - - v .-w - te. ui jtiw»-' uat ou vU n i «HET—

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1888 | | pagina 1