HOFSTEDEN kantoor Handelsberichten. GKOOTE VENDITIE BOOME3ST VElNTJDITIEISr Venditie van 70 koopen ZBOOnvrEJNT Koopdag van 105 koopen KANTOOR Definitieve Toewijzing, KANTOOR 10 volle Zeugen. s° 40 koopen Boomen. Openbare Verkooping INSTEL en OVERSLAG Twee Woonhuizen Venditie te Houthulst. schoone Taillie in rameijen Een Wagenmakersknecht Volksvermaken. 55 tr. prijzen. Vertrekuren - IJzerenweg' l30 37 44 t Door 't ambt van den Notaris LAUREN T PROOT aldaar. Woensdag 14" Januari 1891, ten 1 ure juist namiddag, t-m profijte van M'her Baron de Coninck de Merckem te Woumen in 't Kasteelhof en daarbij gelegen hofsteden 32 koopen Hak- of Tailliehout. 55 Koopen Populieren, Eiken, Olmen, Wilgen en Notelaren betaalbaar ten kantoore van CHR1STIAEIV-DE SNICK, Tm CO CUEL4EIIE. G. Woensdag 7" Januari 1891, D. Donderdag 8" Januari 1891, om 1 ure juist namiddag, te VLADSLOO, bij den Ouden Wikkelaar, Venditie van 40 KOOPEN eiken en elzen Taillie, 50 KOOPEN gevelde Sparren van alle slach, en 1 HECTARE zware Sparren op stam. E. Vrijdag 16" Januari 1891, om 10 ure 's morgens, te BOVEKERKE, ten verzoeke van de heeren Senateur Baron J. de Crombrugghe de Looringhe en Jonckher Paul van Caloen, op de hofsteden Dewilde en Faes, Venditie van 108 KOOPEN Eiken, enz. van den I. Donderdag 8n Januari 1891, om 1 ure en half stipt namiddag, in 't Oud Speelhof vanM. Levis te EESSEN, Widouw, Hakhout, Hagen en Lusthuisje om af te breken. II. Donderdag 15° Januari 1891, om 1 ure stipt namiddag, Eiken, Populieren, Abeelen, Wilgen en Olmen III. Dinsdag 20° Januari 1891, om 1 ure en half stipt namiddag te VLADSLOO (Troetelaar), ten sterf huize van Leonard Veryser VENDITIE van Menagie-goederen, Landbouwgetuig, Vruchten en Beestialen. Met tusschenkomst van den Notaris DEPUYDT te Ghistel. van den 0p Maandag 12" Januari 1891, om 3 ure namiddag, in het Handelshuis te POLLINCHOVE, bewoond door Louis Mesdach-Vandamme, zal de Notaris SYOEN te Loo resideerende, ten overstaan van den heer Vrederechter van het kanton Haringhe, OPENBAARLIJK VERKOOPEN eene goede en welbebouwde ■X CJBMUWJTEJXïE' groot bij kadaster 16 hektaren 20 aren 26 centiaren en volgens titel 16 hektaren 34 aren 56 centiaren, gelegen binnen de gemeente van Pollinchove, alsook eene PARTIE MAAIGRAS in Oostvle teren. Verdeeld in 15 koopen. Afzonderlijk ingesteld 56,700 fr. Gebruikt door de weduwe Engel Godderis, tot 1 Oktober 1893, aan 2,220 franks tejare. van den Deurwaarder AERLEROUT te Dixmude. 1° Op Maandag 12n Januari 1891, om 10 ure 's morgends te DIXMUDE, ter afspanning de Gouden Leeuw bij Karei Madou, Koopdag van 0p Maandag 12" Januari 1891, om 1 1/2 ure namiddag, te WERCKEN en BOVEKERKE, op de landen gebruikt door Auguste Verhaverbeke en andere, Koopdag van De Vergadering ter hofstede bewoond door Verhaverbeke. van k' van drij schoone en goede en eene allerbeste VETWEIDE Eene der Beste HOFSTEDEN van Veurne- Ambacht, gestaan eu gelogen te St-Jacobs- cappelle, niet ver van de stad Dixmude, groot onder Gebouwen, Land en Vette Gars, 30 H. 20 a. 60 cn. Gebruikt door Louis Markey, tot 1 October 1897, mits 3,840 franken. Eene zeer goede HOFSTEDE, te Aalbeke, tusschen Kortrijk en Moescroen, groot onder Gebouwen, Land, Weide en Vette Gars, 31 H. 32 a. 70 cn. Gebruikt door de we Busschaert, tot 1 October 1897, mits 3,600 franken. Gebruikt door de kinders Pauwelyn, te St-Jan tot 1 October 1896, mits 2,200 franken, Eene allerbeste VETWEIDE, gelegen te 's Heerwillemscappelle, tusschen Veurne en Avecappelle, groot 3 H. 33 a. 70 cn. Gebruikt door de w® De Gheele, te Avecappelle, tot 1" October 1896, mits 766 franken. INSTEL, Maandag 19 Januari 1891 I telkens OVERSLAG, Maandag om 1 ure stipt 2 Februari 1891 namiddag, ter herberg den Gouden Leeuw, Weststraat, te DIXMUDE. te WOUMEN (Jonckershove). Dinsdag 20" Januari 1891, ten 3 ure juist namiddag, in de te verkoopen herberg den Haan, van waarin eene HERBERG en H. 0-25-91 c. erf te Woumen-Jonckershove. Bewoond door Karei Depoorter en Karei Tanghe, 1/2 °/0 instelpenning te winnen. Door't ambt van den Notaris LAURENT PROOT te Woumen. IN 'T BOSCH VAN HOUTHULST. 1° 0. L. V. Lichtmis, 2" Februari 1891, 1 ure namiddag, in den Steert der Boom- leegte, voor M'her Scarsez de Loqueneuille, van TAILLIEHOUT, Zware Larixen, Eiken Boomen en Plantsoenen. 2° Asschenwoensdag, 11 Februari 1891, 1 1/2 ure namiddag, in Slijptjes Leegte, voor M'her R. Cotteau de Simencoürt, van zware TAILLIE, 150 Larixen van 80 c. tot 1 m. dikschoone Eiken BOOMEN en 18 Hektaren SPARRESNOEI in rekken. 5° Donderdag 26° Februari 1891, 2 uren namiddag, in den Elzenkamer, voor M'her Ch. Cotteau de Simencoürt, van Zware TAILLIE, Eiken Boomen en Plantsoenen. Betaalbaar bij AL01SE RYCKAERT, Zaakhandelaar te Clercken. EN SPARREN. Vergadering ter herberg van Henri Abeele, Betaalbaar bij R. DE GROOTE, te Dixmude. N. B. De BOOMVEND1T1E blijft vast gesteld op eersten Donderdag van Maart WORDT GEVRAAGD bij Eugeen Delaiter, UXEM (Frankrijk NrU). Ten Bureele van dit blad EXAMEN VAN KIESBEKWAAMHEID. i Thiklt Gent. 4 53|6 47 6 BRUGGE. De aankoopen zouden meer gevolgd worden, indien er wat meer vlas op de markt ware. Het slecht weer is zeer ongunstig; met den dooi zullen er meer aankoopen gedaan worden. Intusschentijil behouden de prijzen door gaans eene zekere vastheid. Üiirgerstanil tier stad ixn«iu)e, GEBOORTEN. 30 Dec. Daniël Deachodt. zoon van Isidoor en van Stephania Decorte (Weststraat). 31 id. Gola Neyrinck, dochter van Alfons en van Romania Vaneeno (Oostvesten). 31 id. Paula Vermeersch, dochter van Emiel en van Elisa Desoutter (Weststraat). OVHRLIJDBN8. 28 Dec. Hedwigis Maria Cleraencia Gat, oud ljaar 7 m. 10 d., van Dixmude, dochter van Medard en van Valentina Denyft (Verkens- markt). 31 id. Alfons Gustsaf Tjteca, oud 20 jaren 19 d., van Dixmude ongehuwd zoon, van Eduard en van Sophia Minne (Kiekenstraat). HOLLOWAY'a ZALF en PILLEN. Rhumatiek en Pijnen in de Leden. Pijnen in de spieren zijn dikwijls onverdragelijk ellendig. Hoewel zij in den beginne de gezondheid niet verzwakken, zoo moet dit toch ten laatste het gevolg zijn, indien men dezelve onverholpen laat voortgaan. Het behoorde algemeen bekend te ziin, dat na betting met warm water en zout Holloway's Zalf, tweemaal daags goed op de pijnlijke deelen ingewreven, oneindige verlichting geeft, en laatstelijk geheele herstelling ver zekert. Holloway's Pillen moeten te gelijkertijd worden ingenomen om de genezing te bevorderen. Zij voorkomen alle gevoel van zwakheid en verstijving, die zoo licht aan vallen van zenuwpijnen en rhumatiek opvolgen. Menigeen is na hevig lijden, aan ernstige aanvallen van rhumatiek, waarvoor zij geene verlichting konden bekomen, door deze medicijnen spoedig genezen. 1 AALST 27 December. 50 kilos. Hoppe gewas 1890. 1* kwaliteit 115 a 120 2® kwaliteit 100 a Geprimeerde a DIXMUDE 22 December. 13 10 a 14 83 12 41 a 13 79 10 34 a 11 72 Par hektoüter. Tarwe. fr. 13 to a Bóonen 12 41 a Haver 10 34 a Sucrioen a Aardapp. 100 kil. 6 a Boter, de kilo 2 99 a 'tstuk, 7 hakt. 2 09 a Sieren, de 25. 3 75 a 7 3 37 2 36 0 29 December. 13 10 a 14 83 a a a a a a a 12 41 10 34 6 3 24 2 27 3 50 13 79 11 7-2 7 3 50 2 45 3 75 KORTRIJK Per 100 kilos. 22 December 29 December, Koolzaad-olie fr 58 a58 a Lijnzaad-olie 47 a46 a 47 %'ce. Ter markt waren 162 koeien, 130 veerzen, 45 stieren en 24 ossen. Er zyn ver kocht 1 146' koeien,""tl2 veirisen, 34 stieren en 16 ossen. ROUSSELARE Per 100 kilos. 23 December. Za&itarwe fr. a Tarwe, nieuwea oude 23 a 23 50 roode 21 50 a 22 Rogge 16 50 a 17 Haver 16 a 16 50 Boonen. 18 a 19 Aardappels 0 a 0 Boter, de kilo. 3 a 3 25 Suikerijboon. 14 75 a Viggens. 22 a 26 a 58 50 Koolz.-olie 100k, 58 Lijnz.-olie 100 k 47 a 46 50 POPERINGHE. Per hekt. (middenprijs). Tarwe. Rogge. Haver 30 December. 24 - a 24 50 22 50 a 23 - 16 50 a 17 50 17 a 19 0 a 3 a 14 75 a 58 50 a 47 50 a 17 - a 19 50 0 3 40 2 Jan. 19 Dec. 18 60 18 25 14 - 13 75 9 25 9 s 7 50 7 2 95 2 80 0 - 0 - 140 a 150 a Boter, de kilo Eieren, de 25, Hoppe, 50 kilo BRUSSEL, 31 December. Tarwe, per 100 kilo, fr. 19 50 a 21 rogge 16 a 16 50, geerste 20 a 21 haver 16 50 a 17 50. BRUGGE. Wee. Ter markt van Dinsdag telde men 262 hoornbeesten, waaronder 45 stiers van 185 a 500 fr., verkocht 4160 ossen van 180 a 560 fr. verkocht 55; 75 vette koeien van 220 a 510 fr. verkocht 70; 23 melkkoeien van 200 a 520 fr., verkocht 19; 59 veerzen van 180 a 415 fr., verkocht 57. IJPER. Per 100 kilo», 3 Januari. Tarwefr. 21 75 a 23 Rogge Boonen. Haver Erwten. Aardappels Boter, de kilo Eieren, de 25 16 25 a 16 75 a a 8 50 a 2 80 a 3 60 a 16 - 9 50 3 20 3 75 27 December. 21 75 a 23 - 16 25 a 16 50 a 18 - a 16 25 a 18 6 50 a 2 80 a 3 40 a 7 3 10 3 60 TE WOUMEU". om 10 ure 's morg -ns, le COUCKELAERE, bij lea Makker, ten vepzn-ke van Z. D. H. den Prins d'Arenberg uii van den heer Augustin Proot, Venditie van 80 KOOPEN Acht kanten, Eiken en Wilgen. iIOTlBIS IViUTEilS TE DIXIIUIIE. te COUCKELAERE (Belhutte), ter hofsteden gebruikt door Bruno BoutensEduard Lietaert, Rend Voghels en Pieler Perdu. Vergadering in den Boutikel. 3STOTjfV.ItXS STTOEN" TE LOO. XZC't(,r JTTXilTTS X3E GRABB,, Notaris te Ifeersl. A. Sint Jacoliscappelle. Aalbeke C. Sint Jan, Lniigcniarck en Uoesinglie. Eene HOFSTEDE gestaan en gelegen, t'eenen blokke, te Sint Jan, Langemarek en Boesinghe, groot onder Gebouwen, Land en Weide, 22 H. 20 a. 95 cn. II. 's Heerwilleuiscappellc. nabij het huis van Henri Abeele, in den Mosselbroek, Op 29", zijnde den lesten Donderdag van Januari 1891, van Avxvontiiiïk Aanstaande vertrek van ril ptilliiiu Vlaamsche Landbouwers naar de Colonie O. L. Vr. van Balvanera, gesticht door de Katholieke Maatschappij La Agricultora. De Vlamingen die er reeds wonen, schrijven dat zij zeer welvarend zijn. De Colonie bezit twee kerken, priesters en scholen. Bijzondere voordeelen. Katholieken en werkzame Familiën alleen worden aanveerd. Alle inlich tingen. prospectus, druksels, enz kosteloos te bekomen bij dan heer Camille H. MARICHAL, te Bloemendael bij Brugge. Wet' el ijk Stelsel van Ma'en en gewichten. Rekenkunde. I Beroda ncerde oplossingen en antwoorden van a' de vraagstukken over die twee vakken, voor komende in het nieuw vraagboek, opgesteld door het Ministerie van Openbaar Onderwijs voor de jaren 1889-1893, door E. Pil, hoofd onderwijzer te Zonnebeke. Prijs 1 frank. Combat met de VLOERBOL en met de JASKAART, tusschen de lief hebbers:van Eessen en Dixmude, op den eersten Zondag van Nieuwjaar bij Désiré Vandenbroucke, Stoveatraat alhier. Vriendelijk onthaal en lekker bier. Combat met de JASKAART en de VLOSRBOL op Zondag 4 Januari 1891, bij Eduard Vanalder- weireldt, Wiigendijkstraat n° 45. Vriendelijke uitnoodiging. Combat met de JASKAART en de VLOERBOL op heden Zondag 4 Januari, in het Klein IJper bij Remi Lammens, Stovestraat alhier. Combat met de JASKAART op Zondag 11 Januari en des avonds combat met de VLOERBOL om franschbrood en worsten, ter herberg den Anker bij Pieter Vandaele. Goed verzet en lekker bier. Stad Dixmude. Luisterlijke Prijskamp op don BILLARD gegeven ter herberg het Fort, Hoogebrug, op Zondag 11 Januari 1891. IO IO Ie Prijs SO fr.; 2° Prijs 15 fr.3« Prijs IO fr.4® Prijs 1« fr. voor het meesle getal speelders eener zelfde gemeente of stad ten mi nste 8 man. Voor den 4° piijs mag Dixmude niet mededingen. 2 Januari tot SI Klaart 1S91. Nieuport-Dixmude. Dixmude Caeskerke Pervyse Ramscappelle Nieuport, itad baden 6 55 7 Till 7 07 7 17 7 31 Uit Nieuport-stad naar Nieuport baden rijdt er ook een trein ten 6 45 's morg. Uit Nieuport-baden naar Nieuport-stad ten 9 15 's avonds. Duinkerkb-Veurne-Dixmudk-Brussel. 7 45 10 36 12 45 2 35 5 53 8 24 7 51 2 41 8 02 10 51 1 2 52 6 08 8 39 8 12 11 01 1 10 3 02 6 18 8 49 8 17 11 06 1 15 3 07 6 23 8 54 8 18 11 07 1 16 3 08 6 24 s 55 8 23 11 12 1 21 3 13 6 29 9 Nieup., badeu 7 9 50 12 1 50 4 15 stad 7 05 9 55 12 05 1 55 4 20 7 06 9 56 12 06 1 56 4 21 Ramscappelle 7 12 10 02 12 12 2 02 4 27 Pervyse 7 22 10 12 12 22 2 12 4 37 Caeskerke 10 23 Dixmude 7 36 10 28 12 36 2 26 4 51 Duinkerks 6 10 47 3 08 5 Adinkerke 7 05 12 03 4 16 6 05 Veurne 5 7 15 10 10 12 15 4 24 6 16 Avecappelle 7 22 12 22 4 31 6 24 Oostkerk» 5 14 7 30 12 30 4 39 6 32 Caeskerke 7 36 12 36 4 45 6 38 Dixmude 5 23 7 42 10 32 12 43 4 53 6 47 Gsnt 7 34 9 34 12 10 3 15 7 03 9 20 Brussel 8 43 10 55 1 42 5 24 8 23 11 Brussel 6 17 3 Gent 5 35 7 45 11 58 4 09 6 Dixmude 7 40 9 43! 2 27 5 51 8 26 Caeskerke 7 45 9 4S, 2 32 8 31 Oostkerke 7 51 9 54 2 38 8 37 Avecappelle 7 59 10 021 2 46 8 45 Veurne 8 07 10 11! 2 55 6 12 8 52 Adinkerke 8 19 10 25j 3 13 Duinkerks 8 57 11 25; 4 07 5 58 7 36 9 42 9 51 10 05 10 17 11 08 Dixmude 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 -Lichtervelde- Dixmude Eessen Zarren Handzame Cortemarck Lichtervei.de Ardoye- Coolsc Pitthem Thiklt Deynze Gent 2317 42 29)7 48 36 i 7 55 42 8 01 51 8 10 0618 22 20 j 8 33 28 8 41 37'8 51 —'9 14; 10 01 32|9 34110 30 9 05 9 19 9 27 9 37 10 32 12 43: 12 49 12 56 1 02, 1 12 1 50 2 04 2 12 2 23 2 46 4 59 6 53 5 06(7 5 12(7 06 7 16 3 15 5 39 5 51 5 59 6 08 6 31 7 03 7 55 8 07 8 15 8 27 8 51 9 20 Gent 5 35 6 54 7 45 11 58 4 09 6 Deynze 5 56 7 25 8 11 12 31 4 30 6 33 Thielt 6 20 7 53 8 33 12 56 4 50 6 57 Pitthem 29 8 01 8 41 1 04 7 05 Ardoye-Coolsc 6 37 8 10 8 49 1 1-2 5 04 7 13 Lichter velde 6 51 8 22 9 01 1 42 5 19 7 46 Cortemarck 7 10 9 16 2 5 32 8 Handzame 7 16 9 22 2 06 8 06 Zarren 7 21 9 27 2 U 8 11 Eessen 7 28 9 31 2 18 8 18 Dixmude 7 33 9 39 2 23 5 49 8 23 Brugge-Rousselare-Kortrijk. BkUOOR Thourout Lichterveldb Gits Beveren Rousselark Rumbeke Iseghem Ingelmunster Lendelede Heule Kortrijk Kortrijk Heule Lendelede Ingelmunster 5 5 12 5 18 5 23 5 31 5 36 5 45 5 52 5 58 6 07 6 13 Rumbeke Rousselark Beveren Gits Lichtbrv. Trourout Brugge 7 40 8 13 8 24 8 30 8 35 8 43 8 48 8 57 9 06 9 12 9 21 9 27 S 05 8 1L 8 18 8 25 8 31 8 38 8 44 8 49 8 54 9 02 9 11 9 38 9—11 9 38 11 2S 9 48 11 36 9 58|11 45 10 12 11 53 10 17 10 28 10 34 10 40 12 03 12 09 10 53 12 25 11 02 12 35 11 07 12 41 11 14!12 49 1120(12 57 1 04 1 12 1 19 1 24 1 33 1 42 1 53 ■2 20 12 40 1 16 1 27 1 35 1 40 1 50 1 56 2 06 2 16 2 23 2 33 2 39 5 05 6 53117 5 40 7 7 7 7 7 5 54 5 59 6 07 6 14 6 19 6 32 7 36 8 04 8 28 8 36 8 44 8 57 9 15 9 21 9 26 9 33 9 38 42 9 15 9 28 •27 9 36 34 9 42 39,9 47 47 9 52 52 02 11 17 27 34 11 26 11 33 11 38 11 46 11 53 12 01 12 25 1 20 1 28 1 38 2 15 2 2-2 2 32 3 35 3 41 3 47 3 56 4 08 4 47|5 56|8 24 4 25 4 31 4 39 4 44 4 49 4 56 5 01 5 06 5 11 6 41 6 47 54 7 02, 7 09; 7 16 7 24; 7 29 7 36 5 18,7 45 5 31 7 56 07 15 05 11 28 36'

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1891 | | pagina 3