Elixir d' Airvers. JIJLES VERNE'S WONDËRIIËIZEN 1 TAADEA ^0^ Lil'..Jilffll"!!, JMHtlltE ts.verschaft de" r. flirï! W8STP1LL1W F. «AIM li. DUPUY HUIDZIEKTE; Te bekomen Kiekenstraat, n° 8. Uit ter hand te koopen, Inrichting Windelincx Leening van kapitalen. Adolphe Van Thuyne, Bericht. Ca mille Weyne, E^mX,T' !ÊiSJ$k DE NIEUWE LONDON In de Kleine Winst In den Grooien Bazar Boekhandel van H. F ion, drukkeruitgever, Dixmude IcfT 3Ö* sr lil" i l-g s i s-i fili-s-Sal Ij z s g !i -s- Behandeling zonder bloedige operatie i- j|i GEEN GRIJS HAAR MEER I hfma Geene Grijze Baarden meer k&ffl Ooi-U StlJ'N NYK Theophlle Vermeerseh-Hoog'he. Bijzonderheid van Punch, Rhum, Cassis, Liqueur de Spa, GROOTE WERELDTENTOONSTELLING I in het zoo voordeelig als g-oedkoop gekend SINT CRISPINUS HUIS. 3NTIETJWE UITGAVE I DAUWWOR Kers en de pommade van B. Dupuv. sf I e 8-ê M 'Z a S t "5 ag - g i s - s l.s 1 S- aS a J3 2 15 Stë J -J |1 B -e is a Ai®S 51 IJlJ g w I I JJ w .Ef j 1 a's «1 S BJ'S 8 I 8 Itf ■f S 3 J If 0 1 8 G-S s Z s I ia i bij Aug. Vanparys, olieslager te Eessen, eene groote hoeveelheid allerschoonste FRUIT- BOOMEN, onder vorm van Pijramijden en Leiboomen, van verscheidene soorten van PEERËN van allereerste hoedanigheid. Zeer gematigde prijzen. fV» Pqplltnn een gerieflijk Woonhuis, jp. o a. «iv int,11 tegenwoordig Herberg maar ook geschikt voor alle stielen, alsook voor Renteniershuis, staande langs den Eessenweg te Dixmude. inlichtingen te bekomen bij de eigenares DELAHAYE-HAEMERS, Eessen weg n° 11. Annetoniis TE PACHTEN een gerieflijk WOONHUIS zeer wel geschikt voor Winkel met scboone Vitrienen, staande in de Kiekenstraat n° 8, Dixmude. Zich aan te bieden bij de eigenaars Adolphe en Sbrvan VAN THUYNE, Kieken straat, n° 12, Dixmude. 't zü in 't geheel of bij gedeelten. Een WOONHUIS met verdere gebouwen, grond en hoving, groot in oppervlakte 47 aren 10 cent. benevens eenen Hoorn- en Olie- Vuurmolen, hebbende een zeer goed stoomtuig of vuurmachine ter kracht van 20 tot 25 peerden, 4 koppels goede witte engelsche Maalsteenen (2 voor kort en 2 voor breed meel te maken), komende uit de mynen van la Perté-sous-Jouare (Frankrijk), een koppel Plettersteenen, Stampsteenen met toebehoorten, een koppel Cylindersdrie Pressen met ijzeren bakken en alle toebehoorten die het olieslagen aangaanGraankuisscher (tarrare), Bultemolens enz. Voor de conditiën zich te begeven bij de familie SONNEVILLE, te Brielen bij IJper of te Dixmude, en by den Notaris Vander Meersch te IJper resideerende. De Directeur t. h. Gesticht. J. WINDELINCI. HENRICA VALCKE, opvolgster van Retsin-Troost, Kiekenstraat n° 47 Dixmude, laat weten dat zij voortdurend maakt en verkoopt Wassen Keersen van gewoon was en eerste kwaliteit Bougies, alsook Roeten Keersen, Wierook enz. GESTICHT t* 1860 192 Hallaitstrnnl, llrussel, Tan Kanker, Gezwellen, Verharding en verzweringen aan de borst of aan het onderlichaam, S. Markoen, Klieren in den hals en andere klierziekten, Lipkwaal en verzweringen aan het aangezicht, Fistels, Beenziekten, Kniegezwel, Huidziekten, gebarste of verzweerde aders, en aanverwante •n verouderde kwalen. De geneesheer v. h. Gesticht, F. WOLFCARIUS. Een van de géneesheeren van het gesticht, die in des* provincie bij patiënten homt, is met deze gelegenheid te spreken te BRUGGE den Donderdag om 10 ure in het Hotel du Café Beige bij de Statie, en te GENT den Maandag om 2 ure in het Hótel de Londres Graaf van Vlaanderenplaats, bij de Statie. Alwie zijne gebouwen, meubelen, oogst, vee, koopwaren, enz. wilt doen verzekeren tegen Brandgevaar, wende zich met alle zekerheid tot de Antwerpsche Maatschappij SECURITAS de oudste en best gekende van het land. Hoofd-agent te Wo urnen Alphonse DEGRAER-MARKEY. Ten allen tijde zijn te bekomen Kapitalen van 5000, 10,000, 20,000 fr. en daarboven mits bezet op onroerend goed en aan geringen intrest. Zich aan te bieden met Eigendomstitelen ten kantoorevan den Deurwaarder CLAEYS, Noordstraat n° 40, te Dixmude. Kiekengtraat, 12, Dixmude. WISSEL-AGENT oop en verkoop van Obligatiën en Aktiën op Provintie en Steden, Spoorwegen, Kool mijnen, Weerden op vreemde landen enz. enz. Uitbetaling van alle welkdanige Coupons. Kleine en groote Kapitalen te bekomen aan geringen Intrest mits voldoende bezet. Aug. DEMEULEMEESTER-VANTHUYNE, maakt het geëerd publiek bekend dat hij ver anderd is van woonst en nu werkzaam is in de Weststraat (Veurnambachtstraat) n° 59, in het huis laatst bewoond door Ivo Vanacher. Hij laat zijne talrijke klanten weten dat hy voortaan voorzien is van een groot assortiment keuken-, verlakte- en gegoten STOVEN, ook stoven voor te bakken. Verders verkoop in 't groot en in 't klein van stoof hullen aan zeer genadige prijzenalle slach van keukengerief verlakt zooais ander, alsmede alle soorten van gevlochten en stekkerdraad, en timmermans- halaam. Hij gelast zich met alle slach van werk in ijzer, zink en koper. Door zijne trouwe en goede bediening verhoopt hij de gunst van eenieder te winnen. maakt liet geëerd publiek kenbaar dat zijnen winkel ter gelegenheid van Nieuwjaar van heden *f voor-zier ia van een groot assortiment FIJNE LIKEUREN Bij hem is ook te bekomeD den echten Elixir Debeuckelaer Door zijne goede en trouwe bediening verhoopt hij de gunst van eenieder. B fr 5O en Sfr. 5» I «wsfflffiTwi doet het grijze Haar na weinige dagen verdwijnen, maakt het Haar zacht en glansrijk. «k nNr" S- ifltfijMmt: PRIJS s yiiANCS Engelxclitt speciale BAARD- TINCTUUR geeft de natuurlijke kleur terugdroogt spoedig en wascht niet af. Te verkrijgen bij weduwe Vermeersch-Nothè, Eessenstraat 9, Dixmude. Noordstraat n° 9, Groot Magazijn Tan Breisaijetten, koussen en zokken, saijetten en katoenen baais, katoenen onderbroeks, wollen en katoenen shals (neusdoeken) en saijetten kinderkleêdjes. Daarbij ia mijn magazijn nog Toorzien van een schoon assortiment Winterhandschoenen, alsook Teel schoone zijden foulards, zwarte en gekoleurde boas (katten) iu alle lengten, alsook kleine zwarte of grijsde kinderkatjes. Er is ook nog te bekomen schoone SCHEERZEN, messen en «charen, en alles wat de Meerserij-artikelen betreft. Groote keus van katoenen sargien in alle grootten en prijzen. -Groote keus vau Kappalijnen. Fournituren voor mans- en vrouw- kleermakers. Door de goede kwaliteit mijner waren en roordeelige prijzen, verhoop ik de gunst van eenieder meer en meer te winnen. van bijzondere goede kwaliteit aan verschillige pryzeD. bij EMILE HOSTEN, Dixmude, Groote Markt. De BESTE en ZUIVERSTE Elixir ii te bekomen bij EMILE HOSTEN, Dixmude Groote Markt. tc Krnegel IftSS. Landbouwkonkoers 23. Ee»ige Prijs voor Zwingel- en Brakelmachienen die het meest vlas geven en zachtst en gemakkelijkst werkt, toe gekend aan L. Tempelacre, te Cortemarck. Alwie se zal Damaken zal streng door het gerecht vervolgd worden. Zijne cylinders zijn langs weerskanten «ven dik, en de tanden zeer juist verdeeld om geen vlas af t» wrijven, en zijne ressorts houden beter stand dan alle ander» en werken gemakkelijk en goed. De zwingeimaohien aan 95 fr. De viascijlinders aan 55 fr., geleverd in Belgie en in het noorden van Frankrijk, een maand in beproeving en ge waarborgd tegen breuk en loskomen, want zij zijn zoowel verzekerd dat ik bijna nooit iets moet herstellen. Men kan dezelve ook in huur verkrijgen. De Naaimachienen zijn ook een bijzonderen artikel geworden. De machienen Le Lion met groote tafel, twee groote schoven en koffer, zooals men er nergens vindt, maken bijzonder schoon sterk werk. Zij naaien alle soorten van stoffen, van het engelsch leer en laken tot het fijnste lijnwaad en mousseline, zelfs vier of vijf dubbel, schoon zonder den draad te breken of er de minste fout aan te vinden. De machienen Le Lion N° 3, kosten slechts van 110 tot 135 fr., met al de toebehoorten en worden eene maand in beproeving gegeven. Alle patronen worden onvergeld toegegeven. Als zij niet beantwoorden aan de bovenstaande voorwaarden, mogen zij na de proefneming ongefrankeerd weergezonden worden. Daarenboven zijn deze machienen gewaarborgd voor vijf jaren, en ik verplicht mij in geval er iets aankomt ten huize te gaan om ze te herstellen, of eene nieuwe te geven van hetzelve stelsel of het geld terug te geven. Naaimachienen echte Sip eer en ware Elias Howe die somwijlen nog niet lang nieuw zijn en volkomen hersteld, zooals hij er nu staan heeft, zijn te bekomen aan 35 ft 45 fr. ook nog andere systeems met vijf jaar waarborg na eene maand in proefneming, uitgenomen Le Lion, want als deze lange jaren dag en nacht genaaid hebben en dat er iets aankomt, zijn zij met eene kleine herstelling weer zoo goed als nieuw. Herstellingen van alle naaimachienen kosten van 1 tot 10 frank en moeten maar betaald worden na twee maanden als de machienen in orde blijven. De personen die Notenboomen te verkoopen hebben worden vriendelijk verzocht het te laten weten aan Louis Tempelaere, Cortemarck, Westviaanderea). ^00000000000^0^000000000 ff 90004» Tegen Hoest, Ver-kowrtlieid, Antlima, BroncliictHeeücltlicitlKink hoest, Tering, enz. 0 5 Gouden Medalïen en een EcreUiploma te Parijs, 4SS9 X De pastillen van een zeeraangenamen smaak m mogen door eenieder genomen worden zoo- 0 wel door de kleinste kinderen als door de 0 oudste menschen zij bevatten geene stoffen g die schadelijk voor de gezondheid zijn. ÏDe VergaMtven's Pastillen ver zachten onmiddelijk den hoest en alle Uort- borstfgheden. Zij zijn onmisbaar voor de men- 0 schen die hunne slem vermoeien, f.De BorntjtSlSon van jr. Vitkihi- wen hebben hunne proeven al lang gedaan gf en zijn het strafste geneesmiddel tegen de 0 borstkwalen. 1 PRIJS VAN IEDER DOOS 1 FR. 50 0 DEPOT APOTHEEK VAN DEN BIJSTAND fF. VERGAUWEÏW APOTHEKER 160, Anspachlaan, 160, Brussel Elke doos wordt franco verzonden tegen een postmandaat van i fr. 60 of 46 postzegels van 40 centiemen- te bekomen bij Ghyssaërt en Verwaerde, Apotheker» te DIXMUDE. i Wereldtentoonstelling van Parijs 1889, 3 groote Prijzen. 5 gouden Medalien en 2 zilveren Eermetalen. (Chocolade Mcnier van Parijs, beroemd de beste aller Chocoladen aan fr. de halve kilo. Kfeltic zuive-r Wijnazijn, van Orleans aan c deflosoh (flescli rnedobegrepen) of 95 c. de liter *Vltie Keep voor hot wassohen van flaneile en wolle stoffen ir. 1,5."» de kilo Eenige depot by DECHIÈVRE-DELHEYE, Eessenstraat n° 5 te Dixmude. v A SS O T TIESB-TI Cl, F M Gostaaf DEKEYSKR-CUFFEZ so Dixmude. maakt bekend dat er -on groot assortiment van Tigen bij hem ingekomen zyn, van de grootste fabrieken van Engeland, Fraukryk en Duitsch- land, naar het laatste model dezer landenzooals in leer en vpaumat, vachette, voaumarin, prunella met elasiique en mot knopen-, voor roans, vrouwen en kinderen. o o~i£§l£s---oOo o o o van MKT ME Kil 1111 5,9«0 Q'ILi'CK* Volledig in ongeveer 110 afleveringen van 48 b'.adzijden die wekelijks zullen verschijnen PEIJS 50 CENTTIEMENT FRANCO Eene proefaflevering en prospectussen zijn verkrijgbaar bij alle boekhandelaars waar men inteekenen kan. De betaling zal per tien afleveringen geschieden bij middel van postkwittantie. MEN ZEGGE 1IET VOORT. O OOof£=— o - O o g me _n Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters 1E3ESEB gediplomeerd door de -- |j Belgische Gezondheids-Commissie en gebreveteerd bij koninklijk besluit KORTRIJK, Moskroenstraat, 2 KORTRIJK kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelknndr u den mond aangaat Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slftapmachien (aLe nrotóv? bew«rk<n(? de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel ireene nH Cïe) waai-door te wenschen over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid m?ar 9t laat ni«'» kunstmatige emaüleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twa^fi™ d n°"e ,M<ieu' genezing van pyngevende tanden. Bijzondere werkplaats voor bet vervaardigen van tanden en aei n i ,B9ia"'Jeling- en De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeZ of Lfden vai wl M" wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder Hat „.1™ aard oat parende, dienen deze tanden tot bet vermalen der hardste spijzende klank der stem is haider met«chooue nieuw uitgevonden en bestaat in België alleen bij den uitvinder; daardoor is het mogelijk kunsttanden tT «tolaef is van 5 fr. eu een volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen 1T#r™J9 b9^-'n,JU trotseeren om zoo te zeggen de werken der natuur; men zou niet kunnen uitkamen, noch door dengllns u"™ MEïEU noch door den vorrn der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van^e'mMi9Ueur' hermaken ze als nieuwe, volgens hun nieuw stelsel. mislukte stukken en Alle kunsttanden komende uit het Huis van M. «n MEIER zijn gewaarborgd i, N. B - M MEIER is eiken Woensdag te raadplegen van 9 uT ^ToTgenf tot 3 ^re Langestraat 77 te Oostende, en alle Zaterdagen van 9 ure tot 2 ure in het huis m' JL m d# Groote Markt n" 5 te Uperen. s M w VAN KEMMEL, Z1°üSHn!0e7dSPt^1"i,en' Beklemming, HalsziekienT Tering! Uitputting, Zwakheid van gestel en der beenderen, enz. Heilzame en gegronde behandeling r^r"j 'm'jlI'ürTl!11' Ml"| w Spoedige en zekere genezing! fei '/tii 11 S*4i^ door de SIROOP van P i iW Na het gebruik der eerste lepels, verzacht zij den hoest, belet het nachtelijke 'wee Vooitreiïelijk geneesmiddel voor kinderen, die lijden aan engelsche of klierachtige ziekte, aan kwade sappen aan hoofdzeer en huiduitslag, aan stilstaanden wasdom' moeihjk tandenknjgenvoor zwakke, ziekelijke perso nen, en voor grijsaards behebt met rheumatiek, len denpijn en blaasaandoeningen. Nota. Om nabootsingen en vervalschingen te verrnij- den, verlange men op de etiketten steeds nevenstaande handteekening. Gezwellen, huiduitslag, klie ren, kwadesap- pen, oorvloeiin gen, enz., Zweren, puisten, eczema, roos, he- morrhoïden, haamdmbben, jeukiagen, „en, enz. Ommiddeiijke verlichting, zekere genezing door het gebruik van de V Voegtaeffelijk geneesmiddel voor zwakke kiuderei,, vermagerde wouwen, voor persoaea, wier bloed bedorven ofverzwakt is. Depot te DIXMUDEApothekers Ghyssaërt en Verwaerdb Generaal DepotB. Dupuy, 8, rue du Pepin, BRUSSEL. g o P p)JI? s a s Jr- rn o Q P- O -c CT3Cfl5 cr O o j5 2 ^SS <i CD 5" - o f- cp CD <D sc g era Cl O SU R h_ CD G 2. 3 D Cl« CD O- 7? J o B - rrQJ< O OU «rj O W ff 5 pc o Sö S- cr Q-C B -S 2 O OJ Uj CD cd vW CD tS T «s: o o o S J - U o a a o DTj !77ï - f Oi Q C) S Big -ra g, ffi -irO-S.tprö i 'C3 pj 1 h< u tl 3 o v: ?n o m S o 2 9 2 p p» CS ■43 O S O W H vt R 0 5 S Is o b <2.2 S m o 8 M „-g1-1 o S ffl si o o m a ©rrt cQ Pi -4J p, ■+j -h t; 2 d ©75"-S J tr*p^ lj P ti_i «ro „3 8 .3 3 -5, H 'O W P P P .hT! O tn m O c3 r~t zi r-« 2 c o o S r-4 ,_h ft G4 VA r -4 Ij tC LJ ffi rCZ W rt r» r-1 B ft 3 rj jj M r-H 0 rR tr. rfl «rf QJ H bD 2» M H O B? tr> ^3 m rrj «a P|I -+j P ts-4 bc o - SiM p óq a - 3j© Pt3 Ö*"-Jv© cr< Cp co P 'o 'C o 2 u. fn -ei e dj 93 O 2 G. -«fa a 5) Fl H O 5P, SL *p W P S3 a qj H 55 .•H h 52 d f "2 J 5 d 3 "5 SS-8 p cs p •*-» *Jj 0 ft® n-j r—J p P g.e'Sg.'SB.aSft m CS *gj OQ t©!—I ZZ CL-i _<o 3 et a cl—1 ,S - n a i O - T3 f+-j to +J O 0 s° v m H - -® a r- -S-0 Ia P 43 tc ö'l c p "S "3 2 s a h CD i—l rH O) .S P «O fe a Ji HÊt

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1891 | | pagina 4