ul ËKN-EN-TWIOTIGSTE JAAUGANG. ZONDAG 20 DECEMBER 1891. X' 1299. jSjUT van HlCE3T ^.K/KOisriDissEnviiEnsrT GOD EN VADERLAND VRIJHEID EN MOEDERTAAL 59 millioen. Belgie's Zeevaarlkwestie. Van alles wat. Gelijheid... volgens de socialisten. ^Jieüws uit alle landen. i Verschijnende eiken Zondag Alwie op voorhand betaalt voor eene inschrijving aan de Gazette van Dixmude van 1892 bekomt liet blad van heden af tot Nieuwjaar onvergeld. In feit van liegen, niemand ter wereld en kan de liberalen den baard afdoen. Sedert veertien dagen hebben zij eene ton ontsteken, waar zij tot aan de kiezing altijd voort dezelfde leugens zullen tappen, 't Zijn domme leugens en ze weten het, maar dat doet er niets aanzij zullen maar altijd voort liegen, niettegen staande al de logenstraffingen, in de hope dat de menschen er eindelijk wat zullen van gelooven. Dat is echt liberaal werk Die nieuwe leugenton is dat minister Beernaert 't land in schulden steekt. Ziehier ffiesaangaande eenige cijfers Van 18^8 tot 1884 waren de liberalen aan 't hoofd. Welnu, volgens de rekeningen van M. Graux, liberale minister van geldwezen, sloten de begrootingen als volgt 1878 5,645,202 fr. te kort. 1879 3,115,353 1880 88,353 1881 6,060,535 1883 18,252,868 1884 16,237,234 Tekortte kort...... altijd te kort! zoodanig dat de liberalen, in acht jaar tijd, bet land in 59 millioen fr. schulden hadden gesteken alhoewel zij de lasten van 10 millioen verhoogd hadden en van bij de 13 millioen in 1883. In 1884 kwamen de katholieken aan t roer en begonnen te sparen om de schulden van hunne voorgangers te vereffenen. In 1885 hadden zij reeds zooveel ingekort, dat er maar 754,548 fr. schulden meer over bleven. En van dan af tot den dag van heden hebben zij alle jare overschot. 1886 2,150,599 fr. overschot. 1887 12,380,246 1888 18,767,454 1889 15,785,032 1890 5,204,946 Voor 1891 rekent minister Beernaert op 5 millioen overschot, en op 3 millioen voor 1892. Dat ware ook in acht jaar een overschot van 59 millioen in plaats van 59 millioen te kort 't is te zeggen dubbel in de keering. Een liberale gazette alleen is loyaal genoeg om dien staat van zaken te erkennen, 't is findépendanceen om toch eentwat te kunnen beknibbelen vindt zij dat 5 millioen overschot voor 1891 de moeite niet is 't Is waar in 1888 was er 18 millioen meer over, maar men moet weten en men weet dat sedert vier jaar de lasten van 12 milllioen verminderd zijn, en dat de Staat jaarlijks zes millioen, een frank per inwoner, aan de gemeenten uitdeelt. Hare gewichtigheid onder het opzicht van 's lands belangen, door Baron Frederic de Crombrugghe. Gij zult de gedachten die ik kom uit te drukken wel willen aanveerden, Mijnheeren, als een bewijs van het belang, dat ik stel in de werkzaamheden der Handelsvereeniging van Oostende, werkzaamheden die zeer ge waardeerd zijn en het verdienen. VM Bureel der Gazette WILGEN Dl JKSTRAAT, 26. HENRI VION, Drukker-Uitgever. Alle mededeelineen, artikels en brieven moeten uiterlijk tegen den Vrijdag noen in het Bareel besteld worden; alwaar men ten allen tijde kan abonneeren aan 4 fr. 50 Per jaar °f 3 ^r- 50 voor ze» maanden. Ieder inschrijver mag wegens rijn bedrijf eene bekendmaking van 10 regels gratis in twee nummers doen plaatsen. De affichen gedrukt bij den Uitgever worden eens kostvrij in de Gazette overgenomen en de annoncenprijs is 15 c. den drukregel. De inschrijvingen eindigen met eiken 31 December. 10 centiemen het nummer. I88Z 15,211,844 2a« Vervolg. In de zitting van den 14 Juli 1886 ben ik daarop terug gekomen en heb ik gezeid Ik herhaal mijnen wensch van de verbinding der Mandei van aan Rousselare met de vaart van Handzaeme, die te Dixmude in den Yser loopt, te zien bestudeeren. Die verbinding zou ons eene rechtstreeksche gemeenschap van Rousselare met Nieuport verschaffen, hetgeen voor gevolg hebben zou van aan de verstandige en werkzame indusirieele bevolking van het Manchester van Vlaanderen aanzienlijke hulpmiddels te verleenen door het maken eener Haven, die door hare ligging en hare natuur bestemd is om eene van eersten rang te worden. Gelieft te bemerken, Mijne Heeren, dat Belgie in het bevolkrijkste middenpunt van Europa gelegen is en dat het lijdt van de overtolligheid zijner bevolking en van den te grooten overvloed van de voortbrengsels zijns arbeids, en zulks in den oogenblik der hevigste krisis die er in onze eeuw ontstond. Deze toestand brengt in den handel en in de nijverheid eenen stilstand der zaken te weeg en maakt dat al de bedieningen vol zitten. Wij en hebben geene volksplantingen. Van daar komt het dat al onze bezorgdheden van werk binnen de enge palen onzer grenzen saamgetrokken zijn, voor den uitvoer vau het overschot onzer voortbrenging maar al te dikwijls aan onze machtige buren toe te vertrouwen. Antwerpen heeft het monopool van 's lands zeehandel en is door zijne belangrijkheid de derde Haven van Europa geworden. Wij hebben strenge winters gekregen, binst de welke het varen op de Schelde geheele weken lang onderbroken bleefiederen keer is er daar eene groote schade voor onzen handel uitgesproten en de Haven van Oostende was ongelukkiglijk niet voldoende, om die mishande te verhelpen en tijdelijk eenige der schepen bestemd voor Antwerpen te ontvangen. Is het niet beklagelijk, dat wij de 64 kilometers dat onze zeekusten strekken niet hebben kunnen benuttigen en dat wij er geene Haven bezitten, die onze handels metropool kunne ter hulpe komen? Buiten die gewichtige beschouwing valt er nog te bemerken, dat het met Engeland is dat onze handelsbetrekkingen levendigst zijn, dank aan den doorvoer van goederen ter bestemming van Duitschland, Zwitserland en Frankrijk. Het is zonneklaar dat de schepping eener wel toegeruste Haven op ODze kust, rechte r-r: Kngeïa.ürt, met '"-j; toegankelijk voer schepen van grooten diepgang, de aandacht onzer bestierders verdient, want zij zou ongetwijfeld onze handelsbeweging en voor namelijk onzen doorvoerhandel vergraoten. Yan eenen anderen kant zou de verbinding der middenpunten van voortbrenging onzes lands met de Haven der kust en dat bij middel van wel ingerichte vaarten terzelfder tijd de ontwikkeling onzer nijverheid en onzes zeehandels begunstigen en vergemakkelijken. Oostende en Nieuport schijnen onder dit opzicht ernstige voordeelen aan te bieden en deze zouden nog merkelijk aannemen, indien deze Haven verbonden waren met het middenpunt onzer vlas nijverheid door de vereeniging der Mandel met de vaart van Handzaeme, die zelf in gemeenschap staat met den Yser en door de vaart van Plasschendaele met Oostende. De jaarlijksche wedstrijd voor de prijs van 25,000 fr., ingesteld doorde verlichte milddadigheid Zijner Majesteit den Koning, had in 1881 voor ontwerp de middels van de Haven langs lage en zandachtige strangen als de kust van Belgie bestaande te verbeteren. Zou Westvlaanderen de initiatief niet mogen nemen van eene aanvullende studie uit te lokken der zoo belangrijke werken door dien prijs kamp verkregen en geenen prijs mogen stichten uit te loven aan het beste schrift over de verbetering en de uitbreiding aan onze bevaar bare waters toe te brengen, om de nijverheids- middenpunten vau Belgie ten beste en ten goed koopste mogelijk met de Haven op de kust gelegen te verbinden De studie dier ontwerpen schijnt onder alle opzichten de initiatief van Westvlaanderen to verdienen. De handelsgeest wakker schudden met de middels van gemeenschap te vergemakkelijken en nieuwe uitingen aan onze nyverige bevolking verschaffen, ziedaar wel het doelwit dat wij door onze gemeenzame pogingen moeten betrachten. De ondersteuning welke uwe Vereeniging, Miinheeren, aan dezen wensch zou verleenen kan niet anders dan het gedacht er van verspreiden, dan het aanmoedigen, kan den afstand die ons yan zijne verwezenlijking scheidt verkorten en, gelijk uw achtbare verslaggever het zoowel gezeid heeft, in het begin van zijn overzicht van het jaar 1886, en dat aangaande de gegronde eischen van den zeehandel. Het is maar met altijd te herhalen welk het te bereiken doel is en wélke de middels zijn om er toe te geraken, dat men eindigen zal mot de belangrijkheid van het vraagstuk te begrijpen. Laat mij toe al eindigen te zeggen dat eene grieve, wier afscbaffiog eene bezondere plaats tusschen de wenschen die gij uitdrukt zou verdienen, deze is welke wij te verduren hebben doorde verhevenheid der vervoertarieveü op den toegestanen ijzerweg van Westvlaanderen. Dat stelt ons in eenen onvoordeeligen toestand tegen over de bewoners der andere door den tarief der Staatsspoorwegen begunstigde provinciën. Eene nieuwe wet. Ten gevolge der nieuwe wet op de beteugeling der landlooperij en bedelarij, die de Kamers hebben gestemd en met 1 Januari 1892 van toe passing zal zijn. zullen gestraft worden met eene gevangzitting van 8 dagen 10 Zij die een kind aanzetten tot bedelen die nog geen 16 jaren bereikt heeft. 2° Zij die een kind onder de 16 jaren aanwerven, met het inzicht de openbare liefdadigheid op te wekken. Bij herhaling zal de straf verdubbeld worden. Verlof aan de militairen. De Minister van oorlog komt door eenen omzendbrief aan de krijgsbevelhebbers kennis te geven dat dit jaar lijk de voorgaande, ter gelegen heid van Kerstdag en Nieuwjaar een verlof van vier dagen zal verleend worden aan de militairen van 1891 en de soldaten der andere klassen, die zulks verlangen. Deze dagen verlof zullen voor de helft verdeeld worden tusschen da verschillige bataillons. Oc wet <t?.uniont. *£ÖS ÏV0 vrtjsou uav uw Dümont'Eët vleescÖ niét duurder maakte en dat het de veeteelt aanzienlijk bevorderde. Om zoo iets te betwisten moet men geen woord van landbouwzaken kennen. De weerde van het vet vee is op de markt van Brussel, welke de andere markten regelt, hoegenaamd niet gestegen. In 1874 kostte het vee 92 centiemen in 1878 kostte het 99 centiemen; in 1879 kostte het 92 centiemen; in 1883. een frank 1 centiem; en in 1884, 96 centiemen. Eo, na de stemming der wet, in 1887, was de prijs 76 centiemenin 1888 was hij 89 centiemen en in 1890 was hij 90 centiemen. Men ziet dat de prijzen veraudertijk waren, doch er was geen opslag. Peerdevleescli. Het gebruik van peerdevleesch neemt op verbazende wijze toe. In Brussel worden er nu, in eene maand, 110 peerden geslacht, tweemaal zooveel als in 1886. In Charleroi gebruikt men wekelijks het vleesch van 50 tot 60 peerden, en in Verviers en te Luik wordt er nog meer peerde vleesch geëten. In Engeland wil men van geen peerdevleesch wetenmaar de Engelschen voeren wel duizenden peerden uit naar het vasteland. In Parijs slacht men 8000, in Toulouse 4000 en te Berlijn 6 a 7000 peerden maandelijks. Iets overliet Protcslantismus. De bibliotheek van het klooster der Dominicanen van Ste-Marie-der-Minerve te Rome, bezit onder talrijke en kostbare hand schriften eenen zonderlingen brief, welken Luther aan zijne moeder gestuurd had. De arme vrouw, die haren zoon niet wilde beschuldigen en die vreesde van hem voor eeuwig gescheiden te zijn, vroeg hem of zij van gods dienst moest veranderen en zijne nieuwe denk wijze aannemen. De hoogmoedige Sakser wilde degene die hem zoozeer beminde, in zijnen val niet medeslepen en hij antwoordde haar Neen, blijf katholiek, wantik wil mijne moeder noch bedriegen noch verraden De moeder van Melanchlon, een der voor naamste aanhangers van Luther, had zich door haren zoon laten overhalen om hem in de zoo gezegde LutheraanBche hervorming te volgen. Toen haar stervensuur naderde, liet zij den hervormer roepen en in dit uiterste oogenblik ondervroeg zij hem plechtig Mijn zoon, zegde zij, het is door uwen raad, dat ik de Katholieke Kerk verlaten heb om den nieuwen godsdienst te omhelzen. Ik ga voor God verschijnen en ik bezweer u bij den levenden God mij te zeggen, zonder iets te verbergen, in wolk geloof ik sterven moet. Melaochton boog het hoofd en behield een oogenblik het stilzwijgen, de liefde van den zoon streed in zijn hart met 'den hoogmoed van den ketter. Moeder, antwoordde hij eindelijk, de protestantsche leer is gemakkelijker, de katholieke zekerder. Rechterlijke kronijk. Krijgsraad van Westvlaanderen. Edward Logghe, oud 22 jaar, van Aertrycke, miliciaan van 1889 bij 't 4° linieregiment, veroordeeld tot een jaar korrektie, om zijnen post verlaten te hebben en tot 2 jaar gevang en 50 fr. boete, of 15 dagen gevang, om den 4 Oktober eenen viDger afgebeten te hebben van Hippoliet De Muynck, grafmaker te Brugge, toen deze met zijne familie van de kermis van Oostkamp kwam. De medeplichtige Livin Couvreur, oud 22 jaar, van Ichtegem, insgelijks miliciaan vaa 1889, kreeg 6 maanden gevang en 50 fr. boete. Een derde soldaat is, als onplichtig, buiten zaak gesteld. Priesterlijke Kenoemingeo. Mgr de Bisschop van Brugge heeft benoemd Pastor te LeffiDghe, M. Lanssen, onderpastor van SSPieters en Paulus te Oostende. C -^**^77 rr^ TV 1 Over oude, oude tijden, vertelt het Vlaamsch Heelal, ontstond er eene revolutie in de wouden. De bramen, da doornen, de distels, het brem stonden op tegen de olmen, de eiken, de beuk- en mastenboomen zij wilden allen even groot zijn, in naam der gelijkheid en der gelijke rechten. Ware het niet door de schuld van die hoog moedige eiken en andere trotscke boomeo, die ons overlommeren, zegden zij, wij zouden zoo langs dflSHUUVeff brraer'ue1"Vijélön voiir&uo.. yr&ctmay ware bet kreupelhout afgehakt, het boschgras en mo3 zouden ook kunnen opschieten, want voor den Schepper der natuur zijn alle planten en gewassen gelijk. Zij spraken de houthakkers aan en zegden hun Moedige houthakkers, kapt maar algauw die hooveerdige boomeo, en alles wat het hoofd boven ons verheft, nedergeen medelijden, geene bermhertigheidBindt al dit hout in takke- bosschen, zelfs de fruitboomen; alles moet verbrand worden Zoo gezegd zoo gedaan alles werd neergeveld. Nu zou de heilige gelijkheid heerschen in de bosschen, en de revolutionnairs stelden zich aan het groeien onder de stralen van de zon der gelijkheid. Inderdaad, reeds den volgenden zomer zag men de zegepralende braam zich zoo hoog verheffen als de distelhet hoefblad, de winde en het potbezem- hout waaiden trotsch te midden van het onkruid, dat overal uitgeschoten was. Doch met het tweede jaar was, in dit geguillotineerd bosch, dé gelijk heid reeds verdwenen, het aristokratisch vocht had zijne eerste kracht hernomen de eik werd wederom een eik, de braam bleef braam, de esch werd esch en de distel bleef wat hij te voren was, het mos veranderde niet in sparrenboomen, alles groeide nog eens als voorheen. Republikeins, Proud'honnisten, Radikalen, Communisten, Als gij 't al hebt afgekapt, En verlaagd en afgehakt Wen gij 't hoofd van al de rijken Onder 's beuls mes hebt doen strijken, Zeg mij, zal een gek, een ezel. Dan een man zijn van verstand? Zal de krekel, zal de wezel Gelijk zijn aan den olifant? a- Zijne Hoogwaardigheid de Bisschop van Brugge heeft gister Zaterdag 19", de Jaarlijksche priesterwijding gedaan. Onder de heeren, die het geluk hadden van priester te wordep, telt ons stadsgenoot M. Eugeen Tyt.eca. Wij bieden dezen eerweerden heer en zijne familie onze hertelijke geluk wenschingen Eene somme van 200 fr. wordt verleend aan de heeren A. De Bruyne en K. Verhille, als schadeloosstelling van de diensten, die zij gedaan hebben de eerste inde kerke van Ter Paune te Adinkerke, en de tweedein de kerke van Water molen te Huele. Uitslag der aanbesteding van den steenweg van Vladsloo naar Wercken, die Maandag heeft plaatsgehad. Bestek fr. 104,714-47. Hebben aangeboden porpbyre gres. MM. J. Bonte, Eessen 116,200 Ant,. Vermaele, Flobeeq 112,990 Roelandt, Gent 112,700 Fr. Lambert, Oostcamp 111,879 111,379 Alf. Combes, Iseghem 111,476 100,100 Th. Heindrick, Thourout 108,745 107,000 P. Lootens, Brugge 104,587 100,481 Uitslag der aanbesteding welke Zaterdag te

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1891 | | pagina 1