Handelsberichten. DE KLEINE DORPS-VOLTAIRE. 3 Brugge plaats heeft gehad, voor de ontslykiog der kreek van Nieuwendamme eu de vervanging van houten brugdekken op de sluis van Nieuwen damme door gemetselde gewelven. Bestek fr. 9736-92. Hebben aangeboden MM. H. Verslraete, Ramscappelle, fr. 16,969; H. Deseek, Nieuport, fr. 11,190; F. Braet, Oost- kerke, 11,111. De rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Desagher Frans, schipper te Perv^se, 2 maal 6 maanden gevang, en 5 jaar ontzeg zijner burger rechten, voor aanslagen tegen de eerbaarheid. Vandenberghe Theofiel, werkman te Hond- schoote, 3 maanden gevang, voor diefte met braak. Willaert Engel, werkman te Oostduinkerke, 2 maanden gevang en 26 fr. boet, voor aftroggelarij. Desbucquois Aloies, koordendraaier te Beerst, 1 maand gevang en 26 fr. boet, voor slagen, en 5 fr. boet, voor dronkenschap. Tack Romaan, werkman te Woumen, 30 fr. boet, voor woonstschennis. Vannecke Norbert, hovenier, Treve Laurens, werkman, Verleye Emiel, hovenier, en Devynck Theofiel, schoenmaker, allen te Westende, de eerste 75 fr. boet, en de tweede 26 fr. boet, voor slagen, en allen 5 fr. boet, voor dronkenschap. Mercier Leopold en Vinck Hendrik, werklieden te Nieuport, elk 2 maanden gevang en 26 fr. boet, voor diefte. Degraeve Maria, huisvrouw van Aloies Dewulf, •werkster te Clercken, 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor smaad. Proot Hendrik, werkman te Nieuport, 2 maanden gevang, voor ban verbreking, en 2 maanden en 26 fr. boet, voor aftroggelary. Zondag morgend rond 9 ure de bewoners der Kwadestraat in onze stad waren verwonderd het huizeken der gebeurnege Melanie Declerck, die daar alleen woonde, zoo lange gesloten te zien; er werd langs achter binnen gegaan en Melanie vond men dood op haar bed. Daags te voren gevoelde zij haar onpasselijk en mogeijks zal zij aan eene hertaderbreuk bezweken zijn. Moord te Woumen. Zondag avond werd er, te Woumen, eene wreede moord bedreven op een koeiplekske een weinig innewaarder de nieuwe kalsijde van Woumen naar Clercken. Het slachtoffer is eene vrouw, geboortig van het jaar 1813, met name Barbara Degrave, weduwe Desmedt, die woonde met haren zoon Henri en haren kleinzoon Richard. Zij is leelijk gekabeuld geweest, die fraaie, oude sloore. Men heeft zege vonden badend in eenen plas bloed, haren eenen duim en drie vingers bijna afgesneden, heur aangezichte doorstekt en doorkorven, met eene breede, diepe wonde aan heur kele en drie steken in haren arm. Qij kunt gepeizen of haren kleinzoon verschoten heeft, toen hij metje alzoo zag, zonder tale of teeken, maar nog warme en misschien nog niet geheel dood. Het nieuws der misdaad verwekte eene schrikkelijke ontroering. Geheel Woumen haalde en taalde, Maandag, en begeerde vierig dat het toch hadde uitgekomen wie dat schrikkelijk schelmstuk bedreven had. Ne mensche zal allichte nooit geene rust meer mogen hebben, zei men. Zou de tijd van Baekeland en de Zwarte bende herbeginnen? RnyieA-AAhnfai. Aa lachtAB. - 4* gendarmerie van Clerckenze deden ai hun beste en het parket weerde hem ook. Maandag werd er niemand aangehouden, maar Dinsdag vloog de plichtige in het net. Het was een zekere Harrie Depoorter, een lange perse van nen jongen van 18 jaar, een die flauw en dom er uitziet en geenzins het uitzicht vau eenen moorde naar heeft, maar waar er geen religie in zit, die koutte en klapte in de kerke en zyne voornaamste opvoeding kreeg langs strate. Die Depoorter had nog gewrocht te Desmedts en was nu knecht bij Ryckaert. Zondag had hij gevloerbold in den Ooievaar en rond den vijven had hy gezeid Ziet Harrie Desmedt passeert daar Harrie kwam van de les van landbouw zou hij wel naar Clercken gaan?Wat weten wijder dat, hadden ze hem geantwoord. Hij had van eenen anderen kant afsprake gedaan tegen Barbara's kleenzeune van naar de plaatse te gaan naar eene worstekermis. Dat kwam al uit Maandage en 't eene bracht het ander mede, gelijk het al gaat. Dinsdag werd er huiszoek gedaan te Ryckaerts. Eindelijk vond men Depoorters hemde van OF A propos van trouwen, weet gij het nieuws? Er is in ons dorp een huwelijk van gewicht, van grooten toon op handen! Wy gaan het geluk hebben eenen heer te bezitten onder ons Mejuffer Desbarres trouwt met den baron d'Isoré. Deze tijding,,die zeker scheen, terwijl ze kwam van eenen pachter zelve van Mevr. Desbarres, maakte hetzelfde uitwerksel op Koriolan en op zijnen aanhang, hetwelk het krijzelen van een stuk koper tegen een ander stuk koper doet ontstaan op de zenuwen. Zij zouden allen te zamen gebeten hebben in eenen groenen appel of in eene kweepeer die versch van den boom koomt, zonder eenen bitterder smaak in hunnen mond te voelen rondloopen, opklimmen tot in het uiteinde van hun hair, dan neêrzinken in hunnen rug en er eene onaangename huivering veroor zaken. De ingeboren haat. dien Koriolan bezielde tegen Mevr. Desbarres, had hy weten mede te deelen aan al degenen die naar hem luisterden als naar eene godspraak. Zijn afkeer voor de kinderen was niet minder levendig, en hij liet nooit na het eene of andere schimpwoord tegen geheel de familie uit te spouwen de moeder was eeDe schijnheilige, de dochter een klein heiligdomtje, de zoontjes waren kleine domooren, in afwachting dat ze groote dweepzuchtigen zouden worden. Mevr. Desbarres en hare kinderen waren byna niet meer gespaard als M. de Pastor zelve; en dit is veel zeggen. Hy deed zich het nieuws nog eens herhalen. AhMejuffer Louise trouwt, en dit nog wel met een' baronMaar wie kent den baron d'Isoré'T is zeker een jesuiet! nog een meisje dat men slachoffert aan den hoogmoed en aan de kwezelarij van hare moeder Zondag, klaar bloedplekken. Het zat weggestoken diepe in eene Jijnzaadtonne, op een zolderken waar men bijna nooit opgaat en met alle slach van dingen er boven. De plichtige kon geen afwijs geven van zijnen tijd Zondag tusschen vijven en zessen. In het nauw gebracht door de la-tige vragen van het parket bekende hij ten langen laatsten. Het was hij die vrouw Desmedt vermoord had. Niemand had hem geholpen. Hij was gaan kloppen en had gezeid doe maar open, het is Peortertje en met dat hij gekend was, Barbara had opengedaan en heur weder gezet bij eene lante, tegen den venster om nen appel te eten. Hij was er dan opgevallen met zijn zakmes en met dat zij deed om zijn mes af te nemen, hij had ze ten gronde gesmeten, zijne knie op heur herte gezet en heur de diepe wonde aan heur kele toegebracht. Hij had den sloter van haren koffer uit haren zak gehaald en den koffer geopend en hij was weggeloopen met het geld, dat in eene beurze zat, alzoo rond de 1600 frank, rechte naar Ryckaerts. waar hij geëten en gekout had lijk gewente. Op zijn aanwys heeft men dat geld teruggevonden in Ryckaerts waterput en 't was eene lange koorde aan de beurze. Het parket heeft de aanhouding van Depoorter bevolen en de gendarmen hebben hem triomfan telijk naar Veurne gedaan. Eere en lof aan al dezen die tot de ontdekking des moordenaars medehielpen. Barbara werd Woensdag begraven. firoote brand te (teerst. Woensdag avond korts achter den achten borst er een hevige brand uit, te Beerst. op de hofstede van M. Charles Avereyn-Depuydt. Men was reeds in bedde. Eene der dochters ontwiek van de brandreuke en van den last om te asemen. Huis en stallinge stonden in laaiende vlamme, met den hevigen wind het vier beet toe en zette zeere voort. Men sprong buiten half gekleed of nog niet en men trachtte te redden wat men kon. Helaas! het was niet veel. De peerden kreeg men buiten, met ruzie genoeg, en de zwy'ns en twee koeien. Tien stukken hoornvee waaronder 8 tweetander ossen werden de prooi van het vernielend element. Wreed om hooren was het lijk dat zij burrelden en moorelden. Het huis met al wat er in was het gemeubelte, de kleederen, 80 zakken graan enz., vergong in stof en asch en de muren bleven alleen rechte, maar zwart en gescheurd en maar goed meer om in te smijten. Men kon den brand van verre bemerken en van in stee zag men schoone de vuurkolonnen omhooge dwarrelen en de lucht met een vale, droevig koleur verwen. Verscheidene Dixmudelingen zijn loopen kijken. Zij vonden volk genoeg bij het tooneel der ramp, maar der was geen doen aan om te blusschen. Het was wel twee van de nacht als de vlammen uitgingen. Het wagenkot en de schelven alsook een kleen schuurken met vlas in zyn gespaard gebleven. Het hondekot staat er nog, doch de hond is zijnen poot gebroken. Donderdag was er groot geloop van nieuws gierigen naar de plaats van den brand. Het was pijnelijk om de verkoolde beesten te zien liggen men heeft ze gedolven. Het parket heeft Donderdag een bezoek te Beerst afgeleid en vermoedens op vier jongens van Dixmude, waarvan de oudste 16 jaar is, waren daar het gevolg van. Die jonge schurken zouden het vuur aan de hofstede gesteken hebben uit haat en dulligheid. Hunne plichtigheid is nog ko»r»A(»An. 2*<oo" tni Ani^arViOüT aangehouden. Er loopen verschiliige geruchten over den brand. De gebouwen der hofstede, die aan M. Avereyn toebehoort, waren verzekerd, maar de beesten en de meubels niet. Hopen wij dat er niemand meer op onze streek zal gevonden worden, die boos en laf genoeg is om eene daad te plegen, die de plichtigen gewoonlyk in het gevang leidt en eene bron van gedurige wroeging is. Het parket van IJper heeft zich Maandag naar Honthem begeven, om een onderzoek in te stellen over eenen moord door eenen dertien jarigen koeiwachter gepleegd. Deze knaap heeft uit wraak, zegt men, het kind der hofstede gedood met het in zijne wieg te verworgen. De dieven zyn te Oortemarck ook aan het werk geweest. Dezer nachten hebben zij op het gehucht Pereleim voor een goed 100 frank konijnen gestolen. Zij zijn vervolgens gedrongen in de woning eener oude vrouw op de dorpplaats, en hebben er alles gestolen wat de ongelukkige van weerde bezat. Koriolan, ik heb het gezegd, verfoeide Mej. Louise alzoo zeer als hy Mevr. Desbarres haatte; indien dus het ontworpen huwelyk Louise moest ongelukkig maken, niets moest aangenamer zijn aan Koriolan zelve; maar Koriolan was alzoo valsch als hij boos was. Hij begon met Mej. Louise te beklagen, even ais had hij eenig belang in haar gesteld. Hy begon met te bevestigen dat het huwelijk besloten was geweest, zonder dat men ze geraadpleegd had anders als voor het welstaan. Men deed haar eenen man trouwen enkel om hare fortuin! Boven haren staat getrouwd, zoude zij zekerlijk ongelukkig zyn. Maar Mev. Desbarres wilde eenen baron voor schoonzoon hebben! Het was eene hoogmoedige die slechts de voldoening van hare vooroordeelen zocht; zy slachtofferde hare dochter voor eenen tijtel, en aan de kuiperijen van den Pastor, 't Is alzoo, voegde Koriolan bijmaar wat wilt gij? riep hij uit al zuchten het fanatismus verdooft de heiligste gevoelens der natuur Eindelijk Koriolan aarzelde niet den lof uit te spreken van Mej. Louise; hy zegde dat er iets goeds in haar was; dat zy de beste, de eenige goede persons was van geheel de familie, en hij eindigde met nog eens het droevige lot, dat eene ontaarde moeder haar bereidde, te betreuren. De aandoening van Koriolan beving ook zyne aanhoorders; er heerschte gedurende een oogen- blik een algemeen medelijden over het lot van die arme Mej. Louise. Breilla verdoofde eenen snik, en vaagde eenen traan af van zijne kaak. Ware het nog ten tijde geweest van de ridderhelden, Breilla ware de paladijn, die zyn leven zou gewaagd hebben en een ongeluk gedaan om Mej. Louise te ontrukken aan den zsdelijken dwang die op haar woog. Wilt gy, riep Koriolan eensklaps uit, wilt gy dat ik u het helsche plan van dit huwelyk doe kennen? gij weet met welken geest van over- Den zelfden nacht hebben zij op het gehucht Heiilaert den molenaar eene kwade poets willen spelen. Zij doden den molen verkeerd draaien, en 't is een echt wonder dat er geene ongelukken zijn gebeurd en dat as en roêgewand niet ten gronde zijn gestort. Maandag wierd de genaamde Achiel Vorons te Wervick aangehouden, onder beschuldiging van valsche raunte gemaakt te hebben. De kerel was gestekt in een huis uit de Molenstrate aldaar, op den oogenblik dat hij stukken van 5 frank met de beeltenisss van Leopold II en het jaartal 1876, alsook nickelsukken van 10 centimen met het jaartal 1861 verveerdigde. De gendarmen Damen er plaasteren vormen en aDdere werktuigen in beslag. Vorons is geboortig van Veurne en telt 28 jaren, hij oefende het bedrijf uit van tandentrekker. Chocolat BARON, Antwespen, is overal gevraagd. Volgens de Patriote. de generaal Brialmont zou in stokke liggen met onzen Minister van Oorlog, 't Is niets, als het geen nieuw geld moet kosten voor forten en kanons. Het Land en de Standaard van Brussel, twee katholieke vlaamsche bladen, zyn gedwongen het strijdperk te verlaten en met Nieuwjaar zullen zij ophouden te verschijnen. Het centenbladje De Kleine Patriot, een bijblad, gaat in andere handen over. M. Van Aertselaer, overste van het missie huis van Scheut, heeft langs de post van Peking een telegram ontvangen, gedagteekend van den 13n dezer, meldende De vervolging in het distrikt Panou (Mongolië) is wreed geweest, 500 chris tenen zijn vermoord. Alles is gebrand. De Europeanen zijn gered. Mm« Maria Ebcn, Piano, chant, cours et legons particulières, 14 rue de la Station, Dixmude. De influenza woedt met bijzondere hevig- in de Ierlandsche hoofdstad Dublijn. In de afgeloopene week zijn daar meer sterfgevallen in evenredigheid gebeurd, dan zich ooit in het geheele Vereenigde Koninkrijk heeft voorgedaan. Van elke drie personen die er overlijden, is er gemiddeld één het slachtoffer der geheimzinnige ziekte. Ook in België hoort men van niets anders dan van ziekte, namelijk van de influenza Er zijn te Hasselt bij de 700 gevallen, op eene bevol king van 14,000 zielen. Veel zieken moeten zelfs berecht worden, zoo dat de toestand niet meer zoo geheel en al geruststellend is. De smokkelarijen van Haletoijn. Deze zaak neemt meer en meer uitbreiding. Dinsdag namiddag heeft het parket van Rijssel zich nogmaals naar Halewijn begeven en er den fabrikant Mahieu-Deherripon aangehouden. Deze aanhouding was reeds sedert een veertien tal dagen voorzien. De fabriek van den heer Mahieu-Deherripon is door het gerecht stil gelegd. Aan de werklieden die vroegen wanneer zij wederom zouden mogen werkeD, werd gezegd dat zij binnen eenige dagen eens zouden komen zien. Als gij Zwifsersche Pillen koopt, eisclit wel dat zij van Parijs komen, uit het fabriek van A. Hertzog, apoteker. Neemt er geene andere Vwar Aria va&t-d lo Giiofuvro eau moisjo van 12 jaar op den openbaren weg aangevallen en verworgd. Men vond het lijk van het kind in een bosch liggen. Drie maal werd een man als de vermoedelijke pleger van den moord aangehouden, doch telkens moest men hem bij gebrek aan bewijzen loslaten. Verledene week verklaarde een werkman aan eenen policie-agent dat een zijner werkgezellen, hem had doen verstaan door zijne gedurige onge rustheid bij dage en nachte dat hij plichtig aan de moord van het kind moest zijn. Op de bevestiging van andere personen ging men op nieuw tot de aanhouding over van den zelfden persoon, dien men vroeger losliet op het zeggen van eenen kleinen jongen, welke beweerde eenen anderen man in het bosch gezien te hebben. De politie-kommissaris van Meenen heeft reeds zeven getuigen ondervraagd. Eenige vissehers van Heyst komen eene allerbelangrijkste verklaring te doen aan het kommissariaat van zeewezen te Oostende. Binst de laatste stormen, hadden zij eene schuilplaats gezocht in 't Hoeck van Hollandkleine haven gelegen aan de monding van de Schelde. In heerscbing Mevr. Desbarres bezield is. Zij is maar eene vrouw, maar zy moet overal gebieden waar zij zich bevindt. Door hare schijnheilige liefdadig heid heeft zij weten een goed gedeelte van het dorp tot haar te trekken, en zij gebiedt hier even als ten tijde der leenrechten. Neemt het kleine getal weg van degenen die het ons gelukt is te kunnen verlichtenal het overige luistert naar haar gelijk naar een orakel, en gehoorzaamt haar gelijk eenen meester. Ehweldat is niet genoeg. Zij wil eenen nog grooteren invloed hebben op het dorp. Hetgeen zij zelve niet kan doen, haar schoonzoon zal het doen. Binnen zes maanden, bij de aanstaande kiezingen, M. de baron d'Isoré zal lid van den gemeenteraad gekozen worden door eene bende uitgekochten eer het jaar ten einde is, zal hij burgemeester zijn. Hij zal den naam hebben en Mevr. Desbarres de daad. Nu, gy weet wie het is die Mevr. Desbarres leidt. M. d'Isoré zal burgemeester zijn met den naammaar de ware burgemeester, die zal gebieden, die de gemeente zal voortzwepen, is M. de Pastor. Welke gruwel Ja, ja, 't is alzoo. M. Koriolan heeft het geraden. Wij zullen het niet lijden. Wij zullen den nek niet buigen onder het klerikale jok. Men zal zien. Ja, men zal zien. De staat van opgetogenheid tot in welken de noodlottige voorspelliogen van Koriolan de aanhoorders geworpen had, deed de zamen- zweerders vergeten dat zij zamenzwoeren. Bij de eerst8 tusschenwerping was de toon van het gesprek, die tot dan toe bijna zachtjes gevoerd was geweest, tot eenen tamelyken crescendo gestegenbij de tweede, schreeuwden zij; en bij de derde was het huilen. Drommels, dat gaat daar hard, zegde vader eene herberg waar zij binnen traden en waar eenige andere matrozen gezeten waren, vertelden deze laatste dat zij eene Belgische sloep, met dewelke zij in aanvaring geweest waren, in den grond geboord hadden en dat geheel hare bemanning omgekomen was? Het is te vreezen dat het de Oostendsche sloep N° 34 was, waarover men sedert meer dan eene maand geen nieuws vernomen heeft. M. Droesbeke, Chirurzijn-Tandmeester, Wolvengrachtstraat, nr 59, Brussel, kan geraad pleegd zyn te Dixmude. den eersten Dinsdag van elke maand, in het Hotel de Casino van 9 ure 's morgens tot den middag. --(T&Z) Burgerstand der stad Dixmude. GEBOORTEN. 14 December. Emiel Huyghebaert, zoon van Désiré en van Elisa Vanaekere (Zwarlenoustr 17 id. Hendrik Dewulf, zoon van Alfons en van Pharaïldis Maeckelberghe (Kasteelstraat). OVKRLIJDBNS. 10 December. Virginia Rosalia Vauhoutte, zonder beroep, oud 75 jaren, geboren te Lefiinghe en wonende te Dixmude, dochter van wijlen Jozef en van wijlen ADgela Vanden- bussche, weduwe in eerste huwelijk van Karei Decrock en in tweede van Lodewijk Cools (Eessenweg). 13 id. Ludoviea Susanna Declerck, kant werkster, oud59 jaren 3 m. 20 d., van Dixmude, ODgehuwde dochter van wijlen Napoleon en van wijlen Susanna Neyrinck (Kwadestraat). 14 id. Désiré Deburchgrave, winkelier, oud 62 jaren 1 m. 12 d., van Dixmude, zoon van wijlen Karei en van wijlen Cecilia Rommelaere, echtgenoot van Eugenia Decock (Weststraat). 15 id. Leontina Stragier, naaister, oud 34 jaren 7 m. 15 d., geboren te Poperinghe en wonende te Dixmude, ongehuwde dochter van wijlen Philip en van Barbara Torrelle (Stovestraat). HOLLOWAY's ZALF en PILLEN. Dadelijke Verlichting. Zweren die dagelijks vergrooten, etter builen, die bij ieder uur dieper worden, kunnen in derzelver martelenden voortgang gestuit, en tot een gezonde werkiog gebracht worden, door het gebruik dezer heeleude Zalf en zuiverende Pillen. Zij werken met zu.k eene buitengewoone juistheid en goed gevolg, dat oude zweren aan het been, ontstekingen veroorzaakt door gezwollen aderen en krampen in de onderbuik, gevoelig verlichten spoedig uitgeroeid kunnen worden, door de vereenigde werking dezer krachtige geneesmiddelen, die de overdrevene werking der zenuwen en bloedvaten beteugelen en derzelver trage werking prikkelen. In gestellen, die door aanbeijen, fistels en andere pijnlijke ongemakken vervallen, zal deze verkoelende Zalf, eenige malen aangewend, veel genot verschaffen, en daarmede volhardende zal zij eene zekere genezing bewerken. 51 AALST 5 December. 50 kilos. Hoppe gewas 1890. 1* kwaliteit 95 a 100 2' kwaliteit 90 a Geprimeerdea DIXMUDE. Per hektoliter. 14 December. Tarwe Sucrioen Haver Bootten Aardapp fr. 16 55 a 17 24 100 kil. 10 - a Boter, de kilo 2 86 a 'tstuk, 7 hakt. 2 a (Sieren, de 25. 2 75 a 7 December. 16 55 a 17 24 12 - 10 a 12 3 37 2 71 a 3 24 2 36 1 90 a 2 27 3 - 2 50 a 2 75 KORTRIJK. Per 100 kilos. 14 December. 7 December. Koolzaad-olie fr 63 a 63 50 i 65 a Lijnzaad-olie 43 a 43 50 I 44 75 a Vee. Ter markt waren 168 koeien, 143 veerzen, 65 stieren en 25 ossen. Er zyn ver kocht141 koeien, 124 veerzen, 52 stieren en 18 ossen. 100 per kilos. Tarwe fr. Sucrioen Haver. Erwten Boonen VEURNE. 16 December. 24 - a a 9 December. 24 a 25 a a a Grandin, die verder aan een tafeltje alleen zat, met eenen schalken blik. Wat hebben zij dan daar, dat ze schreeuwen als of het brandde? Men zou zeggen dat zij op het punt zijn het vaderland te redden. Het is niet voor niets dat M. Koriolan poseert gelijk een Napoleon. Men zal dat moeten zien. Indien er nieuws is, ik zal het weten. De aaBdacht van vader Grandin was opgemerkt geweest door Koriolan en, daar.hy niemand op de wereld meer vreesde dan vader Grandin, hij oordeelde het voorzichtig van iets anders te sprekeD om den geestdrift van zijne vertrouwe lingen wat te doen koelen. Allons, zegde hij, luid genoeg om te kunnen gehoord worden van vader Grandinallonsde tijd gaat voorbij en wij doen nietmetal. Ik stel voor eene partij op den biljart te spelenwie wilt ertegen mij winnen Dan, te vrede om dat niemand het durfde wagen te spelen tegen hem, Koriolan voegde by wij zullen de poullie spelen. Allen stonden op en begaven zich bij den biljart. Het was 9 ure; vader Grandin stond ook op en naderde de deur. Maar vooraleer buiten te gaan, bezag hy nog eens van hoofde tot de voeten de bende van Koriolan, zoo als hij ze noemde. Zijne oogen ontmoetten de oogen van Koriolanbeiden bekeken eenige oogenblikken malkander sterlings. En, het eerst deze stomme uitlegging onder brekende, keerde vader Grandin het hoofd om, al schokschouderen en met een gebaar van ver achting bekwaam om eenen mensch te doen plat ter aarde vallen, Ziedaar, zegde hij in 't uitgaan, een heel slechte kerel. Ik bewaak u, mijn vlegel.... Ik zal Mevr. Desbarres gaan vinden.... er is zeker een booze aanslag op handen.... het is goed dat zy verwittigd zij. (Het vervolg hierna).

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1891 | | pagina 2