VENDITIE u yan Tailliehout en Boomen Uit er hand te koopen: VliL\l>ITIE te Vladsloo, zware Populieren, Olms zware Olms en Eiken. Venditie van 36 koopen Venditie van Taillie 14 schoone Achtkanters, BERICHT. Verkooping van 45 Koopen Volksvermaken. Men vraagt Magazijn van Caoutchouc Tokay - wijnen Inrichting Windelincx Het Huis Danynck, Vlaamsch vuur C. Rosselle, Eau de Jouvenee gro\\e%ePsch. 26 - 24 30 20 50 16 50 7 50 2 50 15 18 65 50 44 a a a 27 - a 25 - 21 - 17 50 8 - 2 60 24 - 23 - 19 50 15 - 21 50 7 75 2 75 15 15 63 50 43 50 11 Dec. 18 December. 18 60 18 45 14 75 14 50 9 25 9 - 9 9 2 60 2 75 0 - 0 97 a 105 a Maandag 21° December, om 1 1/2 ure juist, ten huize en in behoeve van Remi Vermeulen-Syoen te DIXMUDE, •VElSrXDITIE van Huismeubels, Herberggerief, Beenhouwersalaam 1 Kalf en 1 Ressortkarre. Betaalbaar in handen van de Notarissen BONTE te Merckem en VERTÉ te Thourout. EN DROOGE BUSSCHEN. 1° Maandag 21° December 1891, te VLADSLOO, langs den steenweg naar Leke, in den wijdvermaarden Praatbosch, voor M'her de Baron van Zuylen van Nyevelt- van Caloen de Basseghem te St. Andries, a) 60 KOOPEN Taillie op stam, waaronder zware Kastanjepersenb) 1500 Eiken Lattepersen en Bandroên, verdeeld in koopen. De vergadering om 11/2 ure namiddag, ter herberg den Ouden Wikkelaar bij Louis Vlamynck. 2° Maandag 28° December 1891, te VLADSLOO, langs den bovengemelden steenweg, voor d'heeren Guyot te Antwerpen a) 45 KOOPEN allerschoonste Taillie op stam; bj 1250 drooge Busschen, verdeeld in koopen. De vergadering om 1 1/2 ure, ter herberg den Nachtegaal bij Pieter Dekien. 3° Donderdag 7° Januari 1891, te EESSEN, langs de Steenstraat, Venditie van 94 KOOPEN Populieren-, Wilgen-, Olmen- en Eikenboomen. De vergadering om 1 ure juist namiddag, ter herberg het Roggeveld bij Charles Swaels. 4° Maandag lln Januari 1891, te EESSEN, nabij de steenwegen van Dixmude-Rousselare en Eessen-Poelcappelle, Venditie van 48 KOOPEN Olmen en Populieren boomen. De vergadering om 1 ure namiddag, ter hofplaats van Pieter Vanover- schelde-Defever. Betaalbaar ten kantore van EMILE VAN DROMME te Eessen. ST TT ID IE van den Een Woonhuis dienstig voor BAKKERIJ in de Weststraat te Dixmude. Gebruikt door Pieter Oarmyn. Dinsdag 22° December 1891, ten 1 1/2 ure namiddag, van TAILLIE ojp STAM Stopperssen, Sparresnoek en Snoekbusschen. Ten profijte van M. F. Maes-Van Damme, grondeigenaar te Iseghem. Betaalbaar bij R. DE GROOTE, Griffier te Dixmude. VENDITIE op Donderdag 7° Januari 1892, ten 1 ure juist namiddag, van en Wilgen, te CLERCKEN, ter hofstede gebruikt door de we Callewaert. De dikten zijn vermeld bij de affiche. Betaalbaar bij R. DE GROOTE, te Dixmude. En op Vrijdag 8° Januari, ten 1 ure namiddag, T'EESSEN, nabij de KRUISSTRAAT A. Op 't land van Désiré Wynthein, van POPULIEREN dienstig voor klompkappers. Betaalbaar bij R. DE GROOTE, voormeld. 3E: Dinsdag 22" December 1891, in den namiddag. A. Ten 1 1/2 ure juist, te EESSEN, op land gebruikt door Auguste Dewaele en andere, bij d'herberg In de Landman 16 KOOPEN zware Populieren. B.-Ten 3 1/2 ure, wijk Sinte Pieters, bij d'herberg de Meiboom, 21 KOOPEN Populieren, Olmen, Appel- en Note- boomen. Door 't ambt van den Notaris LAURENT PROOT te Woumen. VENDITIEN" betaalbaar ten kantore van CHRÏSTIAEN-OE SKICECte Covickelaere C. Dinsdag 22° December 1891, D. Dinsdag 5° Januari 1892, ten 12 ure 's middags, te VLADSLOO bij den Wikkelaar, in de bosschen van Mevrouw de Kerckhove, Venditie van 75 KOOPEN Sparren en 35 KOOPEN Taillie op stam. schoon en zwaar TAILLIE - HOUT, in het bosch langs de Moerestraat, bij 'l Lappersfort, te LEKE. Op Woensdag 23° December 1891. om 1 1/2 ure namiddag, Ten verzoeke van Mijnbeer L. Gilliots- Vanseveren, groot-grondeigenaar te Brugge. Betaalbaar bij P. - F. BLONTROCK, Zaakhandelaar te Keyem. Zaterdag 26° December 1891, 2de Kersdag, om 9 ure 's morgens, te MERCKEM, ten verzoeke van M'her den Baron de Coninck de Merckem, Senator en Burgemeester te Merckem, SCHOONE in verscheidene Bosschen en ook eene groote hoeveelheid BRANDHOUT in Rameyen langs den Martjen-oever, in de 20 gemeten en langs de Drie-Grachten kalsijde. Op gewone voorwaarden en tijd van betaling. KANTOOR van den Donderdag 14° Januari 1892, om 2 ure fix te LEKE, voor de Kerkfabriek van Leke van 51 Eiken, 9 Olmen en 1 Wilg. De Ontvanger der Domeinen te Veurne, zal ter plaats, op Maandag 28° December 1891, om een ure namiddag, overgaan tot de langs den steenweg van Dixmude op Pervyse, nabij de herberg genaamd Scheewege. Zie de voorwaarden op de plakbrieven. DE DEURWAARDER zal Koopdag houden op Woensdag, 6° Januari 1892 (Drie Kooingen-dag), op de eigendommen der heeren Denaux, grondeigenaars te Dixmude, gelegen op het grondgebied der gemeenten Westvleteren en Oostvleteren, van Iepen, Abeelen en Zware Eiken BOOMEN. De vergadering aan Koop 1 in den bosch genaamd den Deurnaghel, gelegen te WESTVLETEREN langs de Callestraat. een BEWAKER voor Eigendom en Jacïit van een grwt-uomcin m salari 2500 francs; Logies en Reiskosten worden vergoed. Zich te adresseeren aan Meir 28bis, Boulevard Diderot, Parijs. Bericht aan de schoenmakers en Tigenverkoopers. Emma VAN OÜTRYVE, 13, Wilgendijk, 13, DIXMUDE, Gutta-Pereha Amiante. bij H. PARREIN-DEHAESE, te Veurne Nieuwestraat, 11, Overzicht van eenige artikelen. Elk teg het voort. Vraagt de vermaarde Opening van den grootsten en best geassorteerden Bazar der stad Dixmude, IN DE GOEDE KOOP, bij Ch. Acket-Sehallier, Weststraat, n° 33. Heeren en Damen, gezworen LANDMETER te St. Jacobscapelle biedt het publiek zijne diensten aan, voor al wat dit vak betreft. Eau Féerique, 1 fr. beste Baardtinktuur. ROUSSELARB Per 100 kilos. 8 December 15 December. Zaaitarwe fr. Tarwe, nieuwe oude roode Rogge Haver Boonen. Aardappels Boter, de kilo. Suikerijboon. Viggens. Kooli.-olie 100k. Lijnz.-olie ICOk. a a a 24 50 a 23 50 a 20 a 15 50 a 22 - a 8 25 a 3 21 15 - a 21 a 65 63 50 a a 46 43 50 a BRUSSEL, 16 December. Tarwe, per 100 kilo. fr. 22 a 23 50, rogge 22 a 22 50, geerste 19 50 a 22 haver 15 a 16 50. BRUGGE. Wee. Ter markt van Dinsdag telde men 392 hoornbeesten, waaronder 32 stiers van 230 a 580 fr., verkocht 2994 ossen van 110 a 620 fr., verkocht 82; 92 vette koeien van 200 a 510 fr., verkocht 86; 68 melkkoeien van 185 a 56>.fr., verkocht 57; 106 veerzen van 160 a 420 fr., verkocht 98. POPERINGHE. Per hekt. (middenprijs). Tarwe. Rogge. Haver. Aardappels de 100 kilos Boter, de kilo Eieren, de 25, Hoppe, 50 kilo Per 100 kilos. Tarwefr. Rogge Boonen. Haver Erwten. Aardappels Roter. ae kilo Eieren, de 25 IJPER. 19 December. 22 - 20 - 8 50 2 60 3 20 23 21 50 22 50 16 27 9 50 2 90 3 30 12 December. 23 a 24 75 21 - a 21 50 a 23 15 75 a 16 - 23 50 a 23 75 8 a 9 - 2 50 a 2 80 3 15 a 3 20 LA VILLETTE 17 December. Veemarkt. Er waren 2,344 ossen, 591 koeien, 231 stieren, 1,386 kalvers, 7,295 schapen, 5,283 vette zwijns. Verkocht: 2,080 ossen, 519 koeien, 215 stieren, 1.205 kalvers, 6,950 schapen, 5,190 vette zwijns; aan de volgende prijzen per kilo 1« kwal. 2* kwal, 3° kwal. Ossen, fr. 1 58 1 44 1 22 Koeien, 1 54 1 36 1 14 Stieren, 1 40 1 34 1 14 Kalvers, 2 10 1 90 1 80 Schapen. 2 02 1 90 1 64 Zwijns 1 28 1 24 1 20 "VE NDITIEN OP STAM NOTAIUS W4LCHE TE DIXIUIJDE. in den Valentijnbosch, B. Op d'bofstede van Robert De Caestecker, te EESSEN en WOEI!EN. om 1 ure namiddag, te VLADSLOO, bij den Opzet, ten verzoeke van Mevrouw Du Bus de Gisignies, Venditie van 20 KOOPEN Beukeboomen en 50 KOOPEN Taillie. NOTA MIS DEPUVÜT TE GlIISTEU. "WILG-EN BOOMEN, AERLEBOUT TE XOXiKITVLTTIDIE, Combat met de JASKAART en de VLOERBOL om Franschbrood en Worsten op Zondag 20 December, ter herberg den Anker bij Pieter Vandaele. Goed verzeten lekker bier. KRAKESMIJTING op het Pluimtjebard op Zondag 20 December, om 8 ure 's avonds ter herberg St-Arnold. bij P. Decock, Wilgendijk alhier. Inleg 35 centiemen. Jaarlijkscbe SAUCISSEKERMIS en groote Combat met de VLOERBOL voor alle liefhebbers op Zondag 20 December, bij de weduwe Syoen, Weststraat alhier. Goed bier. Combat met de JASKAART en de VLOERBOL op Zondag 27 December bij Ed. Vanalderioeireldt Wilgendijkstraat alhier. Schoone prijskamp onvergcld in het BUSSE- SMIJTEN om schoone Prijien, op Zondag 27 December, in 't Oud Kapelhuis bij Emiel Opsomer-Degrave te Eessen er zal daarbij een goed eindje Saucissen te bekomen zijn. Den Maandag kandeel. Jaarlijksche combat de JASKAART op Nieuwjaardag, ter herberg de Kleine Winst bij Isidoor Vilain, Noordstraat alhier. Woonstverandering. De gezusters VAN CUYCK, laten weten dat zij thans wonen op de Verkensmarkt n° 6 en bunnen stiel blijven uit oefenen voor het VERWEN in alle soorten van kleuren zoowel als Wasschen in 't nieuw, bijzonderlijk van lederen handschoenen. Goed- koope en trouwe bediening. maakt de belanghebbenden bekend dat zij zich voortaan gelast met het stikken en bereiden van alle slach van tigenzoowel in veau mégis, veau vernis veritable chevreau eo chevreau glacé, als in fluweel ea prunelle; zij aanveerdt nog alle werk aan schoenen met ressorts, molières Richelieu enz. daarbij alle soort van boordwerk, 't herstellen en 't maken van knopgaten en alles wat haren stiel betreft. Zij beveelt aan het publiek haren winkel van Kruidenierswaren en hoopt door bezorgd werk en goede waar met matige prijzen de gunst van eenieder te winnen. 1« Kwaliteit petrololie aan 35 centiemen den stoop. Verandering van Woonst. Ondoordringbare kleederen of imperméables in geweefsels, voor heeren, damen en kiaderen, schoon e* sterk, op maat ea naar de laatste mode. Op verzoek begeeft hij zich ten huize met de stalen. Baches imperméables le kwal. per vierkante meter gemaaktpélerines de chasse met kappen, ook dienstig voor vélocipedisten getten, schoenen en leerzen, darmen voor brouwerijen en stokerijen, bierpompen, al in gutta percha (laatste model); caoutchouc darmen voor gaze; telefons enz. bagnetten voor het toeslaan van deuren en vensters; ringels voor machienen en pompen; blokken voor stokken en krikken; stopsels, reiskussens en andere voor zieken tapijten, tafeldeksels, klakken, mutsen, voor- schooten, cols, hemdborsten, knoopen, manchetten, korken, ressorts, zweeters, pijpen, tabakzakken, kams, hallen, ballons, kantoorgerief, borduursels, enz. Alle stelsels van VélOCipèden en toebehoorten schoone keus van laken en elastieken op staalalle stelsels yaa brei- en naaimachienen met toebehoorten (het gebruik ervan wordt den kooper gratis aangeleerd). Men levert alle patroonen naar beliefte. Alle herstellingen van Vélocipèden, schoenen 01 andere artikelen in caoutchouc worden in zijn werkhuis aanveerd. Goed en spoedig werk en matige prijzen. Deze wijnen zijn uitnemende aangenaam van smaak en zijn uiterst kloek voor zwakke en ziekelijke menschen en worden door alle de bijzonderste geneesheeren van ieder land aanbevolen. Oorspronkelijk uit het echt huis Ernest Stein, eigenaar van negen wijnakkers te Erdo Bènye bij Tokay (Hongarie) en recht streeks verzonden zijn zij te bekomen aan zeer voordeelige prijzen Gezusters BLOMME, Woumenstraat, Dixmude. GENEESKUNDIGE GESTICHT IN 1860 133, Gallaitstraaf, Brussel, ConsultDagelijks van 11 tot 1 uur, behalve Dinsdags Volgende genezen personen zoowel als een groot aan tal andere in alle steden van Belgie zijn ook bereid, uit dankbaarheid voor hunne merkwaardige genezingen, in het belang hunner lijdende natuurgenooten, persoonlijk inlichtingen te geven aan hunne landgenooten Mej. Sophie Rooms te Velsicque bij Sottegem genezen van kanker in de borstStappaerts te Vosselaer van kanker aan de lip geuezen zonder operatie H. Denekens, Kerk straat 81, te Koekelberg van kanker in het aangezicht. Een afgevaardigde van de Inrichting zal kosteloos te spreken zijn, te VEURNE, alle tweede Woensdagen der maand, van 10 1/2 tot 12 ure, in het Hótel de la Station tegenover de statie. Weststraat n° 13, DIXMUDE, gehouden door de Gezusters Danynck en hunnen neef Eiuile Jansseunc, maakt bekend dat hun magazijn voortdurend voorzien is van MEUBELPAPIER, boorden en schouwstukken, alle slach van tapijten, fringen en stoorkoorden, stoor- gewichten, coutils voor matrassen, eerste soorte van wolle, erin, zeegras, ganzepluimengemaakte verwe, geschilderde stoors, meubelwas, imperméable papier, store indou enz.alsook een schoone keus van gemaakte BLOEMEN, schietbloemen, most- feest- en trouw- bouquets enz. Men gelast zich ook met het vernieuwen van bloemkransen en verder al wat dien stiel betreft. De stiel Tapijtsier, Huisschilder en Plafonneur, alsook van het verslaan en nieuwmaken van matrassen en andere bedding, zal voortdurend uitgeoefend worden door hunnen neef EMILE JANSSEUNE. Deze die believen hem met hunne orders te vereeren mogen zeker zijn ter trouwe gediend te worden. mijn magazijn aan de laagste prijzen verkocht worden buiten alle concurentie en die naar de laatste modellen gemaakt zijn. Beddebakken, ressortbakken, lavabos, nachttafels, étagèren, commoden, kleerkassen, ronde-, keuken- en herbergtafels, salonstoelen, garnituren, keuken- en herbergstoelen, kerkstoelen, zetels en kinderzetels in alle modellen en soorten van hout volgens begeerte, ringen voor beddebehangsels, spiegels, tapij'en, porte-embrassen en chauffretten, kapstokken en wiegen, opgemaakte matrassen te beginnen van 27 fr.hoofdeinden aan 8 fr. 50, pluimen oorkussens aan 4 fr. 25, eerste klas van wolle aan 3 fr. 50 de kilo, levende pluimen aan 1 fr. 15, erin a 3 fr. 15, zeegras a 20 en 40 cent. de kilo. Verders bezit ik de eerste nieuwigheden van SCHOENEN en BOTTIENEN voor het wintersaisoen. Extra schoone staffers in feutre voor mans en vrouwen te beginnen van 1 fr. 45 tot 5 fr. 45, vrouwslaffers van 1 fr. 05 tot 5 fr. 25, gegalocheerde vrouwbottienen in laken of feutre gevoerd in flanelle van 7 fr. tot 12 fr. 50Specialiteit van mans- bottienen en jachtschoenen van 10 fr. 50 tot 15 fr. galochen voor mans, vrouwen en kinders aan ongelooflijke lage prijzen, korken zolen, feutre en wollen zolen van 25 ct. tot 1 fr. De heeren winkeliers van binnen en buiten stad kunnen hij mij altijd al deze artikels bekomen met vermindering van prijs en trouwe bediening. Vrije ingang zonder iets te koopen. Kom, zie na en gij zult overtuigd zijn van de goede koop onzer artikels. In afwachting van met uw bezoek vereerd te zijn, groeten wij u hertelijk. Ch. Achet-Schallier De gebreveteerde spaarzame Keukenstoof van L V ANAL DER WEIRELDT, Moerbeke (Waes), bestaat in eenen warmen luchtstroom, eenen fijnen rooster en vier gelijke zware platen die den pot vervangen, en desnoods elk op zijn eigen kunnen vernieuwd worden zonder de stoof te verplaatsen. Ga zien bij mijnen depothouder en verveerdiger Pieter Annothé, Noordbrug te Dixmude, die alle stoven en menagèren verandert volgens het stelsel Vlaamsch vuur. Vrije ingang de beroemde liairbersteller. Indien gij grijze hairen hebtIndien uw hair uitvalt. 1° Gebruikt het Eau de Jouvenee dat aan de grijze hairen de natuurlijke kleur en schoonheid der jonge jaren terug geeft, en het uitvallen verhindert. Vervuild het hoofd niet gelijk de andere middelen. Wonderbaar resultaat Ook verkrijgbaar bij halve flesch, vierde en zesde deel. «3° Met ééne toepassing geeft het de natuurlijke kleur aan baard en knevels terug. "Verkrijgbaar bij VANBESIEN-ACKET,^Veststraat n° 2 nevens het Koffijhuis de Concorde.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1891 | | pagina 3