bit v\A.isr S3rr -AEtrROT^DissEnycEaTT GOD EN VADERLAND VRIJHEID EN MOEDERTAAL Vijf-en-twintigste Jaargang. ZONDAG 29 DECEMBER 1895. Nr 52. Senaat. 't Oud liedje. Djoos en Tone. Van alles wat. 3 "V*erBchijnende eiken Zondag Bureél de! Gazette WILGENDijKsTtiAAÏ'. ito. Drukkery Weduwe YiOÏN, Uitdeelster. Ik wilde, zeer geachte lezers, Bij d'aanvang van het het nieuwe jaar, Dat Fortunatus' wonderhoedje Voor u en mij het mijne waar Ik zou den inhoud met u deelen, Eenieder geveD naar zijn zin Aan niemand, zoo is't best, te veel toch, Ook niemand, op mijn woord, te min. Ik weet wel, allen te genoegen En Jan en Trien en alleman?... Ik heb zoo ergens eens gelezen Dat zelfs Ons Lieve Heer 't niet kan. Mijn eerste wensch waar' voor de boeren Die toch verdienen het zoo zuur, En krijgen't, trots aanhoudend slaven, Te kwaad toch op den langen duur. Maar 'k raak al vast met mijne wenschen Wensch ik den boeren duurte in 't vee Ik hoor alreeds de slachters klagen, De renteniersvrouw klaagt voor twee. Ik wenschte Koob, hij mocht geDezen Van altijd dorst in zijne maag, Maar 'k hoor van ver al wat er opging Van brouwers - herbergiersgeklaag. Voor winkeliers een heete zomer En strenge winter komt van pas Des zomers koopt men dan coutille, Voor 't koud seizoen een overjas. Dat was profijt ook voor den snijder, Niet min voor juffrouw de modis. Want naait die ook geen broek of jassen, Vraag eens of 't naar haar zin niet is? Maar 'k meen, 'k hoor nu mijn [buurvrouw jammeren (Die heeft zes dochters plus drie paar 'k Kon stof en maakloon nooit betalen, Is dat meen wensch voor 't nieuwe jaar - Onz' dokters zijn knappe kerels Hun gunde ik graag een hondertal En eens zooveel nog nieuwe klanten Maar dan werd 't eerst een tranendal. Ik wenschte 't ook voor den notaris Wat kreeg die testamenten dan En de advokaten, wat processen Maar de erfgenamen.niets ervan. Zoo zie wel, 't zal me niet gelukken Te stellen iedereen kontent. Ik geef het op... 'k laat God beschikken, 't Zij wel wat Hij ons overzendt. Met 's Heeren Wil tevreden leven In vreugd en smert, in lief en leed, Hij zal 't zich namaals niet beklagen Wie immer daLop aarde deed. Wij laten hier volgens het Beknopt Verslag de redevoering volgen, uitgesproken door ons geachte Senator Baron de Coninck de Merckem, ter gelegenheid der bespreking, door den Senaat, van 's lands gelden en middelen. Oe heer lïaron «Ie Coninck de Slcreliem. Ondanks het uitmuntend verslag van den heer Herry, en op het gevaar af dat hij mij beschuldige mii zwaarmoedig te toonen, vrees ik dat het voor ziene overschot van 187,000 frank ten slotte nog minder aanzienlijk zij, zooveel te meer dat., in het opmaken der begrooting van inkomsten en middelen, men schijnt geneigd geweest te zijn wat al te breed te werk te gaan in het ramen der ontvangsten. Zoo raemt men de opbrengst der invoerrechten op 31,872 000 frank, maar dat is slechts eene vermoedelijke raming, en ik vrees dat men eindelijk terug kome tot het oude stelsel van tekort Evenzoo is het gelegen met de ontvangsten van zegel, telefoon, enz. Het is te hoopen dat men da voorziene cijfers zal bereiken, maar dit is niet zeker. Ik wensch de aandacht van den achtbaren Minister te vestigen op de erfenisrechteo door Belgen betaald voor onroerende goederen in den vreemde gelegen. Ziehier een geval dat zich voor deed een vadèr had zijn vermogen onder zijne kinderen verdeeld, en het kind dat de onroerende goederen bekwam in Frankrijk gelegen, moest tweemaal zooveel betalen als de anderen. Kan die toestand niet verholpen worden door eene internationale overeenkomst? Ik voeg er bij dat de Fransche Regeering. in dergelijk geval, aan de belanghebbenden aller hande moeilijkheden berokkent. De achtbare heer Lammens en andere senatoren haddendikwijls de gelegenheid om het fiscaal onrecht aan te stippen waartegen ik op mijne beurt opkom. Ik vestig ook de aandacht van den achtbaren minister op de noodzakelijkheid om de grond belasting te verminderen. Men had beloofd die zaak te onderzoeken; maar, tot hiertoe, beleefden de landbouwers de vervulling dier belofte niet. En intusscben wordt de toestand der landbouwers, vooral de kleine landbouwers al meer en meer bedenkelijk. Deu achtbaren minister van financiën valt het werken zoo gemakkelijk dat hij vrij spoedig eene oplossing zou treffan juist daarom beveel ik eens te meer de zaak in zijne aandacht. Telken jare, tijdens de bespreking van de oorlogsbegrooting, worden er hoopen papier beklad om te schrijven over den persoonlijken dienst, een oud liedje die in de jaren 40 op 't zaagske gezet wierd en alle jaren wederom gezongen of geschuifeld wordt. Nu, dat men van de jare in Kamer en Senaat over het soldatenspel nog al ferm getwist beeft, vinden wij het niet kwalijk daarvan een woordje te reppen, want 't is op het stokpeerdje van den persoonlijken dienst, dat de Wet gevende kiezingen van 1896 zullen loopen. De katholieken willen de herinrichting des legers, door het aanwerven van vrijwilligers. Socialisten en radikalen willen het alle man soldaat. De liberalen zullen bij de aanstaande kiezingen houden staan dat het katholiek Ministerie den persoonlijken dienst zal invoeren. Onze tegenstrevers hevige voor staanders van dit stelsel, hebben er nooit van gewild als zij aan 't roer waren, maar nu, zouden zij hemel en aarde doen beven om do plaatsvervanging af te schaffen, niet omdat zij daar voordeel in vinden voor het volk, maar omdat zij denken daardoor aan 't bewind te komen, want eens den persopnlijken dienst gestemd, zullen zij het volk ophitsen tegen de katholieken. In zijne redevoering van 18n dezer, in de Kamer uitgesproken, heeft de heer Woeste klaar en duidelijk het belang van dit ontwerp uiteen gedaan en noch in Kamer, noch in Senaat hebben zijne woorden betwist geweest. Gemakkelijk is het om verstaan dat de Minister van Oorlog partijganger is van den persoonlijken dienst, welk officier is daar tegen. Zelfs dat hij al doet wat hij kan om zijne kollegas uit het Ministerie, daar toe te over halen alsook de katholieke leden der beide Kamers, dat weet iedereen maar M. Woeste heeft gezegd dat het ontwerp gereed gemaakt in de bureelen van 't Ministerie van Oorlog, het werk der regeering niet is en de leden van het Ministerie tot niets verbindt. Integendeel het is klaar bewezen, dat verscheidene Ministers van den persoonlijken dienst niet hooren willen. Toen in 1887, die kwestie te berde kwam stemden de heeren Begerem en De Bruyn, nu leden van 't kabinet, er tegen en toen M. Schollaert, Minister wierd, wilde hij maar de portefeuille aanveerden op voor waarde dat men hem vrij liet in zijn doen en laten over den persoonlijken dienst. In het Senaat is dit ontwerp ook niet beter gekomen dan in de Kamer. Onzen geliefden Senator de heer Baron de Coninck van Merckem heeft vlakweg verklaard, dat indien generaal Brassine met zijn ontwerp voor den dag komt het niet zal gestemd worden, zelfs, zef onzen achtbaren Senator, de Kabinets- kwestie zou de rechterzijde nog niet doen besluiten het hoofd in den schoot te leggen Het volk, zei hij, is tegen dit ontwerp, en voor ons katholieken, ware het eenen plicht de Regeering om verre te smijten, indien zij ons wilde den persoonlijken dienst op- dringenen zekerlijk zouden wij niet laten van het te doen! Ik verzeker u dat de kandidaten, partijgangers van den persoon- lijken dienst, die zich in de -vlaamsche gouwen zouden voorstellen ne ferme huize zouden krijgen Ziedaar wat wij, en 't volk denken over den persoonlijken dienst! Zeker is het, dat zoowel in Kamer of Senaat, de meerderheid van geenen persoonlijken dienst weten wil. Tijdens de kiezingen zullen de liberalen genoeg roepen en tieren dat de katholieken het alleman soldaat zullen invoerenKiezers wij verwittigen u luistert naar die VOLKS BEDRIEGERS NIET!!! Djoos Ewwel, ToDe, wuk zeg-je nu van onze dunderbeestjes, ze kannen blazen hé 1 Tone. - Bah jaa's Djoos, da gaat stijf wel, maar om dom te doen, 't en zijn geene zulke schepsels onder de zunne Djoos. Wuk wil je daarbij zeggen, kan dat iedereen nie gebeuren van eruit te vallen... 'k En heb ik het Zundage maar twee keers g'hoord 1 Tone 't En is daarvan nie da'k spreke, dat is voor hun het dagelijks brood, maa 't zijn die domme trekken da ze altijd uitmeten. Djoo8; Hoe, domme trekken uitmeten zegje, wuk heelt er g'haperd?. 'k Was Zundag achternoene in belet, en had het, nie geweest dat ze in me geburte waren als ze dérailleerden'k en hadde van niemedolle geweten. Tone. Jamaa, 'k heb ik met bulder meê geweest, en 'k moet waarlijk beken en, dat het ne bende droeve jongens zijn, den eenen keer als ze voor 't huis van nen gemeenteraadsheer passeer den riepen ze, ahoe, ahoe of te wei weg met papen en kalkten, 't broodvermoordertje deed ze beste om boven d'andere te kraaien, allons 't schaap was binden's tijd. Djoos. Bah ja, waarachter da ja al loopt, 't is al hutsepot t'hoope, en wat 't broodvermoordertje betreft, 'k zou dnrven wedden datten binnen eenige jaren, op de foore nen wilden zal ver beelden, wel te verstaan als hi daarvoren niet te dom en is. Tone. Dat ware voor hem eerste klasse... Zê. potverdotie, dat was ook nen schoonen als de dunderbeestjes Zundage voor 't stadhuis passeer den ze salueerden al zoo schoone en riepen als bezetenen tot binnen vier jaar. Djoos. Wel Heere toch, die arme dutsen, ze zijn compassie weerd.. 'k En wete nie, hoe da ze nog geen deuntje af en lapten voor het monument der liberale verkwislittg. Tone. Ah ja, ne doodenmarsch, dat en hadde djustement niet kwalyk geweest... Maa zeg ne kéó, hebt ge nie g'hoord van ne petitie die zou door de beenhouwers naar 't stadhuis gezonden zijn om rechten te vragen op 't geslegen vleesch dat in stad gebracht wordt. Djoos. Bah jaa'k, Tone, maa 't en was nie om rechten te vragen op 't vleesch. zooals deD rond- drager zei, 't was om den vleeschkeurder hier weg te hebben. Tone. Gaa je ne bitje lachen dé?... Als ik de slachters doende hoor over den stiel, ze zijn al eens om te zeggen dat ze geenen beteren keurder hebben kunnen. Djoos. t'Akkoord man, maar je weet gi wel, dat delib'ralen alles zullen doen wat meugelijk is om stokken in 't wiel te steken... In eenige kotjes vergaren de lib'ralen om middels te beramen voor den gemeenteraad te plagen, wees zeker, 'k heb al g'hoord dat er nog petition g'reed liggen... Tone. Dat is al wel, maar waarom teeken ze toensï Djoos. Dat is al wel gezeid... Ze kommen binnen geschokt, zie. zeggen ze alzoo, je zoudt dat moeten teekenen, 't is om een inkomrecht te vragen op 't vleesch, ge zijt bezig met je werk en zonder de petitie te lezen, ge teekeut. Tone. 't Is ne lesse, waarvan dat iedereen moet proflteeren. Heeft de Dixmudenare van die petitie nie gesproken, naar 't schijnt, zijn zijne klakpotters er nie vreemde aan? Djoos. Waarin da-je gi toch kurieus zijt. 'tls nog altijd den ouden en zelfsten rimram van kaloten en papen, van 't goed bestier der lib'ralen en nog ne massa andere arme vlaamsch te dom om uiteen te doeneMaa van do fameuze petitie geen gebenedijd woord. Tor.e Geven ze geene dunderslagen meer dê? Djoos. Dunderslagen, podomme, z'bebben potverdotie al genoeg met den dienen van 17n November Ze kunnen er nie over dat de burgerü hun zoo schoone in 't bakske gezongen heeft. Tone. Ah ja, als't maa dat en is, als ze daar nie over en kunnen, da ze ervoran blijven staan; z'hebben lange genoeg met 't mes up uze kele gelegen. Djoos. En nog Tone, en nog... De lib'ralen hebben nu ne magazijn opgericht van süklaa en speelgoed aan prijs van faktuur en als't past aan nog min. Tone. Wuk gaan me nu nog al hooren, maa je droomt gi zeker, alia, alia, alla. Djoos. Ja, 'k en doe man, 'k hebbe't ver nomen van geloofbare personen die mjj met hun eigen mond vertelden dat de volksgeliefde baronnesse Tettinck aan 't hoofd van dien handel staat... Wukke zeg-je daarvan? Tone. 't Is alg'lijk om de fontionneeren al plat te leggen... En kan ik ook daar ne stuk süklaa koopen of nen aap up ne stok? Djoos. Neen woie, ge zijt gi daarvoor vele te paapachtig... Ge kunt dat maar krijgen als gi deel maakt van de kapuehonbende. Tone. 'k Ben er fijn gerust in, 'k bestiere me geld bjj me stadsgenooten... Zeg. gaa-je Nieuw jaar avond kommen ne potje jassen? 't Zit fijn, w'hebben goe lukken weie, je moe nie bedanken als ]e geen goeste en hebt! Djoos. Aanveerd, Tone, tot ziens. Eeue Nationale feestdag. Op 2' Paaschdag aanstaande zal het voor Antwerpen, ja, voor heel het vlaamsche land, een nationale feestdag zijn. Edw Coremans is alsdan 25jaar lid der Wetgivehde Kamers. De Meeting wil op dien dag^haren trouwen en moedigen strijder naar weerde huldigen. 's Morgens ten^ll ure, zal in de groöte zaal van den Burgerkring aan den jubilaris een gedenk boek aangehodeu worden, met de haudteekens zijner vrienden en partijgenoten, 's Namiddags ten 6 ure, zal M. Coremans een prachtig banket worden aangeboden, welk de ministers, leden van Kamer en Senaat en Provincieraad, met hunne tegenwoordigheid zullen vereeren. 's Avonds zal er een plechtig toonkundig feest in den Burgerkring plaats hebben. llollandscli vee. Volgens een Hollandsch blad heeft de minister van buitenlandsche zaken van Nederland aan de belanghebbenden laten weten dat, blijkens de ver slagen van den Hollandschen gezant te Brussel, de Belgische grens vóór de 26 dezer maand zal open zijn voor het mager vee en? den 10 Januari voor het voortteelend vee uit Nederland. Vorstelijke Verloving. Prins Emmanuel van Orleans is Zaterdag namiddag ten 1 uur 38 met den express uit Parijs te Brussel aangekomen. Hij werd aan de statie afgehaald door prins Albert, dien bij hartelijk omhelsde. De hertog van Orleans, vader van den verloofde wordt aanstaande week te Brussel verwacht. De bruiloft van prinses Handrika zal zeer waarschijn el ijk plaats hebben op 12 Februari aan staande Er is besloten dat de plochtigheid zal geschieden in het paleis van den graaf van Vlaanderen. Het kerkelijk huwelijk zal ingezegend worden door Mgr Goossens. Kat is een voortreffelijk gedacht! Het komiteit der Brusselsche tentoonstelling van 1897 heelt van den voorzitter der Jonge Tooneelliefhebbers het bericht ontvangeu, dat deze kring eene groote tentoonstelling zal inrichten van al de schatten der oude rederijkerskamers van het land kunstwerken, schilderijen, oorkonden, zinnebeelden, herinneringen, kartels, vaandels, standaarden, medaliën, kostumen, oorspronkelijke archieven, in een woord alles wat kan strekken om de geschiedenis dezer kamers in Vlaanderen, Brabant, Antwerpen en Limburg voor te stellen. Deze tentoonstelling zal heel en al onafhanke lijk zijn van den wedstrijd voor vaandels en vlaggen, welke reeds aangekondigd is. Een SigarrninachicD. Door zekeren Jean Reusse is een sigaret - macbien uitgevonden, die in de toekomst een gevaarlijke konkurrent van den besten sigaren maker dreigt te worden. De Tabaksplant geeft van deze uitvinding een uitvoerige beschrijving, waaraan het volgende is ontleend De voortbrengst der machten is, by eene Alle mededeelineen artikels en brieven moeten uiterlijk tegen den Donderdag noen in het Bureel besteld worden; alwaar men ten^allen tijde kan abonneeren aan 4 'r: 50 per jaar of 3 fr. 5O voor zes maanden. Ieder inschrijver mag wegens'rijn bedrijf eene bekendmaking van 10 regels gratis in twee nummers doen olaatseD. De affichen gedrukt bij den Uitgever worden eens kostvrij in de Gazette overgenomen en de atfuoncenprijs is 15 o. den drukregel f Rechterlijke bekendmakingen 30 c. den drukregel. De inschrijvingen eindigen met eiken 31 December. 10 centiemen het nummer. b<r?v 5 2_

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1895 | | pagina 1