OhOhhoe lieflijk DE DOOD VAN DEN GALEISLAAF Nieuwstijdingen. Nieuwe Vlaamsche Illustratie Zondage heeft de heer Castelein-Van Hille, Voorzitter der Burgerlijke Godshuizen en van den Muzikalen Kring eene zeer belangrijke redevoering uitgesproken in de litter teere. Naar ons gemeld wordt zou de brave man, in een oogenblik dat bij hem de bewondering voor zijne mannen ten toppe steeg, uitge roepen hebben Neen, mijne beeren, NOOIT heeft het Armbestier eenen exakteren ontvanger gehad dan den heer Lippens Is dat nu zuiveruit met de menschen den zot niet houden?... Monksche Lippens, eenen Gentenaar die in Dixmude noch van verre, noch van bij gekend en is, wierdt over vier weken ontvanger van 't Armbestier genaamd, en men komt reeds uitbazuinen dat het Bureel van Weldaad nooit geenen ontvanger gehad en heeft die beter zijn werk oppaste!... Wat moet de heer Karei Louvrier van die domme flikkeflooierij denken, bij, wiers nauwkeurig heid, bij de liberalen, spreekwoordelijk was De heer Karei Louvrier zal zeker den heer Castelein danken voor dit lieflijk kompliment Zweet dan 35 jaren bloed en water, en water en bloed om alles wel te schikken en te ont vangen, men plakt u dan zulk liefdevol kom- plimentje in 't aangezicht.... Neen, wij kunnen niet gelooven dat de heer Castelein dit zou gezeid hebben, 't ware al te lieflijk. En nogthans, iedereen kent nog het schoon komplimentje dat den Dixmudenaar deed aan menheere Kamiel Jansseune den 17 November laatst... Zou menheere Kamiel misschien geklaagd hebben dat hij slechts alleene zoo lieflijk gekomplimenteerd werd?... 't Is mogelijk en 't is misschien daarvoor dat M. Castelein optreedt als.... troost der bedrukten. Narden, zoon. SAINT-MARTIN. 14 o Eenen gouden oorring gevonden TTnp nnrl ingeworteld, pynlyk uwen jLAwvy VJ tAU, hoest weze, toch kunt gij hem op twee dagen tijds genezen, met de voor treffelijke Waltherypastil te gebruiken. den KuïTai r,0f: ankar h-Ü*9? liggan tusschen aan Aursaal en da haven, mat durvende binnen varen uit raden van den mist. De bemanning be staande uit 5 man, was beneden gegaan om "koflij HET NUMMER dat aan de inschrijvers de volgende week wordt verzonden, heeft onderstaanden belangrijken inhoud geregelde wyze van werken, in één minuut drie sigaren, waarop uiterlijk niets te zeggen valt. Om echter eens te laten zien wat de machien by eene vlugge bediening in den tijd van vijf miuuten kan leveren, liet de uitvinder de machien werken in volle snelheid. Pe j?u#dige sigarenmaehinist wond met de behendigheid vaneenen goochelaar het dekblad om de pop welke zijn helper tusschen de tangen {5? oè eD.'" 'n d'en ,van v'jf minuten draaide hij do sigaren! Hierbij moeten wy echter op merken, dat onder dit aantal eeoige sigaren waren waaraan wel een weinig do haast te zien was, waarmede zij waren vervaardigd. Bovendien is het begrijpelijk dat deze buitengewone haast voor de meeste werklieden geen half uur vol te houden is. Doch het geeft toch wat de machien in het uiterst geval leveren kan. Hoe de sigaar er uitziet? Met één woord onverbeterlijk. BERICHT. De inschrijvers op ons blad die begeeren in te teeken op de nieuwe Wlaamsche Illustratie, worden verzocht ons daarvan zoo haast mogelyk kennis te geven. De Nieuwe Vlaamsche Illustratie verheugt zich in den bijval van tal onzer lezers, en door den gewaardeerden steun, is het de Uitgevers mogelyk tegen den ongelooflijken lagen prijs van O© centiemen per drie maanden met den post 1 frank 5 centimen zoo een nuttig, leerzaam en verzorgd werk af te leveren. In de volgende nummers zullen wy verscheidene boeiende geïllustreerde verhalen mededeelen, als mede een zeer aantrekkelijk mengelwerk. Behalve mededeelingen en illustration op het gebied van kunst en letteren, wetenschap, nijverheid, land en volkenkunde, zullen wy onze aandacht blijven vestigen op gebeurtenissen van den dag en ook (Vervolg van Ropget de Wilpstrooper) door Toen werd er op het ruitje geklopt; het ven sterke naar buiten opengetrokken, verleende doorgang aan eene hand, die hem een voorwerp toereikte het was eene tweede zaag. Ter zelfdertyd fluisterde eene stem Rougetl De ongelukkige herkende zijnen vriend, Eugène Carrou, do even beruchte wildstrooper uit de Maine. Hy kon eenen uitroep niet bedwingen Potard! Maar een gefluit tusschen de tanden deed Rouget verstaan dat hij de grootste voorzichtig heid in acht moest nemen. Zwijg 1 zwijg toch! Rouget sprak geen woord meer. Met de eene hand zich aan eene der staven vastklampend, kon hij, hoe moeilyk het ook ging, met de andere de middenstaaf beginnen door te zagen, die Potard langs buiten begonnen had. Zwijgend en haastig werkten de twee vrienden voort. Rouget was veel moeilijker geplaatst dan Po tard. De eene moet werken, met den eenen arm rond een staaf geslagen, terwijl de andere langs buiten op eene koorden leer stond. Ook brak den eerste het zweet uit en elk oogenblik vreesde hij, door vermoeidheid overmand, t6 zullen vallen. Maar de hoop vertiendubbelde zijne krachten. Carrou, van zijnen kant bevreesd zijnde dat hij zou kunnen verrast worden, daalde van tyd tot tijd naar beneden om te zien of langs de binnen plaats of de gangen geen verraad kon komen. Eindelyk toen het kwart voor één uur sloeg trok Engène zijne zaag weg en deed een poging om het nog overblijvende met een forschen ruk af huishoudelijke raadgevingen en nuttige wenken, die door elke huisvrouw met belangstelling worden gelezen. M. Fagnart, ontvanger van registratie en domeinen te Dixmude, is in de zelfde hoedanigheid te Rousselaere benoemd. Bij koninklyk besluit wordt een politie commissariaat ingericht te Oostduinkerke. De jaarwedde van den titelvoerder is op 1200 fr. vast gesteld, ongeminderd de kostelooze woning. Bij koninklyk besluit zijn de volgende heeren tot burgemeester genoemd Arrondissement Dixmude. Te Caeskerke, A. Vandewoude; te Cortemark, L. Van Isacker* te Bovekerke. E. Poliette Leke, J. Volcke; tè Noordschote, P. Denecker; teSint-Jacobseappelle, L. Markeyte Vladsloo, H. Riviere; te Wercken, C. Lepla; te Woumen, A. Crevits; te Oostkerke, C. Deceuninck. Arrondissement Veurne. Te Eggewaerts- cappelle, H. Demolder; te Moeres, E.°Cortier* te St Jooris, H. Mus; te Wulpen, P. Noliet; te Zoetenaeye, L. Demolder; te Alveringhem, H. Brunooghe; te Baveren, A. De Saegher; te Coxyde, H. Rathé; te Hoogstade, R Vanler- berghe; te Isenberghe, C. Rooryck; te Nieuport, W. Deroo; te Stavele, J. Lelieur te Steenkerke, B. Verfaillie; Wulveringhem, A. Merghelynck. langs de Eessen-kalsijde. - Terug te bekomen bij Henri Verstraete te Oostkerke, mits de weergade ervan te toonen. De Nieuportnaar, het schoteldoek van Pitotten de grynzer, zal niet meer verschijnen, 't Is spijtig, 't was juiste ne slunske gelijk onzen Dixmudenare, twee makkers alom gekeod om hunne onnoozelheid en dommen godsdiensthaat. De Nieuportsche libralen zijn in onderhandeling met den Dixmudenaar ;om toch ten minste alle 14 dagen er eens hunne traoen te mogsn aan afdrogen. R. I y. De assisen der provincie Westvlaanderen, voor den eersten trimester van 1896, zullen te Brugge geopend worden, Maandag 10 Februari 1896, onder voorzitterschap van M. Van Egeren, raadsheer bij het hof van beroep te Gent. Zaterdag heeft Mgr Waffelaert, 13 priesters gewijd, 12 diakens en 20 onderdiakens. Oader de diakens bevindt zich M. Modest Vinck, van Veurne. De maandelijksche vergoeding voor de milicianen zal door de Kamer van 10 op 20 fr gebracht worden. Twee herbergiers van Antwerpen die genever verkochten zonder patent te betalen zijn elk veroordeeld tot 1000 fr. boete. Volgens het wetsvoorstel van M. Minister de Smet-de Naeyer zal het munimum van 't patent voor de verkoopers van tabak zyn In de gemeenten van min dan 5000 inwoners 5 fr.in de gemeenten van 5000 tot 15,000 inwoners 10 fr.; van 15,000 tot .30,000 jnw. 15 fr var 30,000 tot 60,000 inw. 20 fr.van meer dan 60,000 inw. 25 fr. De rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Vynck Leo, vischhandelaar te Lombartzyde, 15 fr. boet, voor eerroof. Vynck Pieter, visseher te Nieuport, 2 maal 16 dagen gevang en 25 fr. boet, voor diafte en bedreigingen door gebaren. Vanneuvilie Victor, Corteel Eaiile en Vanbille- mont Karei, visschers te Oostduinkerke, de eerste 16 dagen gevang, voor slagen, en 15 fr. boet, voor smaad door daden, de twee andere elk 26 fr. boet voor slagen. VromanJan, werkman te Keyem, 26 fr. boet voor eerroof. Fays Edward, handelaar in bier, te Oostende voorwaardelijk, 10 fr. boet, voor slagen. Gaetaf Lodewijk, werkman te Isenberghe, voorwaardelijko0fr. boet, voorslagen en wonden. Ooulier August, visseher, Lozier Eugenia, te breken. Maar de kracht schoot hem te kort. De staaf weerstond. Toen vatte Rouget het yzer met twee handen, plaatstede voeten tegen den muur en met een geweldigen ruk werkte hij de staaf los, zoodat hij achterover op den vloer zijner cel te rechte kwam. Spoedig was hij weêr te been en met de vlug heid van eenen reebok had hy zijne plaats aan het venster terug ingenomen. Potard liet een dof, doch zonderling gelach hooren. Kunt gy daardoor? vroeg hij. Rouget klom in de hoogte, terwijl Eugène eenige knoopen van zijne leer afdaalde om hem plaats te geven. De ruimte was gering. Met het hoofd kon hij er gemakkelijk door, met de schouders ook, maar Rouget's heupen waren sterk ontwikkeld en deze bleven haperen, terwyl hij zich met volle handen aan dekoord optrok. Welaan spoed u dan riep Carrou. Eilaas, Rouget was te dik. Hij had schoon po ging op poging te doen, hij gelukte er niet in zich geheel naar buiten te wringen. En toch, al moest het zyn leven kosten, hij wilde er uit. Hij wrong zich een weinig terug gaf een gewel digen ruk aan de koord.... De poging lukte. Door zich onder het trekken op zy te wringen, geraskte hij er door henen en viel eerder dan hij sprong aan de zy van zijnen vriend neêr, op den grond der binnenplaats, die iets lager was dan de vloer der cellen, daar binnen. Het moeilijkste scheen dus gedaan. Da twee vriendeD vielen in elkanders armen en knelden elkander alsof zy beider borsten wilden te pletteren drukken. Maar geen kreet werd geslaakt, geen geluid lieten zij booren. Vooruit nu, langs hier, fluisterde Potard. Neen, sprak Rouget, nog niet. Wat, neen? huisvrouw Jules Thieren, te Oostduinkerke, voor waardelijk voor de tweede, elk 10 fr. boet, voor daden 0ers's n0o 10 fr. voor lichte geweld- Rau Jozef, smid, te Veurne, 16 dagen en 50 fr boet, voor gepoogd te hebben valsche munt uit te geven. werkman te Veurne, voorwaarde lijk, 30 tr. boet, voor slagen. Verbeke Laurens, werkman te Westende, voor- waardelijk, 3 maal 100 fr. boat, voor jachtmisdrijf. Berteloot Bernard, werkman te Leysale, voor waardelijk, 1 fr. boet, voor nagelaten te hebben eene geboorte aan te geven. David Desideer en Caytan Karei, werklieden te Veurne de eerste, voorwaardelijk, 26 fr. boet, en de tweede 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor diefte. Deceuninck Hendrik, werkman by den ijzeren- weg, voorwaardelijk, 26 fr. boet, voor smaad jegens de politie, en 5 fr. voor dronkenschap. Desmedt Hippoliet, werkman te Wulpen, 26 fr boet, voor slagen. Geryl Rochus, landbouwer te Oostduinkerke, 2 maanden gevang en 50 fr. boet, voor slagen en wonden. Gaytant Karei, leurder te Rousselare, voor- waardelyk, 50 fr. boet, voor diefto. Vermote Victor, visseher te Oostduinkerke, 26 tr. boet, voor slagen. Depuydt Nathalia, huisvrouw Rijkaard Sansen, te Caeskerke, 16 dagen gevang en 26 fr. boet voor smaad jegens de politie. Eeest niet veel aandacht. De eenigste middel om zijne gezondheid te bewaren en te herstellen is Pillen Depratere gebruiken Al da oudgekende purgeermiddelen zuiveren maar alleen de maag en de darmen en geven onver- dragehjkebuikpynen. DsPillenDepratereCTeven nooit geene ongemakken, noch buiktrekkin^en hunne uitwerksels zijn krachtig en zeker zij alleen werken op de maag, op de galle, op het slijm, op het bloed en op het slijmgavend gestel der spijsverteerande pijp. Daar en bestaat geen beter purgeermiddel. Let dus wel op. Vraagt altijd de Pillen Depratere en aanvaard nooit geene andere. Da Pillen Depratere zijn wit en onder scheiden zich door hunne spoedige, zachte en zekere uitwerksels. Zy worden maar alleenlijk per doos verkocht aan I fr. 5© - Te Dixmude, by Ghyssaert, te Thourout, Van Isacker en Meyer en overal. gg Vrijdag 20 December rond 10 ure voor middag ontwaarden de manschappen der Loods Boot n» 2 van Nieuport schipper B. Bulteel een Dry Mast Bark met noodsignalen op; zij zeilden er dadelijk naar toe. Er bij gekomen zijnde, ontwaarden zij dat het schip ten anker lag, in zinkenden toestand ver keerde, dat er zich niemand aan boord bevond en aldus verlaten was. Oamiddelijk wierden er 6 mannen aan boord van de Bark gezonden name- iyk de Loods Ch. Cioet, de Byloods M. Vande- straete en de matroozen P. Labyt, Ch. Decrop, d ffe'D> ®n J. Vollemaese, zoodat schipper Bulteel met de loods Ch. L. BloDdé alleen bleven aan boord van gezegden Loods Boot om des gevalle hulp te bieden aan het in nood verkeerende vaartuig dat bevonden was te zyn de Snee- k.okke van Grimstad (Noorwegen) met eene lading flout m bestemming van Port Natal (Zuid Afrika.) Onder bevel van den loods Ch. Cioet werd seffens het anker gelicht en alle dienstdoende zeilen bygezet om het land aan te doen. Met behulp van den sleepboot van Oostende werd het schip aldaar binnen gebracht rond 6 ure s avonds. De ekwipagie, bestaande uit twaalf mannen van gezegde Bark Sneeklokke had des morgends vroeg het schip verlaten in twee Boots en was opgenomen geweest aan boord van de Panne schuit n° 29 patroon Popieul die dezelve ten 3 ure namddag te Nieuport aan land zette. "Ril CxOfl Neemt toch die afschuwelijke ■■""J VA WA. purgeermiddels niet meer, die u zoo onpasselijk maken; gebruikt liever de Waltherypil, die zoo zacht, zoo gemakkelijk en zoo onfeilbaar is tegen de verstoptheid, de hoofd je d^maagontsteltenis en de bloedonzuiverheid. Maandag nacht, rond 2 ure, heeft de post boot La Flandre, komende van Dover, de sloepe Neen, onze taak is nog maar half volbracht. Wat meent gy Er is nog een te redden, hier naast, aan het andere venster 1 Potard slaakte een kreet, dien hij niet tijdig bedwingen kon. Wasraan denkt ge, Louis? Zyt ge zinneloos geworden? Gij hebt geene sekonde te verliezen. 't Is mogelyk. maar ik heb gezworen Jean Beauregard te redden, en ik zal het doen ook Ik ken dien Jean Beauregard niet. Ik ben enkel gekomen om u te redden, Rouget op ge vaar van mijne vryheid, misschien van miin leven 1.... y Ja, ik weet het, en ik dank er u voor maar ik heb het in myn hoofd gesteken en dan zal net gebeuren. Wij zullen Beauregard bevrijden en dan te samen vluchten. Potard balde woedend de vuisten en rukte zich de haren uit het hoofd. Hij begon ernstig te vreezen dat zijn vriend het verstand had verloren te midden van het lyden dat hy sedert hunne scheiding had onderstaan. Hy vatte Rouget by de schouders, schudde hem ruw en sprak Gij begrypt dan niet, Rouget, dat het ge bouw vol bewakers is dat er nachtronden zijn dat wy allen verloren zijn, indien men ons ontdekt? Toch wel, antwoordde de gevangene met kalmte, zeker begrijp ik dat, maar wat wilt ge? Het leven i3 voor mij niets. Ik heb mijne straf hier verdiend. Ik verdien hier of te Cayenne te sterven, maar die daar, bij is onschuldig, hij heeft niets gedaan men heeft hem by vergassing bij dwaling veroordeeld, en indien hy dezen nacht met ons niet vlucht vertrekt hy morden om nooit meer terug te keeran. Welnu, wat kunnen wy daaraan doen? Zal dat onze schuld zijn Ongetwijfeld zal dat onze schuld niet zijn maar by is onplichtig, zeg ik u, hij zal sterven en Eulalie, reeder We Cattoor, vóór den ingan» der haven van Oostende in den grond geboord. e drinken enkel een kajuitjongen, een gast van ongeveer vijftien jaar, herkomstig van Nieuport was boven gebleven. upm, De postboot La Flandre, onder bevel van luitenant Stackers, in vollen stoom aangevaren komende en da sloepe niet bemerkende, die geen Tgr? acht6r oPJ0St0ken bad, is op da Eulalie gastoot. Deze is oogenblikkalyk gezonken De 5 ongelukkige visschers, die beneden waren Fmilfro r<p- 1' Enkel da kajuitjongen, meUamè ï^nvAP^8' Z1Jnde 00 hot Se7aar ziande, Ha gesprongen en gered geweest door «la TT T La Flandre- d'e seffens stopte om de schipbreukelingen ter hulpa te komen. De Knaap is nochtans een been gebroken en wordt in heo gasthuis te Oostende verzorgd. Het zesde slachtoffer is een visseher, die zooals gewoonte uitgevaren was met een bootje naar de sloepe om de kabel te nemen en aan te leggen. EEI1 ©I»! - 4Sren Maurice Meyer, bijzondere chirurgijns-tandmeesters, hoek der Moeskroen- straat n 2, te Kortrijk, hebben d'eer het publiek te benenten dat een nieuwen tandmeester die van huis tot huis loopt voor het kuisscheu der tanden en het herstellen an kunsttanden, zich komt te vestigen niet ver van hunne In w ^IetteSeast1aail'1« 4a gelijkheid van den naam en hofJlt- ep h0bban z'j hoegenaamd geene handels- betrekkingen met dezen persoon. Zij hebben zelfs noch zoon, noch broeder, noch bloed- verwant die hun huis vertegenwoordigd. Zooals voorgaandelijk zijn Af» en Af me Maurice MEYER dagelijks te raadplegen ten hunnen huize hoek der Moskroenstraat N° 2, (huis met koetspoort, bij het verzoeken dus de personen die begeeren hun te OTW»a™\le Vrag6n °fzij Wel biJ M'en Maurice zija, hoek der Moskroenstraat N<> 2 en van wel te letten op de antwoorden die hun gedaan zijn. M. Meier zal gelijk gewoonte te raadplegen zija te /SI f W„eek' elke Maanda?, Donderdag en arno^ M Vw k i aur' bij' Mm<> W" VaQ Kemmel, Groote Markt, O; te Oostende, elke Woensdag van 10 tot 2 uur, Langestraat, 77te Brugge, elke Vrijdag van 10 tot t Sntje Straat' b'J' A' HooSe'Taalmaa> Pastoor Kneipp beeft eene voordracht te b raatsburg gegeven. Ziehier hoe de Journal d Alsace zyn gedacht uitdrukt over het stelsel Wil mea dat de kinderen gezond en kloek worden, men duwt ze in het water, niet in warm water, maar in koud water, dat het beste is. Men neemt een kind van twee of drie dagen oud en men auwt hst tot aan den hals in 't water: na geteld te hebben een, twee, drie, trekt man den kleine er uit en het kind slaapt gedurende vijf uren. Men gaat op dezelfde wijze te werk, tot aan den ouder domi van twee jaareen dergelijk bad is alsdan slechts twee of drie maal per week meer noodig kinderen, welke men zoo behandelt, worden ware reuzen... Een sneltrein is dezer dagen, uit New-York vertrokken naar Buffalo, dat op 140 uren afstand van eerstgemelde stad ligt. De trein heeft dezen afstand verslonden in 495 minuten, 't zy eene snelheid van 85 kilometers per uur. Volgens de Amerikaansche bladen is dit de record der snelheid van gansch de wereld. Deze trein zal voortaan dagelijks vertrekken en den naam dragen van Empire-Express. E. Droesbeke, Chirurzijn- Tandmeester- Wolvengrachtstraat, n' 62, Brussel, is te raad plegen alle werkdagen van 9 ure 's morgens tot den middag en van 1 tot 5 ure. VAN DE Vervolg en slot van het boeiende Geïllustreerde vernaaiDe rooda armband, eene fraai uitge voerde gravure .Kunst brengt gunst,, elne zeer schoone Illustratie, de Aanbidding der wij kunnen het heletten door hem te bevrijden' Overigens, ik heb het hem beloofd! Hoe, gy heb het hem beloofd... gy? Ik' ja> want ik bleef steeds op u rekenen. En ik zeg u dat ik liever terug in dat hol klim,! dan te vertrekken zonder ten minste gepoogd te hebben voor hem te doen wat gij voor my gedaan hebt. Potard vatte zijn hoofd in beide handen. Geheel zyn denkvermogen verzamelde zich op het zonder linge voorstel van Rouget, maar ook was hij in de ziel getroffen door de zielskracht en de edel moedigheid zyns vriends. Hy nam een kort besluit. Welnu, sprak hij, wanneer het dan volstrekt noodig is hem te verlossen om u te reddsn, moeten wy maar zoo spoedig mogelijk aan 't werk gaan. Een oogenblik later klom Potard tegen Rouget's lichaam op, gelijk zij gewoon waren dit in de bosschen te doen, maakten de koordenleer aan de tralies van n. 37 vast en begonnen met onge- loGflijken iever de middelste staaf door te zagen gelijk zij dit aan n. 36 hadden gedaan. Jean is lang van gestalte en niet dik, mom pelde Rouget onder het werken hij zal er ge makkelijk door geraken. Eensklaps gaf Eugène zijnen vriend een hevigeo slag op den schouder Volg mij. en verbergen wij ons, mompelde hy, daar is de nachtronde. Inderdaad hoorde men in de verte deuren openen en sluiten. Rouget volgde zijnen vriend en beide verborgen zich in eenen hoek, waar de duisternis inderdaad ondoordringbaar was. Ongelukkiglyk hadden zij in hunne haast de koord laten haDgen. Potard dacht er te laat aan en mat den mond tegen het oor van Rouget komende, fluisterde hij Indien zij die vinden, zyn wjj verloren. Zy zullen niets vinden, antwoordde Rouget. Wordt voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1895 | | pagina 2