PEEROENFEEST. Handelsberichten. Stad Dixmude. 500 franks prijzen. Openbare Verkooping Openbare Verkooping WOONHUIS V olksvermaken. Veerkrachtige gom P. Van Belleghem, Dixmude. Burgerstand der stad Dixmude. Beestenmarkten. Donderdag 25 Juni 1896. GROOTE T"WE IE "WO OUST Petrolmagazijn, kuiperij, handeling in ijdele vaten. De heer Robert Paret van Handzaeme, oud leerling van het St Lodewijkskollegie onzer stad, kandidaat-deurwaarder, klerk ter greffie van de rechtbank van eersten aanleg te Brugge, is bij koninklijk besluit van 9 April benoemd als boven tallig toegevoegd greffier bij die rechtbank. Een leergang van stokerij in negen lessen, zal gegeven worden in de brouwerijschool gehecht aan de Hoogeschool van Leuven, eiken Dinsdag, te beginnen met 5 Mei aanstaande. Voor alle inlichtingen zich te wenden Minder broederstraat, 25, te Leuven. De Minister vRn landbouw en openbare laat weten, dat. in 1896, de scheepvaart zal onder broken zijn op de vaart van Veurne naar Bergen (van aan de sluis van Houthem tot aan de fransche grens) gedurende 47 dagen, van 15 Juni tot 1 Augusti, en op den Yzer van aan de Knockebrug naar St. Jacobscappelle, van 1 Juni tot 6 Juli, en van aan St. Jaoobscappelle tot aan Nieuport, van 1 Juni tot 9 Juni. Al de geneesheeren zyn het nu eens om te bekennen dat de pil van Doctor Walthéry het beste purgeermiddel is, en tevens een uitstekend middel tegen bloedziekten en maagkwalen. 1 De timmerlieden en schrijnwerkersgasten, van Meenen, ten getalle van 15, die het werk hadden laten staan na de bijeenkomst van Vrijdag met de bazen, hebben Maandag den arbeid niet hernomen. Men verzekert dat de goede werklieden reeds voor bet grootste deel tegen meer dan 30 centiemen per uur betaald werden. Er zijn geen nieuwe bijeenkomsten geweest. Het bureel der Union Catholique te Luik, heeft de kwestie der coöperatieven besproken en eindelijk begrepen dat het tyd is, den strijd der coöperatieven tegen den kleinhandel wat te matigen, zonder er echter geheel van af te zien. Zondag avond is ter gelegenheid van *s Pauzen kroningsfeest in de St. Pieter het Te Deum gezongen, dat eene maand geleden ver daagd werd, wegens de slechte tijdingen uit Afrika. Alle katholieke vereenigingen en een groot aantal geloovigen van Rome woonden het by. De Paus heeft de laatste hand gelegd aan de encykliek over het primaatschap van den Roomschen Stoel. De openbaarmaking ervan zal ongetwijfeld niet lang meer uitblijven. Dinsdag morgend heeft Z. H. aan 600 personen toelating gegeven zijne Mis bij te wonen in de hertogelijke zaal. Onder dit getal waren 200 pelgrims uit Aquitanië; de bisschop van Limognes bood Z. H. eeDe relikwiekas aan van den H. Martial en las een adres, waarin hij sprak over het doopsel van Clovis. De Pans antwoordde in het Fransch en zette de Fransche katholieken vooral tot eendracht aan. Z. H. geniet de beste gezondheid. Zijne stem was helder en krachtig; zoodat men hem door heel de zaal zeer goed kon verstaan. Te Marche heeft er een groote betooging 5laats gehad ter eere van den nieuwen minister I. de Favereau. M. de Faverau immers, is afgevserdigde van het Luxemburgsch arrondissement Marche. Een groot getal staatslieden en overheden uit Luxemburg, waren bij die feestelijkheid tegen woordig. Doayndikala kamer der beenhouwers van Brussel en omtrek, is voornemens, daar eene huidenmarkt in te richten, zooals die te Parijs, Rijsel, Douai en andere steden van Frankrijk bestaan. Het Journal de Bruxelles is van oordeel dat een goed ingerichte huidenmarkt te Brussel, na die van Parijs, de belangrijkste van het vasteland zou worden. De rechtbank van Yeurne heeft veroordeeld Ghekiere Benedikt, werkman te Zarren, 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor slagen en wonden. Snoeck Theodoor, werkman, zonder gekende woonplaats in Belgie, 1 maand gevang en 26 fr. boet, voor smaad jegens de gendarmen; 15 fr. boet voor openbare dronkenschap en 20 fr. voor vernieling van meubels. Cloetens Domink en Lauremans Theresia, rond leurders te Rousselare, de eerste 16 dagen gevang en 26 fr. boet voor slagen, 26 fr. boet voor ver nieling van meubels, en 25 fr. boet, voor dronken schap; de tweede 15 fr. voor dronkenschap. Dubois Emiel, werkman te Veurne, 15 fr. boet, voor dronkensohap. Dekien Lieven en Fooke Pieter, werklieden te Vladsloo, elk 16 dagen gevang voor slagen, de tweede nog 20 fr. boet, voor vernieling van meubels. Verhaeghe Pieter werkman te Veuroe, 2 maal 8 dagen gevaug en 26 fr. boet, voor verbeling en misbruik van vertrouwen, en 3 maal 26 fr. boet, voor slagen. Volckaert Louisa herbergierster te Eessen, 20 fr. boet, voor slagen en 10 fr. voor scheld woorden. Depoorter Camiel werkman te Woumen, 2 maal 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor slagen en bedreigingen van aanslag. LET OP! IH'en fl"" Maurice Meyer, bijzondere chirurgijns-tandmeesters, hoeh der Moeshroen- etraat n° 2, te Kortrijh, hebben d'eer het publiek te berichten dat een nieuwen tandmeester die van huis tot huis loopt voor het kuisschen der tanden en het herstellen van kunsttanden, zich komt te vestigen niet ver van hunne woonst. Niettegenstaande de gelijkheid van den naam en van het beroep hebben zij hoegenaamd geene handels betrekkingen met dezen persoon. Zij hebben zelfs noch zoon, noch broeder, noch bloed verwant die hun huis vertegenwoordigd. Zooala voorgaandelijk zijn M* en Mme Maurice ME YER, dagelijks te raadplegen ten hunnen huize hoeh der Moshroenstraat N° 2, (huis met koetspoort, by het gevang). Zij verzoeken dus de personen die begeeren hun te raadplegen van te vragen of zij welbij Mr en Maurice MEYER zijn, hoeh der Moshroenstraat N° 2, en van wel te letten op de antwoorden die hun gedaan zijn. M. Meier zal gelijk gewoonte te raadplegen zijn te IJper, 3 keers per week, elke Maandag, Donderdag en Zaterdag, van 9 tot 4 uur, bij Mm» W* Van Kemmel, Groote Markt, 5; te Oostende, elke Woensdag van 10 tot 8 uur, Langestraat, 77te Brugge, elke Vrijdag van 10 tot 2 uur, Philipstokstraat, bij A. Hooge-Taalman, in 't Molentje. Dinsdag namiddag rond 6 1/2 ure, is de heer Karei Van Honsebrouck, oud 65 jaar, echt genoot van Ootavie Crevits, rentenier, wonende te Cortemarck, in de spoorhalle te Brugge schielijk overleden. Maandag avond scherminkelde men op de Nieuwmarkt te Rousselare voor zekeren Aloies Plets, en Dinsdag morgend heeft men dezes lyk uit den Grooten Bassin opgehaald. De broeder van Madame Geyssens, te St-Pieters-Jette, welke zoo verschrikkelijk met haar gezin omkwam in den brand van verledene week, werd zoodanig getroffen door de ramp zijner familie, dat hij ziek werd en reeds den Donderdagavond overleed. Leegt mei veel nnndncht. De eenigste middel om zijne gezondheid te bewaren en te herstellen is Pillen Depratere gebruiken. Al de oudgekende purgeermiddelen zuiveren maar alleen de maag en de darmen en geven onver- dragelijkebuikpynen. De PillenDepratere geven nooit geene ongemakken, noch buiktrekkingen, hunne uitwerksels ziju krachtig en zeker, zy alleen werken op de maag, op de galle, op het slijm, op het bloed en op het slijmgevend gestel der spijsverteerende pijp. Daar en bestaat geen beter purgeermiddel. Let dus wel op Vraagt altijd de Pillen Depratere en aanvaard nooit geene andere. De Pillen Depratere zijn wit en onder scheiden zich door hunne spoedige, zachte en zekere uitwerksels. Zy worden maar alleenlijk per doos verkocht aan I fr. 50 Te Dixmude, bij Ghyssaert, te Thourout, Van Isacker en Meyer en overal. 99 Zaterdag morgen is eene hevige schei uitge schoten van het West-Noord-West, op geheel de Noorderkust. De boot n. 27, te Oostende, stuurman Désiré Ostin, bijgenaamd Scheelen Mangé, werd eensklaps door eenen golfslag opgenomen en van onder te boven geslagen, met de kiel omhoog. Van verre zag een ander bootsman Ostin op de kiel van zijnen boot klauteren. Hij zette er aanstonds zeil op om hulp te bieden, maar toen hij ter plaats kwam, was Ostin door de golven verslonden. De hardste en pijnlijkste eksteroogen ver dwijnen in twee ofdrij dagen met den balsem van D'Noël, aan 1 fr. te bekomen by E. Verwaerde, apotheker te Dixmude. Een socialistenblad meldt het schielijk over lijden van madame Vandervelde, moeder van den sociali8tschen volksvertegenwoordiger. Zondag avond, by het terugkeeren van eene socialistsche betooging te Wavre, vernam Vandervelde dat zijne moeder in den namiddag schielijk gestorven was. Eene ongehoorde heiligschenderij is te Mechelen Vrijdag morgend in de Sint Rombouts- kerk gepleegd. Een man was er ten 7 1/2 ure ter II. Tafel genaderd. Op zijne plaats terruggekeerd, heeft hij er de H. Hostie uitgespuwd en is moeten buitengezet worden. De geestelijkheid der kerk heeft aanstonds de voorgeschreven boetplechtigheid verricht. Dinsdag morgend rond 11 ure, begaven zich te Mechelen verscheidene geestelijken in kerkelijk gewaad, met den eerw. hoer der St-Rombauts- kerk aan het hoofd, naar eene begravenis. Op de Botermarkt werden zij door een twintigtal schuimers, die met stokken gewapend waren en blauwe vlaggen droegen, aangevallen. Een der priesters drong de bende achteruit; op dit oogen- blik werd de eerw. heer pastoor door eenen der geuzen met eenen knuppel geslagen. Bij den terug keer, hernieuwden de lage kerels hunnen aanval, doch de policie kwam er tusschen. Twee kinderen van den heer Jampertz, leeraar by het Atheneum van Mechelen, hadden in hun vaders studeerkamer zijn geweer vinden staan. De oudste, die 9 jaren telt, nam het op en denkende dat het niet geladen was, mikte op zijnen broeder. Het schot ging af en het jongste viel met door schoten hoofd ten gronde. De dood was oogenblikkelijk. Men oordeele over de wanhoop der ouders. Als men er bleek uitziet en lijdt aan ver zwakking, hartkloppingen en hoofdpijn, is 't omdat het bloed te zwak is. In dit geval is het voldoende de pil van Doctor Raphaël te nemen om te genezen en in weinigen tijd levenslust, kracht en frissche kleur te herwinnen. 2 Dépót bij E. Verwaerde, apotheker te Dixmude. Er zijn op dit oogenblik drie zegge drie plaatsen open in het middelbaar onderwijs voor meisjes, en weet ge hoeveel aanvragen er zyn ingekomen Niet minder dan 5001 De postbons en postmandaten zijn in het Vlaamsch en in het Fransch. Waarom is dat niet zoo voor de internationale of Nederlandsche postmandaten, welke te Antwerpen afgeleverd worden, voor bestemme lingen welke België bewonen ui?!?o b'0(N aaD kosteloos te laten LL1V 'IDLU kennen aan allen die aangedaan zijn van huidziekte, aambeien, fistels, vervellingen, klieren, verouderde bronchiet. borst- en maagpijn, rhumatiek en breuken, een onfaalbaar middel om zich te genezen, zooals hij volkomen is geweest na veel geleden en vruchteloos alle andere middels te hebben beproefd. Dit aanbod uit menscfilievend- heid gedaan, is het gevolg van eene belofte. Te schrijven bij brief of postkaart aan M. Vincent, 8, place Victor Hugo, te Grenoble, die gratis en vrachtvrij zal antwoorden en de gevraagde aanduidingen zenden. Het nieuws, dat Turkije al de vreemde missionnarissen uit Armenië wil verbannen, wordt bevestigd. De turksche regeering beweert dat zij alleen die missionnarissen over de grenzen zal zetten, welke '8 veiligheid in gevaar brengen. Dat zal wel het geval zijn met al diegenen, welke protesteeren tegen de moorderyen, door de Turken gepleegd. De H. Vader heeft ter gelegenheid van het hoogtij van Paschen door zijne aalmoezenarij aan de armen van Rome 13,000, aan behoeftige priesters en kerkbedienden 4000, en aan ae fm ewezen ambtenaren en militairen van den ierkelijken Staat 15,000 lire doen uitdeelen. Verleden week is eene prachtige meteoor van buitengewone lichtende kracht over Londen getrokken, rond half negen 's avonds. Het ver schijnsel. een groote vuurbol, trok van 't Oosten naar 't Westen met statige langzaamheid, zoodat men het goed kon waarnemen. Ten slotte spatte het als een prachtig vuurwerk uiteen, zonder dat men eenig geluid hoorde. In 1895, werden in het slachthuis van Brussel 205628 beesten gedood voor het verbruik, zijnde 564 per dag. Gedurende de vier eerste dagen der Goede Week van dit jaar, werden er 5848 beesten geslacht, wegende gezamentlijk 477,800 kilos. -- In de menagerie Pezon, te Villefranche, (Frankrijk) had Donderdag de dierentemmer Auger zijn hoofd in den muil van eenen leeuw gestoken, toen deze hem eensklaps heet. Auger kon zich losrukken, doch hy was erg gewond, en weldra zwol zijn hoofd op. Zijn toestand is zeer onrustwekkend. De wetgevende Kamer te Montreal (Kanada) zetelt sedert 90 uren om eene wet betreffende de scholen in Manitoba te bespreken, De leden lossen elkander beurtelings af, zoodat de Kamer altijd in voldoende getal blijft. Het schijnt dat er in de Vereenigde Staten van Amerika sigaren gemaakt worden van papier dat men met tabaksap laat doortrekken en ver volgens snjjdt in den vorm van natuurlijke tabak bladeren. Liefhebbers van goede sigaren zeggen dat ze nooit iets zoo lekkers gerookt hebben. Kapitein. Rekruut, wat denkt gij als ge de nationale vlag boven de poort der kazerne ziet wapperen Rekruut. Dat het waait, kapitein. E. Droeebeke, Chirurzijn- Tandmeester- Wolvengrachtstraat, nr 62, Brussel, is te raad, plegen alle werkdagon van 9 ure 's morgens tot den middag en van 1 tot 5 ure. GEBOORTEN. 8 April. Maria Ludovioa Huyghebaert, dochter van Désiré en van Elisa Vanaokere (Zwartenon- straat). 11 id. Vlamynck Cijriel Achiel, zoon van Jules en van Zulma Gbyselen (Eessenweg). 13 id. Jan8seuoe Germana Maria, dochter van Amand Gustaaf en Clementina Devloo Weststr.) 14 id. Jozef Emiel Brusseel, zoon van Eugeen en van Vanaelst Maria (Verkensmarkt). 17 id. Maria Leonia Willaert, dochter van Désiré en van Elisa Dekeyrel (Barakstraat). huwelijken. 15 April. Lycke Aloies Alfons, jongman, schoenmaker, te Keyem, en Maerten Angèle Maria, jonge dochter, naaister, te Dixmude. 17 id. Minne Isidoor Albert, boekdrukkersgast, en Laurens Florencia Alicia, zonder beroep, beide te Dixmude. 17 id. Constant Emiel Degraeve, dagwerker, en Romania Elodia Vincke, kantwerkster, beide wonende te Dixmude. OVERLIJDBNS. 15 April. Virginia Barbara Bolle, kantwerkster, geboren te Dixmude, den 27 Februari 1809, doohter van Philip en van Barbara Duyver, echtgenoote van Laurens Bartholomeus Dorny (Pastoriestraat). 17 id. Karei David Alexander Denduyver, geboren te Dixmude den 9 November 1895, zoon van Aloies en Valentina Desouter (Konynestr.) DIXMUDE. Par haktolitar. 13 April. Tarwe fr. 16 a Aardapp. 100 kil. 6 a 7 Boter, de kilo 2 33 a 2 72 'tstuk, 7 hekt. 1 63 a 1 90 Kieren, de 25. 1 40 a 1 45 KORTRIJK. Per 100 kilos. 13 April Koolzaad-olie fr 47 50 a Lijnzaad-olie 42 a ROUSSELARE Per 100 kilo*. 14 April Tarwe, 16 a 17 6 April. 17 a 18 - a a a a 6 25 2 20 1 54 1 40 7 2 46 1 72 1 45 roode Rogge 12 a Haver 13 a 14 Boonen. 14 a 16 Aardappels 3 50 a 4 - Boter, de kilo. 2 40 a 2 60 Eiers, de 25 1 50 a 1 70 Suikerijboorena beschikb. 11 25 a 1896 13 - a Koolz.-olie 100k. 49 a Lijnz.-olie 100 k. 43 a VEURNE. Per 100 kilos. 15 April. Tarwe 16 a Poldersucrioen 14 a Boter, per kilo 1 65 a 2 55 Eiera, per 25 1 35 a 1 60 POPERINGHE. Per hekt. (middenprijs). 17 April. Tarwe. 13 45 Rogge. 8 45 Haver7 50 Aardappels de 100 kilos 5 Boter, de kilo 6 April. 47 50 a 42 a 7 April. a 13 50 a 14 - 15- a 16- 4 50 2 70 1 60 2 25 1 40 19 a - GENT, 17 April, het 100 kilo, fr. Eieren, de 25, Hoppe, 50 kilo Poldergerst, Inlandsche gerst, fr. 14 a 15 IJPER. 18 April, fr. 16 - a 16 50 15 25 a 15 75 Per 100 kilos. Tarwe Rogge Boonen. Haver Erwten. Aardappels Boter, ae kilo Eieren, de 25 3 50 a 1 90 a 1 45 a 4 50 2 30 1 55 4 a 2 30 a 1 50 a 11 25 a 13 - a 49 - a 43 - a 8 April. 14 50 a 1 30 a 2 25 1 40 a 1 60 10 April. 13 40 8 50 7 25 5 2 20 v 1 45"'. 20 a 15 - a 16 60, 11 April. 16 - a 16 50 14 75 a 15 - 14 75 a 15 - 12 50 a 4 a 2 a 1 45 a 13 50 4 50 2 40 1 55 CUREGHEM-ANDERLECHT. 14 April. Werkenainarkt. 1172 werden er te koop gestold. Prijs per kilo, op voet, fr. 0-66 tot 0-76. 16 April. Weemarkt. Er waren 1541 hoornbeesten te koop gesteld, waaronder 680 ossen, 256 stieren, 605 koeien en veerzen. Prys per kilo op voet ossen fr. 0-73 tot 0-83; stieren fr. 0-56 tot 0-70; koeien en veerzen fr. 0-56 tot 0-70. BRUGGE. Vee. Ter markt van Dinsdag telde men, 437 hoornbeesten, waaronder 70 stiers van 150 a 450 fr., verkocht 68; 91 ossen van 180 a 600 fr., verkocht 86; 45 vette koeien van 120 a 450 fr., verkocht 40; 32 melkkoeien van 125 a 450 fr.' verkooht 21109 veerzen van 125 a 450 fr. verkooht186. LA VILLETTE, 16 April. Veemarkt. Er waren 1,469 ossen, 337 koeien, 222 stieren, 1566 kalvers, 11,568 schapen, 5,605 vette zwyns. Verkocht 1,391 ossen, 360 koeien, 212 stieren, 1089 kalvers, 11,268 schapen, 5,613 vette zwijns; aan de volgende prijzen per kilo 1* kwal. 2* kwal, 3* kwal. Ossen, fr. 1 54 1 44 1 26 Koeien, 1 52 1 42 1 24 Stieren, 1 30 1 20 1 - Kalvers, 1 94 1 72 1 40 Schapen. 1 90 1 82 1 68 Zwijns 1 12 1 08 0 98 van eene en II. O-OG-59 c. erf TB ZARREN-TERRBST, Dinsdag 28 April 1896, ten 3 ure namiddag te DIXMUDE, in het Vredegerecht. Bewoond en gebruikt door August Buy se en Adolf De BruyneBuyse. Door 't ambt van den Notaris TIBURCE PROOT te Woumen daartoe in rechte benoemd. van een en eene partie gelegen te Handzaeme. Door 't ambt van den Notaris TIBURCE PROOT te Woumen. Donderdag 80 April 1896, ten 3 ure namiddag te ZARREN, ter herberg 'f Papeleen bewoond door Henri Rabaut. WOONHUIS en H. 0-12-50 c. erf, laatst, gebruikt geweest door Louise Van Eygen. Aanslag met de geldtelüng voor het Woonhuis on voor de erf met het scheeren der oogst- vruchten in 1896. H. 0-12-50 c. ZAAILAND, gebruikt door Jozef Van Eygen tot het scheeren der oogst- vruchten in 1896. Combat met de JASKAART en de VLOERBOL op Zondag 19 April, in de Koornbloem bij Raphaël Debruyne-Catteeuw. Vrienden en kennissen worden beleefd uitgenoodigd. INSTELLATIE van de herberg de Rooden Hertbij H. Decuyper-Ranson, op heden Zondag tO April, dry schoone prijzen zijn gratis te WINNEN, een voor het Smijlbnrd en twee voor de 1 loerbol, alsook combat met de JASKAART. Alle liefhebbers, worden uitgenoodigd. Wekelijksche estaminet den Maandag. Combat met de JASKAART op heden Zondag 19 April, in de Stadshalle by Hipp. Decuyper. Combat met de JASKAART en de VLOERBOL op Zondag 26 April in 't Klein Yper bij Leonard Vyaene Stovestraat. •puiq jip QBA ©leejng u©] uepueM. e^qoiz *JJ Of I JOOA 'liofttav U| OUU|a| •ATT'pT T epeoiS U9 eaooqos euee (JOOH eJ, p Lfi Spaarzaamheid voor Schoenen. Onvergelijkbare en onveranderlijke glans. met eene spons zonder borstel. Genietende in Vrankrijk en Engeland, eene faam die alle gekende voortbrengsels overtreft, zij verzacht het leer en maakt het ondoordringbaar voor sneeuw en water; zij ontkleurt, noch en vlekt niet en maakt geene korst, de ware wensch der koetsiers, en aangenomen door de Jockey club. Dat voortbrengsel dient om alle slach van leêr te bewaren en in 't nieuw te zetten Chevreau, veau, gewoon leer (harnas), kapoten en rijtuig- kappen, reisartikelen, enz., enz. Belangrijk bericht Die veerkrachtige gom maakt de witte rokken noch de broeken niet vuil. Prijs Deflescb, fr. 1-95. Eenige verkooper G. DEKEYSER-CUFFEZ, inden Orooten Bazar, Dixmude. Nobel Petrol fr. 11 1/2 de 100 kilos. Ameri- kaansche fr. 12 1/2, te verkrygen in gewoone vaten, alsook in vaten van 100 en 150 kilos, zeer voordeelig des zomers; tegen afslag, en andere misnoegdheden. IJdele vaten worden terug gekocht van heden af 5,35 fr. en van onze Petrol 5,50 fr. Verkoop voor de compagnie. Alles comptant. IJdele vaten van 5 tot 600 liters dienstig voor karteelen en ai ander kuipwerk te verkrijgen.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1896 | | pagina 3