Volksfotografie Likeurhandel P Meerul GROOTE STOOM - VERWER1J TANDEN Mr en Mme MEIER! UUUÜBB» wmm Te Pachten Quatannens-Moens, HET BESTE DER APE1IIITFS Kriek- likeur, 4000 Sparrebusschen In 't Kaashuis Te bekomen E. Illlliel-lleryeke, Alphonse CLAEYS, Punch Rhum EMILE HOSTEN, Dat van Polidoor Minne, bij Leleu-Debacker, Uit ter hand te koop. Lekkerkoek (ZOETEKOEK) bij CH. INGELBRECHT - VANDYCKE, Weststraat, n° 88, DIXMUDE. KAPITALEN Arthur Jonckheere, Premie onze inschrijvers. ILLUSTRATIE Belgische maatschappij Verzekeringen tegen Brand Naamlooze Vennootschap Magazijn van ijzerwaren Belgische Maatschappij Leening van kapitalen. Verzekering tegen brandgevaar. Mster Julius De Graer, Notaris Groote en kleine geldsommen Huis Olto Koentges, St - Jacobstraat, 13, Brugge. Verwen en wasschen van Handschoenen To "holrrvmcmalle 8,ach van bonw" X Ut/AUllIUil Hioffcn, noordnchhout en kolen bij Aug. Soete-Devos, koopman, Beerststraat Dixmude. van stonden aan, om met ln Mei in gebruik te treden eene HERBERG, genaamd de Klok te Woumen (dorpplaats). Zich te bevragen bjj Joannes ANNOOT, bier brouwer te Oudecappelle. PHOTOGRAPHIE. De stieldoende en liefhebbers pbotographon, kunnen zich alles verschaffen wat het lichlprenten aangaat, alsook toestellen van alle slacb, bij Dixmude. Hij gelast zich ook met het maken van Kunsl- porlrettcn, in alle grootte, het aftrekken van oude portretjes, enz. Alles gewaarborgd, geheel gelijkend, nooit verbleekend, zeer kunstig opgemaakt en aan de geringste prijzen. De weduwe STORME, Woumenstraat, te Dixmude, laat het geëerd publiek weten dat zij bij haren stiel van Gareelmaken zich ook belast met het verslaan van Matrassen, en voor wie het begeert zich daartoe ten huize begeeft. Deze die haar met hunne orders believen te vereeren mogen zeker zijn van ter trouw gediend te worden. DER VEREENIGDE EIGENAARS. Voor verzekering op vaste premien tegen brand daaronder begrepen het vuur des hemels) alle roerende en onroerende goedereD, ingeoogste vruchten, beestialen, meubelen, enz. in geval van brand wordt de schade aanstonds betaald. Het kapitaal der maatschappij beloopt tot 5,ooo,ooo franken en eene voorzorg van 9,ooo,ooo frauken. Voor verdere inlichtingen men begeve zich bij Itaert - Van Ackere, bijzondere agent en koopman te Dixmude. BELGISCHE MAATSCHAPPIJ lie Wereenigde Eigenaars. Hoofd-Agent Vandercruysse - Haerynek, Tabak en Cigaren, COUCKELAERE. is de Onschadelijke en heilzame likeur. Eenige en bijzon dere bereiding van KrleLlikenr van Krieken Nectar en van Maagbitter. Stalen en prijzen op aanvraag. FL. VAN HAESEBROUCK, in de Gouden Pluim, Heilig Geeststraat, 2, Gent (België), gjjlnvoer van de alleen echte Gezondheids Stout der brouwerijen Artli. Guinness son en Cl0, te Dublin (Ierland). Verkoop in flesschen en vaten. Ontledingen prijscourant op verzoek. IN HET BOSCH VAN HOUTHULST. Zich te begeven bij Bruno Hullein, bosch wachter van Mr Eugène Db Grootb. bij CHARLES DEPOORTER-SAMYN, Molenstraat, Dixmude, te bekomen Eerste soort groeve KOLE1 aan IS frank de duizend kilos, uit magazijn geladen, alsook Inlandsclie aan zeer genadigen prijs. Waarborg van gpwicht en kwaliteit. Alwie zijne gebouwen, meubelen, oogst, vee, koopwaren, enz. wilt doen verzekeren tegen Brandgevaar, wende zich met alle zekerheid tot de Antwerpsche Maatschappij SECURITAS de oudste en best gekende vaD het land. Hoofd-agent te Woumen Alphonse DEGRAER-TOMMELEIN. - ©fpö* mm in het Hotel du Commerce, te DIXMUDE. Extra goede Suikerbeeten. collet-rose en collet-vert, ronde geele Beeten, Mengelioortels en lange geele, al deze soorten zyn van eerste hoedanigheid en eigen opbrengst. Inlandsch Klaverzaad, breed blad. Steen klavers. Bijzondere soort van Graszaad, voor weiden en grasperken, inlandsche Zomervitsen, enz. Al deze zaden worden verkocht aan den laagsteD prijs mogelijk. HoHando - Beige, voop het vervaardigen van Hydraullschen Hardsteen (gebreveteerd), Zetelplaats en fabriek, Langestraat, NIEUPORT. Bouwsteenen van alle grootten en gedaanten Specialiteit van grafzerken en gedenksteenen Vensterzuilen, kantsteenen, goten, deksteenen, enz. mQ IrOfNTt eeDeQ cara'on' gansch beslagen XU JS.UUJP in hout en zink. dienstig voor verhuiswagen en voor menagie- of foorewagen, in zeer goeden staat. Inlichtingen te bekomen by Jan Vercruysse- Vanheüle, te Rousselare. DOHEYN-VERMEERSCH, (Noordstraat), DIXMUDE. (Noordstraat). Portretten op papier (cartes-visites) van af 3 fr. het half-dozijn, Groepen, Gezichten, Instantanées voor kinderen, enz. Op aanvraag begeeft hij zich ten huize voor het aftrekken van Rouwkamers en voor alles wat de Photographie betreft. gezworen Landmeter, Dixmude. van beste kwaliteit, bij Groote Markt, IHxmude. Welk is het oudste, bestkoopste en loelgekalantste huis van Parapluies en Parasols t Welk is het huis van vertrouwen en van goede koopt in den Grooten Paternoster, Eessenstraat, 17, Dixmude. Groot assortiment van het nieuw stelsel van BASCULS, gewaarborgd voor 10 jaren. Dépot van gegeudronneert Karton voor daken, aan buitengewone prijzen. Schoenen - Magazijn. ALFRED VANBESIEN-ACKET, Weststraat, n° 2, nevens de (Café Concorde) DIXMUDE, van algemeene ASSURANTIËN tegen BRANDGEVAREN De Maatschappij verzekert tegen brand, het vuur des hemels daaronder begrepen, en dit aan zeer geringe premien, alle roerende en vaste goederen, ingeoogste vruchten, beestialen, enz. In geval van brand, wordt het beloop der veroorzaakte schade zoohaast dezelve geregeld is, betaald. Kapitaal der Maatschappij VIER MIL JOENEN 200 DUIZEND FRANKS. Om nadere inlichtingen te bekomen men gelieve zich te begeven bij Itafaël Quatannens, bijzondere Agent, Kleinen dijk, te Dixmude. Eene nog gansch nieuwe VOITUUR voor 4 mannen plaats met kap, even als eenen PEERDENB ARNAIS in geheel goeden staat. Voordeelige voorwaarden. Bij DOHEYN-VERMEERSCH. In de Trommelt, Beerststraat. Ten allen tijde zijn te bekomen Kapitalen van 5000, 10,000, 20,000 fr. en daarboven mits bezet op onroerend goed en aan geringen Intrest. Zich aan te bieden met Eigendomstitelen ten kantoore van den Deurwaarder CLAEYS, Noordstraat n° 40, te Dixmude. De Antwerpsche Maatschappij Securitas (de oudste van het land) verzekert tegen brand aan geringe premieD, gebouwen, meubels, koopwaren, beestialen, oogsten, huurdersgevaar, verbaal van geburen; zij waarborgt alle schade zonder brand, veroorzaakt door den val des bliksems. Inlichtingen bij den Hoofdagent René VAN DAMME, griffier te Dixmude. Depot van echte Hollandsche TER STUDIE VAN TE PLACEEREN EN TE VERKRIJGEN alle soorten van op goede hypotheek. Daarenboven aanstonds te verkrijgen 100,000 franken in een maal of in gedeelten van ten minste 20,000 franken. De Nieuwe London KÏÏSSlMOmJMO Engelsch Baard-Tinctuur aan 2 frs. de flacon. Depot te Dixmude, bij Vermeersch-Notthé, Eessenstraat 9. Poperinghe, H. Lefaver, Groote Markt 12. Eenig dópót te Nieuport, Mej. Louise Butaye, 60, Kokstraat. Adolphe Van Thuyne, Kiekenstraat, 12, Dixmude. - WISSEL-AGENT Aankoop en verkoop van Obligatiön en Aktiën op Staat, Provintie en Steden, Spoorwegen, Kool mijnen, Weerden op vreemde landen enz. enz. Uitbetaling van alle welkdanige Coupons. te bekomen bij Deurwaarder te Nieuport. PIETER GEERAERT (Pito den Duitsch- man) Weststraat te Dixmude, stelt zich van heden af ten dienste voor BEEVAARTEN te doen, de belanghebbenden mogen verzekerd zijn van de trouwe uitvoering hunner orders. SPECIALITEIT IN HET VERWEN VAN ZIJDEN STOFFEN (AU TENDEUR) DROOGWASSCHERIJ EN VERWERIJ van alle sloffen als: vrouwen-, mans- en kinderkleederen; Gordijnen, Tafelkleeden en Kamer- bebang8els, Chals, Handschoenen, Pane, enz. odz. MEN WASCHT EN ZWAVELT OOK WOLLEN SARGIEN. De zwarte Rouwstoffen zyn geleverd in 8 dagen. Alle stukken aan mijn Byhuis toevertrouwd, worden binnen de 15 dagen geleverd. Werzorgd werk. Gematigde prijzen. Depot bij Pieter DE COCK, Wilgendijkstraat, 19, Dixmude. r- M. MEIER Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de w Belgische Gezondheids-Commissie en gebreveteerd bij koninklijk besluit KORTRIJK, Moskrohnstraat, 2 KORTRIJK MAMOÏnLviji^ 3 ni/mm ersL' "I 0 voor Ik, ondergeteekende, ver klaar eene Inschrijving te nemen voor DRIE maanden op de Nieuwe Vlaamsche Naam. Woonplaats. De prijs der inschrijving is voor stad Negentig centi. voor DRIE maanden. Buiten stad EEN frank en vijf centiemen. genaamd Cerises. - TJB KOOP Zuiver gewaarborgd Lijnmeel. Maïs (turksche tarwe) per kilo 10 c., per 100 kilo, Ir. 9-00 Rijs van af 20, 22 c. de kilo en van af 19 fr. de 100 kilos Tarwebloem, per kilo 22, 24 c. per 100 k. 20, 21. Broodsuiker 90 c. de kilo. Vermicel in krollen of letters, enz, 0,32 c. de kilo. Tarwemeel 19 c. p. kilo, fr. 18-00 p. 100 kilos. Roggemeel 15 c. 13-00 Eerste soort Boterzout fr. 2-50 per bale. Gouda Kaas extra, van af fr. 1-60 per kilo. ronde roode pele, 1-80 Beste petrol (Standard oil) 230.de stoop per vat aan 17 fr. (vat gratis). Terpentijn 75 c. de liter. Fijne Olijfolie van Salan, per fleschfr. 2-20. Suikerij (de Maagd van Gent) 30 c. de k.p. 100 k. 25 fr. Koffij extra van af 2-80 a 3-20de kilo. Wekelijks versch geslegen ZWIJNENVLEESCH aan «eer genadigen prijs, en SMOUT eerste kwaliteit. Men verkoopt op komptant. Molenstraat n° 9, te DIXMUDE. Daar kan men kiezen, ter trouwe koopen en goêkoop verkrijgen, Parasols in alle slach en van alle prijzen. En^as en Faniaisie voor groot en klein, Wandelstokken naar de laatste mode, Parapluies in beste zijde, gloria, satinlaine, regina, enz. Is er herstelling te doen, daarmede gelast hij bem en overtrekken kan bij zoowel in zijde, halve zijde en gloria, als in satinlaine, regina, satinette, enz. Op de wekelijkscbe markt dag, houdt hij stand rechtover de estaminetLa Concorde. Trouwe en spoedige bediening 1 herinnert het geëerd publiek dat zijnen winkel voorzien is van eene groote boeveelheid SCHOEISELS van alle slach en van de beste soort. Daar zij bewerkt zijn door specia listen en gemaakt met eerste kwaliteit van leder, mag hij verzekeren u koopwaren van eerste klas te koop te bieden. Hy levert in twee dagen en op maat der voet, gelijk welk slach van schoenen en bottienen welke zijne kalanten zouden kunnen begeeren, aan prijzen buiten alle concurentien. Hij beveelt ook eenieder zijne PARFUMERIE, reuken, zeepen, oliën, eau de Jouvence om grijs haar in eenige dagen zijn vorig kleur te doen hernemen de Incroyablh Lotion uitmuntend middel om het wit hair door eene toepassing in bruin en zwart te veranderen. TE ilKEIIST, Wsm doet d. grijze heren binnen enktls dagen verdwijnen, meekt het heer fdansend en zecht, belet het uitvel- u en neemt de pelletjee ven het van don fleoon Dirozè. kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking vnu den mond aangaatUittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmachien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niet» te wenschen over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid goudstopping der holle tanden kunstmatige emailleeringrechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandelingen genezing van pijngeveude tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. M*ibr). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard net ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het zchooae parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzen; de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in België alleen bij den uitvinder; daardoor is het mogelijk kunsttanden te leveren,te begijnen van 5 fr. en een volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van M' en M"" MBIER trotseeren om zoo te zeggen de werken der natuur; men tpu niet kunnen uitkennen, noch door den glans noch door de kleur noch door den vorm der tanden, of het natuurlijke sijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle, mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens hnn nieuw stelsel. Alle kunsttanden komende uit het Huis van M. en Mm* MBIER zijn gewaarborgd voor het leven. N. B. M. MEIER is eiken Woensdag te raadplegen van 9 ure 's morgens tot 3 ure namiddag ia de Lang «straat 77 te Oostende, en alle Zaterdagen van 9 ure tot 2 ure ia het huis li" W* VAN KKMMKL Groote Markt n° te IJ per en. hui uniis 00 ÜiTlEMW pr»

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1896 | | pagina 4