k CHRISTÖFLE BRUXELLËS» - Mferem P& Droppel water in den mikroskoop bezien KANTOOR Notaris PATTYN te Handsaeme. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping A) RENTENIERSWOONST B) Werkmanswoonst Notaris Tommelein te Cortemarck. Deurwaarder Claeys te Dixmude. Veulens en Peerden, Maandelijksche Venditie Notaris WAUTERS te Dixmude. Voornaam Woonhuis OVERSLAG Twee Woonhuizen Notaris Vander Heyde, Leffinghe. Venditie van Tiburce Proot te Woumen. Volksvermaken. Richard Vermeire, Verandering van woonst. Sidonie Dekeyser, Exigerlenom sur chaque pièce .Rue S1 Jean 2 Stoombrouwerij Sint Joris, Boerst. Bericht. Dixmudsche Bierbrouwerij Te pachten 00n 8WOONHu1s,lefl"k Huis te pachten Huis te Pachten, Huis te pachten, 0RFEVRER1E 31 MÉDAILLES D OR 5 DIPL:D'HONNEUR ft, van den te Handaaeme met 17 a. 7 centiaren land, wijk de Smishoek. INSTEL 1 September 1899, TOESLAG 15 September, telkens om 4 ure namiddag, bij Ls Van Biervliet te HANDZAEME. KANTOOR Donderdag 17 Augustus 1899, om 9 ure voormiddag bij Henri Vanden Berghe te CORTEMARCK. VENDITIB vuil SO allerbeste jivan 18 tot 30 maanden oud, van den KLEIN Ei TT IS in eene zitting. Op Dinsdag 5 September 1899, boonen, klaver, beeten en aardappelen. KANTOOB Donderdag 24 Augusti 1899, H. 2-25-00 e. Aardappels, 2da snede klavers en overige vruchten. Burgerstand der stad Dixmude. CELESTINE DEBACKER, Verkoop in 't groot en in 't klein. 3 GRANDS P R IX DEPOT CENTRAL. De Nieuwe London i u.'i'itLu.'Tw 1 fifeOen 2fr50 Engelseh Baard-Tinctuur aan 2 frs. de flacon. G. Vandenbussehe, Vlaamschen Driedraad fir. 0-20 Droppels vocht, uit de longen van eenen teringlijder genomen, twee dagen na zijn dood, hielden bijna dezelfde mi croben In, Teercapsulen van Ouyot dooden} deze mikroben *n het water en in de longen. a1-'0 h°.0p aft° d® ziaJten te ontnemen hen ta zeggen dat ze van da taring niet kunnen genazen. De ontledingen in de gaS-huicen dooden pLats^ebben bewyzen ten volle dat de wondhealing der holten van de longen onder den invloed van zekere geneesmiddels, die de mikroben Bouchardat, oud voorzitter der Akademie van geneeskunde van Parijs, in zynen meesterlijken formulaire van 1873, bladz. 153, beveelt de I eer Guyot aan, voor de bronehiet, de tering, zinking der pisblaas, asthma, bloedzweeren, enz. Een beroemde scheikundige, Raspail, in zijn gezondheidshandboek, zegde reeds, over eene halve eeuw dat de negentiende onzer ziekten te wijten waren aan da vern^etigen^on^ndlgItletnf8 8en00skuQ(le heeft deze bevestiging bekrachtigd, zich steunende op da dagelijksohe ondervinding. De Capsalen van Guyot S0l00rde' pyasson- oud hoofdgeneesheer van het Hopital du Midi, en terzei vertijd bestuurder van het scheikundig laboratorium en pharmaceutisch SiTAJs vele opzoekingen gedaan heeft over de waarde der verschillige teeren, is er in gelukt te bestatigen dat sommige soorten geen enkele geneeskundige oprecht won dar baa^zijn^ 8e')rul'£8n dus, oudanks zynen hoogen prys, teer van eene bijzondere soort pijnboom in Noorwegen wassend waarvan de uitslagen ,„?f?aZ0kerfei,t' die de gr°£™ doelmatigheid van onzen teer bewijzen, is het volgende indien gij eene kwetsuur hebt of eene schrab, die moeilijk geneest, neemt twee teercapsulen oogeiiblikkeiyk voor het eten, en in vyf zes dagen, in 't algemeen, zal de wonde zich vanzelve helen onder den weldoenden invloed van de teer, die den bloedstroom komt zalven. Die uitslag schynt ons wonderbaar, ea van aard de aandacht der geneesheeren te trekken. Iedereen kan zich van het volgend ieit overtuigen het is voldoende twee teercapsulen van G-uyot te nemen's middags al eten, en twee andere 's avond in dezelfde voorwaarden oDdat ge^Daakd*1 3 mo^göI1S, P1S' we1r*elteh<l weze en iang in de open lucht kan verblijven, zonder zich te ontbinden, dus is het lichaamsgestel gezonder In onze innigste overtuiging, genezen niet alleen onze teercapsulen de vallingen, verouderde bronohieten, tering, zy bevrijden van typhuskoorts nokken besmettelyke ziekten, en wy zullen te dien propoosten een zonderling feit aanhalen een geneesheer onzer vrienden verzorgde, onlangs eene eree bronehiet bii middel onzer capsulende zieke was terzelfdertyd door eene ziekte aangetast die wy, uit eerbied onzer lezers, niet noemen zullen. In acht dagen tiid waaide genezing volkomen, voor beide - aandoeningen 'uu' w*8 (a9 De capsulen van Teer Öuyot zijn wit, de naam van (Juyot is in't zwart op iedere capsul gedrukt; onmtddelljk bij of gedurende het eetmaal genomen worden zy geraakkelyk verteerd met de spijzen, en hitse» nooit de maag op zijdoen integendeel veel goed, eene dertigjarige ondervinding laat ons toé het met zekerheid te bevestigen. - Pr. 2 50 de flesch - de behandeling kost enkel 17 centiemen per dag - en geneest. naervinuing iaat ons toe Brussel Delacre, 58, Berg van't Hof; Fredrix, 15, Noordlaan; Derneville, 65-66, Waterloolaan; Luik: Goossens, Vivario; Antwerpen: Debeul Lang» Nieuwstraat; GentDe Moor, Brugsche Poort, 38; Namen Racot; Mechelen Buedts; Bergen Fredrix; CharleroiSolistBrugge Stan iaert- Diest'- Jans- Oostende De Cock; Yperen: Socquet; AalstCallebaut; Dinant Constant, Laurent; Hasselt: Schoufs; HoeiPoutrain; Kortrijk Hulpi'au- Verviars' EtienneDoornyk BrameAarlen TedescoLeuven Van Gorp, en in de andere goedé apotheken. V nuipiau, verviars Op Woensdag 16 August! 1899, ter herberg bewoond door de weduwe Philippe Delaeter te HANDZAEME, om 3 ure namiddag, ten overstaan van den Heer Vrederechter van 't kanton Thourout. A. Eene goede en welgelegene HOF STEDE te Zande, langs den steenweg van Moere naar Dixmude, groot 22 H. 59 a. 60 c. in pacht gehouden door Charles Dejonckheere- Inghelbrecht, tot 1 October 1899. B. Een WOONHUIS en 52 a. 80 c. ZAAILAND te Handaaeme. C. 2 Hectaren 55 aren BOUWGROND te Staclen Beide verpacht aan verschillige tot 1 Oc tober 1900. Met tusschenkomst van Mter VER- CRUYSE, Notaris te Ruddervoorde. li van met 5 aren 55 centiaren hovenierhof te Haudzaeme bij de Markt in de Cortemarck- straat. (Onmiddelijke in genottreding). van den van SO schoone en sterke ■E2 MLJ M^i -mz vm Engelsch-Ierlandsch ras KANTOOR van den 1° Maandag 21 Augusti 1899, om 9 ure 's morgens te DIXMUDE, op den koer der afspanning j« Den Gouden Leeuw Weststraat, te bezichtigen daags voor de venditie in de weide gebruikt door de weduwe Madou te Beerst, gehucht Den Keyser bij Dixmude. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borg En 2° Maandag 4 September 1899, om 9 ure 's morgens te DIXMUDE, op den koer der afspanning St Jorishof, Woumen- straat, van ISO koopen KANTOOR en 20 koopen Eiken staken. Gewone voorwaarden. op Maandag 21 Augustij 1899, ten 3 uren namiddag in de Boucherie, bij Emile Vande Casteele, Weststraat te DIXMUDE van f met salons, eet- en andere plaatsten, ruime kelders, opstaande stagie, ingangpoorten, remisen, paard- en koeistalle* en verder gerieven te Dixmude, ter Weststraat, met erve en wel beplant lusthof, samen groot H. 0-11-55 c. Ingesteld 12,400 fr. benevens eraan, groot H. 0-00-55 c. Ingesteld 2,000 fr. Het groot huis is bewoond geweest door wijlen Madame Van Severen-De Ruysscher; aanslag met 1 October naast. Het klein huis is bewoond door de kinderen De Vlaminck te 200 fr. bij jare tot 1 December 1899. Het groot huis kan nagezien worden den Woensdag an Zaterdag namiddag, mits zich te bevragen bij den Notaris WAUTERS te Dixmude met de verkooping gelast. In eene Zitting. Op Dinsdag 29 Augustus 1899, ten 2 1/2 ure namiddag in het Vredegerecht, ten stadhuize te DIXMUDE van KoopL Een schoon HOFSTEDEKEN te Zarren op den Ruytterhoek sectie C n™ 4a, 5a, 6, 8a, 10a groot H. 1-17-30 c. Gebruikt door Francis Theunynck te 150 fr. bij jare boven de lasten tot 1 October 1903. Boomprijs 130 franks. Koopen II en III. ZAAILAND te Zarren, 'sectie C nr 1001 en 1002 groot H. 1-15-64 c, Boomprijs 45 fr. Koopen IV, V, VI. HOFSTEDEKEN te Zarren, sectie C nr 988a, 1013, 1014, 1015 groot H, 1-95-94 c. Boomprijs 149 fr. Gebruikt door Louis Gheysen te 300 frs bij jare boven de lasten tot 1 October 1900. Koopen Vil, VIII. MAAIGRAZEN te Woumen, in de Rhillebrouck, sectie C nrs 617 en 640 groot H. 0-59-20 gebruikt met koopen II en III door Francis Theunynck voor noemd mits 200 franks bij jare boven de lasten tot 1 October 1900. ten 3 uren namiddag in het Vredegerecht ten Stadhuize te DIXMUDE van waarvan een dienende voor herberg genaamd De Sultan met medegaande erf, gelegen te Zarren op de dorpplaats, sectie A nrs 322e en 322h. Het eene gebruikt door Ivo Maes te 100 fr. boven de lasten tot 1 Mei 1900. Het andere gebruikt door Alois Theunynck te 75 fr. bij jare vrij van lasten tot 1 Mei 1900. Door het ambt van den Notaris WAUTERS te Dixmude. STUDIE Vrijdag 25 Augusti 1899, om 2 ure namiddag te SLYPE, ter hofstede van MT J. Faict-Jonckheere, 8 hectaren vanden Notaris ten 3 ure namiddag te VLADSLOO ter hof stede Scharlaeken-Pollentier VENDITIE van GEBOORTEN. 7 Oogst. - Sylvain Leon Vercruysse, zoon vaa August en Silvia Lutan (Verkensmarkt). Huwelijksafkondigingen. 6 Oogst. Jan Baptist Staelan, broodbakker en Augusta Vacdecasteele, bijzondere, beide te Dixmude. 6 id. Edmondus Deschot, klakkenmaker en Irma VantroyeD, bijzondere, beide te Dixmude. Combat met de JASKAART en op het SMIJT- BARD, op Dinsdag 15 Augusti, by Alph. Bolle, klakkenmaker, Statiestraat. Begin om 7 uren. GEMEENTECABSKERKE Uroote Gaaibolling op Maandag 21 Augusti, op de dorpplaat.s, JSO fr. pryzen, Oppervogel iO fr., ieder zijdsvogel 5 fr., alle twintigtal afgeholde kleine vogel wordt tegen 1 fr. uitbetaald, inleg 65 c. terug 50 o. De Beschrijvers Pieter Devreker, Pamphiel Debusschere. Hessenweg, beveelt zich aan vooralle slach van Ilovenier- werk en voor het Boomsnijden. heeft de eer hare talrijke kalanten te berichten dat zij zich van het huis in de Kiekenstraat, naar de Weststraat (eerste huis achter de Concorde), is gaan vestigen. Deze gelegenheid te baat nemende laat zy weten dat zij voor het wintersaizoen voorzien is va» een groot assortiment saijettemutsen in gewone 6D fijne laine, kindercapelineii, enz. Woumenstraat, Dixmude, bij haren neef Alphonse Dekeyser, laat het geëerd publiek weten dat zy den handel van Galeische Tegels in alle koleuren zal voortzetten als vroeger. Zij beveelt zich in de gunst van eenieder. dort de gnjwi haren binnen enkele (Welf verdwijnen, mankt het (ut.r urn zend en zacht, belet het uitval a n en neemt de polletjes van hit I hoofd weer. J Kiktht op den h.tla l 0~>Pvv J vaa don flacon niïf-ösé Depot te Dixmude, bij W" Vermeersch-Nothé, Pastorijstraat 2, Poperinghe, H. Lefever, Groote Markt 12. Eenig dépot te Nieuport, Mej. Louisa Butaye, 60, Kokstraat. Oar' r,l> 'an,b'n. zelfs de meest gewone --.voor priesterlijke roepingen van gj. -.arme kinderen. ■''Jf/f Kostbare godsdienstige ge- ■- <t denkenissen in \erwh- positi'gels aan hel WERK VAN BETHLEHEM NenUen-Moresnei (Luik), of aan Juffer Blancquaert, Cortenbergh fllnba seiitig gegeven. Vraagt inlich tingen of zend (Vrouw J. De Gkaer-Clais). Bruin eu blond in pres- en gewone tonnen. bier 8pécia.lltelt van bier In flesschen. N. B In de stad van Diksmuide zal er de Maandag, Woensdag en Vrijdag namiddag het bier in flesschen ten huize der kliëoten besteld worden. Bijzondere prijzen voor herbergiers. Geruchten zyn in omloop als zoude ik mü bedienen van vaartwater voor het fabrikeeren van myne Limonaden. Ten einde die gezegdens (die wel met opgezelten wil zouden kannen zyn) te voorkomen, maak ik mijne talryke kalanten bekend dat ik myne fabriek ter inzage van het publiek stel, om te kunnen bestatigen dat al mijne dranken met zuiver gefiltreerd citernwater gefabrikeerd zijn, waaraan ik al myne zorgen toedraag. S. VANDEN DAELE-TANGHE, Montanusstraat, Dixmude. Weststraat n° 55 te Dixmude. Te bevragen by de W* Al. CORNEYLLIE ta Gbistel. Tq rta nhf an herberg DeKruiskalsijde ■I" pduilucll te MERCKEM, wyk de Kippe, langs de kalsijden van Jonckershove naar Merckem-plaats en Dixmude Daar IJper. Zioh te begeven bij SCHOTTEY-LOWIE, brouwer te Zarren. in de Kiekenstraat n° 19, laatst bewoond door Jeroom Doheyn. Voor inlichtingen zioh te bevragen by Kinders RABAUT, Kiekenstraat. Wilgendykstraat, laatst bewoond door Lycke- Maerten. Voor inlichtingen zich te begeven bii BAERT-VANACKERE. terstond in genot te treden, dienstig voor alia neering, gelegen in de Beerststraat, lest bewoond door B. Vanhautte-Brys. Voorwaarden te nemen en sleutels berustende by bovengemelde Vanbante, welke thans zijne goudsmidswinkel overgebracht heeft op de Markt in het huis lest bewoond door wylen Madame Wed. Vincent.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1899 | | pagina 4