|SS3:£sS2 fcsr. - S3S."ÏWi*- ''0' Dertigste Jaargang. Z0ND4G 4 MAART 190(X ZEIbT X7XA.3ST HIET -A^IRo^IDISSIEnvriEIISrT GOD EN VADERLAND -u- 3 Z. H. Mgr Waffelaert, Asschen-Woensdag Een verhoor bij den Paus. VK1 JIHAD EN MOEDERTAAL 8 D' «"l- -men 31 S «»fe°S^X ^JSerT S"w H.mIUTt ff 63 'T0 'fet6n '6 kU88an'Ik z8«ds ;°ai0n ,üd niU8 nup" A ^•HsAttni_$U, J i My itttfiw/ts ttUt*. /f. JitS- AflJj Verschijnend.! eiken Zondag; VR I T1TWI n d m i. m. 4ao JH„A lr &e^rdem:^ zoPraaIVa° aaf:dlpP0,an aan dea arme te oezorgen, die een nieuw slacb van masaziinAr, »m .'.I* JW8|.2Ui ,an h8t uitda^oó^ Vad0rZi0termÜjoag0r 00 klooker r y i T~ ft// 1 axe tie Ruraal dan Ak.a.i. I1MI f AJle-oiodéi^iunjel, ari&ilt Inschrijver mag wegans »un bed Bureel'der Gazette: WILGEN DIJKSTRA AT, 26. Bisschop van Brugge, komt eene herderlijke brief ter gelegenheid van den Vasten naar zijne Diocesanen te sturen. Deze brief verdient met aandachtig heid gelezen en met eerbeid aanhoord te worden. Wij geven er hier eenige uittreksels uit zeer nuttig voor onze tijdsomstandigheden Zoo spreekt Zij no Hoogweerdigheid God lof, daar zyn in ons geliefde bisdom no* vele ware christenen die God erkentelijk ziio- daar ztfo menige christene werklieden die de leering van ons heilig geloof indachtig, door christene zeden, door gematigheid en spaarzaam- ™Llirre e? de,ugd vooruitgaan, en eenigen welstand genieten kunnen, krachtig bijgestaan k^hnM«vJaQieniTaD.igVuldiJg S0holPQn door ons katholiek Staatsbestuur, door onze ieveriize priesters, door welhdbbende christene mede burgers, die alle slach van werken inrichten en ondersteunen, dienstig om het lot der werkende klasse te verbeteren. Maar, om waarheid te •preken, moeten wy met hertzeer daarby voegen dat er ook onder ons een zeker getal menschen gevonden worden, die de weldaden Gods met ondankbaarheid loooen sommigen, vijanden der ii. Kerk geworden, gaven vroeger reeds het slecht voorbeeld van ongodsdienstigheid en wulpscbheid aan onderdanen en werklieden, met wier zedelijk en stoffelijk welzijn zij ten andere weinig bekommerd zijn; en onder de werklieden door 'slecht300 6r b0d0ndaa(?s maar a' te veel die, Vlaanderen die akelige t®?0®®1®? '^^er van dronkenschap en baldadigheid, waairover heidenen zelve zouden verbaasd en beschaamd staan, waarin byna al ander k™adf gevechten sorone neemt, ontucht en zedebederf, gevecnien en moorderiön. met een woord al wat aiet a leen eenen christen, maar eenen mensoh ontaart a wat den ondergang van het huisgezin, ja den a van gansch een volk bereidt? Laat ons toe. Z. L^ B gte herhalen hetgeen Wij a reeds vroeger zeiden de grootste, ja, de eenigste plaag Wii mogen zeggen, van ons beminde Vlaanderen i,tWa»kXbruik koaden W« d«0 geene ellende, noch zedelyke, noch■totteigke, ware nog te vreezenook aarzelen Wy met te bevestigen dat het eerste, het nood.gste en dringendste, het gewichtigste der zoogenoemde sociale werken voor ons het werk is der gemat heid en spaarzaamheid, die zoowel te zamen staan. Al wie de glorie van God en de zaligheid zielen ter herte neemt, al wie de bewaarnis van ons katholiek geloof en cb"8^0 2^60 '0'1^^ al wie den vrede en voorspoed van ons gehelde vaderland bahertigt. zal en moet, elk op zyn gebied, met alle middels, het zyne bybrengen ei nnk de openbare machten inroepen en onder steunen, om dit schandig en verderfelyk misbruik nit t a roeien het is de grootste dienst die bij ons hedendaags aan Kerk en- vaderland kan bewezen Wij moeten verders nog met bittere dr°0'ba'd hflkeanen dat er ook eeüigen gevonden worden die met groot gevaar van schipbreuk te lyden in «ieodeo bekennen opentlgk dat »u. voor nu althans, geene verbetering begeren .n bet lotvan den werkmap en arme, integendeel. dat z,j d Allonde ten uiterste willen brengen, om alzoo de ^XrrJ." totoPH«n3 ea omwenta mg op^k. haWieDziin uwe ware vrienden, brave werklieden van VlaanderenZiet in het verledene Wie was het die tijdens de ziekte, als l0d0P00®fl brïohFaan huizen ontvluchtte, trówfc en Ha 7i«ken en aan gansch het huisgezin? Wie was hongersnood over vjjftig jaren na alles bezaten aan de behoeftigen te kebben uitgedeeld, mat den badeltftk op dan rug, van deur tot deur, bp ryken, by burger en landsman, verre en na f na0n?f»°k,10PPan' orn/eld- of 00twaar of garen' U verschaffen?WH V90 *1° dö hon^p|ijdenden wilr Si vlaamsche priesters waren 't. wier edelmoedige en heldhaftige handelwijze niet V0Pd»önt zoo gauw vergeten te zyn? U eemLlLa^6 /r°°ieIe, ramp u badp0>gde over kfïXïlï 11.1 f?oddeloozen u de zielen uwer een wa»p j° Ontrukken, wie was het die, door wereTd ïerh«'d?pfwaapop da g^aohs katholieke scholen 3!' °D a a b,J too70p3lag christene kind!?™? J gr0°1 d"d °PrÜz0o, om uwe wiGanl christen geloof en deugd te onder- warea't nnrlL? 6,0! Noi e0n8 UW9 P^^ters ui l T r8l6ünd door christene.ryke lieden. ïe^Jl nioitUrgcariS' 0n ^0b°'P0Q door een zeker Lrl "olprez?no J00rmeesters, die alles slachtofferden liever dan do Kerk oneetrouw tA Jo^a H °k d^°P ,d'9 ont0lbara kloosterzusters, d e wy eeuwigen dank schuldig zyn en die God alleen naar verdienste loonen kan. waHrmo^a War6a dö ware vrienden van werkman en arme. zy Zyn het nog. zij zullen het iKEn-TST- ZU 5ijn höt di0 door a"0 ware andAM h aangomoedigd en bygestaan. met niets anders dan met het geluk en de zaligheid van eenieder bekommerd zyo. Neen, niets zal ooit da? kr^hM mtgawrocht dat waarlyk treft A M b^an«t' ZO"J0P J0 H. KerkZij. Z L B armen 7^7 M °nS all8-°' zij is da Mo9dep d0P armen zyn en blyveu wy, vooruit vooral haar ta?gak0'?9!d!-Vir:19 haar vrian.d i8- zö ons vriend, IZïl l'J ry?Tiit i'i. altijd en overal vijandig zijn en tegen haar strijde trekken. Nooit, als het er op aan komt den zegepraal van het goed te beletten, zult gy anders zien als overeenkomst en samenzweeringvan al dat dwaalleer en ondeugd is tegen de Kerk en hare dienaars. Een verkeerd gedacht ware het te denken dat wij ooit steunen mogen op eene ot andere vijandige gezindheid, en dearom is het noodig dat al wie den naam vani christen veeerdig is. geschaard onder het vaandel der H. Kerk, onderdanig aan haar gezag en onder elkander innig met de banden der christene liefde ver bonden. hand in hand, ten strijde trekke voor welzijn van Kerk en vaderland, dat is, voor eeuwig en tydelyk geluk van allen. Betreurensweerdig ware 't, Z. L. B onder dezen zelve, die den naam van christen niet *- vinden die, in verslag met blijdschap lezen Rome 27 Dec. 1899 Myn beste Sentinel Z HVr?Ym?nhu"Valikaan alwaar ik door geweest ha? p baZ°nder V0rhoor «^vangen ID Montana Ik t H-.Dasier«. Pa^or van Batte 1. j l®: Ik kaQ u ni0t zeggen hoe uelukkii? ik was doze byzondere gunst te |enieten g91Ut£klg lk Vooraleer my in te leiden, verzocht de Camerier E. H. Desiere te willen wachten, daar hy aan Z H. geen verhoor voor hem gevraagd had ffflPaa'nawerd..ik vóór den doorluchtigen Paus mii ver5Lh??U ?9t V0el g09dh9id ontvong en my verzocht te zitten, nadat Hij mij toegelaten rotsaohtige bargeo, wasf He'9°a iD da Hij vroeg my of het RDua, ^vt,laaan Vflr. mefdan H. E? !k W&S eelukki» h0m te kunnen op bedeTof 'iofoOO geklom'mawag1 ajd\af S Ik bood aan Z. H. een byzondere gift van aan Helena 37™?° inv,O0drUk^0 kristenen van ?0l0na;^ ontvong ze met liefde er by voegende hS m9a Hem zy°e Stat0a ontnomen had? nnnHn) dongen was met bijzondere giften in de noodwendigheden van de Kerk te voorzien. Vader19'1 g'j höt W0' in lIdlona? Z0^d0 d0 H. Zeer wt1 iisdomf - Ik heb de Paters Jesuiten, de Zusters van Liefde van Montreal en Leavenworth, alsook de Ursulienen en de Zusters van den Goed®nJ*?erder* Hebt gij ons iets byzonders te melden f Ik heb U alleenlijk te bodanken, Heilige Vader, voor den brief dien gij aan de B'sschoppen derVereenigde Staten toegezonden hebt. - IK was gelukkig tegenwoordig te zijn aan de plechtigheid van de opening der H. Poort en 'k zag met vreugde de liefdebetoogingen die het kristen voik aan het Opperhoofd des Kristendoms toedroeg. Waart gij daar tegenwoordig? Ja, Heilige Vader, ik was zeer naby de plaats waar de plechtigheid atliep. En terwijl ik hem toesprak, zag ik het gelaat van den Paus als met geluk omstraald. Gij zijt vergezeld van eenen priester. Ja Heilige Vader, hij verblijft in de stad Butte, in mijn bisdom gelegen. Hij betaalde voor het bouwen eener school, in 3 maanden 0 schuld van 40,000 pond. die zyn volk hem geschonken had. en wanneer ik op den!L" Vnjdag van November 11. in zyne kerke was, zag ik 1400 menschen ter H. Tafel naderen ter eere van het H. Hert van Jesus. Op dit oogenblik belde de H. Vader naar zyn Camerier en gebood hem E. H. Da®j0P®' pa H van St. Patrick in Butte, binnen te leuien. E. H. Desiere kwam ia ea kaste de voetea vaa Leo XIII De Paus sprak den lof uit van den primer die met zooveel verloochening, zyne Parochia°0.a bezorgt en de kinderen een kristen onderwijs verschaft. Dat is. zoo sprak Hy, de Kerke Gods oDbouwen. Dat God u beware, volhard in die bezorgdheid voor de zielen die onze Zaligmaker is komen verlossen en zyn hand oirer ons hoofd strekkende l>atGodu zegene, dat God uwe werken en uw k zegenel Wat hadden wij nog meer te wenschen, wy bezaten de zegening van den stadhouder van Christus voor ons en ons volk. Wij namen afscheid van den H. yad0r» H0m nogmaals bedankende voor zijne goedheid. Het verhoor had een kwart uurs geduurd. Het is ons onmogelijk al de woorden weder teg0700 van den H. Vader die ons met zulke go0db0id toesprak, terwijl Hij met zyne fijne °°g0n onze herten als doorgrondde. Op zyn wit kleed lag een roode-zijden mantel. Ik hope dat Z. H. niet alleen t einde van het H Taar zal zien maar nog vele andere jaren, 't Was op dien wensch dat wij Leo XIII verlieten zeggende Ad inultos cinnos! Als ik overdenk dat Z. H. Leo XIII op aan staande maand Maart zijn 90' jaar voleindt en dat hij in het 23' gaat van zyn 1 noidomdat die Grijsaard door zijne groote deugden door zijne wijze leering en zijne kennissen de b®vv°nd®nJg van gansch de wereld verworven heeft; dat hy nu laatst eene zeer gevaarlijke operatie onderstaan hoeft, en dat Hij Zondag 11. het jubeljaar plechtig opende; dat Hij in goede gezondheid ter g®1®»®® heid van Kerstdag zooveel verhoren verleende, ik verloochenen, er eenigen nog te vinden die, in opstand met de kerkelijke overheid de christene eendracht breken, zoo noodzakelijk om te gelukken in den heiligen strijd voor het goed, en dit tegenover de geweldige en eenparige aan vallen van alle slach van vyandelyke benden ja van de ergste vijanden van al wat ons kostbaar en heilig is. Het is te verhopen, en die hope schijnt op zekere teekens gesteund, dat de ondervinding van het verledene en onze herhaalde waarschuwingen alle christenen tot gehoorzaamheid en eendracht, met Gods genade, zullen terugbrengea, en dat alzoo het geheel kalholijk leger, met v0P00nlgda krachten, aan al de aanvallen der vyanden met besten uitslag zal wederstaan. Herdenk mensch dat gij van stof en asschen gemaakt zijt en dat uw lichaam in stof en asschen zal vergaan. Deze woorden, weerklonken aan onze ooren dezg ^eeken alsdan zal het dit jaar nog zijn Wie weel het? God alleenDoch hetgeen elk- en iedereen weet het is dat iedereen den tolk moet betalen* aan de onverbiddelijke dood en dat alle lichamen hetzelfde lot móeten ondergaan. Gelukkig zijn zij die op dat akelig oogenblik met gerust geweten hunne ziel in Gods handen mogen geven, en in der waarheid mogen zeggen, dat zij ten allen tijde hunne plichten van waren kristen en echter katholiek gekweten hebbenOverweegt dat en peist na, eerzame burgers van Diksmuide! J. K. o jc-ort o Wij lezen in de Catholic Sentinel een Amerikaansch dagblad den volgenden brief welken Z. H. Mgr Brondel, bisschop vin Helena, komt te schrijven over het gehoor dat Hij van Z. H. Paus Leo XIII ontvangen heeft. Onze lezers zullen zonder twijfel dit b0?l-lg0dnw.on.^0n ™0t meer kracht dan ooit te verklaren dat de Vinger Gods hier is dAnM#I r 1? Br°?o?1 wierd 80b°ren te Brugge l nu)rüari 1842' deed duar zijne studiën in het.Collegia St. Louis, en voltrokt ze in het Amerikaansch Seminarie van Leuven. Hij wierd priester gewijd door Z. E. den Cardinaal Sterckx den 17 December 1864. - Vertrok in 1865 naar het Bisdom van Nesqually; tien jaar lang was hij missionnaris te Stulacoom en vijfjaar te Walla-Walla. Hij wierd bisschop genaamd van Victoria, n eiland van Couvar en gewijd door Z. H. Seghers den 14 December 1879. benfimlid April\f188^ wierd bij administrator benoemd van Montana en den 7 Maart 1884 Helena XIIf 60rSte bisscb°P van Mgr Brondel heeft onder zijne 40 priesters verschillige Belgen onder andere de Eerw Heeren P. Desiere van Houthem, gewezen professor te Dixraude gedurende 12 jaar onderpastor van Rousselaere en pastor van Westende; E. H. G. Noliet van Alveringhem, E. II. Remi Dóryckere van Emelghem, E. H n !amS ?Van ,Wo0sten' g0wezen leerling van i6 6? s'uurder van St. Pietersgesticht teBtenkenberghe E. H. A. Lambaere van ^rtinghe. ■Eli. OQZ. T*2Apelle, eerste priester gewy s°c'.;.T[A Araband *0 van D 111 - ^>v- gekozen Waar gaan vrij naartoe. do meer verwonderd dat de liberalen vau Dixmude eertijds eenen socialist hebben weten te zetten tegen Mr De Lantsheere. Verwachten wij ons in 't korte geheel de Blauwe Tap over te zien gaan naar de socia listen met geheel de familie De Breyne, Gustat aan 't hoofd. Maar wat gaan onze rijke liberalen zeggen als zij zullen moeten hunne kofferforts open doen voor hunne arme medebroeders en hunne vette weiden en hofsteden met hen deelen, volgens de grondstelsels van het socialismus? Zij zullen daarom nog wat in hunnen kop scharten. Zij die nu aan de deure stampen, eene arme werkman die het ongeluk had te vragen aan die cresussen wat zij deden met hun geld en waarom zij het niet vruchtbaar mieken met werk aan den armen te geven? Die leeft zal zien! Maar wij beklagen duur deze die zich laten foppen door onze liberale Heeren. Achter de kiezing, 't zal zijn van weg alhier en weg aldaar. Is het waar dat het de schuld is van de Hospicien en het Armbestuur dat zoo vele menschen ziek zijn van de influenza? In den Blauwen Tap durven onze cressusen dat zeggen en de onnoozelaars gelooven het Moeten misschien de rijke liberalen die de influenza hebben, ook geholpen worden door de Hospicien en het Armbestuur? O Gustaf gij zijt somwijlen zoo onnoozel Tot de voorspoed en welstand van Dixmude betalen sommige liberale candidaten de pinte bier, een frank, en geven een mosselsoupó... Zij komen dan 's morgens in om 5 ure naar huis Dat is de stad doen leven en het volk beschavenZeggen sommige moeders en dienstmeiden Oh dwaze sukkelaressen De liberalen zijn tegen de paters en tegen de nonnen nietIn Frankrijk zijn ze al bezig met ze te verbannen en hier wachten zij maar den uitslag van de kiezing af van Mei om ook aan 't werk te gaan. Nogtans die nonnen en paters doen zooveel kwaad niet... Ziet eens in Dixmude Zuster Martha die de zieke mannen be2orgt en Zuster

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1900 | | pagina 1