ppi'SSBf&MUft: ^JStJSSsfirws rXt of 'Z s Nooit geen nood De politieke toestand in Belgie. Is 't bedrog of onwetendheid, Groote woorden, wreeds dingen. Lampernesse. De uarnaval. &™:DeCouoyock' d° Hier vloekt men niet. Onze geuzen op Lampernisse. Verstandige rekening. 'TnZ'rmWt-- Het S Ildegarde die de zieke vrouwen bezorgt in ons hospitaal zijn slachtoffers gevallen van hunne edelmoedigheid en zelfsopoffering, die twee Zusters zijn onder de gerechten van de H. Kerk. Waar zijn de liberale damen en jufvrouwen die dat doen? Al la wijt en bedrog, wat een liberaal uitkraamt., al haat en nijd dat in zijn herte is., al eigenliefde en baatzucht wat hem leidt. De ware vrienden van 't volk zijn maar deze die God en Kerk beminnen 't was eertijds zoo, 't is nog alzoo en altijd zal het zoo zijn in Dixmude, voor de arme menschende libe ralen zijn immers rijk genoeg om met het 10*'e deel van hun inkomen al de armen van Dix mude, in hunnen ouden dag te onderhouden. De liberale vereenigin^jran Bjugge heqft "zich voor het stelseléen man, eene stem verklaard. De liberale vereenigingen van Bergen en van Virton hebben ze daarin nagevolgd. Die Associatien willen de herziening der Grondwet en de afschaffing van het meer voudig kiesstelsel. Ze zijn daar in eens met de socialisten. De liberale partij van Dixmude is, van sedert October, voor het eenvoudig algemeen stemrecht. Het meervoudig kiesstelsel is een nauwe dam tegen het socialismus. De liberalen willen bijna overal dien dam weg. Zij zullen hunne uitzinnigheid betreuren als het socialismus, meester zijnde, alles onder te boven zal werpen en overal schrik en verwoesting zal verspreiden. Tusschen het politiek program van vele liberalen en dat der socialisten is er maar een haartje verschil meer. Het is te voorzien dat de liberale partij zich niet gaat oprichten met de aanstaande kiezingen. e De partij die vooruitgaat is deze van de socialisten. De katholieke partij alleen houdt ze nog tegen. De toestand is niet zonder gevaar voor 's lands toekomst. De katholieken moeten al doen wat m hunne macht is om de Meikiezingen te doen lukken. -et' socialismus noch Koninkachan duldt noch vaderlandsliefde kent De kloekmoedigheid en de eendracht der katholieken zijn onontbeerlijk om ons vader- n 0rgSte &evaren te onttrekken. Dat kiezers en gekozenen zulks bepeizen. fnnhefllbn-ral6nl die alles weten en kennen zijn Sn T ™chtzmnige menschen. Zij bekennen gedwmg hunne onbekwaamheid tot antwoorden om hen te verdedigen weten zii niets anders aan te brengen over hunne wonderbare genegenheid voor de stadsscholen dan te zeggen dat de onafhankelijken de vrfie katholieke school aangenomen hebben. Welnu aat eens zien -Wan 1880 voort hebben de liberalen 5000 fr. meer betaald voor de stads school, omdat de helft van de leerlingen ver rokken waren, dat maakt nu reeds 100000 fr.en met de intresten meer dan 150000 fr De onafhankelijken hebben de vrije school aangenomen. - Maar die aanneming^ last door de stad alleen te dragen^ de*ibe ralen weten dat zeer wel, maar zij zwijgen het De staat beschikt over eene hulpsom voor het vrij onderwijs, maar opdat eene vriie schoo daarvan haar deel krijge, moet de stad of ge- ^n'^OOf aTmeü' De ^neming -WH^uBoüO fr., maar de staat, om reden der aanneming komt daar tusschen voor 2400 fr Waar is dan het geschenk van 5000 frank? Waar zijn die 50000 fr. voor 10 jaar. En od die wijze trachten de liberalen het volk te bedriegen. Waren de liberalen de mannen geweest van vrijheid en vooruitgang zij zouden sedert 15 jaar gemaakt hebben dat de staat hulpgeld geven kon aan onze vrije school - «ju- Achteruit alle Alle verdeeldheid zou noodj ver- Een lib0raal tooneelman heeft Zondag laatst eenige zinsneden doen drukken, die hn in den tijd van buiten had geleerd uit eenen hoogdravenden hollandschen boek. 't Is al van - vergruisde leden, huichelaars, jappende dieren, drakengeschreeuw, moordend staal -S hondengebas, puppen, zoete melk en influ- enza 't Was wreed, zei Pierlala. Inhuldiging van ÜI. Th. De Ceunynck als burgemeester. Den 27 Februari wierd M. Th. De Ceunynck plechtig ingehuldigd als Burgemeester van Lampernesse. 't Was ten volle feeste op dat liefelijk dorpje. Versiering der huizen en straten, op schriften, een keurige stoet, praalwagens, ruiters, niets en ontbrak er. Het muziek van Pervyse speelde zijne mooiste stukken. Verscheidene redevoeringen wierden uitgesproken. 's Avonds was er een groot banket. Bij gebrek aan tijd en plaats moeten wij hot verhaal der feestelijkheden verkorten. - Aanspraak van den Eerw. Heer Pastor Mijnheer de Burgemeester. Welkom in uwe gemeente, welkom Lampernosse, dat roept u reeds van verre klokgeluid en het kannongedommel Welkom! dat zeggen U de vrolijke stemmen, do vriendelijke gelaatstrekken van al uwe m* «- burgees, die U tot filer zijn teganrttt tl toe te juichen welkom in Lampernesse.dat verkondigen hier overal de veelkleurige wimpels, de ontelbare vanen, waarmede de huizen en straten versiera zijn. Ja, welkom in Lampernesse welkom Hem die thans bij zijne medeburgers komt om hun Jioofd, om hun bezorgde vader te wezenen het zyni de kreten van liefhebbende kinderen die den geliefden vader toejuichen en toeroepen Welkom! - van herte welkom 1 Pas was het lang verwachte koninglijk besluit verschenen van 30 Januari, waarbij het zijne Majesteit onzen Koning beliefde U tot da hooge bediening van burgaimester aan te stellen 10 onze gemeente of het gelukkig nieuws vloog met de snelheid des bliksems in de gemeente rond, en de naam van Burgemeester Th. De Ceunynck klonk als de blijde uitdrukking der algemeene tevreden heid, als de blijde uitdrukking dier machtige hoop, welke op eens, gansoh de gemeente met een nieuw leven zou bezielen. Ja, wij weten wie, Burgemeester Th. De Ceunynck is. wij kenden hem reeds als lid van den gemeenteraad, als schepene, wij weten dus wat hij als Burgemeester zal kunnen te weeg brengen, en wij bouwen de stoutste en de schoonste verwachtingen 1 Gij zult, Mijnheer de Burgemeester, de beschermer, de weldoener zijn van al uwe bestuurden Hunne belangen zullen de uwe zijd. Hunne zedelijke belangen, de grootste znlt gy weten te bevorderen door de gezegende samen werking met de geestelijkheid onzen Eerw. Heer Pastoor en die vruchtbare samenwerking zal eene rijke bron wezen, ook van stofïelijken vooruitgangdie samenwerking zal vooral nog den bloei bevorderen van onze duurbare gemeenteschool, thans vertrouwd aan de zorgen der nooit volprezene zusters, die onvermoeibare werksters vpor de opvoeding en het onderwys onzer lieve jeugd, r, van de gemeente Lampernesse geplaatst ben. ik wil mij uw vertrouwen weerdig maken met j*~ uit al mijne krachten te werken aan den voorspoed, de vrede en de eendracht van onze geliefde gemeente. Ik zal alles in .het werk stellen voor het welzijn van de Lampernesse- naren, die ik zonder onderscheid zeer genegen ben. Door een rechtveerdig en onpartijdig bestier, door het bevoordeeligen van alle neringdoeners, door eene ware bescherming van het onderwijs, door eene krachtige mede werking aan de edele pogingen van de eerweerdige Heer Pastor, want daar waar Kerk en Staat te gare gaat, daar is vrede en orde, door dit alles hoop ik mijn doel te bereiken. Ook durf ik rekenen op de medehulp van de Heeren Schepenen en de Heeren Raads leden alsook op dezen van uw allen. De woelige dagen zijn voorbij Laat ons alle veten vergeten, reiken wij elkaar eene gulle vriendenhand, ja, gaan wij hand in hand om te werken aan het welzijn en de orde van onze gemeente, die door onzen "racht de perel van Veurne-Ambacht zal Mijnheeren, glazen omhoog 1 Drinken wij op het geluk en den voorspoed van Lampernesse. Leve Lampernesse. Onder de vele opschriften en jaarschriften, bemerken wij Aan de Pastorij Bij den heer Secretaris Aan 't Gemeentehuis Aan do school Vriend der scholejeugd, wij wenschen u heil lang bestuur. Aan het huis der school Goedeachtbare Burgervader De Ceunynck gelukkig in ufo Niettegenstaande de influenza die bijkans ieder huisgezin een slachtoffer liggen had en carnaval in velen gevolgd. voorui.ïaV*;\a7v"d8,an V°<Wd naam moge gepaard toestand. gang, van vrede en eendracht, en dat do van Burgemeester Do Ceunynck altoos gepaard blyven aan dien gelukkigen Leve onze Burgemeester. Redevoering van den heer Sekretaris erwHeer Pastoor Mijnheeren de Schepenen en Raadsheeren Mijnheeren. De" CeunynWckVl0reD VM °DZen ^'S0*0^ Th? verwachten als Burgemeester - g0D thans wat de geachte TrgeteesteT iSSSh^ mag van ons twpp ..verwachten voldoende vriendschapondersteuning hl6rt°e dd° Mr mede werken voor alles wnt »!L ,8m welzij» der* gemeente betreft- dc !~eL0a j101 22&Ï «Qh herinneren 'hTs 'Jï altoos met hen alle verbeteringen heeft toeeeiriieht en zullen hem ondersteunen in al de voomelloS wUleo doöQ010^ -'re. tot varJSft Hartelijke vriendschap dus ondersteuning u c w i r s^acbtoffer liggen had en heeft gedood, is de carnaval veel De orgels hebben lawijt gemaakt van Zon dag morgend tot Dinsdag avond, geheele ben den kinders, jongelingen, getrouwde lieden, arme en rijken van hier en elders zijn gaan dansen tot laat in den nacht. Leve de leute, zegt het volk en dat ten prijze van alles, zelfs van het leven Hoe is dat mogelijk in Vlaanderen Ja, hoe is dat mogelijk Geen wonder... Meer dan 50 jaar heeft het liberalisraus, natuurlijke vijand van godsdienst en zeden, gewrocht om dat dool moedige Wat behoeft er toch meer om in de gemeente an eeodraoM yoorQ"te —'PeD voor fa ,11 Antwoord van den heer Burgemeester Mijnheeren. Ik ben waarlijk getroffen over zoo vele eer over al deze bewijzen van vriendschap. Uit den grond mijns herten dank ik u voor bllJk0n van genegenheid, voor al die welgemeende gelukwenschingen. Het was uwe wil, uwe begeerte, dat ik aan het hoofd -zeden, gewrocht om dat doel te bereiken. De overheid de eene uit belang, de andere uit bedorvenheid, een derde uit machteloosheid heeft dat bevoordeeligd. Intusschentijd handel kwijnde, nijverheid verdween, gevoelens ran fierheid en eigen liefde wierden uitgedoofd, en het geluk wierd maar gezocht in de vuile driften van een be dorven hert en van een verleid verstand te •vvoldoen. Ja een volk kan diepe vallenjaren en jaren zijn er noodig om het weder op te heffen Wie zal de vrouw, opgekweekt door eene zedelooze moeder, de goede zeden doen be minnen Wie zal den werkman doen verstaan dat de ^frtP-0n,leW is zijn huis- jachtige man, zich overgeven aan den drank en aan de losbandigste vermaken. Eilaas sommige vrouwen, zelfs rijke, hebben j e schaamte meer in, en treden alles onder voeten, de eenvoudigste eerlijkheid zelve bommige mannen, welstellende of riike aurgers, vinden het eene eer van 's morgens tit s avonds alle herbergen te bezoeken en dan i i den nacht rond te zwieren als beesten Dat is hunne grootheid en hun plezier en cat zien wij dagelijks. Wie hier die kwaal zou willen bestrijden moet zich hatelijk maken, zoo diep is zij inge- werteld. Wie - -■ - J- h Wie hier die zou hier de baldadigheden der carnaval kunnen beletten Niemand In L ueieuen Niemand afldere steden, alhoewel liberaal beteugelt dib rampzalige plezieren. •Te Antwerpen, schreef een liberaal blad i is onze plicht de overheid te verwittigen dat zij moeten waken over de zeden en de ge zondheid van het volk, die meest te lijden heb ben in de nacht van carnaval. Hoevele zijn hunne dood niet verschuldigd aan die bijeen komsten waar alle ziekten zich zoo gemakkelijk verspreiden. In de warme balzalen, onder die hevige beweging des lichaams en de driftige aan rakingen, groeit de ziekte gelijk eene plant in een broeikasse, en wat moet men zeggen van de zeden die daar zooveel te lijden hebben. Zoo schrijft een liberaal dagblad van Antwerpen dat zal het liberaal blad van Dixmude niet schrijven... Voor wat geld zoo gemakkelijk verteerd en verkwist, zullen eilaas, sommige onzer medeburgers alles te niete brengen Wie zal dat beteren Wij'beklagen deze die moeten of willen hun leven winnen met het zweet, de ruste, de eer en het leven van zijne evenmensch, bijzonder lijk van den schamele werkman en zijn ellendig kind Rijke liberalen van Dixmude eens zal het volk u wederom vragen het geluk dat gij hun ontnomen hebt o_ Eeo ontvanger van het enregiatrement had in zijn kantoor het volgende bericht doen plakken Hier vloekt men niet. De - Petit Bleu heeft erg uitgevallen tegen dien bediende, ae Chronique - integendeel, geeft hem gelijk en verdedigt hem. - Die bediende, «ehrgft de Chroniqueziet niet geerne onbeschofteriken. Het is zijn recht! Daar is geen spraak, in dat verbod, dat iedereen in zijn huis mag uithangen, van eene godsdienstige betooging; wy ten minste, zien er dien aard niet in. De gewoonte van te vloeken is eene gewoonte van lompheid en botheid. Zij is redelik gemeen in ons geliefde land, zoo gemeen als de gewoonte van te rooken. Het ware vooruitgang, vloekte men min! Vele geuzen van Dixmude zouden wal doen de lesse van de Chronique indachtig te zyn. wm Dinsdag laatst was het de inhuldiging van den heer Deceuninck. Burgemeester van Lampernisse. Onze geuzen moesten er naartoe, het was schoon weder, en al wat meer is den eenen heeft er misschien kalanten en het vleesch van het banket kwam ook uit onze stad. zoo dachten ay dat net maar redelijk en was die brave dorpelingen ook eens den penning te jeunen. Zoodus vooruit, onder het geleide van bet vleeschhoofd, trokken de onpartijdige valschaard- pennelekker, kommediant-schryvelaar met A. Nowé naar Lampernisse om de schoenmakers to bezoekenpardon, 'k misse, 'k wil zeggen om een voedzaam gla*eken bier te nutten. Op de dorpplaats stond r®ei°Jkraa™kan -me-t vonrCH«Tdtal vef7ekkeD' o^ste.Mrouwen. avnni t der gemeente zorgen. Allé en «l,™ J®,0gens' 2egt da onpartydige pennelekker Nn®i "é,lfc.ge euu8 u«0n buik vo1 koeken A. ïl» 00 dei1 ik* za,,eD trakteeren met ?k 0000 groot® koek? va" een sou, maar je moet kfnalro J®0 06 kö0r vl°0ken om ter meest, en de i! °enoozele schapen in christene deugd opgebracht, en niet wetende wat vloeken was ï00k0° verbaasd naar die drie monsters alsof Fan'i»r du,Vel8 ,n menschenvel gezien. hi^An n°gtans na wat geaarzeld te hebben begonnen zoo wat te nondedommen en al iets in dien zin; maar! den dorst naar blasfemie van onze monsters was nog niet gelaafd. Toe alzoo niet! trie f»e. ,n' t V °ek6D dÓ? Non dóro0Pt onze trio uit! toe! alzoo moet ge vloeken, (hier kwamen de eenigste vloeken uit di0 ik nog ooit gehoord heb). Onze kinders keeken elkander verbaasd aan en verschrikt gingen zij bet weldra op een loopen zetten, toen het vleeschhoofd eene koek aanwiist en zegtdaar zè! dat is voor de deze die meest kunnen vloeken ze krygen van ons elk zulke groots koek. De kinders overwonnen door de goesting naar koeken, begonnen dan -te vloeken te hui en en te tieren zoo eene halve uur lang dat het alle menschens gedachten te boven ging. Hun doel was bereikt na wat gelachen te hebben trok onzen trio er van onder preusch over het vol- trokken werk. Een ooggetuige. 18000 frank ontleenen, wanneer men over vloed van geld in de kas heeft is dat slim tö £>aan Dat is om 't vermaak van jaarlijks een zeven honderd frank intrest te mogen betalen. i«iinrnojaflibe,ral?D' die jaMpsch meer dan IK 00,) frank kunnen ^sparen, en die- menschen stellen geerne dat geld aan eeneir hoogen intrest Fr^nkrHlgrie--rFr0pp01, bi88Gh°P van Angers in K Uk',ZU,n6 vasienbulle van het jaar 1889 kfezers. g 0n gaD8°h °Ver de P,icht0D der Wij hebben ze deze week gevonden en gelezen Die g.leerde kerkvoogd zegt onder andere dit De kiezer is verantwoordelijk voor het werk vide stem van den gekozene en heeft zijn deel indezes werken en daden door het mandaat dat zon.der ziin geweten te verloochenen zijne stem niet kan geven aan iemand, die schikt godsdienst te bekampen of die zich door £«S/7e" tegenover de Heilige Kerk doen draDo8htiiDgr'ooldi6 W°°rden iS k,a" 40 MoM8iga„r Fr.pp.1 ,u - -jraeVAheiTf* ■W 1 - in bet uwe aanmofldicino- mr. «„jx orgeefs Met 't geestelijk herdersambt bekleed Groet ik de Burgeroverheid En wensch dat uw wijs beleid Mijn schapen houdt van ramp en leed. Burgemeester wees hier waarlijk gelukkig zulks is 's Herders allerbeste wensch. De Secretaris van het dorp wenscht u met ziel en hert Dat 't volk u meer en meer lief en genegen werd. In naam des Kouings neemt gij 't bestier in hand Wij groeten u vol eer als 's Konings afgezant. Als uw naaste dienaar die voortaan In alle werk u moet ter zijde staan Wensch ik u met ganscher hert en ziel Dat gij ons allen wel beviel. (W Koning heeft u uitverkoren Om kloek en sterk aan 't hoofd te gloren Van't volk dat u ziju lot vertrouwt En op uw deugd zijn hope bouwt. 't Gemeentehuis is voor uw komst bereid Door iedereen wordt u geluk gezeul. Hier zal uw werk ons vred* en welzijn schenken Gedenk uw medeburgers al te zaam Doe eer aan uw bediening en uw naam Zal 't volk altoos met dankbaarheid gedenken. Ow «w, «wgw Iiuv »UIB M-vumiyao vijauu F- Ill au? fl!j Stat mjaoxx *uooo«.ori j ujuodiuiHJ&.0 en 4 ~v uxjaon xxx oa .yj Cl IJ lUgC'

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1900 | | pagina 2