Veertigste Jaargang. ZONDAG 10 JULI 1910. Nr 38. GOD EN VADERLAND VRIJHEID EN MOEDERTAAI De Kerk en het maatschappeljik vraagstuk. Verjaardag van den Guldensporenslag. Wat is de politiek bij goddelooze mannen Advokatenpraat. St Jacobscappelle. Nederlandsch Mariaansch Congres •V^LIT HET ABBOürriISSBMEITT E Verschijnende eiken bondag: Bureel der GazetteWILGENDIJKSTRAAT, 26 - GUSTAVE 8AECKER00T-CAP0EN, Drukker-Uitgever. Alle mededeelingen, artikels en brieven moeten uiterlijk tegen den Donderdag noen in het Bareel besteld worden; alwaar mon ten atlen tijde kan abonneeren aan 4 fr. SO P9P jaar of 3 <r. SO "w' I9a maanden, voora te betalen. leder inschrijver mag wegens zijn bedrijf eene bekendmaking van 10 regels gratis in twee nnmmers doen plaatsen. De affinhen gedrukt bij den Uitgever worden eens ko3tvrij in de (tazetta overgenomen en de annoncenprijs is 15 c. den drukregelRechterlijke bekendmakingen 30 c. den drukregel. De inschrijvingen eindigen imet eiken 31 December. lo centiemen het nnmmer. Alle ongeteekende stukken zijn voor de aeheurmam Voor de aankondigingen buiten de twee Vlaanderen wende men zich tot de Offiob os Puulicits LEBÈQUE bt C'*, Magdalenastraat, 46, Brussel. Volgens de geschiedenis blijkt het klaar, dat de Kerk alleen onder alle de maatschap pijen bij machte is da overeenkomst tusschen rijk en arm te bemiddelen. Die macht put ze uit hare leering, die den slechten rijke afkeurt en den goede» arme roemt. De rijke behoeft den geest van armoede, die het geluk moet uitmaken van eiken christen hier en hiernamaals. De arme is voor den rijke eene middelbare zaligheid; de rijke moet zich vrienden aanschaffen bij den Heer; en dat kan hij slechts door de almoes. En wat de Kerke leert, dat brengt ze ook ten uitvoer. Op ieder blad der geschiedenis, lezen we ook, hoe de Kerk tracht den afstand tusschen klein en groot te verminderen, met dwingeland en willekeurigen heerscher te be vechten en te trotseeren, met den kranke en onmachtige bij te staan, met den armeen den noodlijdende te ondersteunen. Ziet wat ze deed ten opzichte van den slavendienstdoor woord en daad tracht ze dien menschenhandel uit te roeien. Christus zegdeDe Pharizeërs zijn geern met den naam van meesters betiteld. Ér is maar één meester, die ook de uwen allen is en gij, ge zijt allen broeders onder elkander. Ën de H. Paulus schrijft aan Philemon, meester van den slaaf Onésimus, die weg gevlucht was Ik bid u, ik gevangen van Christus wil, ik bid u voor Onésimus, uwen slaaf. Ik zend hem u terug. Ontvang hem, niet als een slaaf, maar als ver boven een slaaf verbeven, als een welbeminden broeder, bij zonder door mij bemind, en hoeveel meer nog door u.... Die woorden omvatten gansch de leering der Kerk over het gezag. Gij hebt allen maar eenen meesteren gij broeders onder malkander. Met dat leerstuk ging de Kerk de willekeurige macht van vorsten en meesters te keere en overwon ze De Kerk, het Christendom, heeft de slaven verheven, in aanzien gebracht met ze kinders te maken van God door hot doopsel, met van hen priesters, bisschoppen, ja Pauzen te maken door de H. Wijding, met van hen door liefde en geloof martelaars en heiligen te maken. Door bet Christendom kwam het dat we meesters te zien kregen op de knieëo voor het graf van hunne slaven, martelaars. Da slaaf Onésimus wierd de vriend van den H. Paulus; de slaaf Calixtus beklom den stool van Petrus om als Paus over de katholieke wereld te heerscheu. De Roomsche Kerk ja, is de vijandin van den slavendienst, en hare geschiedenis is de geschiedenis der vrijmaking van de menschen. Ten onrechte verwijt men haar, niet door ge weld en opstoking te zijn te werke gegaan. Ze heeft beter en zekerder werk verricht, met het geweten der meesters en der slaven te be werken. En die bekommering schijnt overal in hare wetgeving uit. Zoo kwam het, dat in de 16® eeuw, er bijna niets meer overbleef van slavernij inde chris- tene landen. Maar met de middeleeuwen kwamen de Musuimannen op, dan volgde de herboring en hervorming, en de schrikkelijke hebzucht bij het ontdekken der nieuwe wereld, die het werk der Kerke kwamen tegenkanten. Ja, het blijft waar, dat de Kerk het woord van haren Goddelijken stichter trouw naleefde Gij hebt maar eenen meester, en ge zijt allen broeders. In die zake van slavendienst, gelijk in alle andere, gebruikt de Kerk geen geweld, maar wel liefde, naar het voorbeeld van haren stichter, die door zijne dood den vrede schonk aan de wereld. Zij verbreekt niet; maar verslijt omzeggens door herhaalde zoenen de banden van den slaaf. Met eene zelfde liefde kuste zij de wonden van den noodlijdende en van den arme, van al wie zwoegt, en lijdt on weent. Hare stem is het, die sprak door de stem van Paulus tot de Romeinen die het werk mis prezen Die niet werkt, is niet weerdig dat hij eet. Hare stem nog was het, die sprak door den mond van den H. Joannes Chrysosto- mus Wanneer ge een mensch ziet, die hout splijt, of bet ijzer bewerkt, wil hem niet misachten, Hare stem was het ook, die weerklonk om de woekerij te schandvlekken. Hare stem was het eindelijk, die door den mond van hare machtigste leeraars, geleerd heeft, dat de rijken de eigenaars niet zijn van hun goed, maar wei de toezieners van God. En nu laatst nog, is het de onsterfelijke stem van den Paus der werklieden, Leo XIII, die de landsbesturen tot het stichten van alle slach van volkswerken aangezet en onderricht heeft. Vandaar 1) De wettelijke vertegenwoor diging van den werkman. 2) Die waarborg tegen ongevallen, ziekte en werkeloosheid. 3) Die ouderdomspensioenen,enz. Ja, wat de Kerk leert, dat doet ze ook, naar het voorbeeld van Christus, haren stichter. Ziet ook maar hoe ze den arme, en dan werkenden man vereert, niet minder dan den rijke en den meester. Van de eerste eeuwen der Kerk af reikt ze de martelaarskroon uit aan werklieden, ja aan slaven zelfs. Is er wel ievers een bisschopsstoel in de oudheid, waar geen volkskind zetelde? En op heden, gelijk ten tijde van Petrus, don visscher, gelijk ten tijde van Callixtus, den slaaf, van Sixtus V, den herder, ziet men de katholieke wereld niet knielen onder de zegenende hand van Pius X, onzen Paus, kind van eenen nederigen werk man Neen, waarlijk, onze liberale en socia listische tegenstrevers zijn het niet, die het sociaal vraagstuk zullen oplossen. Onze tegen strevers, die geen greintje menschlievendheid bezitten, die vooral de leering niet volgen der Kerk, die leering die eene leering is gansch van liefde, broederlijkheid en vrede. Daar kepnen ze den eersten letter niet af! Integen deel den armen en werkenden man tegen den rijke en den meester opstoken, dat is hun werk Maar de vrede moet onder de menschen kopien door Christus, den Verlosser, door zijne Kerk, die alleen de macht ontvangen heeft, en tevens den noodigen bijstand, om te oordeelen, te bevredigen en zalig te maken. peden Zondag 10° dezer, om 4 1/2 ure, in de groote zaal van den Katholieken Burger kring - voordracht over Vlaendren's Groot heid door advokaat Lod. DOSFEL, van Dendermonde, raadsheer bij het ministerie van Spoorwegen. Dat geen enkel liefhebber uit Diksmude of het omliggende die schoone gelegenheid late voorbijgaan om eenen der besten redenaars van ons land te aanhooren en dat ieder wel denkend Vlaming hulde kome brengen aan den zoo verdienstelijken voorman onzer katholieke vlaamsche beweging Ingang vrij. Zij is de fijne kunst van een levend kieken te pluimen zonder het te doen schreeuwen, of van een vet palingsken te stroopen zonder gebeten te worden. Als de goddeloozen meester geraken van een volk, dan behandelen zij dit volk gelijk een melkkoei, van dewelke zij gedurig het melk aftrekken, om versche boter in hunnen pot te hebben. Het bietje mag, met noeste vlijt. Haar korf met zoeten honing vullen Haar honing is zij toch eens kwijt, Daar hem de bieman op zal smullen. Het peerd mag trekken aan de ploeg, En met zijn zweet den akker mesten Het heeft toch niets van zijn gezwoeg De boeren zijn daarmeè de besten. Hoe goed het schaap zijn wol bewaar, Het zal er toch niet lang mee loopen Haast komt de scheper met zijn schaar, Om gansch den warmen pels te stroopan. De hen mag kaaklen allerbest, En eiers leggen met dozijnen De keukenmeid vindt toch het nest, En zegtdie eiers zijn de mijnen. Die dieren, lezer, als gij ziet, Zijn buiten twijfel te beklagen Maar wat dit nu zoo al bediedt Dat zult gij mij nieuwsgierig vragen Alwaar een goddeloos Bestier Staat aan het roer der kristene landen, Daar wordt het volk, gelijk een dier, Verdrukt, gepluimd met honderd handen. Daarom schreef eene vernuftige en moedige pen eens de volgende juiste woorden Onder al de rampon die een volk kunnen treffen, is er geene die het meer te vreezen heeft dan bestuur te worden door godsdienst haters. Want het bestuur is gelijk een kluppel; wanneer goddelooze mannen dien kluppel in handen hebben, slaan zij er duchtig mede op den rug der brave lieden. Uitzinnig is het volk dat, meester zijnde van den kluppel, hem in de handen van godsdiensthaters stelt. Ehwel, mijnheer Frans, zei een gebuur aan den zoon van den notaris, die aan de Universiteit studeerde, - wat leert men u daar zoo al? Kunt ge me daar een staaltje van geven? Frans lachte 'nen keer. Wat we daar leeren, is moeilijk om zeggen, gebuur, antwoordde hijdoch om u daar een staaltj r van te geven, gelijk gij vraagt, luister eens goed en let wel op mijne woorden Alle Vla mingen zijn leugenaars, zij zeggen nooit de waarheid nu ben ik zelf een Vlaming, dus ook een leugenaar. Maar als ik oen leugenaar ben, dan zeg ik de waarheid niet, wanneer ik de Vlamingen voor, leugenaars uitmaak. Dus zijn de Vlamingen geen leugenaars. Maar als de Vlamingen geen leugenaars zijn, dan ben ik ook geen leugenaar en dan heb ik de waar heid gezegd toen ik hen voor leugenaars uit maakte. Maar als ik de waarheid gezegd heb, dan zijn de Vlamingen leugenaars en dan heb ik gelogen, wijl ik zelf een Vlaming ben. Maar als ik gelogen heb dan... -Scheidt maar uit, mijnheer Fransik heb u verstaan't is klaar gelijk pompwater. Ge zult het verre brengen, als ge alzoo voortgaat. - Dinsdag, groote kermisdag op St Jacobscap pelle, was het de jaarlyksehe geitenpryskamp voor den bond Dixmude-Caeskerke-St Jacobs - o&ppelle. Nergens is er geschikter plaats dan' op da jeug dige graszode, nevens het Gemeentehuis, te St Jacobs, om dergelijke tentoonstelling en prijskamp te houden; ook heeft dat feest altyd even veel bijvalal de ingezetenen, komen met hun kermis volk, den prijskamp bijwonen. Mijnheer en Madame Jean Maes waren er ook, midden de menigte en de St Jacobnaars waren terecht fier, om de tegenwoordigheid van den nieuwen volks vertegenwoordiger. De Kenrraad, bestaande uitde bevoegdste mannen in zaak. van geiten, had het druk om midden uit al die sohoone telgen de sohoonste op te zoeken... 't was weeral Caeskerka die den eersten prijs behaalde voor de bokken (3 fr Fr. Lava). De andere prijzen werden, tot eenieders voldoening, in de volgende orde toegekend Geiten met 2 tanden. --1,3 fr. Delanoye Gast Caeskerka. 2, 2 fr. Dumon August, St Jacobs. 3, 2 fr. Leblanc Louis, id. 4, 1-50 fr. Wed. Dnmolin, id. 5, l fr. Moerman Honoró, id. 6, 1 fr Pollanlier Theophile, id. 7, 1 fr. Ch. Wybou, id. 8, 1 fr. Van Assche Aloise, id. Volschoten geiten. 1, 4 fr. Debruyne Désiré, Caeskerke, en l, 4 fr. Glorie Eduard, St Jacobs. 3, 2 fr. denzalfden. 4, 1-50 fr. Dumon August, id. 5. 1-50 fr. Lava Franois, Caeskerke. 6, 1 fr. Ch. Wybou, St Jacobs. 7, 1 fr. August Veroruysse, Dixmuda. 8, 1 fr. Van Assche Alosie, St Jacobs. Geiten met hoorns, niet volschoten. 1,2 fr. Glorie Eduard, St Jacobs en 1, 2 fr. Henri Van- toortelboom. id. 3, 1-50 fr. Glorie Eduard, id. 4, 1 fr. Aloise Hardy, id. Geiten met hoorns, volschoten, I, 2fr. Damon Aagust, St Jacobs. 2, 1 fr. Leblanc Louis, id. Lammeren. 1, 0,50 cent,, Vantoortelboom H., St Jacobs. 2, 0,50 cent. Hardy Aloise, id. met goedkeuring van het Doorluchtig Episcopaat der beide Nederlanden. Het Nederlandsoh Mariaansch Congres, dat op 26-28 Augustus te Averbode zal gehouden worden, belooft van nu reeds alle eerste verwaohtingen te overtreffen. Ziehier de samenstelling van het Bestunr Het Algemeen Bestuur De Hgw. Heer Dr G. Crets, Prelaat der Abdij van Averbode, Eere-voorzitter. Mgr D' Van Roey, Groot-Vicaris van 't Aarts bisdom Mechelen, Voorzitter. Mgr Dr H. J, Brouwer, Groot-Vicaris van 't Aartsbisdom van Dtrecht; De Z. E. Heer Kan. De Baets, Groot-Vicaris van 't Bisdom Gent en President van 't Seminarie; Mgr J. Pompen, Groot-Vicaris van 't Bisdom 's Hertogenbosch, Mgr Hopmans, Groot-Vicaris van 't BisdomBreda, Onder-Voorzitters. De Z. E. Heer Kanunnik C. Callewasrt, Presi dent van 't Groot-Seminarie te Brugge. Graaf Charles de Merode-Westerloo, Mgr J. J. Graaf, Voorzitter der Bisschoppelijke Commissie tot ver spreiding der devotie tot O. L. V. ten Nood te Heiloo, te Haarlem. Mgr L. Janssens, secreta ris der Bybel-oommissie te Rome. Mgr Keesen, Senator. Mgr J. J. H. Menten, Huisprelaat van Z. H. den Paus en Pastor te Maastrioht. M. J. Nobels, Nyveraar te St-Niklaas. Jonkheer Ch! Ruys do Beerenbrouck, lid van de Tweede Kamer van Staten-Generaal te Maastrioht. Prosper Poullet, Hoogleeraar en Volksvertegenwoordiger van Leuven, W. Prinzes, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal te Helmond. Mgr D* A. C. M. Sohaepman, President van 't Semina rie Rijzenburg. De Z. E. Beer H. Theunissen, Pastor-Deken van Tongeren. Prosper Thuys- baert. Hoofdman der Derde Orde van den H. Franeiscua aan de Hoogeschool van Leuven. Robert Ulens, Advocaat en Burgemeester van Groot-Gelmeo. Fr. Van Cauwelaert, Volks vertegenwoordiger van Antwerpen en Hoogleeraar aan de Universiteit van Freiburg. J. Vanden Berge, Letterkundige te Ronsselare. Jonkheer O. Van Nispen tot Sevenaer, Onder-Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te Nyme- gen. Eerw. Pater Vermeersoh. S. J. E. Vliebergh, Hoogleeraar aan de Universiteit te Lenven. De Seoretaris voor België, E. H, Franken, Abdy Averbode. De Seoretaris voor Nederland, E. H. Koaapeo, professor der Abdij Berne te Hees wyok. Uitvoerend Bestuur Da Hw. Heer Prelaat, Dr G. Crets, Mgr Van Roey E Vliebergh. E. H. Kuaapoa. - E. H. Franken. Het Bestuur wijst er op, dat hat natuurlijk on mogelijk is aan alle katholieken eene uitnoodigitig of inteekenbrief te zenden. Men gelieve dan o k als dusdauig de medadaelingeo der dag- en week bladen ie aaozien. De bijdrage voor do deelnemers is be laid op oen frank en voor lien, die van nu af iuteakenen op het varslag, dat een schoon en lijvig boekdeel zal vormen, op 4 fr. Zij, die verlangen hnn logement op voorhand te bespreken te Averbode. Sichetnof Scherpecheuvel, gelieven zulks ta gelijk met hunne icscbryvii g mede te deelen aan het Secretariaat van bei Con gres. dat, den prijs en da noodige inlichtingen zal verschaffen. Aan wie het verlangt, zal het Secretariaat ook het programma der te bespreken stof toezenden.

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1910 | | pagina 1