Een-en-veertigste Jaargang. ZONDAG 19 FEBRUARI 1911. In de Kamer. Stadsnieuws. Brief uit Amerika Hoogeschool-Uitbreiding. BIT HBT ABBON"DISSEMBïJ-T GOD EN VADERLAND Verachtend. eiken Zondag VRIJHEID EN MOEDERTAAL Bureel der Gazette.- WILGENDIJKSTRA.A.T, GUSTAVE BAEOKEROOT-CAPOEN. Drukker-Uitgever. v»., a. i.». -0„,„ g-X'd.t.:zr«: =1:; Inde bespreking van de zaak der werk staking in het kolenbekken te Luik, bestond er een eindloos gehaspel, gekijf en harrewar tusschen dootrinairen, liberalen en socialisten. Deze laatste beschuldigden de patroons van tLuiksche de werkstaking door oneerlijke middelen te hebben uitgelokt, zoodanig dat ze de bestuurders van sommige kolenmijnen op de hevigste wijze in de Kamer aanvielen. Die beschuldigingen zijn zeker wat overdreven; doch de woordvoerders der patroons, doctri- nairen, hebben zwak hunne zaak verdedigd. In die werkstaking kwam de Minister van Arbeid tusschen, om de zake te vereffenen,Het zou onze geliefde Koningin zijn, die 't werkvolk zoo genegen is, die den Minister tot die tus- schenkomst zou overbaald hebben. De socialist Donnay bracht daarom in de Kamer onver wachts hulde aan koning Albert en koningin Elisabeth. Zal hij daarom niet moeten boeten, gelijk onlangs zijn strijdgenoot Grimard moest boeten Verders werd de onlangs betwiste Congo- bespreking, mits eenige kleine wijzigingen goedgekeurd met 77 steramen tegen 45 en 8 onthoudingen nadat de socialist Terwagne was uitgevallen tegen de katholieke zendingen Die man aanziet met leede oogen.dat die vrome menschenvrienden niet alleen voor de ziel, maar ook voor het lichaam der Congobewoners zorgen. Volgens Terwagne doen zij concur rentie aan de geneesheeren En iederoen weet dat zij er geneeskunde doen enkel en alleen omdat het aantal genees heeren in Congo nog niet toereikend is. In de sommen der begrooting komt een merkelijk deel voor bet verhoogen van bet kapitaal der maatschappij van de spoorwegen van de lioven-Congo tot aan de Afrikaansche Groote-Meren. Minister Schollaert besloot, op een spreken van Janson dat de regeering, zoohaast zij in het bezit zou gesteld zijn van ofScieele inlich tingen wegens de pestlijders in China en Rus land, deze ter hulp zou komen. Onlangs nam de heer Peel, uit Kortrijk, plaats in de Kamers als plaatsvervanger van wijlen heer Busschaert uit Moeskroen. Nog een verdediger van ons vlaamsche volk Ad muitos annos Eerw. Heer Kmiel Ghyssaert van Dixmude, die over aen maaud vertrok naar Amerika, met da Vaderland, is aldaar aangeland te New-York den 25 Januari laatst. Nadat hg zijnen broeder had bezocht te Chicago is hg tiet den ijzeren weg vertrokken naar de stad Oklahoma, hoofdstad van het Indiaaenland. Den 31» is hg daar aangekomen en hartelijk ontvangen geweest door Z. D. H. Mgr Theophiel Mesrschaert, bissohop van die streek. M, Ghyssaert, alreeds diaken zijnde, is aan stonds in retraite gegaan, en den Zondag 5 Februari, ia de hoofdkerk of oathedraal van Oklahoma-oity, door Mgr Meerschaert, priester gewud. r Daags daarsa deed hg zijne Eerste Mis in tegen woordigheid van zgnen bissohop, verschillige andere priesters, missionn&rissen en eene groote menigte katholieken. Wij wenschen onzen eerbiedweerdigen en be minden siadsgeuoot alle geluk en den zegen des lleeren in zijn priesterlijk ambt. Wij bieden ook tin zgne achtbare familie onze beste heil wenschen aen. Tegenwoordig is dt E. H. Emiel Ghyssaert onderpastor te Antlers. 200 mgien van Oklahoma, in t midden der Indianen. JilMb"d0» Vxv 0klahom» hangt af van het Aartsbidom vaa Nieuw-Orleans en is maar inge richt in 't jaar 1905. B &0boor'i« «"I Ooetvlaanderen. iohop van 00"#''8 er de 00Ml« bia- •JÜ!ilaho,Ba' *'bo#waloBi«ag« opgericht, is esne groote en prachtige stad. De streek is vruchtbaar aaar zgn groote weiden waar runderen en schapen enz. in overvloed zijn en landen waar tarwe.gerst, worden"' wonder*roo,e hoeveelheid opgedaan Daar wonen nog de oude Amerikanen of de indianen die hunne oude wetten en gebruiken ge trouw zgn gebleven. Trams. De tram van Roussslare-statie op Staden-statie, loopt alreeds sedert Woensdag Ooze stadsgenoot 00,10 18 «r bediende op.Met Mei aanstaande, zoo men zegt, zal hg rijden naar Clercken en kort Dixmude^' UmeD'0m zich te T0I"binden met o Jï® tr1?„!,0rtr0kt Tan Staden-statie om 6,57 9.27 13,00 18,22 en 20,00 ure. De tram vertrekt vau Rousselare-statie om 6,08 - 8,30 - 11,30 - 17,30 eo 19,15 ure. De afstand van Staden naar Rouiselare wordt afgelegd id eeoe halve uur. Wanneer komt de tram naar Loo, al St Jacobs- oappelle, Oudecappelle en.Nieuoappelle St Franeisoua-Xaveriusgenootsohap. Varlddene week is Eerw. Pater Jansseas, S J eene dnedaagsohe retrait komen geven aan da A r', ??i80U8*Xavariu8' iD de Ia°l V8° den Katholieken Burgerkring. '8 Avonds was ar vergadering, om 8 ure. en s morgens om 6 ure. Telkens was er veel volk burgergen werklieden, al dooreen, en al even gretig naar het zoo treffend woord van E Pater Janssens, die zoowel weet de gepaste rede te spreken, om den christen burger, hij zg huisvader. „ii l^kï0°/' 60zaB:7O0i,8Bde of onderdaan, tot het plichtbesef te brengen en tot het doorvoeren van den begrepen pliobt. Pater Janssens wist zijne lta..b0zi0l0D en 't was met waren geestdrift, dat zg de woorden van Lodewnk De- oomnok deden weergalmen O Moederkerk van Roomen Zoo edel en zoo groot, Van alle kanten stroomen De volkren in uw schoot. Zaterdag namiddag hoorde de Eerw. Pater de Biecht der Retraitanten en Zondag morgeod, om 6 ure, was het de Algemeene Communie. Meer dan twee heuderd manspersonen, met de golden medalie van t genootschap op de borst, waren geschaard in den koor der kerk, en na eene warme aanspraak van Pater Janssens, naderden zij allen ingetogen, tot de H. Communie, totstiohting van ai wie in de eerste Mis aanwezig was. Om 2 ure, waren zg weerom met hun eere- teeken in de Vespers aanwezig; in het Lof, was net de processie genaamd de Brand processie herinnering eener gebeurtenis van 1762, wanDeer de donder, op 13 Februari, in de kerk viel van Dixmude, midden de Vespers en de kerk verliet zonder iemand te hinderen. Al de Xaverianen vergezelden het Allerheiligste Sacrament met dan brandenden fakkel - en na het Lof trokken zij allen naar den Burgerkring waar Eerw. Pater Janssens een laatste woord sprak van volharding trftft.M Fi k0° den -E- Pater en de re- traitanteo gelukwensohte en bedaakte. Iedereen was uiterst tevreden over die deugd doende dagen van zielgenot. Naar Brugge. ¥0t nbuïiak van den "Katholieken Burgerkring, is door Pater Janssens uitgenoodigd geweest, om. naar Brugge te gaan en da St Xaveriusfeesten op te luisteren in Oogstmaand aanstaande. De uit- noodiging is met veel liefde aanvaard. van E. H. Emiel Ghyssaert. Reis van Antwerpen naar New-York. 14"25° Januari 1911. Daar we nu al genoeg hebben staan zien naar die van ver poëtieke maar van dicht pro- zaïeke baren, zullen wij, hier op de roode leder kussens van de smoorzaal gezeten, onze nota's wat verzamelen, om ze in eenen adem op het papier te gooien uf neêr te pennen en ze u op te sturen, Die nota's zijn percies zoo gewichtig doen WÜ aUeenIijk aan uw verlangen vol- De twee eerste dagen dat men op zee is, gaat de tyd nog al snel voorbij maar als ge zoo vier, vflf dagen niets dan water ziet, langs voor] langs achter, rechts en links en dat ge daarbij nog geschommeld en geschud wordt als melk in eenen kern, niet voor een uur of twee maar dag en nacht, al de poëzie gaat er van af en ge begint te verlangen naar land en vasten grond. Wat moet het vervelend zijn voor dezen die drie, vier weken lang op de armen van moeder zee moeten gewiegd worden, zooals de Scheutisten die naar Congo of naar da Pbilip- pinsche eilanden trekken. Brrrr...,! 't gedacht er van alleen zou u de zeeziekte doen krijgen k Zie dat mijne inleiding al veel te lang ge- rokken is, ze zou algauw 't draadje van Roose- beke slachten, zoodanig dat ge er geen einde meer aan vindt. Daarom, laten wij beginnen met het begin en komen van de naaide tot den draad of liever van den draad tot de naaide en u uiteendoen hoe we eindelijk gevaren hebben. Zaterdag 14 Januari. Overal dikke mist, ge zoudt er kunnen brok ken uit bijten, dus niet de minste hoop vandaag te kunnen vertrekken. Nu tot daar alle begin is moeilijk, t ware wel raar moest onze reis ook niet met moeilijkheden beginnen. Na eerst en vooral onze kabien of liever wat we meêgebracht hebben, in onze kabien opge schikt te hebben, gaan wij paradeeren op het dek, al een sigaar rooken, totdat men ons ver zoekt aan tafel te gaan voor den Lunch (tweede ontbgt). v De menu is gausch in 't engolsch opgemaakt en wat al plats daarop staan, 't is ongelooflijk. Daar we nog niet rap ter taal zijn in t ongelsch, bijzonderlijk voor wat visch en vloesch en aller hande prutselarijen aangaat, duiden wij met den wijsvinger op den menu wat van onzen dienst is, grootelijks verwonderd dat men ons dan nog iets brengt waar we ons in 't geheel niet aan verwacht hadden't komt er zoo nauw niet op aan zulle, ge proeft eens, en staat het u niet aan, ge hebt maar heel eenvoudig uwe vork neêr te leggen, de teiloor verdwijnt oogenblikkelijk door de zorgen van eenen gargon die gedurende gansch het maal achter u wen rug staat geplant, de menu wordt op nieuw voor uwe neus gehouden opdat ge wat beters of wat.slechters zoudt kunnen vragen en t is daarmee amen en uit. Wij hebben er hertelijker gelachen dan geëten deze eerste middag. Als de lunch afgeloopen is, maken wij gereedschap om een wandelingske te doen in Antwerpen. Wij komen immers te vernemen, dat de boot niet zal vertrekken voor morgen om 9 ure en hebben oorlof gekregen, aan wal te gaan zoo veel het ons belieft, 't Is wel niet straf aange naam nu te gaan wandelenmen ziet geen tien stappen voor zich, maar mijn kameraad zou geerne nog eenige kennissen zien et nous voila partis. Wij zijn pas den boot af, of wij botsen daar op drie kennissen van mijnen konfrater; allen saam gaan wij een pintje pakken in eene» café dicht bij de statie. Om 7 ure komen wij aan boord terug, juist van pas om weêr onze beenen onder tafel te steken. Dinner is on the table (het middagmaal is gereed), wij zetten ons bij en 'tspelleken van dezen middag herbegint: weêr een reesem plats waar men niet klaar in ziet; t bijzonderste is toch dat we geen honger moeten lijden Na den diner gaan we nog wat op 't dek, en dan algauw naar onze kabien prachtig die kabientjes en goed ingericht. Als t nood doet, zooals over zomer, kunnen er vier menschen in gelogeerd worden. Daar vindt ge alles wat ge noodig hebt Een bed met lucht matras, een canapé, eene soort van kas be vattend alle wascbgeriefbassin, water, zeep, handdoeken enz. on ge vindt er tot spuwbakjes toe, hetgeen soms al kan praktijk zijn. Spijtig dat het al spookt en kraakt wat er aan is, 't is soms een helsch gerucht, zoodanig, dat ge meent dat alles aan flensters zal vliegen. De bodden zijn hier niet straf breed, ge moogt niet veel draaien en koeren, of ge ligt vier voet ager op den grond. Ze hebben hier eene aardi- ge manier om 't bed op te maken, moest ge er inkruipen zooals het is, ge zoudt juist dezelfde manceuvers moeten maken als om in eenen zak te kruipen. Nu, 't gp komt er ook zoo nauw niet op aan a 'la guerre comme a la guerre Slaapt wel Zoidag IS Januari. Ik begin met mij te overslapen maar 't is van geen erg, we hebben al den tijd. We gaan nog maals aan wal om de H. Mis te hooren ende H. Communie te ontvangen. Na de Mis dren- delen wij nog wat rond in de stad. Mijn kame raad koopt er nog eenen hoed die veel te klein is, hij heeft het in zijn haaste maar bemerkt als wij terug aan boord waren. Ik koop er eene groote engelsche klak die ik gansch over mijne ooren kan trekken, ze zal 'goed te pas komen om bij windig weder op het dek te wandelen. Om negen ure zijn wij terug aan boord en nemen het ontbijt. Kofflj met pistoleetjes, daarraeê heb ik genoeg, al is 't. dat zij weêr te voorschijn komen met een welgevulden menu. Om 11,20 u. wordt het signaal gegeven om te vertrekken. Het anker wordt gelicht en onze machtige boot wordt langzaam van wal ge sleept door een steamertje met naam Washing ton. Er is nogtans mist maar tooh, de zon doet haar best om er door te breken en 'k geloof, dat het nog zal gaan, is 't vandaag niet, 't zai morgen zijn. Er staat weinig volk op de kaai, sommigen zwaaien den zakdoek, anderen vagen er zich de betraande oopen meê af terwijl de Vlamin gen der 2da klas aan 't zingen zijn van Op de baren naar Amerika. Hun gezang zal voorzeker niet lang durenals ze eens met de zeeziekte zullen liggen dan zal 't geeuwen zijn en gapen. Wij trekken voorbij de Finland, die zooals ge weet over eenige dagen een sehip in den grond heeft geboord't is dan naar Southampton ge weest om onderzocht te worden en nu ligt bet alweêr in de haven van Antwerpen, 't Zijn toch prachtige booten als ge dat ziet, grootsch van buiten gezien en juist een hotel langs bin nen. 't Volk op de kaai is al verder en verder. Een gargon loopt rond op 't dek met tassen bouillon en stukjes cervslas tusschen wat brood voor de liefhebbers, 't Is 11,36 u., Ant werpen verdwijnt in den nevel. Alleen de zeemeeuwen zijn ons bijgebleven en zullen waarschijnlijk nog een goed eind gezelschap houden. Adieu la Patriel Om 4 ure bereiken wij Vlissingen. De Scheldeloods gaat aan wal, de zeeloods komt aan boord. Ik heb eenige kaarten ge schreven om ze van Vlissingen te verzenden maar 'k kom te laat, de bussen zijn reeds ge licht. We komen in 't zicht van Dover rond 9 1/2 urewe blijven liggen op eenigen af stand van de haven, we ontwaren honderde lichtjes op den oever en daarachter tamelijk hooge rotsen die in de duistere verte door hun ne zwartheid sterk afteekeneD tegen den grijzen wolkenhemel op. Boven dit alles een draaiend licht dat zijne klaarte heel ver de zee indrijft. Nieuwe passagiers worden met een Engelsch stoomschip aan boord gebrachtna een kwar tier uurs is alles kant en klaar en En avant la machine, nog eenmaal stoppen en we zijn er We wandelen nog wat op 't dek, dan ga ik naar mijne kabien om 't overige van mijnen brevier te zeggen. Punctum. Slaapt wel Vervolgt. ZONDAG 19 FEBRUARI, om 4 1/2 ure, zal de E. H. D' Sadones van Gaot, eens voordracht gaven over de Natuurkrachten dlo de landschappen vormen. Lichtbeelden zallen de voordracht opluisteren. De bovenzaal van den Burgerkring zal om 4 ure open gaan. Ingang fr. 0,50. Familiekaarten fr. 1,50. Wettelijke besluiten. Ovenetdienst afgeschaft. De koninklijke besluiten van 6September 1884 en van 12 Januari 1901 werden ingetrokken, voor zooverre ze bepa len, aan den eenea kaut het oprichten van een fr. 5 o per jaar of 3 fr* 50 voor zes maanden, vooraf te -*0— ou o. aen drukregel. De inschrijvingen eindiven met Yi' n u xö"r"ïl °'l aan Uitgever worden een -ir>«rr.f - vy vvi «oa mauuuou, vuui .öu eens kostvrij in de Gazette overgenomen Alle ongeteekende stukken zijn voor de scheurmaud. RMil nn.l

HISTORISCHE KRANTEN

Gazette van Dixmude (1871-1914) | 1911 | | pagina 1